Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2014. (IX. 02.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, és (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, 23. § (5) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1-4. § * 

5. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba és alkalmazása a folyamatban lévő ügyekre is kiterjed.

Budapest, 2014. augusztus 28.

dr. Bácskai János dr. Nagy Hajnalka
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére