Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

1. § (1) A helyi önkormányzati képviselőt, e rendeletben foglaltak szerint - a polgármester és az alpolgármesterek kivételével, a bizottság elnökét és tagját, megválasztásának időpontjától megbízatása megszűnéséig havi tiszteletdíj illeti meg.

(2) A helyi önkormányzati képviselő tiszteletdíjának összege a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerint megállapított illetmény alap 3,5-szöröse. (a továbbiakban: alapdíj)

(3) A Képviselő-testület bizottsága helyi önkormányzati képviselő tagjának tiszteletdíja - több bizottsági tagság esetén is - az alapdíj 165%-a.

(4) A Képviselő-testület nem helyi önkormányzati képviselő tagjának tiszteletdíja - több bizottsági tagság esetén is - az alapdíj 90%-a.

(5) A Képviselő-testület bizottsága elnökének tiszteletdíja - több tisztség és bizottsági tagság esetén is - az alapdíj 215%-a.

(6) A részönkormányzat testületének tagjaira a (3) bekezdésben foglaltakat, az elnökre az (5) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

2. § A helyi önkormányzati képviselőt az alábbi természetbeni juttatások illetik meg:

a) Budapest területén a helyi tömegközlekedési eszközök igénybevételére jogosító havi utazási bérlet

b) a helyi önkormányzati képviselői tevékenység ellátására 1 db laptop használata,

c) a b) pontban foglalt eszköz használatához kapcsolódóan - a helyi önkormányzati képviselő választása szerint - vezetékes vagy mobil internet előfizetés,

d) az önkormányzati mobiltelefon flottába való belépés esetén a havi alapdíj megtérítése,

e) az alábbi önkormányzat által fenntartott önkormányzati intézményi szolgáltatások igénybevétele:

ea) önkormányzati szervezésű rendezvényeken való térítésmentes részvétel,

eb) a Vendel utcai tornacsarnok kedvezményes használata megadott időszakban,

ec) önkormányzati fenntartású intézmények rendezvényein való térítésmentes részvétel,

(kezdés előtt 24 órával való jelzést követően)

ed) tanuszoda térítésmentes igénybevétele a lakosság részére fenntartott időszakban,

ee) a Polgármesteri Hivatal üdülőjének önköltséges igénybevétele.

3. § (1) A helyi önkormányzati képviselő a képviselő-testületi, a bizottsági tag a bizottsági ülésről történő távolmaradást az ülést megelőző napon, rendkívüli bizottsági ülés esetén és a (3) bekezdés e) pontja esetében az ülést megelőző 2 órával korábban telefonon vagy személyesen köteles bejelenteni a Polgármesternél, a bizottság elnökénél vagy az általuk meghatározott személyeknél.

(2) A tárgyhavi tiszteletdíját csökkenteni kell annál a helyi önkormányzati képviselőnél vagy bizottsági tagnál, aki igazolatlanul távol marad a képviselő-testületi vagy a bizottsági ülésekről.

(3) Igazolt távollétnek kell tekinteti a képviselő-testületi vagy bizottsági ülés vonatkozásában, ha a helyi önkormányzati képviselő vagy a bizottsági tag

a) a képviselőtestület, a polgármester, az alpolgármester vagy a bizottság elnöke megbízatása alapján az ülés időpontjában az önkormányzat érdekében feladatot teljesít,

b) az ülés időpontjában beteg vagy időponthoz kötött egészségügyi ellátásban részesül, melyet orvos igazol,

c) közeli hozzátartozója elhunyt és a végtisztesség időpontja egybeesik az ülés időpontjával,

d) az ülés időpontjában állampolgári kötelezettségének tesz eleget (pl. idézés, tanúmeghallgatás) és a megjelenést igazolja,

e) az ülésen elháríthatatlan családi ok miatt nem tud részt venni.

(4) A (3) bekezdés a) c) és e) pontjaiban nevesített esetekben a (2) bekezdésben foglaltak teljesítésén kívül nem szükséges egyéb igazolást csatolni. A (3) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott esetekben az igazolt távollétet alátámasztó dokumentumot a helyi önkormányzati képviselő vagy a bizottsági tag a Polgármesternél vagy az általa megjelölt személynél, a bizottsági tag a bizottság elnökénél a tárgyhó utolsó napjáig köteles leadni. Ezekben az esetekben a távolmaradás személyesen vagy telefonon történő bejelentése nem helyettesíti az írásos igazolást.

(5) A (3) bekezdésben foglaltakon kívül a rendkívüli vagy 15 órát megelőzően kezdődő ülés esetén a munkahelyi elfoglaltság vagy egyéb elháríthatatlan akadály miatti hiányzás igazolt távollétnek tekintendő, amennyiben annak tényét az érintett helyi önkormányzati képviselő vagy bizottsági tag az ülés kezdetéig az (1) bekezdésben meghatározott módon bejelenti. Előbbiek esetében az igazolás módjára a (3) bekezdés a), c) és e) pontjaiban foglaltakra irányadó szabályok vonatkoznak.

(6) A helyi önkormányzati képviselő tárgyhavi tiszteletdíját a képviselő-testületi ülés munkájából történő igazolatlan távolmaradás miatt a következők szerint kell csökkenteni:

a) ha a tárgyhavi képviselő-testületi ülés(ek) határozathozatalaiban 50%-ot meghaladóan nem vett részt: a tiszteletdíj 25%-ával,

b) ha a tárgyhavi képviselő-testületi ülés(ek) határozathozatalaiban 25%-ot meghaladóan nem vett részt: a tiszteletdíj 15%-ával,

c) ha a tárgyhavi képviselő-testületi ülés(ek) határozathozatalaiban 20%-ot meghaladóan nem vett részt: a tiszteletdíj 10%-ával.

(7) A Képviselő-testület bizottsága tagjának (helyi önkormányzati képviselő és nem helyi önkormányzati képviselő) és a bizottság elnökének tárgyhavi tiszteletdíját a bizottsági ülés munkájából történő igazolatlan távolmaradás miatt a következők szerint kell csökkenteni:

a) ha a tárgyhavi bizottsági ülés(ek) határozathozatalaiban 50%-ot meghaladóan nem vett részt: a tiszteletdíj 12%-ával,

b) ha a tárgyhavi bizottsági ülés(ek) határozathozatalaiban 25%-ot meghaladóan nem vett részt: tiszteletdíj 7%-ával,

c) ha a tárgyhavi bizottsági ülés(ek) határozathozatalaiban 20%-ot meghaladóan nem vett részt: a tiszteletdíj 5%-ával.

(8) A tárgyhavi tiszteletdíj csökkentése során a képviselő-testületi és a bizottsági ülésről történő igazolatlan távollét miatti csökkentés mértékét külön-külön kell figyelembe venni.

(9) *  A tiszteletdíj csökkentéséről helyi önkormányzati képviselő esetében a polgármester, bizottsági tag esetében a bizottság elnöke javaslatára a Házbizottság dönt. A döntésről az érintettet írásban kell tájékoztatni. A juttatás mértékének csökkentéséről a jegyzőt haladéktalanul értesíteni kell, aki ezt követően, haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket. A döntés megváltoztatása érdekében az érintett a döntésről szóló tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 napon belül a képviselő-testülethez fordulhat, amely erről a soron következő ülésén dönt.

4. § A 3. §-ben foglalt, a bizottságokra vonatkozó szabályokat a részönkormányzat testületére is megfelelően alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy ahol bizottsági elnököt említ, ott a részönkormányzat elnökét kell érteni.

5. § E rendelet 2014. december 1. napján lép hatályba. A hatályba lépés napjától az 5/1995. (II. 23.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Budapest, 2014. november 27.

dr. Bácskai János dr. Nagy Hajnalka
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére