Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében, 162. § (5) bekezdésében, továbbá a lakások és helyiségek bérletére valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (3) bekezdésében a kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban az Szt.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban a Gyvt.), valamint a lakások és helyiségek bérletére valamint az elidegenítésükre vonatozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: az Ltv.) és a végrehajtásukra kiadott jogszabályok alapján szabályozza a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni ellátásokat, illetve az önkormányzat által nyújtandó, szociális célt szolgáló támogatásokat.

2. A rendelet hatálya

2. § E rendelet hatálya kiterjed

a) *  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és ott életvitelszerűen tartózkodó, az Szt. 3. § (1)-(2) bekezdésében, 3. § (3) bekezdésének a) pontjában, a Gyvt. 4. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott természetes személyekre,

b) a 7-12. §-ok, a 17-23. §-ok és a 42. § vonatkozásában a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában lévő intézményekre,

c) *  a 44. § (1) bekezdés, valamint 44. § (2) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanokban a Belső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett köznevelési intézményekre, valamint a közigazgatási területén működő egyházi és alapítványi fenntartású köznevelési intézményekre,

d) *  a 44. § (2) bekezdés c) pontja vonatkozásában a köznevelési intézményekben tanulói jogviszonnyal rendelkező természetes személyekre.

II. Fejezet

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások

1. Általános eljárási rendelkezések

3. § (1) Az e fejezetben szabályozott ellátások iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell nyilatkozatot

a) a közös háztartásban élő, a Gyvt. 19. § (4) bekezdésében meghatározott személyekről,

b) a közüzemi díj és a közös költség támogatás, a lakbértámogatás, az adósságkezelési szolgáltatás és a fűtéstámogatás esetén az egy lakásban együtt lakó - oda bejelentett - személyekről,

c) az egyéb szociális ellátás esetén a lakásban együtt lakó - oda bejelentett -, az Szt. 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott személyekről.

(3) A kérelemhez mellékelni kell

a) az együtt élő személyeknek a jövedelem számítására irányadó időszakra eső jövedelméről szóló igazolást,

b) a gyermek elhelyezéséről, vagy gyámrendelésről szóló határozatot,

c) 30 napnál nem régebbi igazolást a 18. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkező nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató fiatal felnőtt tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról,

d) az Szt. által szabályozott ellátások esetében a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendeletben meghatározott egyéb igazolásokat,

e) a Gyvt. által szabályozott ellátásoknál a gyámhatóságokról valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendeletben meghatározott igazolásokat,

f) az e rendeletben meghatározott egyéb igazolásokat.

(4) *  A fogyasztási egység a 13. §, a 16. § és a 17. § alkalmazásában a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

(5) A (4) bekezdés szerinti fogyasztási egység alkalmazásában, ha a háztartás

a) (4) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy

b) (4) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,

a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(6) A (4) bekezdés szerinti fogyasztási egység alkalmazásában, ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(7) Az ebben a fejezetben meghatározott ellátásokra vonatkozóan a különös eljárási rendelkezések az adott támogatásoknál kerülnek meghatározásra.

(8) *  Az ebben a fejezetben meghatározott ellátásokra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(9) *  A polgármester Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzet idején jogosult hivatalból induló eljárás keretében dönteni az ebben a fejezetben meghatározott ellátással rendelkező személyek vonatkozásában az ellátás megállapításáról szóló határozatban foglalt támogatási időtartam - a veszélyhelyzet megszűnése hónapjának utolsó napjáig történő - meghosszabbításáról.

4. § (1) A jövedelmet az alábbiak szerint kell igazolni:

a) munkabérből származó jövedelmet és táppénzt a munkáltató által kiállított igazolás,

b) vállalkozásból származó jövedelem esetén a lezárt adóévről az állami adóhatóság által kiadott igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás vagy a vállalkozó nyilatkozata,

c) nyugdíj, egyéb nyugdíjszerű ellátásokat a kifizető által kiállított nyugdíjközlő lap és az utolsó havi nyugdíjszelvény,

d) családtámogatási ellátások esetében a kifizető szerv által kiállított igazolás,

e) gyermektartásdíjat a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény, és a tartásdíjat megállapító jogerős bírói ítélet, vagy a szülők között létrejött megállapodás és a kötelezett jövedelemigazolása, vagy nyilatkozata,

f) munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzellátást az erről szóló határozat,

g) bérbeadásból származó jövedelmet a bérleti szerződés,

h) ösztöndíjról a közép- vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás, bankszámlakivonat, vagy a kifizető igazolása,

i) amennyiben az ellátást kérő jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az állami foglalkoztatási szervvel kötött együttműködés,

j) az a)-i) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás.

(2) *  A támogatások esetében a jövedelem számításra vonatkozó időszakra az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(3) *  A jogosult a jogerős határozatból eredő igényét az Szt. 13. § (1) bekezdésben meghatározott rendelkezés figyelembevételével érvényesítheti.

5. § (1) A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében a Polgármesteri Hivatal megkeresheti:

a) az állami adóhatóságot,

b) a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet,

c) az igazolást kiállító szervet,

d) a munkáltatót,

e) elrendelheti környezettanulmány készítését, illetve elfogadható a kiskorú gyermeket nevelő családoknál a gyermekjóléti központ, a védőnő, továbbá a gyermek- és családvédelemmel foglalkozó szervek javaslata, környezettanulmánya is.

(2) A Polgármesteri Hivatal a döntés előkészítése során környezettanulmányt készíthet a kérelmező szociális helyzetének megállapítása érdekében. Amennyiben már korábban, de legfeljebb 6 hónappal a kérelem beadását megelőzően már készült környezettanulmány, úgy a döntés során azt lehet alapul venni.

(3) Amennyiben az elvégzett környezettanulmány alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat az eljáró hatóság vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására.

(4) A szociális igazgatási eljárás, költség- és illetékmentes.

(5) A polgármester döntése ellen a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületéhez lehet a fellebbezést benyújtani.

(6) E rendelet alkalmazása során az Szt. 4. §-ában meghatározott fogalmak és rendelkezések az irányadóak.

6. § A jogosulatlanul, illetve a rosszhiszeműen igénybe vett ellátások megtérítésének elrendelése esetén polgármester az Szt. 17. § (5) bekezdése szerint jár el.

2. Rendszeres pénzbeli és természetbeni ferencvárosi települési támogatások formái * 

Ferencvárosi jövedelempótló rendszeres támogatás * 

7. § (1) *  A polgármester jövedelempótló rendszeres támogatást állapít meg annak a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és ott életvitelszerűen élő, aktív korú személynek, aki

a) legalább 30%-os mértékben egészségkárosodottnak minősül és az egészségkárosodottságuk mértéke nem éri el az 50%-ot, vagy munkaképesség csökkenésének mértéke legalább 40%-os és a munkaképesség csökkenésük mértéke nem éri el az 67%-ot,

b) gyermeket vár és terhessége 12. hetét betöltötte,

c) pszichiátriai vagy szenvedélybetegsége miatt rendszeres orvosi kezelés alatt áll

és az állami foglalkoztatási szervvel a kérelme benyújtását megelőző két éven belül legalább egy év időtartamig együttműködött, feltéve, hogy a saját maga és a családjának megélhetése nem biztosított, azaz, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át.

(2) Fogyasztási egység az (1) bekezdés alkalmazásában a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma,

a) az első nagykorú családtag arányszáma 1,0, azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő arányszáma 0,2-vel növekszik,

b) a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9,

c) az első és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8,

d) minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7,

e) az Szt. 4. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontja szerinti fogyatékos gyermek arányszáma 1,0, azzal, hogy a fogyatékos gyermeket a c) és d) pont alkalmazásánál figyelmen kívül kell hagyni,

f) az a) és b) pontok szerinti arányszám 0,2-vel növekszik, ha a személy fogyatékossági támogatásban részesül.

(3) Nem állapítható meg a jövedelempótló rendszeres támogatás, ha a kérelmező személy

a) előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve szabadságvesztés büntetését tölti,

b) az Szt. 3. § (3) bekezdése alá tartozik, és - a határ menti ingázó munkavállalókat kivéve - tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott,

c) gyermekgondozási segélyben, illetve gyermeknevelési támogatásban részesül,

d) gyermekgondozási segélyre jogosult, a gyermek egyéves korának betöltéséig,

e) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban Flt.) szerint az álláskeresési támogatás megállapításához szükséges munkaviszonnyal rendelkezik,

f) katonai szolgálatot teljesít,

g) köznevelési, vagy felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, vagy

h) olyan képzésben vesz részt, amelynek keretében a felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban, vagy képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül,

i) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül,

j) *  aktív korúak ellátására jogosult,

k) egyéb rendszeres pénzellátásban részesül,

l) az Szt. 4. § (1) bekezdés j) pontja szerinti keresőtevékenységet folytat,

m) akinek a jövedelempótló rendszeres támogatás visszafizetési kötelezettsége fennáll és a családja az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerint vagyonnal rendelkezik.

(4) *  Meg kell szüntetni a jövedelempótló rendszeres támogatásra való jogosultságát annak a személynek,

a) akire vonatkozóan a (3) bekezdés a) - m) pontja szerinti körülmények valamelyike bekövetkezett, vagy

b) aki a 9. § szerinti együttműködési kötelezettségét megszegi, vagy

c) a támogatásra való jogosultság feltételeiben bekövetkezett változást a bekövetkezés napjától számított 15 napon belül nem jelenti be a Polgármesteri Hivatalnak, vagy

d) aki keresőtevékenységet folytat - kivéve, ha egyszerűsített foglalkoztatásban vesz részt, vagy a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkát végez -, a keresőtevékenység első napjától, vagy

e) a jövedelempótló rendszeres támogatásra való jogosultság felülvizsgálata során az együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy

f) a jövedelempótló rendszeres támogatásra való jogosultság felülvizsgálata eredményeként arra nem jogosult, vagy

g) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betölti, vagy

h) aki azt kérelmezi.

(5) *  a) Az aktív korú személy részére a jövedelempótló rendszeres támogatásra való jogosultság a megszűntetéstől számított 36 hónapon belül - ide nem értve a (4) bekezdés c) és e) pontja szerinti megszűntetési eseteket - az előzetes együttműködési kötelezettség teljesítése nélkül ismételten megállapítható, amennyiben a jogosultsági feltételek egyébként fennállnak.

b) A (4) bekezdés (b) pontja szerinti esetben a rendszeres támogatás ismételten a támogatás megszűntetésétől számított 3 hónapig nem állapítható meg.

(6) *  Aki a támogatás folyósításának időtartama alatt a támogatásra való jogosultsági feltételeiben bekövetkezett változást a bekövetkezés napjától számított 15 napon belül nem jelenti be a Polgármesteri Hivatalnak, a jogosultatlanul felvett rendszeres támogatást köteles visszafizetni. Az előírt visszafizetési kötelezettség esetén a polgármester, amennyiben az egyösszegű visszafizetés a kérelmező megélhetését veszélyezteti, részletfizetési kedvezményt engedélyezhet.

8. § A 7. § szerinti rendszeres támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell

a) a 7. § (1) a) pont szerinti esetben orvos szakértői szerv által kiadott szakértői véleményt,

b) a 7. § (1) b) pont szerinti esetben a terhesgondozási könyv másolatát,

c) a 7. § (1) c) pont szerinti esetben a kezelést végző szakorvos által kiállított igazolást a rendszeres orvosi kezelés fennállásáról,

d) *  az illetékes járási hivatal elutasító határozatát, mely igazolja, hogy a kérelmező aktív korúak ellátására nem jogosult.

9. § (1) A 7. § alapján jövedelempótló rendszeres támogatásban részesülő személy köteles együttműködni az önkormányzat fenntartásában működő Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Családtámogató és Gyermekjóléti Központjával (a továbbiakban: az együttműködésre kijelölt intézmény).

(2) Az együttműködés keretén belül a jövedelempótló rendszeres támogatásban részesülő személy köteles a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül és a kijelölt családgondozó által megadott időpontokban megjelenni a szociális és gyermekjóléti intézményben.

10. § (1) A szociális és gyermekjóléti intézmény a 7. § szerinti személy részére a szociális helyzethez és mentális állapothoz igazodó, beilleszkedést segítő programot szervez.

(2) A beilleszkedést segítő programok típusai:

a) kapcsolattartás a családgondozóval, egyéni családsegítés, szociális és mentális esetkezelés, a megfelelő ellátások igénybevételére ösztönzés, az intézményi kapcsolódás megerősítése, megőrzése,

b) a megváltozott élethelyzethez való alkalmazkodást, a tartós munkanélküliség okozta traumák feloldását, az izoláció oldását segítő programok,

c) szinten tartás a társadalmi integráció erősítése érdekében, a munkaerőpiacról kikerült, eltérő szociokulturális háttérrel rendelkező, speciális élethelyzetű személyek komplex támogatása,

d) életmódot formáló foglalkozások, tanácsadások, az egészségi, szociális és mentális állapot javítását célzó foglalkozások.

(3) Az együttműködésre kijelölt intézmény az együttműködésre kötelezett személlyel a beilleszkedést segítő programban való részvételről megállapodást köt.

(4) A beilleszkedést segítő programokon belül a foglalkozások - a rendszeres támogatásban részesülő szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó - tartalmát, követelményrendszerét a szociális és gyermekjóléti intézmény családgondozója és az együttműködésre kötelezett személy közösen határozza meg.

11. § (1) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha az együttműködésre kötelezett személy

a) jelentkezési kötelezettségének a szociális és gyermekjóléti intézménynél nem tesz eleget,

b) az együttműködés során megadott időpontban nem jelenik meg a szociális és gyermekjóléti intézménynél,

c) a számára előírt beilleszkedést segítő programban nem vesz részt és a megállapodásban foglaltakat nem teljesíti.

(2) Az együttműködési kötelezettség megszegését az együttműködésre kijelölt intézmény havonta írásban jelzi a Polgármesteri Hivatalnak.

(3) A megjelenési kötelezettség elmulasztása csak házi- vagy szakorvosi igazolással igazolható.

12. § (1) A jövedelempótló rendszeres támogatást a kérelem benyújtásának napjától időarányosan kell megállapítani. Ha a jövedelempótló rendszeres támogatás nem a teljes hónapra jár, a támogatás összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának szorzata.

(2) A támogatás összege:

a) az egyedül élő kérelmező esetében havi 20 000 Ft,

b) gyermekét egyedül nevelő törvényes képviselő esetében havi 22 000 Ft,

c) családban élő kérelmező esetében havi 18 000 Ft.

(3) A rendszeres támogatás összegének kifizetése havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig postai úton, vagy kérelem alapján folyószámlára utalás formájában történik.

(4) A jövedelempótló rendszeres támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállása évente legalább egyszer felülvizsgálatra kerül, és ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, a jövedelempótló rendszeres támogatás továbbra is folyósításra kerül.

Ferencvárosi közüzemi díj és közös költség támogatás * 

13. § (1) *  A polgármester egy év időtartamra Budapest Főváros IX. kerületben lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a kerületben élő személyeknek az általuk lakott lakás közüzemi díj és közös költségeinek viseléséhez havonta támogatást nyújt

(2) Az (1) bekezdés szerinti közüzemi díj és közös költség támogatásnál figyelembe vehető költségek: a közös költség, a villanyáram, a víz- és gázfogyasztás, a távhőszolgáltatás, a csatornahasználat, a szemétszállítási díja.

(3) A közüzemi díj és közös költség támogatásra jogosult az a személy,

a) *  akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 350%-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, és

b) az érintett ingatlanban az alábbi jogcímek valamelyike szerint lakik:

ba) a magántulajdonú lakás tulajdonosa, haszonélvezője, bérlője, vagy

bb) az önkormányzati bérlakás bérlője, vagy

bc) az önkormányzati bérlakásra lakáshasználati szerződéssel rendelkező lakáshasználó, vagy

bd) az önkormányzati, vagy közös használatban lévő házfelügyelői munkakörhöz kötött szolgálati lakás használója.

(4) A közüzemi díj és a közös költség támogatás ugyanazon lakás esetén csak egy jogosult részére állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(5) Nem jogosult a közüzemi díj és a közös költség támogatásra, aki a (6) bekezdésben meghatározott elismert lakásnagyságot meghaladó nagyságú lakásban lakik.

(6) *  Az elismert lakásnagyság:

a) ha a háztartásban egy személy lakik 55 m2,

b) ha a háztartásban két személy lakik 65 m2,

c) ha a háztartásban három személy lakik 70 m2,

d) ha a háztartásban négy személy lakik 85 m2,

e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m2.

(7) A közüzemi díj és közös költség támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a közös háztartásban élő személyek jövedelemigazolását és vagyonnyilatkozatát,

b) a lakásban lakás jogcímét igazoló adásvételi vagy bérleti, vagy használati szerződést,

c) annak a szolgáltatónak az utolsó havi teljes számlamásolatát, amelyre a kérelmező a közüzemi díj és közös költség támogatás utalását kéri,

d) a társasház számlaszámáról az igazolását, amennyiben a kérelmező a közüzemi díj és közös költség támogatást a közös költség csökkentésére kéri.

(8) *  A közüzemi díj és a közös költség támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kerül megállapításra és annak mértéke:

a) a nem önkormányzati tulajdonú lakás esetében egységesen havi 3000 Ft,

b) az önkormányzati tulajdonú lakás esetében egységesen havi 2000 Ft.

(9) A közüzemi díj és a közös költség támogatás folyósítása havonta a kérelmező által megjelölt társasház vagy szolgáltató részére történik a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig.

(10) A közüzemi díj és a közös költség támogatás megszűnik:

a) a támogatásra jogosult kérelmére,

b) a kérelmező a lakást részben, vagy egészben nem lakás céljára használja, vagy a lakás használatát másnak, átengedi, vagy a lakásban nem él életvitelszerűen,

c) amennyiben a támogatásra jogosult személy a jogosultsági feltételeiben bekövetkezett változást a bekövetkezés napjától számított 15 napon belül nem jelenti be a Polgármesteri Hivatalnak. Ebben az esetben a jogosulatlanul felvett támogatást köteles visszafizetni.

(11) Az (10) bekezdés c) pontja alapján előírt visszafizetési kötelezettség esetén a polgármester, amennyiben az egyösszegű visszafizetés a kérelmező megélhetését veszélyezteti, részletfizetési kedvezményt engedélyezhet.

(12) Amennyiben a közüzemi díj és a közös költség támogatás folyósítása a (10) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján kerül megszűntetésre, úgy a támogatás ugyanarra a lakásra a megszűntetést követő 6 hónapon belül ismételten nem állapítható meg.

Ferencvárosi fűtéstámogatás * 

14. § (1) *  A polgármester kérelemre fűtéstámogatást állapít meg annak a Budapest IX. kerületben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és ott életvitelszerűen élő személynek,

a) aki nyugdíjban, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül, aki egyszemélyes háztartást vezet, és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át, vagy

b) aki olyan többszemélyes háztartásban él, ahol minden személy nyugdíjban, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül, és a háztartásban együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, vagy

c) aki gyermekét egyedül neveli és a háztartásban együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, vagy

d) *  akinek háztartásában tartós betegség vagy súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesülő személy él, és a háztartásban az együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át,

e) ahol a háztartásban több gyermeket nevelnek és a háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át,

f) *  aki aktív korúak ellátásában, vagy időskorúak járadékában, vagy nyugdíj előtti álláskeresési segélyben, vagy Ferencvárosi jövedelempótló rendszeres támogatásában részesül, és a háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át, és a 13. § (3) bekezdés b) pontjában felsorolt jogcímek valamelyikén lakik az érintett ingatlanban,

és vagyona sem a kérelmezőnek, sem a vele együtt élő személy(ek)nek nincs.

(2) A támogatás csak a lakás céljára használt ingatlan tekintetében, fűtés céljára igénybe vett gázfogyasztásra, távhőfelhasználásra, elektromos áram-, tüzelőolaj-, fa- és szén-, valamint PB gáz fogyasztásra jár. A támogatás háztartásonként csak egy személy részére állapítható meg.

(3) *  A támogatás összege 6000 Ft havonta.

15. § (1) *  A támogatás iránti kérelem a fűtési szezon időtartama alatt, azaz október, november, december, valamint ezt követő január, február, március hónapokban nyújtható be. A támogatás a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától állapítható meg december 31-ig vagy március 31-ig.

(2) A kérelemhez csatolni kell

a) a kérelmező és a vele együtt élő személyek jövedelemigazolását, számlavezető pénzintézet nevét és a számlaszám megjelölését a 4. §-ban foglaltak alapján, valamint vagyonnyilatkozatát,

b) a rendelkezésre álló a legutolsó havi adott névre, lakcímre szóló gáz-, távhő-, elektromos számlát, illetve a tüzelőolaj, a fa- és szén, vagy a PB gáz megvásárlását igazoló számlát,

c) tartós betegség vagy súlyos fogyatékosság miatt megállapított magasabb összegű családi pótlék esetén a kifizető szerv által kiállított igazolást,

egyedülálló, illetve gyermekét egyedül nevelő kérelmező esetén az egyedülállóságról szóló nyilatkozatot.

(3) A támogatás összege

a) havonta kerül átutalásra a gáz-, távhő-, illetve elektromos szolgáltató részére, aki a jogosult számláján a támogatás összegét jóváírja.

b) *  A tüzelőolaj, a fa- és szén, vagy a PB gáz fogyasztást igazoló jogosultak részére időarányosan, a kérelmező nevére és a IX. kerületi lakcímére kiállított számla összegének, de legfeljebb 36 000 forint összegig egy összegben, postai úton, vagy folyószámlára történő utalással kerül folyósításra. A kifizetés módjáról kérelmező nyilatkozik.

Ferencvárosi lakbértámogatás * 

16. § (1) *  A polgármester kérelemre egy év időtartamra lakbértámogatást állapít meg a Budapest IX. kerületben lakóhellyel rendelkező, ott életvitelszerűen élő, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának a tulajdonában álló lakás bérlőjének.

(2) A lakbértámogatás mértéke, amennyiben a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

a) 100%-át, a megállapított lakbér 50%-a,

b) 150%-át, a megállapított lakbér 40%-a,

c) 200%-át, a megállapított lakbér 30%-a,

d) 250%-át, a megállapított lakbér 20%-a,

e) 300%-át, a megállapított lakbér 10%-a,

de annak összege legalább havi 1000 Ft, legfeljebb havi 10 000 Ft.

(3) A lakbértámogatás ugyanazon lakásra csak egy kérelmezőnek állapítható meg, függetlenül a lakásban lévő személyek számától.

(4) *  A kérelmező jogosult a lakbértámogatásra az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:

a) a bérleményben élők egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át,

b) a bérleményben élők vagyonnal nem rendelkeznek,

c) a kérelmező szociális alapon lakbért fizető bérlő,

d) a bérlemény a kerületben elismert lakásnagyságra vonatkozóan a rendelet 13. § (6) bekezdésében meghatározott lakásnagyságot nem haladja meg,

e) a kérelmező a lakbértámogatás folyósításának ideje alatt lakbérhátralékot nem halmoz fel, vagy a már meglévő lakbérhátraléka nem növekszik,

f) a kérelmező a lakást kizárólag lakás céljára használja, vagy a lakás használatát másnak át nem engedi,

és a bérleményben élők összjövedelmének 5%-a nem haladja meg a fizetendő lakbér összegét.

(5) A kérelemhez csatolni kell

a) a kérelmező és a bérleményben élő személyek jövedelemigazolását,

b) a Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. (FEV IX. Zrt.) igazolását, ami tartalmazza a lakbér, valamint az esetleges hátralék összegét.

c) érvényes lakásbérleti szerződést.

(6) A lakbértámogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kerül megállapításra.

(7) A lakbértámogatást havonta az önkormányzat közvetlenül a FEV IX. Zrt-hez utalja, ahol annak összegét a bérlő lakbérszámláján jóváírják.

Ferencvárosi adósságkezelési szolgáltatás * 

17. § *  (1) Az adósságkezelési szolgáltatásra jogosult adósságkezelési tanácsadásban és adósságcsökkentési támogatásban részesül.

(2) *  A polgármester a Budapest Főváros IX. kerületben lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és ott életvitelszerűen tartózkodó személy részére, aki önhibáján kívül az általa lakott lakásra a lakhatással kapcsolatos kiadásaival összefüggő adósságot halmozott fel, adósságcsökkentési támogatást nyújt.

(3) Az adósságcsökkentési támogatás igénybevételére jogosult az adóssággal terhelt:

a) önkormányzati bérlakás bérlője,

b) magántulajdonú lakás tulajdonosa,

c) a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tulajdonában álló lakás bérlője,

amennyiben a (4) bekezdésben foglalt jogosultsági feltételek együttesen fennállnak.

(4) Az adósságcsökkentési támogatás igénybevételére jogosult:

a) akinek lakhatással kapcsolatos költségeiből származó hátraléka meghaladja az 50.000.-Ft-ot, vagy közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták és

b) *  akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át és

c) aki a 13. § (6) bekezdésben meghatározott elismert lakásnagyságot meg nem haladó lakásban lakik és

d) akinél a lakásban együtt élők egyike sem rendelkezik az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott értékű vagyonnal és

e) aki vállalja az adósságcsökkentési támogatás körébe bevont, őt terhelő adósság és az önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének a megfizetését és

f) aki vállalja az önkormányzat fenntartásában működő Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Családtámogató és Gyermekjóléti Központjával (a továbbiakban: az együttműködésre kijelölt intézmény) történő együttműködést és az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt.

g) aki a kérelem benyújtásakor vállalja, hogy amennyiben védendő fogyasztói nyilvántartásba kerül és nincs műszaki akadálya, gondoskodik az előrefizetős fogyasztásmérők felszereléséről a hátralékkal érintett áram-, gázszolgáltatás esetében.

(5) A (4) bekezdés a) pontjának alkalmazása szempontjából hátraléknak minősül a lakhatási költségek körébe tartozó

a) a közüzemi tartozás bármelyike (vezetékes gáz-, áram-, távhőszolgáltatás, víz- és csatornahasználati, szemétszállítási, több lakást tartalmazó lakó épületeknél háztömböknél központi fűtési díjtartozás),

b) közös költség hátralék, valamint az épület-és fűtéskorszerűsítéssel járó külön költség hátralék,

c) lakbérhátralék.

(6) Az adósságkezelési szolgáltatásba bevonható, a lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz kapcsolódó adósság felső határa nem haladhatja meg a 400 000 forintot.

(7) Amennyiben a többféle hátralék együttes összege az (6) bekezdésben meghatározott összeghatárt meghaladja, a kérelmező csak ahhoz az adósságtípushoz kaphat adósságcsökkentési támogatást, amelyik a lakhatását veszélyezteti.

18. § (1) Az adósságcsökkentési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell:

a) az adósság összegéről, keletkezésének időszakáról szóló 30 napnál nem régebbi hitelezői igazolást,

b) az adósságkezelési tanácsadó által hitelesített együttműködési megállapodást,

c) az adósságkezelési tanácsadóval való előzetes együttműködés (melynek időtartama legfeljebb három hónap) sikerességéről szóló igazolás,

d) az adósságkezelési tanácsadó támogató javaslatát,

e) az adósság keletkezésének okáról szóló nyilatkozatot, dokumentumot,

f) a lakásban élők jövedelemigazolását,

g) a hitelező szolgáltatók utolsó havi számláinak másolatát,

h) *  a kérelmező nyilatkozatát az önrész és az együttműködési kötelezettség és (védendő fogyasztói jogosultsága esetén) előrefizetős fogyasztásmérő felszereltetése vállalásáról,

i) a lakás adásvételi, vagy bérleti szerződését,

j) az állami foglalkoztatási szerv igazolását az együttműködési kötelezettség teljesítéséről.

(2) Az adósságcsökkentési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő háztartások és személyek számától.

(3) Nem állapítható meg az adósságcsökkentései támogatás:

a) ugyanazon személy vagy háztartásának tagja részére 24 hónapon belül a hátralékkezelés sikeres lezárásától, illetve

b) 48 hónapon belül, ha a támogatás a 22. § (1) bekezdésben foglalt esetek valamelyike miatt szűnt meg.

19. § (1) A polgármester döntése előtt az együttműködésre kijelölt szociális és gyermekjóléti intézmény adósságkezelési tanácsadója a kérelmező jövedelmi, vagyoni viszonyairól, életkörülményeiről részletes helyszíni környezettanulmányt készít.

(2) *  Az önkormányzat az adósságcsökkentési támogatással kapcsolatos egyes feladatait a 17. § (4) bekezdés f) pontjában megjelölt együttműködésre kijelölt intézmény útján látja el, amelynek keretében

a) tájékoztatja az adóssággal rendelkezőt az adósságcsökkentési támogatás feltételeiről,

b) az adóssággal rendelkező személy hozzájárulásával megvizsgálja háztartásának gazdálkodását, fizetési kapacitását és készségét, és ennek alapján írásbeli javaslatot tesz a Polgármesteri Hivatal felé az adósságcsökkentési támogatás megítélésével kapcsolatban,

c) amennyiben az adósságkezelési tanácsadó felmérve az adóssággal rendelkező személy képességeit, személyi, illetve anyagi körülményeit, úgy látja, hogy a kérelmező nem képes az adósságcsökkentési támogatás feltételeinek megfelelni, illetve a vállalt kötelezettségeket nem lesz képes teljesíteni, a Polgármesteri Hivatal felé az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelem elutasítására tesz javaslatot.

20. § (1) Az adósságcsökkentési támogatásra jogosult köteles az adósságkezelési tanácsadást igénybe venni, ennek érdekében az adósságkezelési tanácsadójával együttműködni, és vele írásbeli megállapodást kötni.

(2) Az adósságkezelési tanácsadó az adóssággal rendelkező személlyel írásos megállapodást köt, amely tartalmazza

a) az adósságkezelési tanácsadóval való kapcsolattartás módját, gyakoriságát, támogatásban részesülő együttműködési kötelezettségének szabályait,

b) az adósságcsökkentési támogatást megállapító határozatban foglalt kötelezettségek teljesítésének igazolási módját,

c) több adósság esetén az adósságkezelési szolgáltatásba bevont adósságok megnevezését és a támogatások százalékos arányát.

(3) Az adósságkezelés időtartama alatt az adósságkezelési tanácsadó

a) az adósság rendezésének feltételeiről az adóssággal rendelkező személlyel együttműködési megállapodást köt, amely tartalmazza a kapcsolattartás módját, gyakoriságát a támogatásban részesülő együttműködési kötelezettségének szabályait,

b) az adóssággal rendelkező személlyel kapcsolatot tart és havonta egy személyes találkozás útján folyamatosan figyelemmel kíséri az adósságkezelési megállapodásban foglaltak betartását,

(4) Az adósságkezelési tanácsadás formája lehet egyéni vagy csoportos, a részvétel időpontját és a tanácsadás formáját az adósságkezelési tanácsadó határozza meg.

(5) Az adósságkezelési tanácsadó havonta

a) jelzéssel él a Polgármesteri Hivatal felé, ha az adóssággal rendelkező személy az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, szükség esetén kezdeményezi az adósságcsökkentési támogatásra vonatkozó döntés módosítását, valamint

b) javaslatot tesz az adósságcsökkentési támogatás megszűntetésére, amennyiben az adóssággal rendelkező személy

ba) a megállapodás megkötésére nem jelenik meg,

bb) a megállapodásban foglaltakat nem teljesíti,

bc) az adósságkezelési tanácsadáson egy alkalommal nem vesz részt, és távol maradását hitelt érdemlően nem igazolja,

bd) az általa vállalt adósságtörlesztés részletfizetését három alkalommal nem teljesíti,

be) az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget.

21. § Az együttműködés során az adóssággal rendelkező személy köteles

a) hozzájárulni az adósságra vonatkozó adatok és információk tanácsadó általi megismeréséhez és nyilvántartásához,

b) a határozat kézhezvételtől számított 8 napon belül felkeresni az adósságkezelési tanácsadóját, és aktívan közreműködni a megállapodás kidolgozásában,

c) a hitelezőkkel megállapodást kötni a fennmaradó adósság rendezése érdekében, és a megállapodást haladéktalanul bemutatni a Polgármesteri Hivatalnál,

d) havonta legalább egy alkalommal a tanácsadóval személyesen találkozni és tájékoztatni az adósságkezelési megállapodásban foglaltak végrehajtásáról, valamint az adósságkövetelés jogosultjának igazolását bemutatni a havi befizetésekről,

e) az önrész részletekben történő megfizetése esetén az adóssággal rendelkező személy a részletfizetési kötelezettségének minden hónap 20. napjáig köteles eleget tenni, amelyről az adósságkövetelés jogosultja igazolást állít ki. Az adóssággal rendelkező személy az igazolást az adósságkezelési tanácsadónál haladéktalanul köteles bemutatni.

22. § (1) Az adósságcsökkentési támogatás tovább nem folyósítható, és a már e címen kifizetett összeget a külön határozatban foglaltak szerint vissza kell téríteni, ha a jogosult

a) az általa vállalt adósságtörlesztés három havi részletét nem teljesíti,

b) az adósságcsökkentési támogatás igénybevételének időtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségnek három hónapig nem tesz eleget,

c) aki lakása egészét vagy egy részét bérbe, albérletbe adja, használatra átengedi, vagy egyéb módon hasznosítja,

d) aki a lakására tartási-, életjáradéki- vagy öröklési szerződést kötött,

e) ha a jogosult nem a valóságnak megfelelő adatokat közölt.

(2) Az (1) bekezdés alapján előírt visszafizetési kötelezettség esetén a polgármester, amennyiben az egyösszegű visszafizetés a kérelmező megélhetését veszélyezteti, részletfizetési kedvezményt engedélyezhet.

23. § (1) Az adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladhatja meg a kezelendő hátralék 75%-át és összege legfeljebb 300 000 forint. A támogatás a határozatban megjelölt időponttól kezdődően legfeljebb 18 havi részletekben nyújtható.

(2) Az önkormányzat az adósságcsökkentési támogatást a tanácsadó jelzése alapján utólag, a tárgyhónapot következő hónap 5. napjáig utalja át az adósságkövetelés jogosultjának.

Ferencvárosi közgyógytámogatás * 

24. § (1) *  (1) A polgármester kérelemre közgyógytámogatást állapít meg a kérelem benyújtását követő hónap első napjától egy év időtartamra Budapest IX. kerületben lakóhellyel rendelkező és lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó személynek, aki

a) a 70. életévét nem töltötte be és családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 260%-t,

b) a 70. életévét betöltötte és családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át,

c) a 75. életévét betöltötte és családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 420%-át, illetve

d) a 85. életévét betöltötte és családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450%-át

nem haladja meg.

(2) *  A közgyógytámogatás kizárólag a közgyógyellátásra kiadható, legalább hat hónapon keresztül rendszeresen szedendő, vényköteles gyógyszerekre vonatkozóan állapítható meg, amennyiben a havi rendszeresen szedendő gyógyszer költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át és a közgyógyellátásra kiadható vényköteles gyógyszerek költsége meghaladja az 500 forintot.

(3) A közgyógytámogatás összege a (4) bekezdés alapján igazolt költség, de legfeljebb havi 12 000 forint.

(4) *  A kérelemhez csatolni kell a kérelmező legalább hat hónapon keresztül rendszeresen szedendő havi közgyógyellátásra kiadható vényköteles gyógyszerszükségletéről szóló 30 napnál nem régebbi kezelőorvos által kiállított igazolást, valamint az előbbi igazolás alapján kiállított gyógyszerenkénti költségekről szóló gyógyszertári igazolást.

(5) *  Nem állapítható meg a támogatás annak a személynek, aki az Szt. alapján alanyi jogcímen vagy normatív jogcímen jogosult közgyógyellátásra.

(6) A közgyógytámogatás folyósítása igény szerint postai úton vagy folyószámlára három havonta történik.

(7) *  A közgyógytámogatást meg kell szüntetni az arra jogosult elhalálozása, vagy a ferencvárosi lakcíméről való elköltözése esetén, valamint a jogosultság ideje alatt alanyi vagy normatív jogcímen közgyógyellátásra jogosult.

(8) *  Aki a közgyógytámogatás iránti kérelem benyújtásának hónapjában rendelkezett az Szt. alapján érvényes közgyógyellátással vagy Ferencvárosi közgyógytámogatással, annak az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a polgármester a közgyógytámogatást a támogatás megszűnését követő hónap első napjától állapíthatja meg egy év időtartamra.

(9) *  A közgyógytámogatás iránti kérelem a jogosultság időtartama alatt, annak lejártát megelőző két hónapban is benyújtható. Amennyiben az eljárás a jogosultság lejárta előtt legalább egy hónappal korábban befejeződik, az új jogosultság kezdő időpontjaként a korábbi jogosultság lejártát követő napot kell megállapítani.

Ferencvárosi gyógyszertámogatás * 

24/A. § (1) *  A polgármester kérelemre évente kettő alkalommal 5000 Ft összegű gyógyszertámogatást nyújt a Budapest IX. kerületi lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó, hetvenedik életévét betöltött kérelmező részére, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét, és a kérelmező az Szt. alapján érvényes közgyógyellátással nem rendelkezik, illetve a 24. § alapján a közgyógytámogatásra nem jogosult.

(2) *  A polgármester kérelemre a Budapest IX. kerületi lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó, hetvenedik életévét betöltött, az Szt. alapján érvényes közgyógyellátással rendelkező kérelmező részére évente egy alkalommal 5000 forint összegű támogatást nyújt.

(3) *  A gyógyszertámogatás igény szerint postai úton vagy folyószámlára kerül utalásra.

3. Rendkívüli pénzbeli és természetbeni ferencvárosi települési támogatások formái * 

Ferencvárosi rendkívüli támogatás * 

25. § (1) *  A polgármester rendkívüli támogatást nyújt Budapest IX. kerületben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és ott életvitelszerűen tartózkodó, a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személynek, aki emiatt önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadásai miatt anyagi segítségre szorul.

(2) A létfenntartást veszélyeztető, vagy a rendkívüli élethelyzet különösen:

a) családot ért elemi kár,

b) ha a családban kizárólag nyugdíjjal, nyugdíjszerű ellátással, családi pótlékkal rendelkező személy él,

c) ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 30 napon belül büntetés-végrehajtási intézetből szabadult,

d) ha a család egyik tagja 5 napot meghaladóan kórházi kezelésben részesült,

e) az előre nem tervezett, váratlan kiadás,

f) az egészségbiztosítás által nem, vagy csak részben támogatott az egészség megőrzése, helyreállítása érdekében szükséges szolgáltatás igénybevétele, ha annak díja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 30%-át meghaladja,

g) a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása,

h) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásnak, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése,

i) a gyermek hátrányos helyzete miatt a család anyagi segítségre szorul,

j) a családban történt haláleset,

k) gyermek és fiatal felnőtt iskoláztatásával, a gyermek óvodai nevelésével, bölcsődei elhelyezésével kapcsolatos egyszeri kiadások, vagy a védőnői szolgálat, illetve egészségügyi intézmény által javasolt szolgáltatások, ellátások igénybevétele,

l) ha a családban egyidejűleg három vagy több gyermek születik,

m) *  a koronavírus-járvány miatt rendkívüli élethelyzetbe került.

26. § (1) Rendkívüli támogatás annak a személynek állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedülálló kérelmező, illetve egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetében, vagy ha a családban magasabb összegű családi pótlékkal rendelkező személy él, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át és az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerint vagyonnal nem rendelkezik, valamint a 25. § (2) bekezdése szerint a létfenntartása veszélyeztetett.

(2) Nem állapítható meg a családban történt halálesetre tekintettel a rendkívüli támogatás, amennyiben

a) a kérelmet a temetést követő 90 napon túl nyújtották be,

b) a kérelmező a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. tv. 16. §-a alapján temetési hozzájárulásban részesült,

c) *  nem a kérelmező nevére szól az elhunyt temettetési költségeit igazoló számla,

d) *  az elhunyt személy eltemettetése köztemetés útján történt.

(3) *  Nem állapítható meg lakhatáshoz kapcsolódó rezsijellegű (közös költség, villanyáram, víz- és gázfogyasztás, távhőszolgáltatás, csatornahasználat, szemétszállítási díj, tüzelőolaj-, fa- és szén-, valamint PB gáz fogyasztás) kiadásokra tekintettel rendkívüli támogatás, amennyiben

a) a kérelmező Ferencvárosi közüzemi díj és közös költség támogatásban vagy,

b) Ferencvárosi fűtéstámogatásban

c) *  önkormányzati rendelet alapján pandémiás járadékban

részesül.

részesül.

27. § (1) A rendkívüli támogatás mértéke a 25. § (2) bekezdés

a) a) pontja esetén családonként legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500%-a,

b) *  b)-e) és m) pontja esetén személyenként legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-a,

lehet.

c) f) pontja esetén személyenként legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-a,

d) g) pontja esetén legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50%-a,

e) h) pontja esetén gyermekenként, illetve a fiatal felnőtt részére legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50%-a,

f) *  j) pontja esetében a támogatás összege a kérelmezőnél felmerült temetési költség, de a temetés típusa szerint legfeljebb:

- urnakiadás, szórásos 32 000 Ft,

- urnás 42 000 Ft,

- koporsós 76 000 Ft,

g) i) és k) pontja esetén gyermekenként legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 25%-a,

h) l) pontja esetében családonként legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének tízszerese,

i) a fel nem sorolt esetekben legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50%-a

lehet.

(2) Családban történt halálesetre tekintettel megállapított rendkívüli támogatás összege, valamint a támogatás odaítéléséről szóló határozat száma az eredeti temetési számlára kerül rávezetésre.

28. § A rendkívüli támogatás iránti kérelem benyújtásakor a családot ért elemi kár kivételével - a segély alapját képező létfenntartást veszélyeztető vagy rendkívüli élethelyzettől függően - csatolni kell:

a) a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott igazolást,

b) a büntetés-végrehajtási intézet igazolását,

c) az érintett egészségügyi intézmény igazolást,

d) a váratlan költségekről szóló igazolást,

e) az egészségügyi szolgáltatás igénybevételéről szóló, az érintett egészségügyi szolgáltató igazolását,

f) a táv- vagy gázfűtés esetén a fűtési szolgáltató igazolását, vagy számláját, egyéb fűtési módozat esetén a tüzelőanyagot forgalmazó által kibocsátott, a tüzelőanyag kifizetését igazoló számlát,

g) a halotti anyakönyvi kivonatot, amennyiben a haláleset nem Budapest IX. kerületében történt,

h) a születési anyakönyvi kivonatot,

i) a gyámhivatali határozatát,

j) az iskolalátogatási igazolást a tanulói jogviszonyról,

k) az óvodai nevelést igazoló, az óvoda által kiadott igazolást és számlát,

l) a bölcsődei elhelyezést igazoló, a bölcsőde által kiadott igazolást és számlát,

m) a várandósságot igazoló orvosi igazolást vagy terhességi kiskönyvet,

n) az egészségügyi szolgáltatások, ellátások szükségességét igazoló, a védőnői szolgálat, illetve az egészségügyi intézmény által kiállított javaslatot, az egészségügyi intézmény által kiállított igazolást.

o) a temetés költségeiről szóló számlák eredeti példányát.

29. § *  A rendkívüli támogatás igény szerint postai úton vagy folyószámlára kerül utalásra.

Ferencvárosi karácsonyi támogatás * 

30. § (1) A polgármester minden évben karácsonyi támogatást nyújt

a) a rendelet 7. §-ában meghatározott személyek részére, és

b) *  kérelemre Budapest IX. kerületben lakóhellyel rendelkező és ott életvitelszerűen tartózkodó

ba) a nyugellátásban, a rendszeres nyugdíjszerű ellátásba részesülő személy,

bb) a tartósan vagy súlyosan beteg gyermeket nevelő törvényes képviselő,

bc) *  a kettő- vagy többgyermekes család részére gyermekenként,

bd) az időskorúak járadékában,

be) az Sztv. 33. § (1) bekezdés a) pontja alapján aktív korúak ellátásában részesülő személyek részére,

(2) A karácsonyi támogatás iránti kérelem benyújtásának ideje tárgyév szeptember 15. napjától november 30. napjáig tart.

(3) *  A karácsonyi támogatás mértéke:

a) az (1) bekezdés ba), bb), bd) és be) pontja alapján jogosultak részére az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

aa) 150%-át nem éri el, családonként 12 000 Ft,

ab) 200%-át nem éri el, családonként 8000 Ft,

ac) 300%-át nem éri el, családonként 6000 Ft

az (1) bekezdés bb), bc) pontja alapján a karácsonyi támogatás összege a tartósan beteg gyermekre a támogatás összege 12 000 Ft, továbbiakban gyermekenként a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott összeg 50%-a,

A támogatás igény szerint a megadott folyószámlaszámra történő átutalással, vagy postai úton kerül kifizetésre.

(4) A karácsonyi támogatás családonként egy személy részére állapítható meg.

Ferencvárosi élelmiszertámogatás * 

31. § * 

Ferencvárosi iskolakezdési támogatás * 

32. § (1) *  A polgármester évente egyszeri alkalommal iskolakezdési támogatást nyújt a törvényes képviselő kérelme alapján:

a) a gyermekét egyedül nevelő szülő, vagy

b) a kettő- vagy többgyermekes, vagy

c) a tartósan beteg gyermeket nevelő családok

nappali tagozatos (általános, közép- és szakiskolás) Budapest IX. kerületben lakóhellyel rendelkező és ott életvitelszerűen tartózkodó tanulói részére.

(2) *  A kérelem tárgyév augusztus 15. napjától október 31. napjáig nyújtható be. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(3) *  A kérelemhez csatolni kell a lakcímkártya másolatát, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a gyermek életvitelszerűen a Budapest IX. kerületi lakóhelyén tartózkodik, továbbá a tanulói jogviszony igazolását.

(4) *  A pénzben megállapított támogatás a megadott folyószámlára történő utalással, valamint - annak hiányában - postai úton kerül kifizetésre. A támogatás összege tanulónként egységesen 12 000 forint.

Ferencvárosi születési és életkezdési támogatás * 

33. § (1) *  Kérelemre a polgármester a gyermek születésére tekintettel egyszeri támogatást nyújt a Budapest IX. kerületi lakóhelyén vagy tartózkodási helyén legalább két éve életvitelszerűen tartózkodó, a gyermeket saját háztartásában nevelő törvényes képviselő részére. Az életvitelszerű tartózkodás tényét a Védőnői Szolgálat igazolja.

(2) A támogatást a gyermek törvényes képviselője igényelheti a gyermek születését követő kettő éven belül.

(3) A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, valamint a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli.

(4) A támogatás mértéke gyermekenként egységesen 40 000 forint.

(5) A születési támogatás összegéből minimum 30 000 forint összeget életkezdési támogatás jogcímen az újszülött gyermek részére megnyitott, a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény szerinti Start-számlára kell utalni. Ennek érdekében a Törvényes képviselő köteles a kérelemben közölni az átutalás végrehajtásához szükséges azonosító adatokat, valamint nyilatkoznia szükséges az átutalásra kerülő összeg nagyságáról.

(6) A (1) bekezdés szerinti támogatásra egy gyermekre tekintettel csak egy személy jogosult.

Védőoltások Ferencvárosban * 

33/A. § *  (1) A polgármester a legalább kettő éve Budapest IX. kerületi lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen is Ferencváros közigazgatási területén élő törvényes képviselő kérelmére a tárgyévben a legfeljebb 3. életévüket betöltő Budapest IX. kerületi lakóhellyel rendelkező gyermekek részére a kullancs terjesztette agyvelőgyulladás, a Neisseria meningitidis „C” baktérium okozta fertőzések, rotavírus okozta hasmenés és bárányhimlő megbetegedési veszély elhárítása céljából beadott védőoltások összegét utólagosan megtéríti, amennyiben a család egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének

a) gyermekét egyedül nevelő szülő esetében 400%-át,

b) családban nevelkedő gyermekek esetében 350%-át.

(2) A polgármester kérelemre a tárgyévben a 16., 17., 18., 19. és 20. életévét betöltött Budapest IX. kerületi lakóhellyel rendelkezők részére a HPV elleni 9 komponensű, beadott védőoltások összegét utólagosan megtéríti, amennyiben a család egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át.

(3) A kérelmeket a kérelmezőnek, illetve kiskorú kérelmező esetében a törvényes képviselőnek a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtania, az oltás beadása napjától számított 3 naptári hónapon belül, és mellékelnie szükséges a saját és gyermeke/gyermekei lakcímét és társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ) igazoló hatósági igazolványok másolatait és a család havi jövedelmének igazolását, a védőoltás(ok) vételét igazoló, a törvényes képviselő nevére és lakcímére kiállított számlá(ka)t, valamint a védőoltás(ok) beadása megtörténtét igazoló orvosi igazolást.

(4) A pénzben megállapított támogatás a megadott folyószámlára történő utalással, valamint - annak hiányában - postai úton kerül kifizetésre.

(5) A polgármester az (1) bekezdés szerinti védőoltások összegének utólagos megtérítését a Budapest IX. kerületi, legalább kettő éve érvényes tartózkodási hellyel rendelkező törvényes képviselő kérelemére, legfeljebb a 3. életévüket betöltött Budapest IX. kerületi tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek részére is engedélyezheti.

Ferencvárosi gyermekétkeztetési támogatás * 

34. § (1) *  A polgármester a kerületi önkormányzati működtetésű, valamint a nem kerületi működtetésű, állami, egyházi és alapítványi fenntartású köznevelési intézmények Budapest IX. kerületi lakóhellyel rendelkező, és ott életvitelszerűen tartózkodó nappali tagozatos gyermek tanulója részére, amennyiben a gyermeket gondozó családban a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

a) a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át, úgy a fizetendő étkezési személyi térítési díj 25%-ának megfelelő

b) a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át, úgy a fizetendő étkezési személyi térítési díj 50%-ának megfelelő

mértékű étkezési támogatást állapít meg.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontok szerinti támogatás megállapításához szükséges:

a) a kérelem nyomtatvány kitöltése,

b) a jövedelemigazolások,

c) a Budapest IX. kerületi lakóhely igazolása,

d) *  intézményi jogviszony igazolása.

(3) * 

(4) *  A támogatás iránti kérelmet a törvényes képviselő nyújthatja be az adott tanév augusztus 15. napjától. Amennyiben a törvényes képviselő több gyermek számára nyújt be kérelmet, azt az intézmény megnevezésével egy kérelemben teheti meg.

(5) *  A támogatás egy tanévre állapítható meg a kérelem benyújtása napjától, de legkorábban az adott tanév szeptember 01. napjától.

Jogosítvány megszerzésének támogatása Ferencvárosban * 

35. § (1) *  A polgármester a legalább egy éve a Budapest IX. kerületi lakóhellyel rendelkező, és ott életvitelszerűen tartózkodó nappali tagozatos tanulók részére az érettségi vizsga letételéig támogatja a B kategóriás vezetői engedély megszerzését.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás megállapításához szükséges

a) a kérelem nyomtatvány kitöltése,

b) a legalább egy éves Budapest IX. kerületi lakóhely igazolása,

c) a költségek igazolásáról kiállított, névre szóló, eredeti számla,

d) iskolalátogatási igazolás, és a

e) fél évnél nem régebben kiállított B kategóriás vezetői engedély bemutatása.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás összegét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

Köztemetés Ferencvárosban * 

36. § (1) Kérelemre a polgármester a Szt. 48. §-a alapján gondoskodik a Ferencváros közigazgatási területén elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről a halálesetről való tudomásszerzést követő 21 napon belül, ha

a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy

b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

(2) A polgármester az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól részben vagy egészben különös méltánylást éremlő körülmények fennállása esetén mentesítheti.

(3) Különös méltánylást érdemlő körülmények akkor állnak fenn, ha az eltemettetésre köteles személy megfelelően igazolja, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetén 250%-át nem haladja meg.

(4) A család, a közeli hozzátartozó és az egyedül élő fogalmára az Szt. 4. § (1) c)-e) pontjai irányadóak.

Ferencvárosi lakhatást segítő támogatás * 

37. § (1) *  Kérelemre a polgármester a lakhatáshoz kapcsolódó rendkívüli élethelyzetre tekintettel évente két alkalommal legfeljebb 100.000 forint támogatást biztosíthat Budapest Főváros IX. kerületben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen is Ferencváros közigazgatási területén élő személy részére.

A támogatás a családban egy személy részére adható.

(2) Az (1) bekezdésre vonatkozóan a rendkívüli élethelyzet különösen:

a) a lakásbérleti jogviszony felmondásra került és a támogatás odaítélésével a kilakoltatás veszélye elhárul, vagy

b) közös költség és közüzemi díjtartozása keletkezett és azt egyéb módon a kérelmező nem tudja rendezni, vagy

c) a tartós kórházi kezelés, vagy

d) a kérelmező munkaviszonyból származó jövedelmemmel nem rendelkezik, vagy munkaviszonya legalább 3 hónapja megszűnt és új munkahelyet nem tudott létesíteni, vagy

e) az (1) bekezdés szerint díjtartozástól függetlenül a családot ért elemi kár, vagy előre nem tervezhető, váratlan kiadás költsége merült fel, ami a lakhatást veszélyezteti,

f) *  aki járvány miatt alkalmi munkavégzésből származó jövedelmét elveszítette, és emiatt önmaga, illetve családja lakhatása veszélybe került és anyagi segítségre szorul.

(3) A támogatásban részesített kérelmező köteles visszafizetni a támogatás összegét, amennyiben

a) kérelme során a valóságnak nem megfelelő nyilatkozatot tett, vagy

b) nem az adott célra használta fel a kapott támogatást.

(4) Nem állapítható meg a támogatás annak a személynek:

a) akinek családja a kérelmezett díjtartozásra adósságcsökkentési támogatásban részesül, vagy

b) aki, vagy akinek családja lakbértámogatásban részesül, és a támogatást a lakbértartozására kéri, vagy

c) akinek a családjában a kérelmezett díjtartozásra az adósságcsökkentési támogatás együttműködés hiánya miatt megszűntetésre került, vagy

d) akinek a családjában a kérelmezett díjtartozás az adósságcsökkentési támogatás igénybe vételével rendezhető,

e) aki ugyanazon szolgáltatónál keletkezett díjtartozása kiegyenlítésére korábban már lakhatást segítő támogatásban részesült,

f) *  aki önkormányzati rendelet alapján pandémiás járadékban részesül.

(5) A rendkívüli élethelyzet igazolásához a kérelem mellé csatolni kell:

a) a lakásbérleti jogviszony felmondása,

b) a közös képviselő és a szolgáltatók igazolása a díjtartozásról,

c) a kórházi kezelést igazoló zárójelentés,

d) a munkaviszony megszűnését igazoló felmondás és az illetékes munkaügyi központ igazolása az együttműködésről és arról, hogy álláskeresési támogatásban nem részesül,

e) igazolás a keletkezett kár mértékéről,

f) minden egyéb olyan okiratot, amivel kérelemben foglalt rendkívüli élethelyzetet alátámasztja,

g) a család utolsó havi nettó jövedelméről szóló igazolásokat.

(6) A megállapított támogatás a (2) bekezdés e) pont kivételével a szolgáltatók részére kerül átutalásra. A (2) bekezdés e) pont szerinti esetben a támogatás a kérelmező részére kerül kifizetésre.

Méltányosság gyakorlása

38. § (1) *  A Képviselő-testület különös méltánylást érdemlő esetben, ha azt a jogorvoslati eljárás során felvett környezettanulmányon tapasztaltak is alátámasztják, évente egy alkalommal rendkívüli támogatást, fűtéstámogatást, közgyógytámogatást, gyógyszertámogatást állapíthat meg, amennyiben a kérelmező havi jövedelme, illetve a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem a jogosultság megállapításához meghatározott jövedelemhatárt legfeljebb 2000 Ft-al haladja meg.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában különös méltánylást érdemlő eset, ha

a) a kérelmező vagy a családtagja súlyos mozgáskorlátozott,

b) a kérelmező vagy a családtagja súlyos látás vagy halláskárosult,

c) a kérelmező vagy a családtagja munkaképesség-csökkenése a 100%-ot, vagy az egészségkárosodása a 80%-ot eléri,

d) a kérelmező és a családjában élők mindegyike nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül,

e) a családban 3 vagy több gyermeket nevelnek.

(3) A Képviselő-testület, évente egy alkalommal, az (1) bekezdésben meghatározott támogatást állapíthat meg rendkívüli méltánylást érdemlő esetben a jogosultság megállapításához meghatározott értékhatár (1) bekezdés szerinti mértéknél nagyobb összegű túllépése esetén is.

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában rendkívüli méltánylást érdemlő eset, a tartósan beteg gyermek gyógyszerköltsége, speciális táplálkozási igénye, a családban történt haláleset, a tűzkár, a vízkár, a lakásban nem szándékos, előre nem látható, a lakhatást veszélyeztető állagromlás következik be, vagy az egyéb rendkívüli élethelyzet, az egészségügyi állapotban történt nagyfokú romlás, a szociális válsághelyzet.

(5) *  Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság a 7. § (4) bekezdés e) pontja és a 13. § (10) bekezdés c) pontja, valamint a 22. § (1) bekezdése szerinti jogosulatlanul felvett támogatások megtérítésének összegét kérelemre méltányosságból elengedheti, csökkentheti.

III. Fejezet

Az önkormányzat által nyújtható, szociális célt szolgáló támogatások

39. § Az e fejezetben szabályozott ellátások iránti kérelmeket a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani.

Ferencvárosi mozgáskorlátozottak lakásának akadálymentesítési támogatása * 

40. § (1) *  Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság a Budapest IX. kerületi lakóhellyel rendelkező mozgásában korlátozott fogyatékkal élő személy részére kérelemre egyszeri, maximum 500 000 Ft/év/fő összeg erejéig a lakása akadálymenetesítése céljából támogatást nyújthat.

(2) A mozgásában korlátozott fogyatékkal élő kérelmezőnek kérelméhez szükséges mellékelnie a fogyatékosságát igazoló orvosi szakvéleményt, a háziorvos ajánlását, az ingatlan tulajdoni lapját, a lakás használati jogviszonyát igazoló szerződést, az átalakítással kapcsolatos műszaki dokumentációt és költségvetést, valamint a lakás tulajdonosának, haszonélvezőjének a hozzájárulását.

(3) A fogyatékkal élő kérelmező kérelmét előzetesen a Helyi Esélyegyenlőségi Fórum Fogyatékkal Élők Esélyegyenlőségét elősegítő munkacsoportja véleményezi.

(4) *  A fogyatékkal élő kérelmező támogatás iránti kérelméről, illetve a finanszírozás módjáról (a beszerzés megelőlegezése vagy utólagos kifizetése) a kérelmező anyagi vállalásától függően a Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság dönt.

(5) *  A támogatásra a Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság döntését követően a polgármester a kérelmezővel támogatási szerződést köt.

(6) A kérelem teljesítését követő 5 éven belül

a) a támogatásban részesült mozgáskorlátozott személy

b) ugyanazon lakás akadálymentesítésére vonatkozó kérelmét

el kell utasítani.

Ferencvárosi nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők ingyenes könyvtárhasználata * 

41. § *  A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Dél-pesti régiójához tartozó könyvtárak éves tagsági díjának megfizetése alól a Budapest IX. kerületi lakóhellyel rendelkező nyugellátásban illetve gyermekgondozási segélyben részesülők mentesülnek.

Tanulóbérlet biztosítása Ferencvárosban * 

42. § *  A polgármester a Gyermekek Átmeneti Otthonában és a Családok Átmeneti Otthonában a Gyermekjóléti Központ javaslata alapján elhelyezett, Budapest IX. kerületben lakóhellyel rendelkező tanuló részére kérelemre az iskolába járás megkönnyítése érdekében természetbeni ellátásként BKK általános tanulóbérletet a tanév időtartamára biztosíthat havonta a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságán keresztül.

42/A. § *  (1) A polgármester kérelemre helyi utazási bérlet támogatást állapíthat meg a tanév idejére a IX. kerületben legalább 6 hónapja lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen is a IX. kerületben tartózkodó nappali tagozaton tanulók részére, akik:

a) a Gyvt. szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek és

b) iskolalátogatási kötelezettségüknek folyamatosan eleget tesznek és

c) más jogcímen nem jogosultak helyi utazási kedvezmény igénybe vételére.

(2) A helyi utazási bérlet támogatás havi összege a közoktatásban tanulók részére vásárolható havi Budapest-bérlet teljes árával azonos összeg.

(3) A jogosultság kezdete:

a) amennyiben a kérelmet a szükséges igazolásokkal együtt a hónap 15-éig benyújtják, akkor a benyújtás hónapjának elseje,

b) az a) pontban megjelölt időpontot meghaladóan benyújtott kérelem esetén a benyújtást követő első hónap elseje.

(4) A kérelemhez csatolni kell az érvényes diákigazolvány másolatát, valamint az (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatot.

(5) A megállapított helyi utazási bérlet támogatás folyósítására a támogatás jogosultja részére megvásárolt - tárgyhónap elsejétől érvényes - havi bérletszelvény tárgyhó 10-éig történő bemutatását követően kerül sor.

(6) Amennyiben a megvásárolt bérletszelvény érvényessége nem a (5) pontban megjelölt időtartamra szól, vagy a bérletszelvény másolata a megadott időpontig nem kerül bemutatásra, a tárgyhónapra jutó támogatás összege nem kerül folyósításra.

(7) A Gyermekjóléti Központ vezetője a tudomására jutott, 10 órát meghaladó iskolai igazolatlan hiányzásokról 5 napon belül értesíti a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodáját. A helyi utazási bérlet támogatást az igazolatlan hiányzásokról való tudomásszerzés hónapjának végével meg kell szüntetni és újabb kérelem 2 hónapon belül nem nyújtható be.

(8) A (7) bekezdés esetében - az egyéb feltételek fennállása mellett - csak akkor állapítható meg ismételten a helyi utazási bérlet támogatás, ha a tanulónak a megszüntetést követően nincs igazolatlan hiányzása.

HPV elleni védőoltás biztosítása Ferencvárosban * 

43. § *  (1) *  A polgármester kérelemre minden év május 1. napjától október 1. napjáig benyújtott kérelmek esetében egyszeri pénzbeli támogatást nyújt a Budapest IX. kerületben lakóhellyel rendelkező és ott életvitelszerűen tartózkodó, a tárgyévben a 65. életévét betöltő, valamint a 65. életévnél idősebb személyeknek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő.

(3) A kérelemhez csatolni kell a lakcímkártya másolatát, illetve a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy életvitelszerűen a Budapest IX. kerületben lakik.

(4) *  A támogatás összege személyenként egységesen 6.000,- forint, ami igény szerint a megadott folyószámlaszámra történő átutalással, vagy postai úton kerül kifizetésre minden év szeptember 1. napjától.

Ferencvárosi oktatási támogatás * 

44. § *  (1) A polgármester tanévenként egyszer taneszköz-csomagot biztosít az 1. számú melléklet szerint meghatározott összeghatárokig:

a) 1-4. osztályban valamennyi - az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokban a Belső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett köznevelési intézmények, valamint a Budapest IX. kerület közigazgatási területén működő egyházi fenntartású köznevelési intézmények - nappali tagozatos tanulói részére, intézményi adatszolgáltatás alapján,

b) 5-8. osztályban az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokban a Belső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett köznevelési intézmények, valamint a Budapest IX. kerület közigazgatási területén működő egyházi fenntartású köznevelési intézmények, Budapest IX. kerületi lakóhellyel (a lakcímet igazoló hatósági igazolványon lakóhelyként megjelölt IX. kerületi címmel) rendelkező, nappali tagozatos tanulói részére, intézményi adatszolgáltatás alapján.

(2) A polgármester tanévenként egyszeri tankönyvtámogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt a törvényes képviselő vagy a támogatásra jogosult kérelmére 10-12. osztályban, a Budapest IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokban a Belső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett köznevelési intézmények (általános iskola és gimnázium), valamint Ferencvárosban működő egyházi és alapítványi fenntartású köznevelési intézmények Budapest IX. kerületi lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos tanulói részére, a kérelem mellékletét képező számlában foglalt összegig, de legfeljebb az 1. számú melléklet szerint meghatározott összeghatárokig.

(3) A (2) bekezdés szerinti támogatás megállapításához szükséges:

a) kitöltött kérelem nyomtatvány,

b) tankönyvek ellenértékének igazolásaként a tankönyvcsomagról kiállított számla másolata,

c) tankönyvek ellenértékének kiegyenlítéséről szóló bizonylat másolata, (készpénzes befizetés feladóvevénye, átutalással teljesített kiadás esetén a teljesítés igazolására vonatkozó bankszámla-kivonat),

d) IX. kerületi lakóhely igazolásául a támogatásra jogosult gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata.

(4) A (2) bekezdés szerinti kérelem benyújtási határideje a tárgyév október 31. napja. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(5) A (2) bekezdés szerint megállapított támogatás a kérelmező által megadott folyószámlára történő utalással, - annak hiányában - postai úton kerül kifizetésre.

(6) A taneszközhöz és a tankönyvcsomaghoz nyújtott támogatás maximális mértékét az 1. számú melléklet tartalmazza.

44/A. § *  (1) A polgármester kérelemre internet használati díj támogatást állapít meg annak a Budapest IX. kerületben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és ott életvitelszerűen élő személynek, aki a tárgyévben a 14. életévét tölti be, de 24. életévét még nem töltötte be.

(2) A támogatás összege 2000 Ft havonta. A támogatás folyósítása igény szerint postai úton vagy folyószámlára történik a tanulmányi félév időszakára egy összegben.

(3) A támogatás a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától állapítható meg, de legkorábban szeptember 1. napijától január 31. napjáig a tanév első félévére, valamint a tanév második félévére február 1. napjától június 30. napjáig szóló időtartamra.

(4) A kérelemhez csatolni kell az iskolalátogatási igazolást.

IV. Fejezet

Átmeneti rendelkezések

45. § (1) A 2015. március 01. napját megelőzően megállapított normatív lakásfenntartási támogatás tekintetében - a jogosultság határozatban megállapított időtartamára vagy annak megszüntetéséig - a 2015. február 28-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) A 2015. március 01. napját megelőzően megállapított adósságkezelési szolgáltatást - annak megállapított időtartamára vagy annak megszüntetéséig - a 2015. február 28-án hatályos szabályok szerint kell nyújtani.

(3) A 2015. március 01. napját megelőzően megállapított méltányossági közgyógyellátás tekintetében, valamint a méltányossági közgyógyellátással összefüggésben 2015. február 28-án folyamatban lévő ügyekben - a jogosultság határozatban megállapított időtartamára vagy annak megszüntetéséig - a 2015. február 28-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

(4) Aki 2015. március 01. napján normatív lakásfenntartási támogatásban részesül, annak időtartama alatt nem jogosult a 13. § szerinti támogatásra.

(5) Aki 2015. március 01. napján adósságcsökkentési támogatásban részesül, annak időtartama alatt nem jogosult a 17. § szerinti támogatásra.

(6) * 

V. Fejezet

Záró rendelkezések

46. § (1) E rendelet 2015. március 01. napján lép hatályba

(2) * 

Budapest, 2015. február 19.

dr. Bácskai János dr. Szabó József Zoltán
polgármester jegyző

1. sz. melléklet * 

Az önkormányzat által biztosított taneszköz csomag ára maximum

évfolyam Ft/fő
1. osztályban 3 600
2. osztályban 2 200
3. osztályban 2 800
4. osztályban 2 600
5. osztályban 2 400
6. osztályban 2 000
7. osztályban 2 000
8. osztályban 2 000

A szükséges tankönyvek megvásárlásához biztosított támogatás maximális mértéke

évfolyam Ft/fő
10. évfolyamon 25 700
11. évfolyamon 24 000
12. évfolyamon 18 800
személygépkocsi-vezetői vizsga
költsége legfeljebb
50 000 Ft/fő

  Vissza az oldal tetejére