Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 8. pontjában és a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros közigazgatási területén vendéglátó üzletet (továbbiakban: üzlet) üzemeltető természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki

a) a szálláshelyeken üzemeltetett, kizárólag a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők részére szolgáló vendéglátó-helyekre,

b) kulturális és sportlétesítményekben üzemeltetett üzletekre,

c) a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló jogszabály hatálya alá tartozó, rendezvénytartási engedéllyel rendelkező alkalmi és rendszeres rendezvényekre,

d) az aluljárókban, a bevásárlóközpontokban, valamint az üzemanyagtöltő-állomások területén üzemeltetett üzletekre,

e) azon üzletekre, amelyekben befogadóképesség hiányában helyben fogyasztásra nincs lehetőség,

f) a világörökségi területen működő vendéglátó üzletekre.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazása során

1. bevásárlóközpont: a Kertv. 2. § 3. pontjában meghatározott fogalom;

2. sportlétesítmény: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. § s) pontjában meghatározott fogalom;

3. szálláshely: a Kertv. 2. § 22. pontjában meghatározott fogalom;

4. üzlet: a Kertv. 2. § 27. pontjában meghatározott fogalom;

5. üzlettel rendelkezni jogosult: az üzlet tulajdonosa, közös tulajdonos esetén tulajdonostársak, haszonélvezettel terhelt ingatlan esetén a haszonélvező;

6. vendéglátás: a Kertv. 2. § 30. pontjában meghatározott tevékenység.

3. Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendje

3. § (1) Az üzletek - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - vasárnaptól csütörtökig éjszaka 23.00 óra és reggel 6.00 óra között, pénteki és szombati napokon éjszaka 24.00 óra és 6.00 óra között nem tarthatnak nyitva (a továbbiakban: korlátozás alá eső időszak).

(2) Az (1) bekezdésben foglalt korlátozás nem vonatkozik

a) szilveszter éjszakájára;

b) arra az üzletre, amelynek üzemeltetője az e rendelet alapján kiadott állandó vagy eseti éjszakai nyitvatartási engedéllyel rendelkezik;

c) a kereskedelmi hatósághoz az e rendelet hatályba lépése előtt tett bejelentés szerint a korlátozás alá eső időszakban működő azon üzletre, amelynek üzemeltetője rendelkezik a 4. § (3) bekezdése f) pontjában meghatározott dokumentumokkal.

4. Állandó éjszakai nyitvatartási engedély

4. § (1) Az üzletet az üzemeltetője a korlátozás alá eső időszakban csak állandó éjszakai nyitvatartási engedéllyel (továbbiakban: állandó nyitvatartási engedély) tarthatja nyitva.

(2) Az állandó nyitvatartási engedély iránti kérelmet az e rendelet 1. sz. mellékletét képező nyomtatványon kell benyújtani a jegyzőhöz.

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) az üzemeltető nevét és székhelyét,

b) az üzlet nevét és címét,

c) a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét,

d) a kérelmezett nyitvatartási idő megjelölését,

e) a kereskedelmi hatóság által vezetett, a kereskedelmi tevékenységet végzők nyilvántartásába vételről szóló igazolás számát,

f) a környezetvédelmi hatóság zajkibocsátási határérték megállapításáról szóló határozatának, valamint a zajkibocsátási határérték betartásának feltételeinek biztosításáról szóló határozat számát.

(4) A kérelemhez mellékletként csatolni kell

a) az üzlettel rendelkezni jogosult(ak) hozzájárulását, amennyiben nem az üzemeltető a tulajdonos;

b) amennyiben nem az üzemeltető jár el, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást,

c) a 10. § (2) bekezdésében meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását.

(5) A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában lévő üzlethelyiségek esetén a jelen rendelet 4. § (4) a) pontjában meghatározott hozzájárulást nem kell a kérelemhez mellékletként csatolni.

5. § (1) *  Az állandó nyitvatartási engedéllyel kapcsolatos döntések meghozatala átruházott hatáskörben a Városgazdálkodási Bizottság (továbbiakban: Bizottság) hatáskörébe tartozik, másodfokon a Képviselő-testület jár el.

(2) Az eljárás lefolytatásáról és a döntés előkészítéséről a jegyző gondoskodik.

(3) A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság döntését a polgármester kiadmányozza.

(4) Az állandó nyitvatartási engedély kiadása iránti kérelemre indult eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerinti függő hatályú döntést a jegyző hozza meg.

(5) Az állandó nyitvatartási engedély iránti kérelemre indult eljárást a jegyző megszünteti, ha a kérelmező a kérelmét a döntés meghozatala előtt visszavonja, vagy a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget.

6. § (1) Az üzlet a korlátozás alá eső időszakban az állandó nyitvatartásról szóló bizottsági döntés alapján kiadott engedélyező határozat jogerőre emelkedését követően üzemelhet.

(2) Az állandó nyitvatartási engedélyt az üzemeltető köteles az üzletben tartani, és az ellenőrzést végző hatóság kérésére azt bemutatni.

(3) Zeneszolgáltatás 22.00 óra után kizárólag zárt nyílászárók mellett történhet.

(4) Üzemeltetőváltás esetén az új üzemeltetőnek újra meg kell kérnie az állandó nyitvatartási engedélyt. Abban az esetben, ha az új üzemeltető változatlan üzemeltetési feltételekkel és változatlan termékkörrel veszi át az üzletet, a zajkibocsátásra vonatkozó szakértői véleményt nem kell csatolnia.

(5) Az állandó nyitvatartási engedély visszavonásig érvényes.

(6) Nem adható állandó nyitvatartási engedély, ha a jegyző kereskedelmi hatáskörében kötelező éjszakai zárvatartást rendelt el, annak jogerős feloldásáig.

(7) Az üzemeltető az állandó nyitvatartási engedély hatálya alatt kérelmezheti a nyitvatartási idő módosítását:

a) ha csökkenteni kívánja, elegendő ezt a jegyzőnek bejelentenie, megjelölve a nyitvatartási idő végét,

b) ha meghosszabbítani akarja, az engedély módosítását kell kérnie.

(8) A 3. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott üzlet üzemeltetőjének az állandó nyitvatartási engedélyt abban az esetben kell kérnie, ha a kereskedelmi hatósághoz bejelentett nyitvatartási idejét meghosszabbítani kívánja.

5. Állandó éjszakai nyitvatartás megtiltása, engedély visszavonása

7. § (1) A Bizottság visszavonhatja vagy korlátozhatja az állandó nyitvatartási engedélyt, illetve a 3. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott üzlet üzemeltetőjének megtilthatja vagy korlátozhatja a korlátozás alá eső időszakban történő nyitvatartását, ha

a) ha azt a társasház (lakásszövetkezet), amelyben az üzlet üzemel, indokolással ellátott közgyűlési határozattal kezdeményezi;

b) a vendéglátó üzlet zajkibocsátása az éjszakai időszakban meghaladja a megállapított zajkibocsátási határértéket;

c) 22 óra után nyitott nyílászárók mellett zenét szolgáltat és emiatt vele szemben fél éven belül a közösségi együttélés szabályainak megsértése miatt jogerősen közigazgatási bírság került kiszabásra;

d) a nyitvatartási idő túllépése miatt vele szemben fél éven belül közigazgatási bírság kiszabására került sor.

(2) Az állandó nyitvatartást engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől számított hat hónapon belül közgyűlési határozattal nem kezdeményezhető az engedély visszavonása.

(3) Az állandó nyitvatartási engedély visszavonása és a korlátozás alá eső időszakban történő nyitvatartás megtiltása esetén a határozat jogerőre emelkedésétől számított három hónapig ugyanazon üzemeltető számára nem adható újabb állandó nyitvatartási engedély.

6. Eseti éjszakai nyitvatartási engedély

8. § (1) A korlátozás alá eső időszakra eseti éjszakai nyitvatartási engedély (továbbiakban: eseti nyitvatartási engedély) kérhető alkalmi rendezvények (esküvő, családi ünnep, bál stb.) tartása céljából melynek időtartama legfeljebb a rendezvény megkezdését követő nap reggel 6.00 óráig terjedhet.

(2) Az eseti nyitvatartási engedély iránti kérelmet az e rendelet 2. számú mellékletét képező nyomtatványon a jegyzőnél kell benyújtani legkésőbb az alkalmi rendezvényt megelőző 8. napig.

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell

a) az üzemeltető nevét és a székhelyét,

b) az üzlet nevét és címét,

c) a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét,

d) a kereskedelmi hatóság által vezetett, a kereskedelmi tevékenységet végzők nyilvántartásába vételről szóló igazolás számát,

e) a rendezvény időpontját, időtartamát,

f) a rendezvény jellegét

g) a környezetvédelmi hatóságnak a zajkibocsátási határérték megállapításáról szóló határozatának, valamint a zajkibocsátási határérték betartásának feltételeinek biztosításáról szóló határozat számát.

(4) A kérelemhez mellékletként csatolni kell a 10. § (2) bekezdésében meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot.

9. § (1) Az eseti nyitvatartás engedélyezésével kapcsolatos döntést átruházott hatáskörben a jegyző hozza meg, másodfokon a Képviselő-testület jár el.

(2) Ugyanazon üzletre vonatkozóan egy naptári éven belül legfeljebb tizenöt alkalommal adható eseti nyitvatartási engedély.

(3) Az állandó nyitvatartási engedéllyel rendelkező, valamint a 3. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott üzemeltetőnek akkor kell eseti nyitvatartási engedélyt kérnie, ha a tervezett alkalmi rendezvény időtartama meghaladja az állandó nyitvatartási engedélyben meghatározott, illetve a kereskedelmi hatósághoz bejelentett nyitvatartási időt.

(4) Nem adható eseti nyitvatartási engedély, ha a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül

a) az üzletet működtető ugyanazon üzemeltetővel szemben a zajos működésével kapcsolatban benyújtott panasz alaposnak bizonyult,

b) az üzletben megrendezésre került alkalmi rendezvény alkalmával rendőri intézkedésre került sor,

c) az üzemeltetővel szemben az üzlet működésével összefüggésben a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt jogerősen közigazgatási bírság kiszabására került sor,

d) az üzemeltető állandó nyitvatartási engedélyét a Bizottság jogerősen visszavonta, vagy jogerősen megtiltotta a korlátozás alá eső időszakban történő nyitvatartását.

(5) Az eseti nyitvatartási engedélyt az üzemeltető köteles az üzletben tartani, és az ellenőrzést végző hatóság kérésére bemutatni.

7. Eljárási szabályok

10. § (1) Az eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései szerint kell lefolytatni.

(2) Az állandó és eseti nyitvatartási engedély iránti eljárás lefolytatásáért a kérelmező igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni. Az igazgatási szolgáltatási díj összege 3000 Ft, amelyet csekken vagy átutalással kell megfizetni.

(3) Az eseti nyitvatartási engedély iránti kérelem elbírálásának ügyintézési határideje 8 nap.

(4) Az engedélyező és az engedély visszavonásáról szóló határozatot meg kell küldeni a kérelmezőnek, a 4. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott hozzájárulás megadására jogosultaknak, a Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró kerületi hivatalának, tűzvédelmi hatóságnak, a kerületi rendőrkapitányságnak és a Ferencvárosi Közterület-felügyeletnek.

(5) A jegyző nyilvántartást vezet mindazon üzletekről, amelyek állandó és eseti nyitvatartási engedéllyel rendelkeznek, valamint azon üzletekről, amelyek esetében az állandó nyitvatartási engedély visszavonásra, vagy a korlátozás alá eső időszakban történő nyitvatartás megtiltásra került. A nyilvántartás közérdekből nyilvános adatait az önkormányzat honlapján (www.ferencvaros.hu) havonta közzé kell tenni.

11. § Az e rendeletben foglaltak betartását a jegyző és a közterület-felügyelet ellenőrzi.

8. Záró rendelkezések

12. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) * 

Budapest, 2017. május 25.

dr. Bácskai János dr. Ruzsits Ákos Jenő
polgármester aljegyző

1. sz. melléklet

ÁLLANDÓ ÉJSZAKAI NYITVATARTÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló .../2017. (.....) sz. rendeletének 4. §-a alapján az általam üzemeltetett vendéglátó egység tekintetében kérem az állandó éjszakai nyitvatartás engedélyezését.

Az üzemeltető neve: ..........................................................................................

Az üzemeltető székhelye: ..................................................................................

Kapcsolattartó neve: ..........................................................................................

Kapcsolattartó elérhetősége:

telefon: ..........................................

e-mail: ....................................... ...

Az üzlet neve: .....................................................................................................

az üzlet címe: Budapest IX., ..............................................................................

A kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételéről szóló igazolás száma: ..............

Környezetvédelmi hatóság

1. zajkibocsátási határérték megállapításáról szóló határozatának száma: .....................

2. határérték betartása feltételeinek biztosításáról szóló határozat száma: .....................

Kérelmezett nyitvatartási idő:

hétfő: .................................-tól ........................................ -ig

kedd: .................................-tól ........................................ -ig

szerda: ...............................-tól ........................................ -ig

csütörtök: .........................-tól ......................................... -ig

péntek: ..............................-tól ......................................... -ig

szombat: ...........................-tól ......................................... -ig

vasárnap: ..........................-tól ......................................... -ig

Kérelmemhez mellékelem

az üzlethelyiség tulajdonosának vagy haszonélvezőjének hozzájáruló nyilatkozatát, amennyiben az üzlethelyiség nem a kérelmező tulajdonát képezi
meghatalmazást
igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot

A határozatot

□ postai úton kérem megküldeni

□ személyesen kívánom átvenni

Budapest, ................................

................................................................
üzemeltető aláírása

2. sz. melléklet

ESETI ÉJSZAKAI NYITVATARTÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló .../2017. (.....) sz. rendeletének 8. §-a alapján kérem az eseti éjszakai nyitvatartás engedélyezését.

Az üzemeltető neve: ........................................................................................

Az üzemeltető székhelye: ................................................................................

Kapcsolattartó neve: ........................................................................................

Kapcsolattartó elérhetősége:

telefon: ..........................................

e-mail: ....................................... ...

Az üzlet neve: ...................................................................................................

az üzlet címe: Budapest IX., ............................................................................

A kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételéről szóló igazolás száma: ...............

Környezetvédelmi hatóság

1. zajkibocsátási határérték megállapításáról szóló határozatának száma: .....................

2. határérték betartása feltételeinek biztosításáról szóló határozat száma: .....................

A rendezvény időpontja: 20... év .......... hó .... nap,

kezdete: ........ óra, befejezése: ........ óra

jellege: ....................................................

Melléklet: az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum.

A határozatot

□ postai úton kérem megküldeni,

□ személyesen kívánom átvenni.

Budapest, .................................

..........................................
üzemeltető aláírása


  Vissza az oldal tetejére