Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A vendéglátó üzletek nem eseti kitelepülésekor a közterületen zene szolgáltatása illetve a (2) bekezdésben foglaltak kivételével TV, projektor kihelyezése tilos. A kiszolgálás a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet alapján kiadott állandó vagy eseti nyitvatartási engedélyben foglalt időtartamig, de legkorábban 06.00 órától legfeljebb 23.30 óráig végezhető, a közterületi vendéglátás üzleti körülményeit 24.00 óráig meg kell szüntetni. A Boráros tér-Ferenc krt.-Üllői út- Könyves Kálmán krt.-Soroksári út páros oldala által határolt területen kialakított vendéglátó teraszok esetén a kiszolgálás maximális időtartamáról a 9. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott alternatívák alapján a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság dönt. A közterületi vendéglátás üzleti körülményeit a kiszolgálás meghatározott befejezését követő fél órán belül meg kell szüntetni.

(2) A nemzetközi sportesemények időtartamára a vendéglátó üzletek tulajdonosai külön kérelem és közterület-használati engedély alapján projektort illetve TV-t kihelyezhetnek legfeljebb az esemény időtartamára, melyért az 1. számú melléklet 2. pont szerinti díjtételt kell fizetniük.

(3) A vendéglátó üzletek kitelepülésein,a vendéglátó üzletek tulajdonosa vagy üzemeltetője köteles, ezen rendelet 2. számú melléklete szerinti infografikát minden asztalon elhelyezni a kiszolgálás teljes időtartalma alatt, legalább 148mm x 210mm-es nagyságban.

(4) A vendéglátó üzlet vagy vendéglátó terasz, továbbá a vendéglátást kiegészítő tárgyak kihelyezésére, fennmaradására (előkertben vagy vendéglátó teraszon is) vonatkozó kérelemhez csatolni kell a közterület használattal érintett ingatlan tulajdonosának (annak az épületnek a tulajdonosa, amelyek előtt előkert vagy vendéglátó terasz és berendezés, vagy vendéglátást kiegészítő tárgy található), társasházi tulajdon esetén a közös képviseletet ellátó személynek - a vendéglátó üzlet vagy vendéglátó terasz, továbbá a vendéglátást kiegészítő tárgyak kihelyezésére, fennmaradására vonatkozó - véleményét.

(5) Közterület-használati hozzájárulás vendéglátó üzlet vagy vendéglátó terasz, továbbá a vendéglátást kiegészítő tárgyak kihelyezéséhez, létesítéséhez, fennmaradásához a gyalogosforgalom számára a településkép védelméről szóló rendeletben előírt biztonságos gyalogosfelület-szélesség biztosításával adható.

(6) Vendéglátó terasz kihelyezése esetén a közterület használattal érintett társasház, lakóépület, egyéb épület főkapuja szélességének vetületében a közterületet - gyalogjárdát, parkolót, útpályát - szabadon kell hagyni, ezen területre hozzájárulás nem adható ki.”

2. § A Rendelet 4. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A közterület-használati hozzájárulásról szóló döntésnek tartalmaznia kell a 4. § (10) bekezdés a), c) pontjaiban meghatározottakat, valamint a díj mértékét. A polgármester, illetve a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság döntéséről a kérelmezőt tájékoztatni kell. A kérelemnek helyt adó döntés esetén a közterület-használatra vonatkozó szerződést legkésőbb a tényleges közterület használat megkezdésének időpontját megelőző napig a kérelmezőnek alá kell írnia. A közterület-használatra vonatkozó szerződést a közterület-használati hozzájárulásról szóló döntés meghozatalát követő 10 napon belül a kérelmezőnek alá kell írnia, ellenkező esetben kérelmét visszavontnak kell tekinteni. Nem adható közterület-használati hozzájárulás ugyanannak a kérelmezőnek ugyanazon közterület használatára és ugyanazon tevékenységre vonatkozóan az aláírás hiánya miatti második visszavonást követő 6 hónapon belül.”

3. § A Rendelet 4. §-a az alábbi új (21) bekezdéssel egészül ki:

„(21) Amennyiben a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság ülése nem hívható össze a kérelem elbírálására vonatkozó határidőn belül, a polgármester a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság utólagos tájékoztatása mellett dönthet a jelen rendeletben a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság hatáskörébe tartozó ügyekben.”

4. § A Rendelet 5. §-a az alábbi új (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Pavilonok esetében a működési engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenység esetében - a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően - a működési engedélyt csak a szerződés megkötését követően kell beszerezni, illetve a bejelentést csak ekkor kell teljesíteni.”

5. § A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Tompa utcai és a Ráday utcai vendéglátóteraszok következő évi közterület-használati engedélyei kiadására vonatkozóan minden év szeptember 30-éig pályázat kerül kiírásra, melyre a vendéglátó-helyiségek tulajdonosai/üzemeltetői nyújthatnak be pályázatot. A pályázati kiírást, illetve ezzel egyidejűleg az elbírálás szempontjait a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság hagyja jóvá.

A pályázati kiírásban letét megfizetése írható elő, melynek összege a kérelmezett közterület-használat m2-e után számítandó 2000 forint.

A letétként befizetett összeg az eredménytelenül pályázók részére a pályázat elbírálását követő 90 napon belül visszautalásra kerül. Önkormányzat a befizetett pályázati letét után kamatot nem fizet. Az Önkormányzat a visszafizetési határidő elmulasztása esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. §-ában foglaltak szerint számított késedelmi kamattal növelt összegű letétet utal vissza.

Amennyiben a nyertes pályázó a közterület-használati megállapodást aláírja, az általa befizetett letét óvadékként az Önkormányzatnál marad.

A közterület-használat megszűnése esetén a befizetett letét a pályázó részére visszajár, amennyiben az általa használt közterületet tisztán, eredeti állapotban az Önkormányzatnak visszaadta.

A pályázati eljárás eredménye alapján nem hasznosított területekre a pályázati eljárás lezárását követően is benyújtható kérelem.

A pályázati eljáráson kívül benyújtott kérelmek esetében is alkalmazandó a letét fizetésre vonatkozó előírás azzal, hogy a letét összege a kérelmezett közterület-használat m2-e után számítandó 3000 forint.”

6. § A Rendelet 9. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) b) Az 1. számú mellékletben meghatározott 1. f) tevékenység esetében, amennyiben a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a kiadott állandó vagy eseti nyitvatartási engedélyben foglalt időtartamtól, de legfeljebb 23.30 óráig tartó időponttól eltérően határozta meg a kiszolgálás maximális időtartamát

- 21 óráig tartó használatig a díjtétel 80%-át,

- 22 óráig tartó használatig a díjtétel 85%-át,

- 23 óráig tartó használatig a díjtétel 90%-át,

- 23.30 óráig tartó használatig a díjtétel 100%-át

kell megfizetni a Boráros tér- Ferenc krt. - Üllői út - Könyves Kálmán krt. - Soroksári út páros oldala által határolt területen.”

7. § A Rendelet 10. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A közterület-használati hozzájárulás időtartama alatt a jogosult maximum egy alkalommal kérelmezheti a közterület-használati hozzájárulás módosítását.”

8. § E rendelet 2019. augusztus 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2019. június 27.

dr. Bácskai János dr. Dombóvári Csaba
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére