Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (III. 31.) önkormányzati rendelete

a Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzet idején megállapítható pandémiás járadékról

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel - az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére - kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének feladat - és hatáskörét gyakorolva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11a. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva az alábbiakat rendelem el:

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre (a továbbiakban: veszélyhelyzet) tekintettel, annak időtartamára szociális alapú pénzbeli támogatás igénybevételét lehetővé tegye azon személyek számára, akiknek a munkaviszonya a veszélyhelyzettel összefüggésben 2020. március 11. napját követően szűnt meg, és emiatt önmaguk, vagy családjuk létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tudnak.

2. A rendelet hatálya

2. § E rendelet hatálya a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata közigazgatási területén 2020. január 1. napja előtt létesített lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és ott életvitelszerűen tartózkodó, az Szt. 3. § (1)-(2) bekezdésében, 3. § (3) bekezdésének a) pontjában, meghatározott természetes személyekre terjed ki.

3. Pandémiás járadék

3. § (1) *  A polgármester kérelemre, pandémiás járadékot állapíthat meg annak a személynek, aki Budapest IX. kerületben 2020. január 1. napja előtt létesített lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen ott él, és egyúttal a koronavírus-járvány miatt a munkaviszonya 2020. március 11. napját követően szűnt meg.

(2) *  Pandémiás járadék annak a személynek állapítható meg, aki kérelmében igazolja azt, hogy a munkaviszonya 2020. március 11. napját követően szűnt meg.

(3) *  Nem állapítható meg a pandémiás járadék, amennyiben

a) a kérelmező a veszélyhelyzet időszaka alatt táppénzben részesül,

b) a kérelmező nyugellátásban, nyugdíjszerű ellátásban részesül,

c) a kérelmező az álláskeresők nyilvántartásában nem szerepel.

(4) A pandémiás járadék mértéke:

amennyiben a családban az egy főre jutó jövedelem

a) 0 - 60.000,- forint között van, 75.000,- forint,

b) 60.001 - 75.000,- forint között van, 60.000,- forint

c) 75.001 - 90.000,- forint között van, 45.000,- forint,

d) 90.001 - 105.000,- forint között van, 30.000,- forint,

e) 105.001 - 120.000,- forint között van, 15.000,- forint.

(5) A pandémiás járadék egy családon belül legfeljebb két személy részére állapítható meg.

(6) *  Pandémiás járadék iránti kérelmet egy személy havi egy, évente legfeljebb 3 alkalommal adhat be.

(7) *  A járadék összege folyószámlára utalással, a támogatás megállapítását követő 15 napon belül, a kérelem benyújtásának hónapjára tekintettel kerül folyósításra.

(8) A kérelem elektronikusan, személyesen vagy postai úton is előterjeszthető.

(9) A kérelemnek tartalmaznia kell nyilatkozatot

a) a közös háztartásban élő, a Gyvt. 19. § (4) bekezdésében meghatározott személyekről,

b) arról, hogy a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy amennyiben a kérelmében igazolt jogosultsági feltételekben változás következne be, úgy azt haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül köteles bejelenteni a Polgármesteri Hivatalhoz.

(10) A kérelemhez mellékelni kell

a) a (9) bekezdés a) pontjában meghatározott személyek jövedelméről szóló igazolást,

b) az e rendeletben meghatározott egyéb igazolásokat, nyilatkozatokat.

(11) A (4) bekezdésben meghatározott jövedelmet az alábbiakkal lehet igazolni:

a) munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás vagy munkabér jegyzék,

b) vállalkozásból származó jövedelem esetén a lezárt adóévről az állami adóhatóság által kiadott igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás vagy a vállalkozó nyilatkozata,

c) nyugdíj, egyéb nyugdíjszerű ellátásokat a kifizető által kiállított nyugdíjközlő lap és az utolsó havi nyugdíjszelvény,

d) családtámogatási ellátások esetében a kifizető szerv által kiállított igazolás,

e) gyermektartásdíjat a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény, és a tartásdíjat megállapító jogerős bírói ítélet, vagy a szülők között létrejött megállapodás és a kötelezett jövedelemigazolása, vagy nyilatkozata,

f) munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzellátást az erről szóló határozattal,

g) bérbeadásból származó jövedelmet a bérleti szerződés,

h) ösztöndíjról a közép- vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás, bankszámlakivonat, vagy a kifizető igazolása,

i) amennyiben az ellátást kérő jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az állami foglalkoztatási szervvel kötött együttműködés,

j) az a)-i) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás.

(12) *  A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében a Polgármesteri Hivatal megkeresheti:

a) az állami adóhatóságot,

b) a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet,

c) az igazolást kiállító szervet,

d) a munkáltatót,

e) megkérheti a kiskorú gyermeket nevelő családoknál a gyermekjóléti központ, a védőnő, a házi gyermekorvos, továbbá a gyermek- és családvédelemmel foglalkozó szervek javaslatát,

f) a járási hivatal foglalkoztatási osztályát.

(13) A Polgármesteri Hivatal a döntés előkészítése során amennyiben már korábban, de legfeljebb 6 hónappal a kérelem beadását megelőzően bármely más hivatali eljárás során készített környezettanulmányt, úgy a döntés során azt alapul veheti.

(14) Az e rendeletben meghatározott ellátásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A szociális igazgatási eljárás, költség- és illetékmentes.

(15) E rendelet alkalmazása során az Szt. 4. §-ában meghatározott fogalmak és rendelkezések az irányadóak.

(16) A jogosulatlanul, illetve a rosszhiszeműen igénybe vett ellátások megtérítésének elrendelése esetén polgármester az Szt. 17. § bekezdése szerint jár el.

Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet 2020. április 6. napján lép hatályba.

Budapest, 2020. 03. 31.

Baranyi Krisztina Baloghné dr. Nagy Edit
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére