Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2020. (V. 13.) önkormányzati rendelete

a Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzet idején megállapítható gondozási támogatásról

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel - az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére - kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének feladat - és hatáskörét gyakorolva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11a. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva az alábbiakat rendelem el:

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre (a továbbiakban: veszélyhelyzet) tekintettel szociális alapú pénzbeli támogatás igénybevételét lehetővé tegye azon személyek számára, akinek közeli hozzátartozójának a kórházi kezelése a járványügyi helyzetre való tekintettel 2020. április 7. és 2020. április 30. nap közötti időszakban került megszüntetésre, és emiatt a közeli hozzátartozó otthonában további gondozásra, felügyeletre szorul.

2. A rendelet hatálya

2. § E rendelet hatálya a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata közigazgatási területén 2020. január 1. napja előtt létesített lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, az Szt. 3. § (1)-(2) bekezdésében, 3. § (3) bekezdésének a) pontjában, meghatározott természetes személyekre terjed ki.

3. Veszélyhelyzeti gondozási támogatás

3. § (1) A polgármester kérelemre veszélyhelyzeti gondozási támogatást állapíthat meg annak a személynek, aki Budapest IX. Kerületben 2020. január 1. napja előtt létesített lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és közeli hozzátartozójának a kórházi kezelése a járványügyi helyzetre való tekintettel 2020. április 7. és 2020. április 30. napja közötti időszakban került megszüntetésre, amennyiben a közeli hozzátartozó otthonában további gondozásra, felügyeletre szorul, és a gondozásról, felügyeletről a kérelmező, vagy annak családja gondoskodik.

(2) A veszélyhelyzeti gondozási támogatás iránti kérelmet a kórházi kezelés megszüntetésének napját követő 60 napon belül kell benyújtani Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalhoz személyesen, elektronikus vagy postai úton.

(3) A veszélyhelyzeti gondozási támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell

a) a kérelmező jövedelemigazolását,

b) a gondozott jövedelemigazolását,

c) a gondozott személy kórházi zárójelentését, és a gondozásra vonatkozó kezelőorvosi igazolást,

d) a kérelmező és a gondozott személyi azonosító igazolványának, lakcímet igazoló hatósági igazolványának és társadalombiztosítási azonosító jelet igazoló hatósági igazolványának másolatát,

e) nyilatkozatot arról, hogy ki gondoskodik a gondozásra, felügyeletre szoruló közeli hozzátartozóról.

(4) A veszélyhelyzeti gondozási támogatás összege 50.000,- forint, mely a kérelmező folyószámlájára kerül folyósításra, vagy postai úton kerül kifizetésre.

(5) Nem állapítható meg a veszélyhelyzeti gondozási támogatás, amennyiben a kérelmező és a gondozásra, felügyeletre szoruló közeli hozzátartozó egy havi nettó átlag jövedelme a 200.000 forintot meghaladja.

(6) A veszélyhelyzeti gondozási támogatás ugyanazon gondozásra, felügyeletre szoruló személyre vonatkozóan egy alkalommal állapítható meg.

(7) Az e rendeletben meghatározott ellátásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A szociális igazgatási eljárás, költség- és illetékmentes.

(8) E rendelet alkalmazása során a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. §-ában meghatározott fogalmak és rendelkezések az irányadóak, kivéve a közeli hozzátartozó fogalmát, melyre a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott fogalom az irányadó.

(9) A jogosulatlanul, illetve a rosszhiszeműen igénybe vett támogatás megtérítésének elrendelése esetén polgármester az Szt. 17. § bekezdése szerint jár el.

(10) Kérelmező a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles tájékoztatást nyújtani.

4. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2020. szeptember 1. napján hatályát veszti.

Budapest, 2020. 05. 12.

Baranyi Krisztina Baloghné dr. Nagy Edit
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére