Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2000. (II. 01.) sz. rendelete

a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló többször módosított 9/1997. (IV. 21.) Ö.K. sz. rendeletének módosításáról

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény felhatalmazása alapján, figyelembe véve a Budapest Főváros Közgyűlésének 35/1993.(XI. 25.) számú, 36/1993.(XI. 15.) számú, valamint 50/1995.(X. 20.) Főv. Kgy. sz. rendeleteit a 9/1997.(IV. 21.) Ö.K. sz. helyi rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Rendelet 6. § (5) bekezdése az alábbi b) ponttal egészül ki, ezzel egyidejűleg a hatályos szöveg a) pontba kerül:

b) A vagyoni és jövedelmi feltételek vizsgálata során a szociális ellátásról szóló jogszabályokban meghatározott eljárási szabályok az irányadók.”

2. § (1) A Rendelet 7. § (3) c) pontja az alábbiak szerint egészül ki:

c) ha a kérelem beadásától, megújításától számított 5 év eltelt és a kérelmező nem jelezte kérelmének fenntartását.”

(2) A Rendelet 7. § (3) bekezdése az alábbi d) ponttal egészül ki:

d) ha a kérelmező kérelmét a (3) bekezdésben megjelölt határnapig nem újítja meg.”

3. § A Rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, a bekezdés számozása (4) bekezdésre változik:

„(3) Az 1999. január l-e előtt benyújtott lakásnyilvántartási kérelmeket 2000. április 30-ig meg kell újítani.”

4. § A Rendelet 12. § (3), (4) bekezdése hatályát veszti, a bekezdések számozása megfelelően változik.

5. § A Rendelet 4. sz. melléklete helyébe a következő 4/a. és 4/b. melléklet lép:

„FERENCVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 4/a. sz. melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL

PÁLYÁZATI JELENTKEZÉSI LAP
kerületi önkormányzati bérlakással rendelkező pályázók részére
az Önkormányzat által kiírt 20.../.... havi lakáspályázatra

A pályázati jelentkezési laphoz mellékelni kell az utolsó lakásnyilvántartási kérelem másolatát!

Pályázati kategória: ..................................................................

I. A pályázandó lakások:

1. kódszáma: ........... címe: ..............................................................................................

2. kódszáma: ........... címe: ..............................................................................................

3. kódszáma: ........... címe: ..............................................................................................

II. A pályázó személyi adatai:

1. Neve: .......................................................... Anyja neve: ...........................................

2. Születési éve: .............................

3. Lakásnyilvántartási kérelmének száma: .....................

4. Tartózkodási helye: ....................................................................................................

5. Telefonszáma: ..........................................................

6. Az együtt költözők előző évi nettó jövedelme: ................Ft/év vagy ................Ft/hó

(Figyelem: meg nem jelölt, vagy nulla jövedelemmel a pályázat érvénytelen!)

III. Egyéb közlések: (kérjük, itt sorolja fel a családi körülményeivel, a lakás műszaki állapotával kapcsolatos egyéb közlendőit is!)

IV. Nyilatkozat: Alulírott .................... büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a pályázati jelentkezési lapon szereplő adatokat - a II/6. pont szerinti adatot is beleértve - a döntéshozó ellenőrizheti.

A bérlakással rendelkező pályázó arra vonatkozóan, hogy közüzemi tartozása nincs, igazolást köteles bemutatni.”

„FERENCVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 4/b. sz. melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL

PÁLYÁZATI JELENTKEZÉSI LAP
kerületi önkormányzati bérlakással nem rendelkező pályázók részére
az Önkormányzat által kiírt 20.../.... havi lakáspályázatra

A pályázati jelentkezési laphoz mellékelni kell az utolsó lakásnyilvántartási kérelem másolatát!

Pályázati kategória: ..................................................................

I. A pályázandó lakások:

1. kódszáma: ........... címe: ..............................................................................................

2. kódszáma: ........... címe: ..............................................................................................

3. kódszáma: ........... címe: ..............................................................................................

II. A pályázó személyi adatai:

1. Neve: .......................................................... Anyja neve: ...........................................

2. Születési éve: .............................

3. Lakásnyilvántartási kérelmének száma: .....................

4. Tartózkodási helye: ....................................................................................................

5. Telefonszáma: ..........................................................

6. Az együtt költözők előző évi nettó jövedelme: ................Ft/év vagy ................Ft/hó

(Figyelem: meg nem jelölt, vagy nulla jövedelemmel a pályázat érvénytelen!)

7. Annak a lakásnak a komfortfokozata, ahol a pályázó ténylegesen lakik: ..........................

III. Egyéb közlések: (kérjük, itt sorolja fel a családi körülményeivel, a lakás műszaki állapotával kapcsolatos egyéb közlendőit is!)

IV. Nyilatkozat: Alulírott .................... büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a pályázati jelentkezési lapon szereplő adatokat - a II/6. pont szerinti adatot is beleértve - a döntéshozó ellenőrizheti.”

6. § A Rendelet 5. sz. melléklete az alábbiak szerint változik:

„1. Lakáshasználat jogcíme

1.1 Közös szálláson lakó 25

1.2 Albérlő (rendelkezik érvényes albérleti szerződéssel) 20

1.3 Családtag 15

1.4 Szolgálati, vállalati lakásban bérlő 10

1.5 Jogcím nélküli (akinél az önkormányzatnak elhelyezési kötelezettsége van) 5

1.6 Szívességi lakáshasználó 0

2. Jelenlegi lakáskörülmények

2.1 Egészségügyileg nem megfelelő lakásban él (ÁNTSZ igazolás szükséges) 18

2.2 A lakás komfortfokozata lakással nem rendelkező pályázó esetén

a) összkomfortos 0

b) komfortos 2

c) félkomfortos 4

d) komfort nélüli 6

e) szükséglakás, üzletlakás, pincelakás 8

A lakás komfortfokozata lakást leadó pályázó esetén

a) összkomfortos 8

b) komfortos 6

c) félkomfortos 4

d) komfort nélküli 2

e) szükséglakás, üzletlakás, pincelakás 0

3. Családi körülmények

3.1 A pályázó, vagy vele költöző házastársa közül legalább az egyik állami gondozott volt 18

3.2 Folyamatos lakáskérelem benyújtása óta eltelt évek száma 10/év”

7. § A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe a következő 6/a. és 6/b. melléklet lép:

„6/a. sz. melléklet

LAKÁSNYILVÁNTARTÁSI KÉRELEM
(Kerületi önkormányzati bérlakással rendelkező pályázók részére)

1. A kérelmező neve: ...................................... Születési ideje: ...........................................

2. Nyilvántartási szám: ................................... Adatmódosítási szám: ...............................

3. Lakáskérelme mióta folyamatos: .....................................................................................

4. A kérelmező és a vele együtt költözők adatai:

Név:

Születési év

Rokoni kapcs.

Foglalkozás

a) ..............................................................................................................................................

b) ..............................................................................................................................................

c) ..............................................................................................................................................

d) ..............................................................................................................................................

e) ..............................................................................................................................................

f) ...............................................................................................................................................

g) ..............................................................................................................................................

Hivatal dolgozója tölti ki átvételkor: pályázható kategória: .......... érvényesség: .......

(Kategória: 1 felnőtt; 2 vagy több felnőtt; 1 gyermekes család; 2 gyermekes család; 3 v. több gyermekes család.)

A kérelmező vagy házastársa állami gondozott volt-e IGEN NEM

5. A kérelmező lakóhelye:......................................................................................................

Tartózkodási helye:.................................................................................................................

Mióta lakik lakcímbejelentővel

Budapesten: ............ Ferencvárosban: ...................... A jelenlegi címen: ............................

Jelenlegi bérlakását az Önkormányzattól pályázati úton kapta: IGEN NEM

Jelenlegi bérlakását az Önkormányzattól méltányosságból kapta: IGEN NEM

6. A kérelmező (leadandó) lakásának adatai:

Komfortfokozat: .................. Szobaszám: ........................... Alapterület: ............................

A lakás egészségügyileg megfelelő-e? (A „NEM” válasz aláhúzása esetén erről szóló ÁNTSZ-igazolással kell rendelkeznie!) IGEN NEM”

„6/b. sz. melléklet

LAKÁSNYILVÁNTARTÁSI KÉRELEM
(Kerületi önkormányzati bérlakással nem rendelkező pályázók részére)

1. A kérelmező neve: ...................................... Születési ideje: ...........................................

2. Nyilvántartási szám: ................................... Adatmódosítási szám: ...............................

3. Lakáskérelme mióta folyamatos: .....................................................................................

4. A kérelmező és a vele együtt költözők adatai:

Név:

Születési év

Rokoni kapcs.

Foglalkozás

a) ..............................................................................................................................................

b) ..............................................................................................................................................

c) ..............................................................................................................................................

d) ..............................................................................................................................................

e) ..............................................................................................................................................

f) ...............................................................................................................................................

g) ..............................................................................................................................................

Hivatal dolgozója tölti ki átvételkor: pályázható kategória: .......... érvényesség: .......

(Kategória: 1 felnőtt; 2 vagy több felnőtt; 1 gyermekes család; 2 gyermekes család; 3 v. több gyermekes család.)

A kérelmező vagy házastársa állami gondozott volt-e IGEN NEM

5. A kérelmező lakóhelye:.......................................................................................................

Tartózkodási helye:..................................................................................................................

Mióta lakik lakcímbejelentővel

Budapesten: ............ Ferencvárosban: ...................... A jelenlegi címen: ............................

6. A kérelmező lakásának (tartózkodási hely) adatai:

Komfortfokozat: .................. Szobaszám: ........................... Alapterület: ............................

Lakáshasználatának jogcíme:

Közös szálláson lakó

Albérlő (rendelkezik érvényes albérleti szerződéssel)

Családtag

Szolgálati, vállalati lakásban bérlő

Jogcím nélküli (önkorm. elhelyezési kötelezettséggel)

Szívességi lakáshasználó

A lakás egészségügyileg megfelelő-e? (A „NEM” válasz aláhúzása esetén erről szóló ÁNTSZ-igazolással kell rendelkeznie!) IGEN NEM”

8. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Budapest, 2000. január 25.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr.Oszvári István s.k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére