Budapest Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2000. (IV. 28.) sz. önkormányzati rendelete

egyes Ferencvárosi Önkormányzati rendeletek módosításáról

Budapest Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 169. § (2) bekezdésének végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzati tulajdonú lakóépületek, ingatlanok, lakások és nem lakáscélú bérlemények HÁZIREND-jéről szóló 29/1994. (IX. 29.) sz. Budapest Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított rendelete 17. § első tagmondata helyébe az alábbi szövegrész lép:

„A külön jogszabályban meghatározott csendháborítás és tűzvédelmi szabálysértésen túl szabálysértést követ el és 30 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az a személy, aki.”

2. § A helyi (kerületi) értékvédelemről szóló 8/1996. (III. 4.) sz. Budapest Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete 15. § -a helyébe az alábbi szövegrész lép:

„Aki védett értéket megsemmisít, vagy más módon a károsodását idézi elő, továbbá e rendelet 9. §-ának (2), (7), (8) bekezdésében foglaltakat megsérti - amennyiben bűncselekményt nem valósít meg - szabálysértést követ el és 30 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.”

3. § Az allergiát okozó gyomnövények elterjedésének visszaszorításáról szóló 22/1999. (XII. 3.) sz. Budapest Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete 6. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:

„(1) Aki e rendelet 3. § (1) bekezdésének és az 5. §-ának rendelkezéseit megszegi, szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.”

4. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) 29/1994. (IX. 29.) Ö.K. számú rendelet 17. § a) és e) pontjai,

b) a szeszes ital fogyasztásának korlátozásáról közterületen és egyéb helyeken szóló 27/1999. (XII. 15.) Ö.K. számú rendelet 4. §.

Budapest, 2000. április 28.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére