Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 30/2000. (XII. 24.) sz. rendelete

a lakóház-felújítási támogatásról

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a 8. § (1) bekezdésére az épületállomány állagának javítása érdekében a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § (1) *  Az önkormányzat a közigazgatási területén lévő, 15 évnél régebben épült társasházak, szövetkezeti lakóházak felújításához, javításához és állagmegóvásához támogatást ad.

(2) *  Az Önkormányzat által nyújtott vissza nem térítendő felújítási támogatás (továbbiakban: felújítási támogatás) kizárólag az e rendelet feltételei szerinti pályázat alapján nyerhető el.

(3) *  Az Önkormányzat a vissza nem térítendő pénzbeli támogatást - a pályázat elbírálását követő év május 31-ig - biztosítja. A pályázatot az önkormányzat mindenkori éves költségvetésében meghatározott támogatási keret erejéig minden év április 30-ig kell kiírni.

(4) *  Veszélyhelyzetben a polgármester a pályázat kiírásának és a vissza nem térítendő pénzbeli támogatás biztosításának a határidejét a pályázók javára a (3) bekezdéstől eltérő időpontra is meghatározhatja.

(5) *  Az Önkormányzat a veszélyelhárítás legszükségesebb munkáira, a tulajdonos közösség rendelkezésére álló források kiegészítésére legfeljebb 3 millió forint összegű, öt év alatt egyenlő részletekben visszatérítendő, kamatmentes veszélyelhárítási támogatást nyújthat. A támogatás odaítéléséről a Polgármester dönt. A veszély elhárítását a támogatásban részesített társasháznak/lakásszövetkezetnek hatósági kötelezés esetén azonnal, egyéb esetben az önkormányzattal kötött megállapodás hatályba lépését követő 60 napon belül meg kell kezdeni.

(6) *  A felújítási pályázaton részt vehetnek a

a) hagyományos technológiával készült társasházi épületek,

b) iparosított technológiával készült épületek.

(7) *  A lakóház-felújítási pályázaton nem pályázhat az a társasház, lakásszövetkezet, mely az előző évi társasházi pályázaton elnyert támogatásával az 1. § (3)-(4) bekezdésében foglalt határideig nem számolt el, illetve az Önkormányzattal kötött Megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetését nem kezdeményezte.

A felújítási támogatás célja * 

2. § *  (1) *  Az 1. § (6) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott pályázók pályázhatnak

a) városképi, várostörténeti, iparművészeti értékű épületrészek felújítására, cseréjére, restaurálására, eredeti állapot helyreállítására,

b) közterületről látható homlokzatok felújítására, szigetelésére [az épület teljes szigetelése esetén a 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet, 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben meghatározott, legalább C energiaminősítést érje el],

c) erkélyek, függőfolyosók felújítására, életveszély elhárítására,

d) tetőfelújításra, tetőszigetelésére, a kémények és bádogozás szükség szerinti felújításával,

e) villámvédelmi rendszer felújítására,

f) feleslegessé vált antennák, reklámtartó szerkezetek eltávolítására,

g) belső homlokzat, udvar felújítására,

h) függőleges és vízszintes teherhordó épületszerkezetek megerősítésére, cseréjére a járulékos munkákkal együtt,

i) közös tulajdonú közüzemi vezetékek cseréjére, felújítására,

j) környezettudatos, megújuló energiaforrások létesítésére [a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet, 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben meghatározott, legalább C energia minősítésű felújítás esetén] vagy fűtéskorszerűsítésre,

k) akadálymentesítésre az OTÉK előírás szerint,

l) felvonó cseréjére vagy felújítására, központi vészjelző bekötésére,

m) kapubejáró, lépcsőház felújítására,

n) nyílászárók, lépcsőházi üvegportál (hőszigeteltre) cseréjére [az összes nyílászáró esetén, a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet, 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben meghatározott, legalább C energiaminősítést érje el] vagy felújítására.

(2) * 

A támogatás benyújtásának feltételei

3. § (1) *  Pályázat csak az elbírálást követően megkezdett felújítási munkákra nyújtható be.

A pályázó csak akkor részesülhet támogatásban, ha a közgyűlésen a magántulajdonosoknak az alapító okiratban rögzített arányú többsége a tervezett felújítással, valamint a pályázaton való részvétellel egyetért, a lakóház éves költségvetését, mely a tervezett felújítási munka költségeit tartalmazza, elfogadja, és meghatározza a felújításhoz szükséges, már rendelkezésre álló pénzügyi fedezet mértékét.

(2) A pályázatot a rendelet melléklete szerinti pályázati lapon kell benyújtani.

(3) *  A pályázathoz mellékelni kell:

a) a közös képviselő/lakásszövetkezet elnöke, Számvizsgáló Bizottsági/Intéző Bizottsági tagok által ellenjegyzett, a társasház/lakásszövetkezet által elfogadott, érvényes közgyűlési határozata alapján készített nyilatkozatot, mely az (1) pontban meghatározottakat tartalmazza,

b) a lakóház - közgyűlés által elfogadott - éves költségvetését,

c) a felújítás költségeit tartalmazó tételes kivitelezői költségvetést,

d) magánszemély pályázó esetében, a c) pontban foglalt költségvetést és banki fedezet igazolást, a munka bekerülési költségének 40%-ról.

e) az esetlegesen rendelkezésre álló hatósági, szakhatósági kötelezést, határozatot.

f) a felújítási munka megvalósítására vonatkozó időbeli ütemterv.

(4) A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázat benyújtásával egyidejűleg az összes mellékletet is beadják.

A támogatás mértéke

4. § *  (1) A vissza nem térítendő támogatás a tényleges kiadások meghatározott hányadának fedezésére szolgál.

(2) A bíráló bizottság - a pályázat elfogadása esetén - megállapítja a támogatott felújítási munkák körét, és a támogatás összegét.

(3) A támogatott felújítási munkák felsorolása a pályázatban leírt munkanemek mindegyikére vagy azok egy részére terjedhet ki.

(4) *  Az adható támogatás mértéke legfeljebb 40%, amely a tervezés, kivitelezés, műszaki ellenőrzés, közmű hozzájárulások beszerzésének költségeit is tartalmazhatja. Kiemelt városképi szempontok esetén a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság magasabb százalékos mértéket is megállapíthat, javaslatára a támogatás (6) bekezdésben meghatározott mértékét túllépheti, a támogatás mértéke azonban a 60%-ot nem haladhatja meg. A kifizethető támogatás mértéke, a benyújtott számlák legfeljebb 40%-a, kiemelt városkép esetén 60%-a lehet, amennyiben az nem haladja meg az elbíráláskor megítélt összeget. Egy adott munkára, több támogatási rendszerben elnyert összes támogatás mértéke nem haladhatja meg a munka teljes költségének 85%-át.

(5) A támogatás összege nem lehet kisebb, mint

a) 30 lakásosnál kisebb lakóépület esetén lakásonként 10 000 Ft

b) egyébként: 300 000 Ft

(6) A támogatás összege nem lehet nagyobb, mint

a) a benyújtott költségvetés szerinti összegnek a megállapított százalékos mértékkel számított hányada

b) műemlék vagy helyi védettségű lakóépület esetén 500 000 Ft + lakásonként 100 000 Ft

c) egyéb lakóházak esetén: 300 000 Ft + lakásonként 70 000 Ft

(7) *  Az éves támogatási keret 1/3-át a József Attila Városrészi Önkormányzat területéről érkező pályázatok támogatására kell felhasználni.

(8) *  A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság dönthet az általa kiemelt beruházásnak minősített felújítási munka két ütemben történő megvalósíthatóságáról. A döntés alapján az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy - az első részletnek az általános szabályok szerinti folyósításán túlmenően - a következő évi költségvetésben biztosítja a második ütemhez szükséges támogatási összeget. Ebben az esetben a második ütem támogatási összegével csökkenteni kell a következő évi lakóház-felújítási pályázatra jóváhagyott költségvetési előirányzatot.

(9) * 

A pályázat kiírása és elbírálása

5. § (1) *  A pályázatot a polgármester írja ki, a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság bírálja el. A József Attila Városrészi Önkormányzat területéről érkezett pályázatokat a József Attila Városrész Önkormányzat előzetesen véleményezi.

(2) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:

a) az adott évben rendelkezésre álló támogatás összegét,

b) a pályázatok formai és tartalmi követelményeit e rendeletben foglaltak szerint,

c) a pályázat benyújtásának határidejét és helyét,

d) a pályázat elbírálásának határidejét és a pályázók értesítésének időpontját.

(3) *  A bíráló bizottság az alábbi értékelési szempontok szerint bírálja el a pályázatokat:

a) a pályázat megfelel-e a tartalmi és formai előírásoknak,

b) a pályázat mennyiben felel meg az e rendelet 2. §-ban felsorolt céloknak /a 2. § a) pontjában felsorolt célok élveznek előnyt,

c) *  a pályázó milyen építészeti érték megőrzéséhez, felújításához kéri a támogatást,

d) a támogatással mennyire leromlott műszaki állapotú vagy balesetveszélyes épületrészek felújítása valósul meg,

e) a kért támogatás elmaradása mennyire lenne akadálya a felújítás megvalósításának, illetve mennyire súlyos gondot okozna az épületben lakóknak,

f) *  a pályázó mikor kapott utoljára önkormányzati lakóház-felújítási támogatást és azt hogyan használta fel,

g) a megítélt támogatás összege elegendő hozzájárulás-e a tervezett munkálatok elvégzéséhez,

h) *  a pályázó rendelkezésére álló saját forrás aránya.

(4) *  A pályázókat a pályázat eredményéről a bíráló bizottság döntését követő 15 munkanapon belül kell értesíteni.

Az értesítésnek tartalmaznia kell:

a) a támogatott felújítási munka meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának végső határidejét,

d) az elnyert összeg folyósításának igazolására jogosult önkormányzati megbízott megnevezését.

A támogatás felhasználása

6. § (1) *  A támogatás legfeljebb 3 részletben is igénybe vehető. A benyújtható rész-számla minimális összege 750.000 Ft. Ha több ütemben számol el a társasház, az első illetve a második elszámoláskor leadott számla (összes számla) bruttó értéke nem lehet kevesebb, mint 750.000,- Ft, kivéve, ha a felújítási munka befejeződött.

(2) *  A támogatott társasház/lakásszövetkezet a támogatás felhasználását követően az épület belső részében jól látható helyen köteles elhelyezni egy táblát a 2. melléklet szerinti adattartalommal, melyen fel kell tüntetni, hogy a felújítási munkálatokat az önkormányzat támogatásával végezték el. A táblán a 2. melléklet szerinti adatokon túl más adat nem tüntethető fel. A támogatott társasház/lakásszövetkezet köteles igazolni, hogy az önkormányzati támogatásról szóló táblát az épületen belül elhelyezte. Ezt követően kerül sor az igazolt összegnek a támogatás százalékos mértéke szerinti hányad kifizetésére.

(2a) *  A tájékoztató táblát a támogatás folyósításának évét követő második év elteltével el kell távolítani.

(2b) *  A támogatásként kifizetett végösszeg nem haladhatja meg a támogatásnak a pályázat elbírálásakor meghatározott összeghatárát.

(3) *  Vissza nem térítendő támogatás esetén 2.000.000 Ft, visszatérítendő támogatás esetében a 1.000.000 Ft kivitelezési költséget meghaladó felújítási munkánál a támogatás csak abban az esetben fizethető ki a társasház/lakásszövetkezet részére, amennyiben a Mérnöki Kamarák névjegyzékében szereplő műszaki ellenőrt bízott meg a támogatott munka ellenőrzésével.

(4) A felújítási támogatást kizárólag az elfogadott költségvetésben tételesen felsorolt munkákra lehet felhasználni.

(5) *  A támogatást a pályázatban megjelölttől eltérő, a 2. §-ban felsorolt más célra (a pályázó kérelmére) a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság előzetes hozzájárulásával lehet felhasználni. Támogatási munka nem csoportosítható át a kiemelt városképi szempontok alapján odaítélt 40%-ot meghaladó mértékben támogatott épületek esetében.

Záró rendelkezés

7. § *  A veszélyelhárítási támogatás

(1) A veszélyelhárítási támogatásra a kérelem bármikor benyújtható.

(2) A kérelemhez mellékelni kell:

a) *  a szakhatóság (bejegyzett építési szakértő) közvetlen veszélyt (életveszélyt) feltáró vagy rendkívüli esetben a lakóház működésében beállott súlyos üzemzavart feltáró szakvéleményét,

b) a veszélyelhárítási költségeket tartalmazó részletes költségvetést.

(3) *  A támogatás mértéke a veszélyelhárításhoz szükséges elfogadott költség 50%-a, de legfeljebb 3 millió forint.

(4) A támogatás felhasználására a 6. § rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell.

7. § E rendelet 2001. január 1-én lép hatályba.

Budapest, 2000. december 19.

Dr. Gegesy Ferenc s.k.
polgármester
Dr. Oszvári István s.k.
jegyző

1. számú melléklet * 

PÁLYÁZAT
Lakóház-felújítási munkák

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának felhívására, önkormányzati, vissza nem térítendő felújítási támogatás elnyerése céljából, az alábbi lakóház pályázatát nyújtom be:

1. Az épület címe: Budapest, IX. kerület, ....................................................................................

2. Tulajdon jellege * : társasház, szövetkezeti lakóház.

3. Összes lakás szám: .......... db

4. Magántulajdon hányada: ..........%

5. Önkormányzati tulajdon hányada: ..........%

6. A tervezett munkák megnevezése: ..........................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

7. Közgyűlés által elfogadott, teljes költség előirányzat (minimum bruttó 750 000,- Ft) ÁFÁ-val: ............................ eFt

8. Az önkormányzattól igényelt támogatás összege: ............................ eFt

9. A társasház bankszámláját vezető pénzintézet neve, a bankszámla jelzőszáma:

10. A társasház adószáma:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázat benyújtásához és - támogatás elnyerése esetén - a támogatás összegének lehívásához, a pályázaton résztvevő lakóház tulajdonosaitól felhatalmazással rendelkezem.

Budapest, 2012.

A közös képviselő neve és, vagy a közös képviseletet ellátó cég nevében aláírásra jogosult személy neve: ...............................................................................

Pontos, levelezési címe: ...............................................................................................................

Telefonszáma: .............................................................................

..............................................................
Aláírás

2. melléklet a 30/2000. (XII. 24.) önkormányzati rendelethez * 

A tájékoztató tábla tartalma

1. A pályázat pontos megjelölése (A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által ... évben meghirdetett lakóház-felújítási pályázat)

2. A támogatott felújítási munka megjelölése.

3. A támogatás összege.

4. A támogatás vissza nem térítendő voltára történő utalás.

5. „A felújítás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata támogatásával készült” felirat.

6. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata logója.


  Vissza az oldal tetejére