Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 30/2000. (XII. 24.) sz. rendelete

a lakóház-felújítási támogatásról

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a 8. § (1) bekezdésére az épületállomány állagának javítása érdekében a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § (1) *  Az önkormányzat a közigazgatási területén lévő, 15 évnél régebben épült társasházak, szövetkezeti lakóházak felújításához, javításához és állagmegóvásához támogatást ad.

(2) *  Az Önkormányzat által nyújtott vissza nem térítendő felújítási támogatás (továbbiakban: felújítási támogatás) kizárólag az e rendelet feltételei szerinti pályázat alapján nyerhető el.

(3) *  Az Önkormányzat a vissza nem térítendő pénzbeli támogatást - a pályázat elbírálását követő év május 31-ig - biztosítja. A pályázatot az önkormányzat mindenkori éves költségvetésében meghatározott támogatási keret erejéig minden év április 30-ig kell kiírni.

(4) *  Veszélyhelyzetben a polgármester a pályázat kiírásának és a vissza nem térítendő pénzbeli támogatás biztosításának a határidejét a pályázók javára a (3) bekezdéstől eltérő időpontra is meghatározhatja.

(5) *  Az Önkormányzat a veszélyelhárítás legszükségesebb munkáira, a tulajdonos közösség rendelkezésére álló források kiegészítésére legfeljebb 3 millió forint összegű, öt év alatt egyenlő részletekben visszatérítendő, kamatmentes veszélyelhárítási támogatást nyújthat. A támogatás odaítéléséről a Polgármester dönt. A veszély elhárítását a támogatásban részesített társasháznak/lakásszövetkezetnek hatósági kötelezés esetén azonnal, egyéb esetben az önkormányzattal kötött megállapodás hatályba lépését követő 60 napon belül meg kell kezdeni.

(6) *  A felújítási pályázaton részt vehetnek a

a) hagyományos technológiával készült társasházi épületek,

b) iparosított technológiával készült épületek.

(7) *  A lakóház-felújítási pályázaton nem pályázhat az a társasház, lakásszövetkezet, mely az előző évi társasházi pályázaton elnyert támogatásával az 1. § (3)-(4) bekezdésében foglalt határideig nem számolt el, illetve az Önkormányzattal kötött Megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetését nem kezdeményezte.

A felújítási támogatás célja * 

2. § *  (1) *  Az 1. § (6) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott pályázók pályázhatnak

a) városképi, várostörténeti, iparművészeti értékű épületrészek felújítására, cseréjére, restaurálására, eredeti állapot helyreállítására,

b) közterületről látható homlokzatok felújítására, szigetelésére [az épület teljes szigetelése esetén a 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet, 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben meghatározott, legalább C energiaminősítést érje el],

c) erkélyek, függőfolyosók felújítására, életveszély elhárítására,

d) tetőfelújításra, tetőszigetelésére, a kémények és bádogozás szükség szerinti felújításával,

e) villámvédelmi rendszer felújítására,

f) feleslegessé vált antennák, reklámtartó szerkezetek eltávolítására,

g) belső homlokzat, udvar felújítására,

h) függőleges és vízszintes teherhordó épületszerkezetek megerősítésére, cseréjére a járulékos munkákkal együtt,

i) közös tulajdonú közüzemi vezetékek cseréjére, felújítására,

j) környezettudatos, megújuló energiaforrások létesítésére [a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet, 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben meghatározott, legalább C energia minősítésű felújítás esetén] vagy fűtéskorszerűsítésre,

k) akadálymentesítésre az OTÉK előírás szerint,

l) felvonó cseréjére vagy felújítására, központi vészjelző bekötésére,

m) kapubejáró, lépcsőház felújítására,

n) nyílászárók, lépcsőházi üvegportál (hőszigeteltre) cseréjére [az összes nyílászáró esetén, a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet, 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben meghatározott, legalább C energiaminősítést érje el] vagy felújítására.

(2) * 

A támogatás benyújtásának feltételei

3. § (1) *  Pályázat csak az elbírálást követően megkezdett felújítási munkákra nyújtható be.

A pályázó csak akkor részesülhet támogatásban, ha a közgyűlésen a magántulajdonosoknak az alapító okiratban rögzített arányú többsége a tervezett felújítással, valamint a pályázaton való részvétellel egyetért, a lakóház éves költségvetését, mely a tervezett felújítási munka költségeit tartalmazza, elfogadja, és meghatározza a felújításhoz szükséges, már rendelkezésre álló pénzügyi fedezet mértékét.

(2) A pályázatot a rendelet melléklete szerinti pályázati lapon kell benyújtani.

(3) *  A pályázathoz mellékelni kell:

a) a közös képviselő/lakásszövetkezet elnöke, Számvizsgáló Bizottsági/Intéző Bizottsági tagok által ellenjegyzett, a társasház/lakásszövetkezet által elfogadott, érvényes közgyűlési határozata alapján készített nyilatkozatot, mely az (1) pontban meghatározottakat tartalmazza,

b) a lakóház - közgyűlés által elfogadott - éves költségvetését,

c) a felújítás költségeit tartalmazó tételes kivitelezői költségvetést,

d) magánszemély pályázó esetében, a c) pontban foglalt költségvetést és banki fedezet igazolást, a munka bekerülési költségének 40%-ról.

e) az esetlegesen rendelkezésre álló hatósági, szakhatósági kötelezést, határozatot.

f) a felújítási munka megvalósítására vonatkozó időbeli ütemterv.

(4) A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázat benyújtásával egyidejűleg az összes mellékletet is beadják.

A támogatás mértéke

4. § *  (1) A vissza nem térítendő támogatás a tényleges kiadások meghatározott hányadának fedezésére szolgál.

(2) A bíráló bizottság - a pályázat elfogadása esetén - megállapítja a támogatott felújítási munkák körét, és a támogatás összegét.

(3) A támogatott felújítási munkák felsorolása a pályázatban leírt munkanemek mindegyikére vagy azok egy részére terjedhet ki.

(4) *  Az adható támogatás mértéke legfeljebb 40%, amely a tervezés, kivitelezés, műszaki ellenőrzés, közmű hozzájárulások beszerzésének költségeit is tartalmazhatja. Kiemelt városképi szempontok esetén a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság magasabb százalékos mértéket is megállapíthat, javaslatára a támogatás (6) bekezdésben meghatározott mértékét túllépheti, a támogatás mértéke azonban a 60%-ot nem haladhatja meg. A kifizethető támogatás mértéke, a benyújtott számlák legfeljebb 40%-a, kiemelt városkép esetén 60%-a lehet, amennyiben az nem haladja meg az elbíráláskor megítélt összeget. Egy adott munkára, több támogatási rendszerben elnyert összes támogatás mértéke nem haladhatja meg a munka teljes költségének 85%-át.

(5) A támogatás összege nem lehet kisebb, mint

a) 30 lakásosnál kisebb lakóépület esetén lakásonként 10 000 Ft

b) egyébként: 300 000 Ft

(6) A támogatás összege nem lehet nagyobb, mint

a) a benyújtott költségvetés szerinti összegnek a megállapított százalékos mértékkel számított hányada

b) műemlék vagy helyi védettségű lakóépület esetén 500 000 Ft + lakásonként 100 000 Ft

c) egyéb lakóházak esetén: 300 000 Ft + lakásonként 70 000 Ft

(7) *  Az éves támogatási keret 1/3-át a József Attila Városrészi Önkormányzat területéről érkező pályázatok támogatására kell felhasználni.

(8) *  A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság dönthet az általa kiemelt beruházásnak minősített felújítási munka két ütemben történő megvalósíthatóságáról. A döntés alapján az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy - az első részletnek az általános szabályok szerinti folyósításán túlmenően - a következő évi költségvetésben biztosítja a második ütemhez szükséges támogatási összeget. Ebben az esetben a második ütem támogatási összegével csökkenteni kell a következő évi lakóház-felújítási pályázatra jóváhagyott költségvetési előirányzatot.

(9) * 

A pályázat kiírása és elbírálása

5. § (1) *  A pályázatot a polgármester írja ki, a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság bírálja el. A József Attila Városrészi Önkormányzat területéről érkezett pályázatokat a József Attila Városrész Önkormányzat előzetesen véleményezi.

(2) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:

a) az adott évben rendelkezésre álló támogatás összegét,

b) a pályázatok formai és tartalmi követelményeit e rendeletben foglaltak szerint,

c) a pályázat benyújtásának határidejét és helyét,

d) a pályázat elbírálásának határidejét és a pályázók értesítésének időpontját.

(3) *  A bíráló bizottság az alábbi értékelési szempontok szerint bírálja el a pályázatokat:

a) a pályázat megfelel-e a tartalmi és formai előírásoknak,

b) a pályázat mennyiben felel meg az e rendelet 2. §-ban felsorolt céloknak /a 2. § a) pontjában felsorolt célok élveznek előnyt,

c) *  a pályázó milyen építészeti érték megőrzéséhez, felújításához kéri a támogatást,

d) a támogatással mennyire leromlott műszaki állapotú vagy balesetveszélyes épületrészek felújítása valósul meg,

e) a kért támogatás elmaradása mennyire lenne akadálya a felújítás megvalósításának, illetve mennyire súlyos gondot okozna az épületben lakóknak,

f) *  a pályázó mikor kapott utoljára önkormányzati lakóház-felújítási támogatást és azt hogyan használta fel,

g) a megítélt támogatás összege elegendő hozzájárulás-e a tervezett munkálatok elvégzéséhez,

h) *  a pályázó rendelkezésére álló saját forrás aránya.

(4) *  A pályázókat a pályázat eredményéről a bíráló bizottság döntését követő 15 munkanapon belül kell értesíteni.

Az értesítésnek tartalmaznia kell:

a) a támogatott felújítási munka meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának végső határidejét,

d) az elnyert összeg folyósításának igazolására jogosult önkormányzati megbízott megnevezését.

A támogatás felhasználása

6. § (1) *  A támogatás legfeljebb 3 részletben is igénybe vehető. A benyújtható rész-számla minimális összege 750.000 Ft. Ha több ütemben számol el a társasház, az első illetve a második elszámoláskor leadott számla (összes számla) bruttó értéke nem lehet kevesebb, mint 750.000,- Ft, kivéve, ha a felújítási munka befejeződött.

(2) *  A támogatott társasház/lakásszövetkezet a támogatás felhasználását követően az épület belső részében jól látható helyen köteles elhelyezni egy táblát a 2. melléklet szerinti adattartalommal, melyen fel kell tüntetni, hogy a felújítási munkálatokat az önkormányzat támogatásával végezték el. A táblán a 2. melléklet szerinti adatokon túl más adat nem tüntethető fel. A támogatott társasház/lakásszövetkezet köteles igazolni, hogy az önkormányzati támogatásról szóló táblát az épületen belül elhelyezte. Ezt követően kerül sor az igazolt összegnek a támogatás százalékos mértéke szerinti hányad kifizetésére.

(2a) *  A tájékoztató táblát a támogatás folyósításának évét követő második év elteltével el kell távolítani.

(2b) *  A támogatásként kifizetett végösszeg nem haladhatja meg a támogatásnak a pályázat elbírálásakor meghatározott összeghatárát.

(3) *  Vissza nem térítendő támogatás esetén 2.000.000 Ft, visszatérítendő támogatás esetében a 1.000.000 Ft kivitelezési költséget meghaladó felújítási munkánál a támogatás csak abban az esetben fizethető ki a társasház/lakásszövetkezet részére, amennyiben a Mérnöki Kamarák névjegyzékében szereplő műszaki ellenőrt bízott meg a támogatott munka ellenőrzésével.

(4) A felújítási támogatást kizárólag az elfogadott költségvetésben tételesen felsorolt munkákra lehet felhasználni.

(5) *  A támogatást a pályázatban megjelölttől eltérő, a 2. §-ban felsorolt más célra (a pályázó kérelmére) a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság előzetes hozzájárulásával lehet felhasználni. Támogatási munka nem csoportosítható át a kiemelt városképi szempontok alapján odaítélt 40%-ot meghaladó mértékben támogatott épületek esetében.

Záró rendelkezés

7. § *  A veszélyelhárítási támogatás

(1) A veszélyelhárítási támogatásra a kérelem bármikor benyújtható.

(2) A kérelemhez mellékelni kell:

a) *  a szakhatóság (bejegyzett építési szakértő) közvetlen veszélyt (életveszélyt) feltáró vagy rendkívüli esetben a lakóház működésében beállott súlyos üzemzavart feltáró szakvéleményét,

b) a veszélyelhárítási költségeket tartalmazó részletes költségvetést.

(3) *  A támogatás mértéke a veszélyelhárításhoz szükséges elfogadott költség 50%-a, de legfeljebb 3 millió forint.

(4) A támogatás felhasználására a 6. § rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell.

7. § E rendelet 2001. január 1-én lép hatályba.

Budapest, 2000. december 19.

Dr. Gegesy Ferenc s.k.
polgármester
Dr. Oszvári István s.k.
jegyző

1. számú melléklet * 

PÁLYÁZAT
Lakóház-felújítási munkák

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának felhívására, önkormányzati, vissza nem térítendő felújítási támogatás elnyerése céljából, az alábbi lakóház pályázatát nyújtom be:

1. Az épület címe: Budapest, IX. kerület, ....................................................................................

2. Tulajdon jellege * : társasház, szövetkezeti lakóház.

3. Összes lakás szám: .......... db

4. Magántulajdon hányada: ..........%

5. Önkormányzati tulajdon hányada: ..........%

6. A tervezett munkák megnevezése: ..........................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

7. Közgyűlés által elfogadott, teljes költség előirányzat (minimum bruttó 750 000,- Ft) ÁFÁ-val: ............................ eFt

8. Az önkormányzattól igényelt támogatás összege: ............................ eFt

9. A társasház bankszámláját vezető pénzintézet neve, a bankszámla jelzőszáma:

10. A társasház adószáma:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázat benyújtásához és - támogatás elnyerése esetén - a támogatás összegének lehívásához, a pályázaton résztvevő lakóház tulajdonosaitól felhatalmazással rendelkezem.

Budapest, 2012.

A közös képviselő neve és, vagy a közös képviseletet ellátó cég nevében aláírásra jogosult személy neve: ...............................................................................

Pontos, levelezési címe: ...............................................................................................................

Telefonszáma: .............................................................................

..............................................................
Aláírás

2. melléklet a 30/2000. (XII. 24.) önkormányzati rendelethez * 

A tájékoztató tábla tartalma

1. A pályázat pontos megjelölése (A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által ... évben meghirdetett lakóház-felújítási pályázat)

2. A támogatott felújítási munka megjelölése.

3. A támogatás összege.

4. A támogatás vissza nem térítendő voltára történő utalás.

5. „A felújítás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata támogatásával készült” felirat.

6. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata logója.