A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2001.(I.31.) rendelete

a Budapest, IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező közterületek használatáról szóló többször módosított 20/1996. (IV.26.) rendeletének (a továbbiakban: R.) módosításáról

A Budapest, IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. tv. 65/A. § (2) bekezdésében megállapított jogkörében Budapest Főváros Közgyűlésének többször módosított 59/1995. (IX. 20.) rendelete 2. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a tulajdonát képező közterületek használatáról szóló többször módosított 20/1996. (IV. 26.) rendelet - továbbiakban: R. - módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 4. § a) pontja az alábbiak szerint módosul:

„4. § Nem adható közterület használati hozzájárulás a Budapest Főváros Közgyűlésének 59/1995. (X. 20.) számú rendelet 5. § (1) bek. előírásain túlmenően:

a) szeszesital kimérésre és helyben fogyasztásra (kivéve a 27/1999. (XII. 15.) sz. rendelet 2. § (2) bekezdésében foglalt eseteket).E rendelkezést újabb szerződés megkötésekor abban az esetben is alkalmazni kell, ha a közterületre a használó korábban rendelkezett ilyen jellegű engedéllyel, de a szerződés a használati határidő lejárta miatt megszűnt, illetőleg a 12. § (1) bekezdése alapján érvényét vesztette.”

2. § (1) A R. 5. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„5. § (1) A közterület-használati hozzájárulás meghatározott időre - legfeljebb 1 évre, pavilonok esetében legfeljebb 3 évre adható.”

(2) A R. 5. § -a új (3) bekezdéssel kiegészül:

„5. § (3) Vendéglátó üzletek előtti kitelepülés esetén zeneszolgáltatás kizárólag 22-óráig végezhető.”

(3) A R. 5. § korábbi (3) bekezdésének számozása (4) bekezdésre, a korábbi (4) bekezdés számozása pedig (5) bekezdésre változik.

3. § (1) * 

(2) A R. 7. §-a új (2) bekezdéssel egészül ki:

„7. § (2) A közterület használati díj minden év január hó 01-től 8%-kal emelkedik.”

(3) A R. 7. § korábbi (2) bekezdésének számozása (3)-ra változik.

4. § (1) * 

(2) A R. 8. § (3) bekezdése az alábbiakkal kiegészül:

„8. § (3) Amennyiben az 5. § (3) bekezdésében foglaltakat a kereskedő nem tartja be, vele szemben az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló többször módosított 4/1997. (I. 22.) Korm. sz. rendelet előírásai irányadók.”

(3) *  A R. 8. § (4) bekezdése helyébe az alábbi új (4) bekezdés lép:

„8. § (4) Aki a közterületet az e rendeletben előírt hozzájárulás nélkül, vagy attól eltérő módon, illetve azt meghaladó mértékben használja, az e rendeletben megfogalmazott kötelezettségeket megszegi szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.”

(4) A R. 8. § az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

„8. § (5) A szabálysértési eljárás kezdeményezése nem mentesít a közterület-használati díj fizetési, illetve helyreállítási kötelezettség alól.”

(5) Az R. 8. § az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:

„8. § (6) A (4) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal arra feljogosított ügyintézője és a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.”

(6) Az R. 8. § az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:

„8. § (7) A (4) bekezdés szerinti szabálysértés elkövetőjével szemben a Ferencvárosi Önkormányzat jegyzője jár el.”

(7) Az R. 8. § (4) bekezdés számozása (8) bekezdésre módosul.

5. § (1) A R. 9. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„9. § (2) A közterület használati díj elengedhető, ha az igénybe vett közterületen a közterület használat jogosultja megállapodás alapján a közterület használati díjat jelentős mértékben meghaladó értékű, a közterületek fejlesztését szolgáló közcélú beruházást végez.”

(2) A R. 9. § az alábbi új (3) bekezdéssel egészül ki:

„9. § (3) A (2) bekezdésben foglalt megállapodásról a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.”

(3) A R. 9. § (2) bekezdés számozása (4) bekezdésre, a (3) bekezdés számozása pedig (5) bekezdésre változik.

6. § (1) A R. 1. sz. és 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. és 2. sz. melléklete lép.

(2) E rendelet 2001. február 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően keletkezett ügyekben kell alkalmazni.

(3) *  A 3. § (2) bekezdés szerinti 8%-os díjemelést először 2003.január 1-től kell alkalmazni.

Budapest, 2001. január 23.

Dr. Gegesy Ferenc Dr. Oszvári István
polgármester jegyző

1. sz. melléklet

I. Kiemelt Ferencvárosi közterületek:

Duna part (Szabadság Hídtól a Lágymányosi hídig, Soroksári Közraktár úti útpálya szegélyéig bezárt terület)

Fővám tér

Csarnok tér

Közparkok (Belső- és Középső-Ferencváros)

Ráday utca

Angyal utca (díszburkolata)

Üllői út - Ferenc krt. sarok (tér)

Tompa utca

mindazon közterületek melynek burkolata díszburkolattal átépül

Könyves Kálmán Krt. (kivétel Fővárosi tulajdon)

Közraktár utca

Nagyvárad tér

Bakáts tér

Mester utca (kivétel Fővárosi tulajdon)

Bakáts utca

Mátyás utca

Kinizsi utca

Török Pál utca

II. Minősített Ferencvárosi közterületek:

Pöttyös utca - Üllői út sarok (kivétel Fővárosi tulajdon)

Határ úti Metró megállóhely felszíni területe

Haller utca

Vágóhíd utca

Ecseri út - Üllői út sarok (kivétel Fővárosi tulajdon)

Gyáli út (Ecseri út - Illatos út között)

Lónyay utca

III. Általános elbírálású Ferencvárosi közterületek, mindazok, amelyek a I. és II. övezeti kategóriában nem szerepelnek.

2. sz. melléklet

ÖVEZETI KATEGÓRIÁK DÍJTÁBLÁZATA

Sorsz. Közterület foglalás célja I. oszt. kiemelt II. oszt. minősített III. oszt. Normál
1. Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenységek
a) Pavilon 3.100 Ft/m2/hó 1.600 Ft/m2/hó 800 Ft/m2/hó
b) Árusításra szolgáló ideiglenes asztal, guruló kocsi, állvány
- képeslap, hírlap, könyv
- zöldség-gyümölcs, virág
- csomagolt édesség, pirított magok, pattogatott kukorica sültgesztenye, vattacukor, főtt kukorica, jégkrém
- zsűrizett iparművészeti, népművészeti, képzőművészet, népi iparművészeti termékek


4.400 Ft/m2/hó
6.000 Ft/m2/hó
4.500 Ft/m2/hó


3.600 Ft/m2/hó


3.300 Ft/m2/hó
4.500 Ft/m2/hó
3.000 Ft/m2/hó


1.600 Ft/m2/hó


1.100 Ft/m2/hó
3.000 Ft/m2/hó
1.600 Ft/m2/hó


800 Ft/m2/hó
c) Idényjellegű árusítás
- dinnye és őstermelői árus
- télálló alma, burgonya, hagyma

tiltott
tiltott

1.100 Ft/m2/hó
50 Ft/m2/nap

550 Ft/m2/hó
30 Ft/m2/nap
d) Alkalmi árusítás
- fenyő őstermelői
- fenyő kereskedő
- ünnepek előtti vásár (karácsony, húsvét, Szt. István nap)
- heti vásár és piac
- bolhapiac

400 Ft/nap/m2
700 Ft/nap/m2
550 Ft/m2/nap

tiltott
tiltott

290 Ft/m2/nap
290 Ft/nap/m2
400 Ft/m2/nap

tiltott
tiltott

140 Ft/nap/m2
140 Ft/nap/m2
110 Ft/m2/nap

80 Ft/nap/m2
40 Ft/nap/m2
e) Mozgóárus 1 m2-es területtel
- hírlap, buszjegy, telefonkártya
- sportpályánál magok

3.300 Ft/m2/nap
tiltott

2.200 Ft/m2/nap
2.200 Ft/ m2/nap

1.100 Ft/m2/nap
2.200 Ft/ m2/nap
f) Vendéglátás
- előkert, terasz
- büfé
- sörsátor

6.200 Ft/m2/hó
3.300 Ft/m2/hó
1.500 Ft/m2/hó

2.600 Ft/m2/hó
2.200 Ft/m2/hó
1.100 Ft/m2/hó

1.300 Ft/m2/hó
1.100 Ft/m2/hó
770 Ft/m2/hó
g) Film és televízió felvétel 600 Ft/m2/nap 500 Ft/m2/nap 300 Ft/m2/nap
h) Portrérajzolás 1.500 Ft/m2/nap 900 Ft/m2/nap 500 Ft/m2/nap
i) Reklámcélú vagy vállalkozási rendezvények 1.600 Ft/m2/nap 1.300 Ft/m2/nap 1.100 Ft/m2/nap
2. Reklámhordozók felülete és árubemutatások
- óriásplakát 13 m2-től
- hirdetőtábla, hirdetőoszlop
- üzlethomlokzat, portál, vitrin
- üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet reklámmal
- köztéri óra reklámmal
- köztéri óra reklám nélkül


Tiltott
1.200 Ft/m2/hó
2.000 Ft/m2/hó
1.000 Ft/m2/hó

1.000 Ft/db/hó
ingyenes


23.000 Ft/db/hó
900 Ft/m2/hó
1.000 Ft/m2/hó
600 Ft/m2/hó

800 Ft/db/hó
ingyenes


23.000 Ft/db/hó
600 Ft/m2/hó
400 Ft/m2/hó
400 Ft/m2/hó

600 Ft/db/hó
ingyenes
3. Szórakoztató tevékenységek
- mutatványos
- lovasfogat
- pónilovaglás
- bringó - hintó
- elektromos miniautó
- hőlégballon
- tűzijáték

800 Ft/m2/nap
13.000 Ft/fogat/hó
550 Ft/m2/hó
13.000 Ft/hintó/hó
13.000 Ft/autó/hó
1.100 Ft/ballon/nap
8.000 Ft/m2/nap

400 Ft/m2/nap
6.200 Ft/fogat/hó
220 Ft/m2/hó
6.200 Ft/hintó/hó
6.200 Ft/autó/hó
1.100 Ft/ball./nap
6.000 Ft/m2/nap

200 Ft/m2/nap
4.000 Ft/fogat/hó
110 Ft/m2/hó
4.000 Ft/hintó/hó
4.000 Ft/autó/hó
1.100 Ft/ball./nap
6.000 Ft/m2/nap
4. Kulturális és sportesemény
- ideiglenes kiépített színpad és egyéb elkerített terület
- karitatív tevékenység, vagy közérdekű szolgáltatás
- jegyárusító fülke (maximum 1 m2)
- kapcsolódó vendéglátó és kereskedelmi tevékenység

30 Ft/m2/nap

10 Ft/m2/nap

500 Ft/m2/nap
1.000 Ft/m2/nap

20 Ft/m2/nap

10 Ft/m2/nap

400 Ft/m2/nap
800 Ft/m2/nap

10 Ft/m2/nap

10 Ft/m2/nap

200 Ft/m2/nap
600 Ft/m2/nap
5. Tömegmegmozdulások
- ideiglenesen kiépített színpad, létesítmény és egyéb elkerített terület

500 Ft/m2/nap

500 Ft/m2/nap

500 Ft/m2/nap
6. Építési-szerelési munkálatok, Ideiglenes melléklétesítmény
- állvány, építőanyag és törmelék tárolása
- építési konténer elhelyezés


1.100 Ft/m2/hó

1.600 Ft/db/nap


660 Ft/m2/hó

900 Ft/m2/hét


440 Ft/m2/hó

500 Ft/db/hét
7. 72 órát meghaladó, útfelbontással járó, közművek elhelyezésével kapcsolatos munkálatok az építkezés ideje alatt 40 Ft/m2/nap 30 Ft/m2/nap 30 Ft/m2/nap
8. Közművek felszíni létesítményeinek elhelyezése 1.850 Ft/m2/hó 1.100 Ft/m2/hó 550 Ft/m2/hó
9. Üzemképtelen jármű Tiltott Tiltott 5.500 Ft/db/hó
10. RRT által kijelölt parkoló terület kizárólagos használata esetén gépkocsinként 3.000 Ft/gépk/hó 3.000 Ft/gépk./hó 3.000 Ft/gépk/hó
11. Rakpart használati díj:
igénybevett kikötési, kitámasztási pontok közötti szakasz, vagy ténylegesen használt szakasz
8.400 Ft/fm/év
12. Egyéb egyedi elbírálás szerint

A közterület használati díjat minden megkezdett m2 után kell fizetni.