A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2001.(II.15.) rendelete

a gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló - többször módosított - 26/1997.(XII.22.) rendelete (a továbbiakban: R) módosításáról

A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. sz. törvény 106. § 2001. január 1-ével módosította a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt (továbbiakban Gyvt.), valamint szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 85. § (1) bek. k) pontját. A Kormány 262/2000.(XII.26.) Korm. rendeletével módosította az egyes pénzbeli szociális ellátások folyósításának és elszámolásának szabályairól szóló 30/1993.(II.17.) Korm. rendeletet.

A módosítások érintik a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló többször módosított 26/1997. (XII. 22.) számú rendeletét, ezért egyes szakaszait szükséges soron kívül módosítani az alábbiak szerint:

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. § A R. 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendelet hatálya kiterjed a Ferencvárosban lakóhellyel rendelkező

- magyar állampolgárságú,

- állandó tartózkodásra jogosító személyi igazoló lappal rendelkező bevándorolt,

- magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre.

(2) E rendelet előírásait kell alkalmazni a lakóhellyel nem rendelkező - Ferencvárosi tartózkodási hellyel rendelkezőkre is.

(3) Lakóhelytől függetlenül e rendelet előírásait kell alkalmazni a 2. § (2) bek. B. a) pont és a (4) bekezdés szerinti ellátásoknál, valamint - ha a támogatás késedelmes odaítélése életet, testi épséget veszélyeztetne - a 2. § (2) A. b) és B. d) pontjaiban rögzített ellátásoknál.”

2. § A R. 2. § (2) bek. A) a) pontjában és a (3) bek. b) pontjában az ellátás elnevezése változik az alábbiak szerint:

(2) A):

a) kiegészítő családi pótlék”

(3) „b) kiegészítő családi pótlék természetbeni ellátásként”

3. § A R. 3. § (13) bek. az alábbiak szerint változik:

„(13) aktív korú: a 18. életévet betöltött, de a reá irányadó nyugdíjkorhatárt, illetőleg a 62. életévet be nem töltött személy.”

Eljárási rendelkezések

4. § A R. 4. §-a az alábbi (7) és (8) bekezdéssel kiegészül:

„(7) A rendszeres támogatásokat a tárgyhót követő hó 1-5. között a Pénzügyi Iroda utalja át a jogosultak részére.

(8) A természetben megállapított rendszeres ellátások elszámolása a Pénzügyi Irodával történik.

a) a Ferencvárosi Önkormányzat fenntartásában működő intézmények esetében utólagos elszámolással,

b) egyéb intézményeknél havonta, vagy félévente a teljesítést követően számla alapján.”

5. § (1) A R. 6. § (1) bekezdése kiegészül az alábbi b) ponttal, a korábbi b) pont számozása c) pontra változik és az alábbiak szerint módosul:

b) nyugdíjszerű jövedelmeknél az utolsó havi szelvény

c) egyéb jövedelmeknél 6 hónapra vonatkozó”

(2) A R. 6. § (2) bekezdésben a rendszeres gyermekvédelmi támogatás kifejezés helyébe „kiegészítő családi pótlék” kerül.

(3) A R. 6. § új (5) bekezdéssel bővül az alábbiak szerint:

„(5) A szociális és gyermekjóléti ellátások iránti kérelemnek tartalmaznia kell e rendelet 1/A., illetve 1/B. számú mellékletében szereplő adatokat, valamint a család jövedelmének igazolását az (1)-(3) bekezdések alapján.”

6. § A R. 8. §-a új (6) bekezdéssel kiegészül és az eredeti (6) bekezdés számozása (7) bekezdésre változik:

„(6) A polgármester az (1) a) és b) pont alapján I. fokú jogkörében a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét méltányosságból elengedheti, illetve csökkentheti.”

7. § A R. II. fejezete az alábbiak szerint módosul:

Pénzbeli ellátások

A „Rendszeres gyermekvédelmi támogatás” elnevezés az alcímben és a szövegben „Kiegészítő családi pótlék”-ra változik.

8. § A R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A polgármester a gyermek részére kiegészítő családi pótlékot állapít meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét - tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén annak 125%-át -, és a családban történő nevelkedés nem áll a gyermek érdekével ellentétben, feltéve ha a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a 3. § (1) bek. B) pontjában meghatározott értéket.

(2) A kiegészítő családi pótlék összege - gyermekenként - a 2001. évben 4.000.- Ft, 2002-ben 4.200.- Ft. A 2002. évet követően a kiegészítő családi pótlék összegének emeléséről az Országgyűlés a költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt.

(3) A kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódisága környezettanulmány készítésével vizsgálható. Amennyiben hivatalos tudomás, vagy a környezettanulmány megállapításai alapján a gyermeket gondozó család életkörülményei nem felelnek meg a jövedelem-nyilatozatban szereplő adatoknak, a vagyoni helyzetet vizsgálni kell. A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók vagyonára.

(4) A támogatás természetben (étkezési térítési díj), vagy egyéb kedvezmény formájában is nyújtható, a 9. § (2) bekezdésben meghatározott összegben, melyet az ellátást nyújtó intézet részére - a pénzben folyósított támogatásokkal együtt - kell kiutalni.

(5) Ha a gyermek veszélyeztetett, és nem Ferencvárosi Önkormányzat fenntartásában működő oktatási intézménybe jár, különösen indokolt esetben - ha ezen támogatás hiányában a gyermek ellátatlan maradna - a családot gondozó gyermekjóléti szolgálat javaslatára a természetben megállapított kiegészítő családi pótlék összege az étkezési térítési díj 100%-áig állapítható meg.

(6) Pénzbeni ellátásként csak különösen indokolt esetben állapítható meg a kiegészítő családi pótlék, ha

a) a kiskorút megillető tartási igényt a törvényes képviselő nem érvényesíti, illetve arról lemond,

b) a kérelmező, valamint házastársa (élettársa) nem részesül rendszeres pénzellátásban vagy nem folytat kereső tevékenységet és elhelyezkedése érdekében nem működik együtt

- a Ferencvárosi Munkaügyi Központtal

- a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató Közhasznú Társasággal (továbbiakban FESZOFE)

- a Ferencvárosi Családsegítő Szolgálattal.

(7) A kiegészítő családi pótlék összege a kérelem benyújtásának hónapjában

a) a támogatás teljes összege, ha a kérelmet a tárgyhónap 16-át megelőzően nyújtották be,

b) a támogatás összegének 50 százaléka, ha a kérelmet a tárgyhónap 15-ét követően nyújtották be.

(8) A kiegészítő családi pótlékra való jogosultság megszűnésének hónapjában a támogatás összegére a (7) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

(9) A már nem tanköteles gyermek után a szülő addig az időpontig jogosult kiegészítő családi pótlékra, ameddig a gyermek oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, vagy hallgatói jogviszonya fennáll.

(10) Ha a gyermek tanulói vagy hallgatói jogviszonya a tanítási év, illetőleg a vizsgaidőszak utolsó napján megszűnik, azonban az új oktatási év kezdetén a gyermek ismét tanulói vagy hallgatói jogviszonyt létesít, akkor utána arra az időszakra, amely alatt nem állt tanulói vagy hallgatói jogviszonyban, utólag kell a kiegészítő családi pótlékot megállapítani.

(11) A kiegészítő családi pótlékban részesülő gyermek - amennyiben középfokú vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul -, a támogatás nagykorúvá válását követően is tovább folyósítható, addig az időpontig, ameddig tanulói jogviszonya fennáll, legfeljebb azonban 25. évének betöltéséig.

(12) A kiegészítő családi pótlék, ha azt jogerősen megállapítják a kérelem benyújtásától esedékes. A folyósítás időtartama a feltételek fennállásáig tart. A támogatásra való jogosultság feltételeit - e rendelet alapulvételével - a polgármester évente legalább egyszer felülvizsgálja. Ennek során a kérelmezőt fel kell hívni - a mulasztás jogkövetkezményeire történő utalással - a támogatás megállapítását megalapozó igazolások és nyilatkozatok becsatolására.”

9. § A R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Azon tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező gyermek után, akire tekintettel a tárgyév szeptember hónapjában kiegészítő családi pótlékot folyósítanak - a 9. § (2) bekezdében meghatározott összegű egyszeri támogatás jár, mely összeget az augusztus havi kiegészítő családi pótlék folyósításával együtt kell kifizetni.

(2) Ha a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállása csak a tárgyév augusztus hónapjának 10. napját követően állapítható meg, a polgármester az egyszeri támogatást kivételesen az október havi kiegészítő családi pótlék folyósításával fizeti ki.

(3) A tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállását hivatalos tudomás, vagy a támogatásban részesülő szülőtől bekért, oktatási intézmény által kiállított igazolás, vagy - kivételesen - büntetőjogi nyilatkozat alapján kell megállapítani.

(4) Az egyszeri támogatás természetbeni támogatás formájában is nyújtható.”

10. § (1) A R. 11. §-ának (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(3) Elemi kár, vagy más rendkívüli esetben - az Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslatára - a (2) bekezdésben megjelölt felső határtól el lehet térni, melyről a Képviselőtestület minősített többséggel dönt.”

(2) A R. 11. §-a az alábbi (4)-(5)-(6) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A kiegészítő családi pótlékban részesülő tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos gyermeket a polgármester hivatalból egyszeri rendkívüli támogatásban részesíti, melyet a júniusi kiegészítő családi pótlékkal kell kifizetni.

(5) Az egyszeri rendkívüli támogatás összege a 9. § (2) bekezdésben meghatározott összeg háromszorosa.

(6) A rendkívüli gyermekvédelmi-, és az egyszeri rendkívüli támogatás természetben is nyújtható.”

11. § (1) A R. 15. §-a új (4) bekezdéssel bővül az alábbiak szerint:

„(4) Lakbértámogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő háztartások és személyek számától.”

12. § (1) A R. 25. §-ának (3) bek. b) pontja a következők szerint módosul:

„(3) b) Rendszeres pénzellátásban részesül,”

(2) A rendelet 25. §-ának (4) bek. az alábbiak szerint módosul:

„(4) A (3) bek. a) pontja alkalmazásában a napi legfeljebb 4 órás pedagógiai fejlesztő foglalkoztatás nem minősül nevelési- oktatási intézményi ellátásnak”

13. § A R. 36. § (5) bekezdésben az „5 helyen bölcsődét” helyébe „bölcsődéket” szöveg kerül.

14. § A R. 37. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés kerül, és új (9) bekezdéssel bővül. Az eredeti (9) és (10) bekezdés számozása (10) és (11) bekezdésre változik:

„(8) Ha az intézmény vezetője, vagy pedagógusa a gyermek ellátatlanságát tapasztalja, azt köteles a gyámhatóság felé soron kívül jelezni, kérve a kiegészítő családi pótlék étkezésben történő megállapítását.

(9) Ha a polgármester a kiegészítő családi pótlékot étkezési térítési díj kedvezményben állapítja meg, annak összegét az intézmény vezetője 100%-ra köteles kiegészíteni.”

15. § A rendelet 1/A. és 1/B., valamint 2. számú melléklete helyébe az e rendelet 1/A, 1/B, illetve 2. számú mellékletei lépnek.

Záró rendelkezések

16. § (1) E rendelet 2001. március 1-én lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

(2) A rendelet 9-10. § rendelkezéseit a már megállapított ellátásokra is alkalmazni kell.

Budapest, 2001. február 06.

Dr. Gegesy Ferenc Dr. Oszvári István
polgármester jegyző

1/A. számú melléklet

VAGYON- ÉS JÖVEDELEMNYILATKOZAT
(rendszeres ellátások igényléséhez)

Kérelmező neve (leánykori is): .....................................................................................................

Szül. hely, idő: .......................................................... Anyja neve: ...............................................

Lakóhelye: ............................................................... (kaputelefonon név: ..................................)

Tartózkodási helye: ................................................. (Lakás telefon: ..........................................)

Az egy háztartásban élő közeli hozzátartozók felsorolása

Név Születési hely, idő Hozzátartozói minősége intézmény neve, címe:

Kijelentem, hogy tulajdonomban, vagy családom bármely tagjának tulajdonában gépjármű VAN - NINCS *  Ha van, forgalmi rendszáma, típusa és évjárata, becsült értéke:

1. ..............................................................................................................................................

2. ..............................................................................................................................................

3. ..............................................................................................................................................

ingó- vagy ingatlan vagyonom VAN - NINCS *  Ha van, pontos megnevezése, forgalmi értéke:

1. ..............................................................................................................................................

2. ..............................................................................................................................................

3. ..............................................................................................................................................

Jövedelmi adatok
kérelmező
jövedelme
közeli hozzátartozók jövedelme
(az 1. oldalon lévő felsorolásnak megfelelően)
a. b. c. összesen
1. Munkaviszonyból munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem
3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások
5. Gyermek ellátásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi p., tartásdíj, stb.)
6. Önkormányzat és munkaügyi szervek általi folyósítás (munkanélküli járadék, rendszeres szociális és nevelési segély, stb.)
7. Föld bérbeadásából és lakás hasznosításából származó jövedelem
8. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, stb.)
9. Összes bruttó jövedelem
(1+2+3+4+5+6+7+8)
10. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege
11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege
12. Munkavállalói járulék összege
13. Havi nettó jövedelem összesen
[9(10+11+12)]

A családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem: ........................... Ft/hó

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a vagyon- és jövedelem-nyilatkozat 1. és 2. oldalán közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát az Önkormányzat az APEH útján ellenőrizheti.

Budapest, ........ ...................................................

...............................................
kérelmező

1/B. számú melléklet

JÖVEDELEMNYILATKOZAT
(eseti ellátások igényléséhez)

Kérelmező neve (leánykori is): .....................................................................................................

Szül. hely, idő: .......................................................... Anyja neve: ...............................................

Lakóhelye: ............................................................... (kaputelefonon név: ..................................)

Tartózkodási helye: ................................................. (Lakás telefon: ..........................................)

Az egy háztartásban élő közeli hozzátartozók felsorolása

Név Születési hely, idő Hozzátartozói minősége intézmény neve, címe:
Jövedelmi adatok
kérelmező
jövedelme
közeli hozzátartozók jövedelme
(az 1. oldalon lévő felsorolásnak megfelelően)
a. b. c. összesen
1. Munkaviszonyból munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem
3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások
5. Gyermek ellátásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi p., tartásdíj, stb.)
6. Önkormányzat és munkaügyi szervek általi folyósítás (munkanélküli járadék, rendszeres szociális és nevelési segély, stb.)
7. Föld bérbeadásából és lakás hasznosításából származó jövedelem
8. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, stb.)
9. Összes bruttó jövedelem
(1+2+3+4+5+6+7+8)
10. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege
11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege
12. Munkavállalói járulék összege
13. Havi nettó jövedelem összesen
[9(10+11+12)]

A családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem: ................................ Ft/hó

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy e jövedelem-nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy azok valódiságát az Önkormányzat az APEH útján ellenőrizheti.

Budapest, ........ ...................................................

...............................................
kérelmező

2. sz. melléklet

Szociális támogatások mértéke
A legkisebb öregségi nyugdíj százalékában

Támogatás fajtája Egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem a legkisebb öregségi nyugdíj %-ában
100%-ig 100-125% 125-150% 150-170% 170-200%
1.
2.
Átmeneti segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (gyermekenként)
legfeljebb 170%
3. Kiegészítő családi pótlék (gyermekenként) R. 9. § (2) - - - -
4. Kiegészítő családi pótlék tartósan beteg gyermek esetén R. 9. § (2)
5. taneszköz-és tankönyv támogatás alanyi jogon
6.
7.
8.
Rendszeres szociális segély
- rokkant, vak szem. járadékban részesülő
- aktív korú, nem foglalkoztatott
kiegészítés
100%-ra
70%-ra

-

-

-

-
9.
10.
11.
Idős korúak járadéka
- családban élők
- egyedülállók
kiegészítés
90%-ra
100%-ra

-

-

-

-
12. Karácsonyi támogatás 40% 30% 20% 10% méltányosság.
13. Lakásfenntartási támogatás 30% 20% 13% 9% 7% de min. 1.000 Ft
14.
15.
Ápolási díj:
- alanyi
- méltányos

100%
60%

100%
60%

100%
60%

100%
60%

-
-
16. Jövedelempótló támogatás kiegészítés
80%-ra
- - - -
17. Temetési segély temetési költség 10 - 100%-a - a legkisebb öregségi nyugdíj 300%-áig
18.

19.
Közgyógyellátásra jogosultság 70 év felett (legkisebb öregségi nyugdíj 250, ill. 300%-áig)
Közgyógyellátásra jogosultság a gyógyszerktg./jövedelem függvényében (legkisebb öregségi nyugdíj 170, ill. 200%-áig)

10% + 500 Ft méltányosság

25%
20. Gyermekétkezés személyi térítési díj csökkentése 3-4. pont összege kieg. 100%-ra 50% 25%
21. Személyes gondoskodást nyújtó intézmény személyi térítési díj csökkentése 90% 75% 50% 25%

  Vissza az oldal tetejére