A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2001. (III. 05.) rendelete

a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szólótöbbször módosított 5/1999. (IV.30.) sz. rendeletének módosításáról

1. § Az SZMSZ 1. sz. melléklet 6. pontja (Városfejlesztési Bizottság) az alábbiakkal egészül ki:

i) javaslatot tesz az Önkormányzat és a SEM IX. Rt. közötti szerződés 2/b. számú mellékletének a 2/a. számú mellékletében szereplő ingatlanok köréből történő kiegészítésére.”

2. § Az SZMSZ 3. sz. melléklet 1. pontja (Tulajdonosi Bizottság) az alábbiakkal egészül ki:

„16) dönt - a Városfejlesztési Bizottság javaslatára - az Önkormányzat és a SEM IX. Rt. közötti szerződés 2/b. számú mellékletének a 2/a. számú mellékletében szereplő ingatlanok köréből történő kiegészítéséről. (20/2001.(I.23.) számú határozat)”

3. § Az SZMSZ. 3. sz. melléklet II. 2. (Vagyonkezelési Bizottság) 7. pontja helyébe az alábbi új 7. pont lép:

„7) szolgálati lakást biztosíthat a munkaviszony fennállásáig - minősített többségű döntésével - az önkormányzat és az intézményeiben ellátási kötelezettség érdekét szolgáló dolgozók elhelyezésére. (14/2000(X.2.) Ö.K. sz. rendelet 15. §(4) bek.)”

4. § Az SZMSZ. 3. sz. melléklet II. 2. (Vagyonkezelési Bizottság) 10. pontja helyébe az alábbi új 10. pont lép:

„10) hozzájárul a lakás egy részének albérletbe adásához. (14/2000.(X.2.)Ö.K. sz. rendelet 19. § (4) bek.)”

5. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

Budapest, 2001. február 27.

Dr. Gegesy Ferenc Dr. Oszvári István
polgármester jegyző