Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2002. (X. 10.) sz. rendelete

a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 14/2000. (X. 02.) sz. rendelet módosításáról

1. § A R. II. fejezet Önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei alcím helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Önkormányzati lakás bérbeadásának szociális, jövedelmi és vagyoni feltételei”

2. § A R. 4., 5., 6., 7. § - helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„4. § (1) Önkormányzati lakás bérbeadható, ha

a) a bérlő vagy házastársa(élettársa), illetve a vele együttlakó vagy együttköltöző hozzátartozója tulajdonában, haszonélvezetében, bérletében nincs másik beköltözhető lakás és

b) mind a bérlő családja, mind az együttköltöző közeli hozzátartozók egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a két és félszeresét és

c) a bérlő családja nem rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250-szeresét meghaladja és

d) a bérlő a bérbeadást megelőző 5 éven belül

- nem mondott le önkormányzati lakása bérleti jogáról pénzbeli térítés ellenében, vagy

- lakását a magánforgalomban nem cserélte el kisebb szobaszámú vagy alacsonyabb komfortfokozatú lakásra, vagy

- beköltözhető ingatlanát nem idegenítette el.

(2) Önkormányzati lakás annak a személynek is bérbeadható, aki nem felel meg az (1) a) pontjában foglalt feltételeknek, ha

a) az építésügyi, illetve egészségügyi hatóság szerint romos, műszakilag elavult, vagy egészségügyi szempontból nem megfelelő lakásban él, vagy

b) a családban tartósan beteg személynek nem biztosított a külön szoba, vagy

c) a lakásban együttlakó önálló család részére nem biztosított a külön szoba, vagy

d) a családban az egy főre jutó lakóterület nem haladja meg a hat négyzetmétert

(3) Az (1), (2) bekezdés alapján történő bérbeadásról - a bérbevételi ajánlat alapján a Vagyonkezelési Bizottság dönt.

5. § (1) A 4. §-ban foglalt feltételeknek megfelelő személyek körén belül figyelembe kell venni, ha a családban egy eltartóra több eltartott jut.

6. § (1) Önkormányzati lakás a 4. §-ban rögzített feltételekkel nem rendelkező személynek is bérbeadható,

a) ha a lakás bérbeadása:

- a bérlő kijelölésére, illetve a bérlő kiválasztására jogosult döntése alapján (8. §)

- a lakásbérleti jogviszony folytatása esetén (9. §)

- a lakásban visszamaradt személy elhelyezése esetén (10. §)

- a bérleti szerződés cserelakással történő felmondása esetén (11. §)

- a bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszűntetése keretében (12. §)

- a Fővárosi Közgyűlés 36/1993. (XI. 15.) sz. rendelete szerinti bérbeadás esetén (13. §)

- korábbi lakását jogszerűen elhagyó, illetve eléhagyására kötelezett személynek (14. §)

- ideiglenes elhelyezés esetén (15. §)

történik

b) a polgármester javaslatára, meghatározott lakáscím megjelölésével, a Képviselő-testület minősített többségű határozata alapján. Évente legfeljebb 20 javaslat tehető.

(2) Az önkormányzati lakás 6. § (1) a) alapján történő bérbeadásáról a polgármester dönt.

Bérbevételi ajánlat

7. § (1) Bérbevételi ajánlatot nyújthat be az a nagykorú, illetve törvényes képviselőjének hozzájárulásával a gyermekkel rendelkező kiskorú, akivel szemben nem áll fenn a 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró ok.

(2) Az ajánlatban közölt adatok valódiságát a bérbeadó ellenőrzi. Valótlan adatközlés esetén az ajánlattevőt a nyilvántartásból törölni kell.

(3) Bérbevételi ajánlat érvényessége megszűnik:

a) az ajánlat benyújtásának feltételei már nem állnak fenn,

b) ha az ajánlattevő vagy házastársa új lakásbérleti szerződést köt,

c) ha az ajánlat beadásától számított öt év eltelt és az ajánlattevő nem jelezte ajánlatának fenntartását.

(4) Az ajánlat érvényességének megszűnéséről az ajánlattevőt értesíteni kell.”

3. § A R. 19. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„19. § (1) A bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül megkötött albérleti szerződés érvénytelen. Hozzájárulás nélküli albérletbe adás esetén a bérleti szerződés felmondható.”

4. § Az eredeti rendelet 1., 2., illetve 3. sz. mellékletei hatályon kívül kerülnek.

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Budapest, 2002. szeptember 24.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző