Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2003. (I. 20.) sz. rendelete

a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 14/2000. (X. 02.) sz. rendelet módosításáról

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete az 1993. évi LXXVIII. törvény felhatalmazása alapján, a Budapest Főváros Közgyűlésének 35/1993. (XI. 15.) sz., 36/1993. (XI. 15.) sz. és az 50/1995. (X. 20.) sz. rendeletét figyelembe véve a 14/2000. (X. 02.) sz. rendeletének (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 6. § (1) bekezdése kiegészül új francia bekezdéssel:

„- munkaviszonyhoz kötött szolgálati lakás esetén (10. § (5) bekezdés)”

2. § (1) A R. 10. § (2) bekezdése az alábbiak szerint változik:

„(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alól kivételt jelent, ha a lakás

- 1 szobás, komfort nélküli vagy annál rosszabb adottságú, továbbá

- 1 szobás, legfeljebb komfortos komfortfokozatú, maximum 30 m2 alapterületű,

ebben az esetben - a visszamaradt személy kérelmére - az általa lakott lakást kell bérbe adni.”

(2) A R. 10. § (3) bekezdéséből elmarad a „pályázaton kívül” szövegrész.

(3) A R. 10. § kiegészül az alábbi új (5) bekezdéssel:

„(5) Ha a lakással rendelkező szerv lemond rendelkezési jogáról - kivéve a 8. §-ban meghatározott szervek részére biztosított lakások esetén -, és a lakás bentlakó részére történő bérbeadását javasolja, úgy a lakásban visszamaradt személy részére a lakást határozatlan időre kell bérbeadni.”

3. § (1) A 11. § (3) bekezdése elmarad.

(2) A R. 11. § (5) bekezdése az alábbiak szerint változik:

„(5) Amennyiben a határozatlan időre szóló bérleti jogviszonyt a bérbeadó az épület bontása, felújítása vagy elidegenítése miatt felmondja és a bérlő cserelakásra nem tart igényt, úgy a lakás forgalmi értéke 50%-ának, indokolt esetben a Vagyonkezelési Bizottság döntése alapján, a forgalmi érték legfeljebb 90%-ának megfelelő összegű pénzbeli térítés fizethető részére.”

4. § A R. 15. §-a kiegészül egy új (4) bekezdéssel, egyidejűleg a jelenlegi (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre módosul:

„(4) Annak a bérlőnek, akinek bérleti jogviszonya felmondásra került a fennálló díjtartozás miatt, és ellene az önkormányzat lakás kiürítési peres eljárást kezdeményezett, azonban a jogerős bírói ítélet meghozatala előtt tartozását kiegyenlítette vagy arra megállapodást kötött, és vele szemben a tartozáson kívül más felmondási ok nem áll fenn, a bérlővel új egy éves határozott időtartamra szóló bérleti szerződés köthető.”

5. § A R. 17. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(5) Ha a visszamaradt társbérlő a (3) bekezdés szerint a megüresedett lakrészre nem tart igényt:

a) a műszaki feltételek megléte esetén a lakást műszakilag meg lehet osztani,

b) egyébként a visszamaradt bérlő bérleti jogviszonyát cserelakás felajánlása mellett fel kell mondani, vagy közös megegyezés esetén meg kell szüntetni.”

6. § (1) A R. 19. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül megkötött albérleti szerződés érvénytelen. Hozzájárulás nélküli albérletbe adás esetén a bérleti szerződést haladéktalanul fel kell mondani.”

(2) A 19. § (2) b) pontban „az egy főre jutó lakóterület” szövegrész „az egy főre jutó lakószoba alapterület” szövegre változik.

7. § (1) A 20. § (1) bekezdés elmarad.

(2) A R. 20. § (2) bekezdése helyébe az alábbi lép:

„(2) Bérbeadó és a bérlő megállapodhatnak, hogy bérlő a lakást átalakítja, korszerűsíti. Bérbeadó a megállapodásban előzetesen vállalhatja, hogy a bérlő által elvégzendő munkák számlákkal igazolt költségét az önkormányzat viseli. A megállapodás aláírására költségvetés alapján

a) 100 000 forint összeghatárig a bérbeadó,

b) 100 000 forint felett a Vagyonkezelési Bizottság döntése alapján a bérbeadó jogosult.”

(3) A R. 20. § kiegészül új (4) bekezdéssel, egyidejűleg a jelenlegi (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre módosul:

„(4) A társasházban lévő üres szükséglakás tulajdonjogát - amennyiben nincs a (3) bekezdés szerinti csatolási kérelem - fel kell ajánlani azon lakás tulajdonosának a forgalmi érték 50%-a vételáron, amelyhez a lakás műszakilag csatolható”

(4) A R. 20. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(4) Az egyszobás komfort nélküli, félkomfortos komfortfokozatú és legfeljebb 30 m2-es lakások - bérlői kérelemre - a Vagyonkezelési Bizottság hozzájárulásával műszakilag csatolhatók.”

8. § A R. 21. § (2) bekezdése helyébe az alábbi lép:

„(2) Az önkormányzati lakás havi lakbére a lakás mindenkor bérleti értékének a 2 ezreléke.”

9. § (1) A R. 25. § (5) bekezdés helyébe az alábbi új bekezdés lép:

„(5) Az életvédelem céljára kijelölt, az épület bontásáig, felújításáig ideiglenesen hasznosított, közérdekűnek nyilvánított (28. § (1) bekezdés a) pontja) vagy kiemelten közhasznú tevékenységet folytató szervezeteknek, továbbá a kisebbségi önkormányzatoknak bérbe adott helyiségre határozott idejű szerződést kell kötni. Határozott idejű szerződés legfeljebb 10 évi időtartamra köthető.”

(2) A R. 25. § kiegészül új (9) bekezdéssel, egyidejűleg a jelenlegi (9), (10), (11) és (12) bekezdések számozása (10), (11), (12) és (13) bekezdésre változnak:

„(9) Az Lt. 43. § (1) bekezdésében és 77. §-ában meghatározott indoklásnélküli felmondásról a Polgármester jogosult dönteni.”

10. § (1) A 26. § (1) bekezdés első mondata helyébe az alábbi lép:

„Önkormányzati helyiség határozatlan idejű, valamint a bontandó, felújítandó épületekben lévő helyiségek határozott idejű berbeadása esetén - a több mint 3 éve megüresedett helyiségeket kivéve - a bérlő megszerzési díjat köteles fizetni.”

(2) A 26. § (3) bekezdése helyébe a következő lép:

„(3) Jogutódlás esetén megszerzési díjat nem kell fizetni.”

(3) A R. 26. § (4) bekezdése helyébe az alábbi lép:

„(4) A helyiség bérbeadása esetén a bérleti díj mértéke a 6. sz. mellékletben - az 5. sz. melléklet kategóriái és a bérleti díjhoz tartozó szorzó figyelembe vételével - meghatározott összeg.”

(4) A R. 26. §-a kiegészül az alábbi új (5) bekezdéssel:

„(5) Az (1) bekezdés alapján megszerzési díj fizetésére nem kötelezettek bérleti díja megegyezik az FB Kft. kezelési díjának és - társasházakban lévő helyiség esetében - a mindenkori közös költség összegével.”

(5) A R. 26. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(7) Indokolt esetben

a) a Tulajdonosi Bizottság legfeljebb 3 hónapra, legfeljebb 300 ezer forint értékhatárig mérsékelheti vagy szüneteltetheti a bérleti díj fizetését,

b) a Képviselőtestület bérleti díj hátralék megfizetésétől eltekinthet vagy 3 hónapot meghaladóan a bérleti díj mértékét mérsékelheti.”

(6) A R. 26. § (7) bekezdése helyébe az alábbi lép:

„(8) Az önkormányzati intézmények, önkormányzat által alapított gazdasági- és közhasznú társaságok megszerzési és bérleti díjat nem fizetnek.”

11. § (1) A 27. § (1) b) pontjában a „bontandó épületben lévő” szövegrész „bontandó, felújítandó épületben lévő” szövegre módosul.

(2) A 27. § (5) c) pontjában a hivatkozás „38. § (2)” helyett helyesen „36. § (3)” és a 36. §-ban a „második” (2) bekezdés helyesen „(3)” bekezdés * .

12. § (1) A R. 28. § (1) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint változik:

b) a kiemelten közhasznú tevékenységet folytató szervezetek részére a Képviselőtestület minősített többséggel hozott döntése alapján,”

(2) A R. 28. § (2) bekezdése az alábbiak szerint változik:

„(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bérbeadásnál a Képviselőtestület a bérleti díjat el is engedheti, az (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti bérbeadáskor - a 6. sz. mellékletben megállapított bérleti díjat legfeljebb 30%-kal mérsékelve - a Tulajdonosi Bizottság állapítja meg.”

(3) A R. 28. § (3) bekezdése az alábbiak szerint változik:

„(3) Amennyiben a határozatlan időre szóló bérleti jogviszonyt a bérbeadó az épület bontása, felújítása miatt felmondja és a bérlő cserehelyiségre nem tart igényt, úgy a helyiség forgalmi értéke legfeljebb 90%-ának megfelelő összegű térítés illeti meg. Ha a bérlő cserehelyiségre tart igényt, úgy a két helyiség forgalmi értékkülönbözetének 50%-át kell befizetnie, illetve megkapnia.”

13. § A 29. § (1) bekezdés kiegészül a következő h) ponttal:

h) a bérlő vállalja, hogy a bérleti díj minden év május 1-jén a Ptk. 232. § (2) bekezdésében meghatározott kamat mértékével emelkedik”

14. § A R. 34. § (3) bekezdésében a 15%-os kamat helyébe a Ptk. 232. § (2) bekezdésében meghatározott kamat kerül.

15. § A 36. § (5) bekezdés elmarad.

16. § A R. 37. § (2) bekezdése az alábbiak szerint változik:

„(2) A 10 m2 alapterületnél nagyobb, utcai bejárattal rendelkező helyiségek kivételével társasházban lévő minden egyéb helyiséget, valamint a két eredménytelen pályázaton szereplő üres helyiségek tulajdonjogát a társasháznak és a társasházban lévő lakások és helyiségek tulajdonosainak kedvezményes vételár fejében lehet felajánlani a Tulajdonosi Bizottság döntése alapján. Amennyiben a felajánlást követő 30 napon belül a helyiségre több vételi ajánlat is érkezik, úgy a pályázatot a rendelet 27. § (5) bekezdés b) pontja alapján kell lebonyolítani.”

17. § (1) A R. 39. § (3) bekezdése az alábbiak szerint változik:

„(3) A 4. sz. melléklet szerinti alapérték 1000 Ft.”

(2) A R. 39. § (6) bekezdése az alábbiak szerint változik:

„(6) Ha a társasház közös tulajdonában lévő szolgálati lakásban lakó volt házfelügyelő - megállapodás alapján - az általa lakott lakást visszaadja, részére pénzbeli térítésként az általa lakott lakás forgalmi értékének 100%-át lehet megfizetni.”

18. § (1) A R. 4. sz. melléklet (3) bekezdésében a komfortfokozattól függő minimális pontszám a félkomfortos lakásoknál 39-ről 36-ra, a komfort nélkülieké 30-ról 24-re, a szükséglakásoké 24-ről 18-ra csökken.

(2) A R. 4. számú mellékletében az (5) bekezdésből elmarad:

„- a lakás országos közforgalmi vasútvonal szélső vágányától mért 50 m, illetve autópálya szélétől mért 15 m távolságon belül fekvő épületben van, és legalább egy lakószobájának ablaka a vasútvonalra, illetve az autópályára néz - 10 pont”

(3) A R. 4. számú mellékletében az (5) bekezdés egyik francia bekezdésének pontszáma az alábbi szerint módosul:

„- a lakásban talajvíz miatt falnedvesedés tapasztalható legalább 2 m2 falfelületen - 20 pont”

(4) A R. 4. számú mellékletében a (6) bekezdésből elmarad:

„- a lakás erkéllyel rendelkezik + 5 pont”

(5) A R. 4. számú mellékletében a (7) bekezdés helyébe a következő lép:

„(7) Övezeti szorzó 1,0

kivéve: bontandó-felújítandó épületek 0,6

kivéve: Belső-Ferencváros 0,8

Illatos u., Kén u., Gyáli út 0,3

Aszódi úti lakótelep 0,6”

19. § A R. 6. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:

„6. sz. melléklet

A helyiség bérleti díj (Ft/m2/év+ Áfa)

Cím, bejárat Utcai bejáratú földszinti Udvari vagy kapualji bejáratú földszinti Utcai bejáratú alagsori Utcai bejáratú pince Udvari vagy belső bejáratú pince Egyéb
Ferenc krt.,
Vámház krt.,
Ráday u.,
18 500 13 500 14 000 10 000 7 000 6 000
Üllői út,
Boráros tér,
Haller u.,
Mester u
Soroksári út (Haller utcáig),
Tompa u.,
Belső-Ferencváros
14 000 11 000 11 500 9 000 6 000 5 500
József Attila lakótelep 10 000 8 500 8 000 6 000 5 000 4 500
Középső-Ferencváros (Viola illetve Tinódi utcáig) 8 000 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000
Középső-Ferencváros (Viola illetve Tinódi utcától) 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500
Egyéb területek 4 500 4 000 3 500 3 000 2 000 1 500”

20. § (1) A R. 8. számú mellékletéből, az I. Bontandó épületek közül kimarad a:

- 27. Tűzoltó u. 71.,

- 29. Tűzoltó u. 75/a.,

- 30. Tűzoltó u. 86/a.,

- 6. Soroksári út 32.

(2) a II. Felújítandó épületek részéből kimarad a:

- 18. Berzenczey u. 11.,

- 19. Berzenczey u. 13.,

- 51. Liliom u. 54.

(3) a III. Társasházzá alakítás megkezdve részből kimarad az:

- 1. Liliom u. 32.

- 3. Aszódi u. 8.

- 4. Aszódi u. 9.

- 9. Aszódi u. 25.

- 11. Aszódi u. 27.

- 12. Aszódi u. 28.

- 15. Ipar u. 9.

(4) a II. Felújítandó épületek közül az I. Bontandó épületek közé átkerül:

- 16. Vágóhíd u. 10.

21. § A 9. sz. mellékletből elmaradnak az 1. sz. mellékletben felsorolt helyiségek.

22. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

Budapest 2003. január 16.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző