Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2003. (III. 07.) sz. rendelete

a helyi építmény és telekadóról szóló 42/1996. (XI. 04.) sz. rendelet módosításáról

1. § (1) A rendelet (a továbbiakban: R) 2. § (2) bekezdése kiegészül „a köztestület” szövegfordulattal.

(2) A R 2. § (4) bekezdése kiegészül a „Magyar Államkincstár Részvénytársaságra, az Államadóság Kezelő Központ Részvénytársaságra” szövegfordulatokkal.

2. § (1) A R 4. § (2) bekezdésének harmadik mondata hatályát veszti és annak helyébe az alábbi mondat lép:

„Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen az alapterület módosulást, az építmény, illetve telek átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni.”

(2) A R 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi új (3) bekezdés lép, ezzel egyidejűleg az eddigi (3) és (4) bekezdése számozása (4) és (5) bekezdésre módosul:

„(3) Amennyiben az ingatlant az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az adó alanya a vagyoni értékű jog jogosultja. (A továbbiakban tulajdonos.) Amennyiben az ingatlan tulajdonjogának átruházásra irányuló szerződést a Földhivatalhoz benyújtották - melynek tényét a Földhivatal széljegyezte - , a szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni, egyéb módon történő tulajdonszerzés esetére az 1959. évi IV. törvény (Ptk) vonatkozó szabályai az irányadók.”

3. § (1) A R 6. § (2) bekezdése elé „védett építményekre vonatkozó adófizetési kedvezmény” cím kerül.

(2) A R 6. § (3) bekezdése a „november” szövegfordulat „október” szövegfordulatra módosul.

(3) A R 6. § (3) bekezdés a) pontja a következők szerint módosul: „az adóévre vonatkozó állagmegőrzési tervet” továbbá a (3) bekezdés kiegészül az alábbi c) ponttal: „c) az adóévet megelőző évben elvégzett állagmegőrzési munkáról szóló tájékoztatót.”

(4) A R 6. § (4), (5) és (6) bekezdés hatályát veszti. Helyükbe az alábbi (4), (5) és (6) bekezdés lép:

„(4) Az adófizetési kedvezményt az önkormányzati adóhatóság - a Városfejlesztési Bizottság állásfoglalása alapján - egyedi elbírálás alapján határozattal állapítja meg. A kedvezmény mértékékének felső határa

a) védett épületre vagy épületegyüttes tagjára 30%

b) védett utcaképhez tartozó védett épületrészt magában foglaló épületre 15%

c) védett műtárgyat tartalmazó építményre 10%

d) fővárosi védett építményre 30%

(5) Az adófizetési kedvezményre vonatkozó előterjesztést az adóiroda készíti el az adóévet megelőző év november 20.-ig. A Városfejlesztési Bizottság a kedvezményekre vonatkozó állásfoglalását december 20.-ig hozza meg.

(6) Nem adható adófizetési kedvezmény, amennyiben

a) a védett érték állapota nem megfelelő

b) az adózó a kérelem benyújtását megelőző 5 évben engedély nélkül bontott le védett épületet, épületrészt illetve engedély nélkül vágott ki védett fát

c) az adózó engedély nélkül végzett építési munkát védett területen, épületrészen és a kérelem benyújtásának napjáig nem kapott fennmaradási engedélyt.”

(5) A R 6. § kiegészül az alábbi (7), (8), (9) és (10), (11), (12) bekezdésekkel, a (7) bekezdés elé „a közterület beruházásokra vonatkozó adófizetési kedvezmény”, és a (10) bekezdés elé „a sportcélú felajánláshoz kapcsolódó adófizetési kedvezmény” cím kerül.

„(7) Adóvisszatartás formájában adófizetési kedvezmény illeti meg azt az adózót aki - összhangban a városrendezési tervekkel és koncepciókkal - az Önkormányzat helyett

a) közterületet, utat létesített

b) az útépítéshez kapcsolódó közvilágítást hozott létre

c) vagy a saját igényeit meghaladó közmű beruházást hajtott végre

(8) Az adófizetési kedvezmény megállapításának feltétele az Önkormányzat és a beruházó között a beruházás indulását megelőzően kötött szerződés. A szerződésről a Városfejlesztési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt. A szerződés tartalmazza az adófizetési kedvezménynek az elismert költségek százalékában meghatározott - legfeljebb 70%-os - mértékét, a beruházás műszaki leírását, az előzetes költségvetést továbbá a megállapodás érvényességének időtartamát.

(9) A fizetendő adó legfeljebb 50%-os mértékéig, de legfeljebb az adózó által nyújtott támogatás 50%-áig adófizetési kedvezmény illeti meg azt az adózót aki/ amely a helyi sportegyesületek részére az utánpótlás nevelése érdekében anyagi támogatást nyújt. A kedvezmény adóévre adható.

(10) A kedvezmény az adózó kérelmére állapítható meg. A kérelemhez csatolni kell az anyagi támogatásról szóló szerződést, valamint a sportegyesület banki bizonylattal alátámasztott igazolását a támogatási összeg átutalásáról.

(11) Az adófizetési kedvezményt az önkormányzati adóhatóság- az Oktatási Kulturális és Sport Bizottság állásfoglalása alapján - egyedi elbírálás alapján határozattal állapítja meg.

(12) A (2) - (11) bekezdés szerinti kedvezmények legfeljebb 2007. december 31-ig érvényesíthetők.”

4. § A R 7. § (1) bekezdésében a „fenntartási” szövegfordulat helyett „fennmaradási” szövegfordulatra módosul.

5. § A rendelet 11. §-a elé az adómentesség cím helyett az adómentesség, adókedvezmény cím kerül.

A R 11. § b) pontjában a „közhasználatú közlekedési tevékenységet végző” szövegfordulat „a helyi és helyközi tömegközlekedést lebonyolító” szövegfordulatra módosul, továbbá a 11. § kiegészül az alábbi g) ponttal: „A fizetendő adó legfeljebb 50%-os mértékig, de legfeljebb az adózó által nyújtott támogatás 50%-ig adófizetési kedvezmény illeti meg azt az adózót aki/ amely a helyi sportegyesületek részére az utánpótlás nevelése érdekében anyagi támogatást nyújt. A kedvezmény adóévre adható a 6. § (10)-(12) bekezdésében foglalt feltételek szerint.”

6. § (1) A R 12. § (1) bekezdéséből „a földrészlet belterületté minősítését illetőleg” szövegfordulat hatályát veszti.

(2) A R 12. § (2) bekezdéséből az „1990. évi C. törvény 20. § (2) bekezdése alapján” és „a belterületi földrészből külterületté minősítését illetőleg” szövegrészek hatályukat vesztik.

7. § A R 15. § (3) bekezdése hatályát veszti és helyette az alábbi új (3) bekezdés kerül:

„(3) Az adóhatóság által megállapított adót az adózónak félévenként két egyenlő részletben kell március 15-ig, illetve szeptember 15-ig megfizetnie.”

Záró rendelkezések

(1) E rendelet kihirdetésével lép hatályba.

(2) A R 16. § (2) és (3) bekezdése hatályát veszti.

Budapest, 2003. március 6.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző