Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2003. (III. 07.) sz. rendelete

a lakóház-felújítási támogatásról szóló 30/2000. (XII. 24.) sz. rendelet módosításáról

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. év LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az épületállomány állagának javítása érdekében hozott 30/2000. (XII. 24.) sz. rendeletének (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 1. § (3)-(4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, továbbá kiegészül egy (5) bekezdéssel:

„(3) Az Önkormányzat a vissza nem térítendő pénzbeli támogatást rövid lejáratra - a pályázat elbírálását követő év december 31-ig - biztosítja. A pályázatot az önkormányzat mindenkori éves költségvetésében meghatározott támogatási keret erejéig minden év március 31-ig kell kiírni.

(4) A pályázó kérelmére a Városfejlesztési Bizottság a felhasználási határidőt további, legfeljebb 1 évvel meghosszabbíthatja.

(5) Az Önkormányzat a veszélyelhárítás legszükségesebb munkáira, a tulajdonos közösség rendelkezésére álló források kiegészítésére legfeljebb 2 millió forint összegű, öt év alatt egyenlő részletekben visszatérítendő, kamatmentes támogatást nyújthat. A támogatás odaítéléséről a Polgármester dönt.”

2. § A R. 3. § (3) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„b) a közös képviselő (Lakásszövetkezet Elnöke) Számvizsgáló Bizottság által ellenjegyzett nyilatkozatát arról, hogy a társasház (Lakásszövetkezet) közgyűlési határozat alapján rendelkezik az önrésszel, mely a pályázat benyújtásához szükséges.”

3. § A R. 5. § (4) bekezdése az alábbi e) és f) pontokkal egészül ki:

„e) az építési hatóság nyilatkozatát arról, hogy a felújítási munka építési engedély köteles-e;

f) homlokzat-színezési munka esetében tájékoztatást a Főépítészi Irodával történő kötelező színegyeztetésre.”

4. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

Budapest, 2003. március 6.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző