A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 30/2003. (IX. 08.) számú rendelete

a gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 24/2003. (V. 23.) számú rendelet módosításáról

1. § A gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 24/2003. (V. 23.) számú rendelet 7. §-a az alábbiak szerint módosul:

„(1) A polgármester lakbértámogatást állapít meg az önkormányzati tulajdonú lakás bérlőjének a 6. § (1) bek. a), c) pontjaiban foglalt feltételek fennállása esetén, ha lakbére a kérelem benyújtását megelőző 5 évvel azelőtti lakbér összegét meghaladja, vagy 5 éven belül lett megállapítva és azt a jelenlegi lakbére meghaladja.

(2) A támogatás mértéke

a) ha a bérlő családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2,5-szeresét, egyedülálló esetén háromszorosát nem éri el: a lakbérkülönbözet 50%-a, de minimálisan 100 forint/hó

b) ha a bérlő családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén másfélszeresét nem éri el: a lakbérkülönbözet teljes összege.

(3) A támogatás ugyanazon lakásra csak egy kérelmezőnek állapítható meg, függetlenül a lakásban lévő háztartások és személyek számától.

(4) A támogatást az önkormányzat közvetlenül a FB Kft részére utalja át.”

2. § A Rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Budapest 2003. szeptember 6.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző