Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének 41/2003. (XII. 30.) sz. rendelete

A Budapest, IX. ker. MÁV-Aszódi telep kerületi szabályozási tervéről és Helyi Építési Szabályzatról

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 16. § (1), és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 7. § (3) bek. c) pontja felhatalmazásával a következő rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A szabályzat hatálya és alkalmazása

1. § (1) Jelen szabályzat a Budapest IX. kerület, Gyáli út - Zombori utca - Aszódi utca - Füleki utca - Gyáli út - Ecseri út - Táblás köz - Táblás utca - Ferencvárosi pályaudvar által határolt területre (továbbiakban: terület) vonatkozik.

(2) *  Az (1) bekezdésben lehatárolt területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, építményrészt építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni csak a Szabályozási Tervben és jelen Szabályozási előírások rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelően szabad. Jelen rendelet előírásai csak a mellékelt M=1:1000 méretarányú Szabályozási Tervvel (SZT) együtt érvényesek.

A szabályozás elemei

2. § (1) A Szabályozási Terv (továbbiakban: SZT) kötelező elemei a következők:

a) szabályozási vonal

b) *  építési övezet, övezet határa és jele

c) építési hely

d) kötelező fásítás illetve kiegészítendő fasor

e) beültetési kötelezettség

f) kötelező zöldfelület

g) *  szabályozási elemekre vonatkozó méretek (szabályozási szélesség, előkert, oldalkert)

h) *  védendő építészeti, természeti érték

i) kötelező megszüntetés,

j) kötelezően bontandó épület, épületrész,

(2) *  A Kerületi Szabályozási Terv kötelezően betartandó elemeitől való eltérés csak a KSZT módosításával lehetséges.

Telekalakítás

3. § (1) *  A tervezési területen telket alakítani, rendezni a Szabályozási Tervben jelöltek és az alábbiak szerint lehet.

(2) *  A „K” - kialakult állapot - jel a telkek meglévő méreteit jelenti. E telkek esetén telekfelosztás nem megengedett.

(3) *  Nem oszthatók a helyi védelem alatt álló épületek és épületegyüttesek telkei.

Építési engedélyezési eljárás

4. § * 

Építmények elhelyezése, kialakítása

5. § (1) *  Az L4-IX-1 (Aszódi úti lakótelep) és L4-IX/2 (MÁV lakótelep) övezetben az építési hely mérete és elhelyezése az adott épületre vonatkozó ajánlati tervben szereplő alapterületével azonos. Új épület elhelyezése, meglévő épület, építmény bővítése csak az építési hely és az övezeti előírások figyelembe vételével lehetséges.

(2) *  Az ajánlati tervtől eltérni az alaprajzi kialakítás módjában és a nyílászárók elhelyezésében lehet.

(3) *  A területen a melléképítmények közül építési helyen kívül elhelyezhető:

- közműbecsatlakozási műtárgy;

- kirakatszekrény legfeljebb 0,4 m-es mélységgel;

- kerti építmény: hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy;

- a terepszintnél 1,0 m-nél magasabbra nem emelkedő, lefedés nélküli terasz; legfeljebb 5 m2 vízszintes vetülettel;

- kerti víz- és fürdőmedence, legfeljebb 5 m2 vízszintes vetülettel, napkollektor;

- kerti épített tűzrakóhely az L4-IX./1 építési övezet kivételével;

(4) *  A területen az építési telkeknél alkalmazható legkisebb elő-, oldal- és hátsókert méretét a SZT és az övezeti előírások tartalmazzák.

(5) *  Meg kell tartani a területen található óvóhelyeket: Gyáli út 15/a-15/e és szirénát: Gyáli út 25.

(6) *  Gépkocsi tárolókban az eredeti rendeltetéstől eltérő tevékenység nem folytatható.

(7) *  Hírlap- és virágárus pavilon kivételével a területen pavilon, sátor, gépjárműből, utánfutóból kialakított árusító fülke vagy reklámhordozó és hasonló jellegű önálló berendezés vagy szerkezet nem helyezhető el.

(8) *  Tetőtérben csak egy épületszint létesíthető. Ebben rendeltetési egységen belüli galériaszint (az alatta lévő használati szinttel legalább a saját szintterület 25%-ának mértékéig közös légterű szint) kialakítható.

Járművek elhelyezése

6. § (1) Rendszeres teherszállítás számára rakodóhelyet kell létesíteni, amelyek számát és helyét úgy kell meghatározni, hogy a rakodás a közterület forgalmát, a meglévő épületek rendeltetésszerű használatát, a szomszédos telkek beépíthetőségét, rendeltetését ne akadályozza.

(2) *  A területen a meglévő épületek parkolási igényeinek kielégítését lehetőség szerint telken belül kell megoldani. A létesíthető parkolókat, garázsokat a vonatkozó rendeleteknek megfelelően a szabályozási tervben jelölt helyen lehet kialakítani.

(3) *  A területen az 5 férőhelynél nagyobb parkolót szilárd burkolattal kell kiépíteni.

(4) *  A területen a parkolókat fásítva kell kialakítani: 3 gépkocsi-férőhelyenként 1 db lombos fa.

(5) A területen nem helyezhető el önálló parkolóterület vagy garázsépület a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek számára.

(6) A területen új sorgarázs a 8. § előírásai szerint és a szabályozási terven jelölt helyen helyezhető el.

Területfelhasználás

7. § (1) A területen a beépítésre szánt területeken az alábbi keretövezetek és célzott területfelhasználási módú területek vannak:

- Intenzív kertvárosias lakó terület (L4)

- Telepszerű lakóterületek (L7)

- Intézményterület (I)

- Jelentős zöldfelületű intézményterület (IZ)

(2) A területen a beépítésre nem szánt területek a következők:

- Közlekedési területek:

- Közlekedési célú közterület (KL-KT)

- Keretövezetbe nem sorolt helyi közlekedési célú közterület

- Zöldterületek (Z)

(3) A tervezési területen üzemanyagtöltő-állomás nem helyezhető el.

L4 - Intenzív kertvárosias lakóterület

Speciális szabályozást igénylő övezetei

8. § (1) A keretövezet a lakóterületek hagyományos beépítésű, intenzív kertvárosi sűrűségű, szabadonálló vagy sorházas beépítésű területe.

(2) A lakóterületen a lakó funkción kívül elhelyezhető:

- intézmény

- kereskedelmi funkció max. 100 m2 bruttó szintterülettel

- az L4-IX./5 övezetben önálló járműtároló épületek.

(3) Az épületelhelyezés szabályai a következők:

AZ ÉPÍTÉSI TELEK ÉPÜLET
övezeti jele beépítés módja legkisebb területe
m
2
legnagyobb beépítettsége
%
szintter. mutató
m
2/m2
legkisebb zöldfelületi aránya
%
legnagyobb burkolt felület aránya
%
legnagyobb építmény-
magassága
m
L4 -IX./1 SH 1600/K 70 1,1 20 15 4,0
L4 -IX./2 SZ 1000 45 0,7 35 15 4,0
L4 -IX./3 SZ 600 45 1,8 35 15 11,5
L4 -IX./4 SZ 600 10 1,0 60 15 KV
L4 -IX./5 SZ 2600 50 0,5 20 30 3,0
L4-IX./KK SZ 1000 2 0,02 55 40 3,0
SH - sorház, SZ - szabadonálló, K - kialakult állapot, KV - víztorony kialakult magassága

(4) Az övezetekben járműtároló elhelyezhető:

a) a fő rendeltetés szerinti épülettel egybeépítve az SZT-n ábrázolt helyen,

b) önálló épületben, helyüket az SZT ábrázolja.

(5) *  Az övezetekben a lakóépületek bővítése az övezeti előírások, az 5. § (1) és (2) bekezdése szerint és a SZT-ben megadott helyen lehetséges.

(6) *  Az L4-IX./1 (Aszódi úti lakótelep) - jelű építési övezetben az épületkialakítás előírásai a következők:

a) Bontani kell:

- a már meglévő, az épülettől különálló melléképítményeket,

- a meglévő toldalékokat, bővítményeket, amelyek baleset- és tűzveszélyesek, illetve a szomszéd lakások elé építettek, valamint az úttengelytől 2,0 m-en belül álló épületrészeket.

b) *  A lakótelken belül a lakóházhoz csatlakozóan lakásonként csak egy darab lakásbővítés (toldalék) építhető.

c) *  A bővítmény (lakásbővítés) nagysága: eredeti lakásonként a lakóépület kontúrján kívül az adott helyre vonatkozó ajánlati terv szerint, legfeljebb bruttó 15 m2.

Lakásbővítmény elhelyezése:

- Telekhatártól: min. 0,8 m-es előkerttel

- Szomszéd lakás homlokzata elé nyúló bővítmény nem helyezhető el.

d) *  A bővítés kialakítása az 5. § (1) és (2) bekezdésnek, valamint az alábbiaknak megfelelően történhet:

- homlokzatmagasság: min. 2,1 m, max. 3,7 m;

- tetőforma: magastető;

- építészeti megjelenésében illeszkedő módon.

e) Tetőtér beépítés csak házanként egyszerre történő megvalósítással alakítható ki, max. 1,0 m-es térdfallal, tetősíkban fekvő ablakokkal.

f) *  Kerítés kialakítása:

- kerítés csak jogi telekhatáron vagy saját telken létesíthető, áttört (drótfonatos, pálcás, faléces, stb.) kivitelben: legfeljebb 1,6 m magassággal, legfeljebb 20 cm tömör lábazattal.

- a lakásegységek közötti kerítéseken átlátást gátló eszközök alkalmazhatók: nádfonat, sövény stb.

g) Az épületátalakításokat, felújításokat a meglévő épületekhez illeszkedő tömegformálással kell megvalósítani: * 

- lábazat: eredeti lábazati anyag és lábazatmagasság megtartandó, javítható: beton, vízzáró cementvakolat vagy műkő.

- homlokzatkialakítás: az eredeti vakolatarchitektúra megtartásával (keretezés az ablakok, ajtók körül, az épületsarkokon és a párkány alatt)

- vakolt felület: festeni a következő színekben: homokszín, sárga, ezek árnyalatai

- a vakolatarchitektúra színezéssel is pótolható,

- tetőfedés: cserép: vörös színben, toldalékon ajánlati terv szerinti korcolt fémlemez fedéssel,

- színezés színegyeztetés alapján.

(7) *  Az L4-IX/2 övezetben a 38241/25 hrsz-ú telken (Töltés köz) új épület csak a szomszédos földszintes lakóépületekhez igazodó építészeti kialakítású lehet.

(8) *  Az L4-IX/2 (MÁV telep) jelű építési övezetben az épületkialakítás, épület-átalakítás előírásai a következők:

Az építészeti értékek védelme érdekében megtartandó:

- homlokzatok eredeti kialakítása:

- téglalábazat

- homlokzati felületeken a téglaburkolat és mezőiben vakolt felület.

- homlokzati színezés: lábazat: téglaburkolat vagy vörös színre festhető.

homlokzati felületeken a vakolt közök festhetőek - homokszínre

- tetőfedés anyaga: natúr cserép.

- Az eredeti lakóépületek tömegétől különálló melléképületek bontandók, kivéve a garázsokat. A lakóépületekhez toldott, de nem a lakóépületekkel azonos kialakítással, építőanyaggal épített épületrészek bontandóak, vagy az építési helyen belül felújíthatóak.

A telkeken csak egy épülettömeg helyezhető el a SZT-en jelölt garázsok kivételével.

Az épületbővítés feltétele a lakáshoz tartozó különálló melléképítmény bontása (kivéve az építési helyen belül álló garázsokat).

Az épületbővítmények és garázsok a MÁV-telepre készített ajánlati tervek szerint, valamint az 5. § (1) és (2) bekezdése szerint létesíthetők.

(9) *  Az L4-IX/2, L4-IX/3 és az L4-IX/4 építési övezetben kerítés a 8. § (7) f) pontban előírtaknak megfelelően építhető.

L7 - Telepszerű lakóterület

9. § (1) A keretövezet a telepszerűen kialakított lakóterületek, többlakásos lakóépületeinek elhelyezésére szolgál.

(2) *  Az építési övezetben elhelyezhető:

- lakóépület

- a lakosság ellátását szolgáló, a lakófunkciót nem zavaró hatású intézmény

- szabadtéri sportépítmény

- szint alatti gépkocsi tároló

(3) Az övezetben az építményelhelyezés előírásai a következők:

AZ ÉPÍTÉSI TELEK ÉPÜLET
Övezeti jele beépítés módja legkisebb területe
m
2
legnagyobb beépítettsége
%
szintter. mutató
m
2/m2
legkisebb zöldfelületi aránya
%
legnagyobb burkolt felület aránya
%
legnagyobb építmény-
magassága
m
L7-IX /1 SZ 1600 40 0,9 35 20 11,0
L7-IX /2 HZ K 45 1,8 35 - K
L7-IX /3 SZ 250 80 4,0 - 100 18,0
L7-IX/KK SZ K 2 0,02 40 40 3,5
SZ - szabadonálló, HZ - hézagosan zártsorú, K - kialakult állapot

(4) Az előkertben csak:

- közműbecsatlakozási műtárgy helyezhető el.

(5) Az L7-IX./1 építési övezetben lévő telkek esetében csak úgy valósítható meg lakószintterület növelés, ha azok kialakításánál a szomszédos vasúti pályaudvar környezetterhelése ellen a szükséges passzív épületvédelmet (hangszigetelés, stb.) biztosítják.

(6) Az L7-IX/1. építési övezetben lévő épületek tetőtere beépíthető, az épületek utcai homlokzatán tetőablak, tetőbevilágító felület csak tetősíkban helyezhető el.

(7) *  Az L7-IX/2 építési övezetben lévő, helyi védelem alatt álló lakóépületekben használati mód változással az eredeti homlokzat vagy épülettömeg nem változhat.

(8) *  Az L7-IX/3 építési övezet lakóépületei részben emelet ráépítéssel illetve tetőtér beépítéssel bővíthetők. A tetőtér beépítés során a „Nyolc házon” új tetőidom csak azonos tömegformálással alakítható ki.

(9) Az L7-IX/KK övezetben a szintalatti parkoló megépítéséig a 9. §(3) szerinti táblázatnak megfelelő burkolt felületen fásított parkoló is elhelyezhető, 4 gépkocsi férőhely/1 fa kialakítással.

(10) *  Az L7 jelű építési övezetekben az újonnan építendő kerítés csak a meglévővel megegyező megjelenésű (anyaghasználat, tömegformálás) lehet.

I - Intézményterületek

10. § (1) A keretövezet az intézmények, elsősorban közösségi, ellátási és irodai funkciók elhelyezésére szolgál.

(2) Az építési övezetekben elhelyezhetők az alábbi funkciók épületei, építményei:

- oktatási

- kulturális

- igazgatási

- szolgáltatás

- vendéglátás

- 500 m2-nél nem nagyobb bruttó szintterületű kiskereskedelmi funkciók.

(3) *  Az övezetben az építményelhelyezés előírásai a következők:

AZ ÉPÍTÉSI TELEK ÉPÜLET
övezeti jele beépítés módja legkisebb területe
m
2
legnagyobb beépítettsége
%
szintter. mutató
m
2/m2
legkisebb zöldfelületi aránya
%
legnagyobb burkolt felület aránya
%
legnagyobb építmény-
magassága
m
I-IX./1 SZ 1500 40 0,8 35 20 7,5
I-IX./2 SZ 10. 000 40 2,0 25 40 20,0
SZ - szabadonálló

(4) Az előkertben csak közműbecsatlakozási műtárgy helyezhető el.

(5) A 38235/375 hrsz-ú telken az előkertben elhelyezhető a (5) bekezdésen kívül a vendéglátást szolgáló, lefedés nélküli terasz.

(6) *  Az I-IX/1 övezetben a beültetési kötelezettséggel jelölt területre legalább 1 sor fasor telepítendő, legfeljebb 8,0 méterenként.

(7) *  Kerítés kialakítása

a) az I-IX/1 övezetben áttört (drótfonatos, pálcás, faléces, stb.) kivitelben, legfeljebb 1,6 m magassággal, legfeljebb 20 cm tömör lábazattal,

b) az I-IX/2 övezetben a meglévővel azonos megjelenésben (anyaghasználat, tömegformálás) megengedett.

IZ - Jelentős zöldfelületű intézményterületek

11. § (1) A keretövezet jelentős zöldfelületet igénylő intézmények elhelyezésére szolgál, vagy olyan intézményi épületek elhelyezésére alkalmas, amely a városszerkezetben való elhelyezkedése miatt jelentős zöldfelület kialakítását igényli.

(2) *  Az építési övezetben ipari épület nem helyezhető el, ilyen célra épület rendeltetése nem változtatható meg. Már működő ipari tevékenység nem fejleszthető, építményei ilyen rendeltetés céljára nem bővíthetők és nem alakíthatók át.

(3) Az övezetben az építményelhelyezés előírásai a következők:

AZ ÉPÍTÉSI TELEK ÉPÜLET
övezeti jele beépítés módja legkisebb területe
m
2
legnagyobb beépítettsége
%
szintter. mutató
m
2/m2
legkisebb
zöldfelületi aránya
%
legnagyobb burkolt felület aránya
%
legnagyobb építmény-
magassága
m
IZ-IX./1 SZ 4500 35 1,5 50 - 12,0
SZ - szabadonálló

(4) Az előkertben csak

- közműbecsatlakozási műtárgy,

- kerítéssel egybeépített hulladéktartály tároló helyezhető el.

(5) Az IZ építési övezet telkéből, a MÁV terület megközelítését szolgáló út magánútként alakítandó ki.

KL-KT - Közlekedési célú közterületek

12. § (1) *  A Gyáli út és Ecseri út kereszteződésének (hrsz 38236/34) és a Kiskalmár utca (hrsz 38236/32) utak és meghosszabbításának a KSZT által érintett szakasza keretövezetbe sorolt közlekedési célú közterület.

Helyi közlekedési célú közterületek * 

13. § (1) A területen az utcák, utak, közök (közlekedési területek) a helyi közlekedést biztosítják.

(2) A területen közlekedési építmények helyezhetők el.

(3) A tervezett és meglévő helyi közlekedési célú közterületek szabályozási szélességét a KSZT tartalmazza.

(4) *  Az L4-IX/1 övezetben kialakított közök csak gyalogos és kerékpáros közlekedés számára használhatók, a személygépkocsi forgalom a közművek védelme miatt nem megengedett.

Z - Zöldterületek, zöldfelületek

14. § (1) A zöldterületek állandóan növényzettel fedett közterületek, melyek területfelhasználásuk szerint a következő övezetek lehetnek:

- fásított közterek (Z-FK)

- közkertek (Z-KK)

(2) A területen elhelyezhető:

- pihenést, testedzést, a szabadidő eltöltését szolgáló építmény,

- vendéglátó épület

- a terület fenntartásához szükséges építmények,

- nyilvános illemhelyek,

- terepszint alatti mélygarázs legalább 1,5 m-es talajtakarással.

(3) *  Az övezetben az építményelhelyezés előírásai a következők:

A TELEK ÉPÜLET
övezeti jele beépítés módja legkisebb területe
m
2
legnagyobb beépítettsége
%
szintter. mutató
m
2/m2
legkisebb zöldfelületi aránya
%
legnagyobb burkolt felület aránya
%
legnagyobb építmény-
magassága
m
Z-FK-IX./1 - 1000 - - 80 15 -
Z-KK-IX./1 SZ 10 000 2 0,02 70 25 3,0
SZ - szabadonálló
Közterületek, közterek és azok zöldterületeinek kialakítása

15. § (1) Közterületeken elhelyezhető: * 

- köztárgyak,

- idegenforgalmi és információs tájékoztató táblák,

- telefonfülke, óra, bankautomata,

- időszakosan működő vendéglátó terasz közterületekre vonatkozó önkormányzati rendelet figyelembe vételével.

(2) Közterületen rendezvények idejére elhelyezhetők a rendezvények célját szolgáló ideiglenes építmények.

(3) Közterületen építmény, berendezés, köztárgy csak abban az esetben helyezhető el, ha:

- építmények megközelítését nem akadályozza

- a szabad gyalogossáv 2,0 m-es szélessége biztosított

- a felszíni vizek lefolyását, elvezetését nem akadályozza

- a közműlétesítmények építését, karbantartását nem akadályozza

- a járművezetők kilátását és a közutak forgalmát nem veszélyezteti.

(4) A területen változatos, várostűrő növényzetet kell alkalmazni. Egy-egy utca, utcakép kialakításánál az egységes fajtaválasztást, megjelenést biztosítani kell.

(5) *  A Réce utca és Osztag utca sarkán álló platánfa (Platanus hybrida) helyi védelemre javasolt.

(6) A területen fasoroknál telepítendő fák legalább 18/20 cm-es törzs-körméretű, kétszer iskolázott faiskolai egyedek lehetnek.

Közművek

16. § (1) A közművekre vonatkozó előírások szerinti védőtávolságon belül mindennemű tevékenység csak az illetékes üzemeltető, az érintett szakhatóság hozzájárulása esetén végezhető és engedélyezhető.

(2) A meglévő és a tervezett közcélú, városi vízellátás, vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz), energiaellátás (villamosenergia-ellátás, földgázellátás), valamint a táv- és hírközlés hálózatai és létesítményei, továbbá azok ágazati előírások szerinti biztonsági övezeteik számára közterületen kell helyet biztosítani. Ettől eltérő esetben - ha azt egyéb ágazati előírás nem tiltja - a közművek és biztonsági övezetük helyigényét szolgalmi jogi bejegyzéssel kell fenntartani. Közterületen új közművezetéket (vízellátás, szenny-, és csapadék-vízelvezetés, földgáz, közép- és kisfeszültségű, valamint közvilágítási, táv- és egyéb hírközlő vezetékeket) létesíteni csak terepszint alatti elhelyezéssel szabad.

(3) Felhagyott, feleslegessé vált közműhálózatokat és közműlétesítményeket el kell bontani, funkciót vesztett vezeték-létesítmény nem maradhat sem terepszint felett, sem terepszint alatt.

(4) A közművezetékek telepítésénél (átépítéskor és új vezeték létesítésekor) a gazdaságos és takarékos területhasználatot érvényesíteni kell. Utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű elhelyezési lehetőségét kell figyelembe venni.

(5) *  Közművezetékek, járulékos közműlétesítmények elhelyezésénél a városképi megjelenésre, esztétikai követelmények betartására figyelmet kell fordítani.

(6) Mindennemű építési tevékenységnél a meglevő és megmaradó közművezetékek vagy közműlétesítmények védelméről gondoskodni kell.

(7) A tervezési területen Péceli utca, Aszódi köz, Zombori utca, Gyáli út által határolt tömbökön belül (MÁV telep) körvezetékes, vagy ágvezetékes közcső hálózatot kell kialakítani a kommunális-, és tűzi-vízigény biztosítására.

(8) A Péceli utca, Aszódi köz, Zombori utca, Gyáli út határolt tömbökön belül (MÁV telep) a vízvezeték rekonstrukcióját a szabványnak megfelelően a 3,0 m-es védőövezetet betartva kell elvégezni. A védőövezetben építmények nem helyezhetők el.

(9) A tervezési területen Péceli utca, Aszódi köz, Zombori utca, Gyáli út által határolt tömbökön belül a csatornahálózat rekonstrukcióját kell végrehajtani.

(10) A tervezési terület vízellátó hálózatain földfeletti tűzcsapokat kell elhelyezni.

(11) *  A területen új (közép-, kisfeszültségű, közvilágítási, valamint távközlési) ellátási hálózat építése, meglevő hálózat rekonstrukciója csak földkábeles (alépítményes) megoldással valósítható meg.

(12) *  Új közvilágítási hálózat létesítésekor, meglévő közvilágítási hálózat rekonstrukciója során csak energiatakarékos lámpatestek helyezhetők el.

(13) A tervezési területet érintő nagyközép-, és kisnyomású gázvezetékek ágazati előírás szerinti biztonsági övezetét szabadon kell hagyni. Azt érintő tevékenység csak a szolgáltató hozzájárulásával engedélyezhető.

(14) *  Közszolgálati hírközlési antennák csak építési engedéllyel helyezhetők el. Hírközlési antennák telepítéséhez az engedély kiadásának feltétele, hogy előzetesen a kerületi főépítész véleményezze.

(15) *  A SZT-ben jelölt fasorok tengelyétől mért 1,0-1,0 méterén belül közművet fektetni tilos.

Építészeti értékek védelme

17. § (1) *  Az Osztag utca 25/a. és 25/b. szám alatti iskolaépületek (hrsz. 38236/156) alábbi eredeti építészeti elmei megőrzendők:

- homlokzatok és homlokzati anyagok,

- épülettömegek,

- tetőidomok,

- az Osztag utca 25/a. számú épület bejáratának, szélfogójának eredeti kapuja, ajtói, kapukerete, a szobordíszek és a belsőépítészeti kialakítás.

(2) *  A Gyáli út 15/a-e. (hrsz. 38241/36, 38241/37, 38241/38) szám alatti épületek építészeti értékeinek védelme során meg kell őrizni:

- az eredeti tetőidomot, tetőhajlásszöget, azon a tetősíkból kiálló, utólagos tetőfelépítmény nem, csak tetősíkban lévő ablak helyezhető el; az eredeti homlokzati anyagot és architektúrát: a homokkő burkoló téglák nem vakolhatóak le; azok csak téglákkal javíthatóak.

- Az eredeti homlokzati nyílászárók méretét, osztását, anyagát (fa).

- A homlokzati felület az épületszerkezetek állagát nem rontó, lélegző festékkel festhető.

(3) *  A városkép védelmének érdekében és az épületek építészeti karakterének biztosítására az építési tevékenységet (pl.: a homlokzatok átalakítása, felújítás, nyílászáró-csere, vakolás, színezés, felületképzés) megelőzően a főépítész állásfoglalását kell kérni.

(4) *  Az épületek homlokzatán és tetőzetén légvezeték, közművezeték, hírközlési és gépészeti berendezés, kültéri klímaberendezés, fémkémény közterületről látható, illetve a városképet zavaró módon nem helyezhető el.

Hirdető felületek, reklám elhelyezés

18. § (1) A területen csak az épületek saját funkcióihoz kapcsolódó tájékoztató, vagy hirdető táblák helyezhetők el az épületek homlokzati síkjain.

Kerítéseken, előkertekben hirdetőfelületek nem helyezhetők el.

(2) A területen az épületek tetőzetén hirdetések, hirdetési berendezések, fényreklámok nem helyezhetők el.

(3) A területen hirdetés, hirdetőberendezés, cégér, cégfelirat a homlokzat architektúrájához igazodó módon, az alábbiak szerint helyezhető el: * 

- a hirdetőfelület nem takarhatja el az épület homlokzati megjelenésére jellemző építészeti motívumokat,

- az I. emelettől felfelé hirdetés nem helyezhető el,

(4) *  Épületeken, építményeken, kerítéseken, zajvédő falon A0-s, vagy azt meghaladó méretű hirdetés, óriásplakát nem helyezhető el, kivéve az építési terület lehatárolására szolgáló ideiglenes kerítéseket.

(5) *  Közterületen hirdetés nem helyezhető el.

(6) *  Útbaigazító táblák csak csoportosan, egységes megjelenéssel helyezhetők el.

Környezetvédelem

19. § (1) Az Ecseri útnak a Gyáli út- Táblás köz közötti (38236/30) hrsz-ú szakaszám súlykorlátozást kell bevezetni.

(2) A Gyáli út 25/a, b. szám alatti intézmények (iskolák) zajvédelmét meg kell oldani az M5-ös főközlekedési útról behallatszó zaj miatt.

(3) *  Meglévő lakóépületben az elhelyezhető funkciók közül a nem lakás célú felhasználása csak akkor lehetséges, ha az új funkcióból eredő környezetterhelések, akusztikai- és egyéb terhelések nem lépik túl a lakásokra/lakóépületekre vonatkozó határértékeket.

(5) * 

Sajátos jogintézmények

20. § (1) *  A terület rendezése során a következő sajátos jogintézmények alkalmazhatók:

- helyi közút céljára történő lejegyzés

- településrendezési kötelezések (beültetési kötelezettség)

- útépítési és közművesítési hozzájárulás

(2) *  A Kiskalmár utca folytatásaként a 38236/433 hrsz-ú ingatlant érinti az út céljára történő lejegyzés.

Záró rendelkezések

21. § (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép életbe.

(2) * 

Budapest, 2003. december 18.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző

Budapest, IX. ker. MÁV-Aszódi telep kerületi szabályozási terve


  Vissza az oldal tetejére