A Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2004. (III. 16.) sz. rendelete

a lakóház-felújítási támogatásról szóló 30/2000. (XII. 24.) sz rendelet módosításáról

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a 8. § (1) bekezdésére az épületállomány állagának javítása érdekében a 30/2000. (XII. 24.) számú rendeletének (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A R. 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a Ferencváros közigazgatási területén lévő, 15 évnél régebben épült társasházak és szövetkezeti lakóházak, valamint ferencvárosi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemélyek tulajdonában és Ferencváros közigazgatási területén lévő lakóépületek felújítása, javítása és állagmegóvása elősegítésének érdekében támogatási lehetőséget biztosít.”

(2) A R. 1. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat által nyújtott vissza nem térítendő felújítási támogatás (továbbiakban: felújítási támogatás) kizárólag az e rendelet feltételei szerinti pályázat alapján nyerhető el.”

2. § (1) A R. 2-4. §-ok címében a „támogatás” szó „felújítási támogatás” szavakra változik.

(2) A R. 2. §-a kiegészül az alábbi i) ponttal:

„Telken belüli úthálózat felújítása, szilárd burkolattal való ellátása, parkoló építés.”

(3) A R. 2. § utolsó két mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A fenti felsorolás elbírálási sorrendet jelent, attól csak a Városfejlesztési Bizottság minősített többségű döntésével lehet eltérni.”

3. § (1) A R. 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A pályázó csak akkor részesülhet támogatásban, ha a közgyűlésen a magántulajdonosoknak az alapító okiratban rögzített arányú többsége a tervezett felújítással, a pályázaton való részvétellel egyetért, a költségvetést elfogadja,”

(2) A R. 3. § (3) bekezdése kiegészül az alábbi a) ponttal és az a)-c) pontok jelölése b)-d)-re változik:

„a) az (1) bekezdés szerinti közgyűlési határozatot,”

4. § Az R. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A vissza nem térítendő támogatás a tényleges kiadások meghatározott hányadának fedezésére szolgál.

(2) A bíráló bizottság - a pályázat elfogadása esetén - megállapítja a támogatott felújítási munkák körét, és a támogatás összegét.

(3) A támogatott felújítási munkák felsorolása a pályázatban leírt munkanemek mindegyikére vagy azok egy részére terjedhet ki.

(4) A támogatás százalékos mértéke 40%. Kiemelt városképi szempontok esetén a Képviselőtestület - a Városfejlesztési Bizottság javaslatára - ennél magasabb százalékos mértéket is megállapíthat.

(5) A támogatás összege nem lehet kisebb, mint

a) 30 lakásosnál kisebb lakóépület esetén lakásonként 10 000 Ft

b) egyébként: 300 000 Ft

(6) A támogatás összege nem lehet nagyobb, mint

a) a benyújtott költségvetés szerinti összegnek a megállapított százalékos mértékkel számított hányada

b) műemlék vagy helyi védettségű lakóépület esetén 500 000 Ft + lakásonként 100 000 Ft

c) egyéb lakóházak esetén: 300 000 Ft + lakásonként 70 000 Ft

(7) Kiemelt városképi szempontok esetén a Képviselőtestület - a Városfejlesztési Bizottság javaslatára, valamint a 2. § i) pontja szerinti esetben a Környezetvédelmi, Közterületi és Közbiztonsági Bizottság javaslata alapján - a támogatás 6. bekezdésben meghatározott mértékét túllépheti.

(8) Az 5 millió Ft-t meghaladó költségű felújítási munkára benyújtott pályázat esetén a bíráló bizottság dönthet a támogatás két részletben való odaítéléséről. Ebben az esetben az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy - az első részletnek az általános szabályok szerinti folyósításán túlmenően - a következő évi pályázaton biztosítani fogja a második részlet előzetesen meghatározott támogatási összegét, feltéve hogy a társasház a következő évben is érvényes pályázatot nyújt be a második részletre.

(9) A pályázatok éves elbírálásakor a következő évre vonatkozó kötelezettségvállalások együttes összege nem haladhatja meg az aktuális évre vonatkozó támogatási keret 20%-át.

(10) Az éves támogatási keret 30%-át a József Attila lakótelepről érkező pályázatokra kell felhasználni.”

5. § (1) A R. 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A pályázatot a Képviselő-testület írja ki és a Városfejlesztési Bizottság bírálja el. A József Attila lakótelepről benyújtott pályázatok elbírálására a József Attila lakótelep Városrészi Önkormányzata javaslata alapján kerül sor, a Városrészi Önkormányzat javaslatától minősített többséggel lehet eltérni.”

(2) A R. 5. §-a (4) bekezdésének bevezető mondatában a „bizottságok” szó helyébe a „bíráló bizottság” szó lép.

(3) A R. 5. §-a (4) bekezdésének b) pontja az alábbiak szerint módosul:

„b) a támogatás százalékos mértékét és összegét”

6. § A R. 6. § (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(1) A támogatás részletekben is igénybe vehető, a benyújtható rész-számla minimális összege 300 000 Ft.

(2) A támogatásban részesülő az általa kívánt időszakonként a kivitelező által kiállított számlát (számlákat) az önkormányzati megbízottnak benyújtja, aki azt ellenőrzi és igazolja. Ezt követően kerül sor az igazolt összegnek a támogatás százalékos mértéke szerinti hányada kifizetésére. A támogatásként kifizetett végösszeg nem haladhatja meg a támogatásnak a pályázat elbírálásakor meghatározott összeghatárát.

(3) A 400 eFt és ennél magasabb összegű elnyert támogatás rész-számlái csak akkor fogadhatók el és igazolhatók, ha azokon a Közigazgatási Hivatalok névjegyzékében szereplő műszaki ellenőr aláírása szerepel.”

7. § A R. az alábbi 7. §-sal egészül ki:

„A veszélyelhárítási támogatás

(1) A veszélyelhárítási támogatásra a kérelem bármikor benyújtható.

(2) A kérelemhez mellékelni kell:

a) a szakhatóság (bejegyzett építési szakértő) közvetlen veszélyt (életveszélyt) feltáró szakvéleményét,

b) a veszélyelhárítási költségeket tartalmazó részletes költségvetést,

(3) A támogatás mértéke a veszélyelhárításhoz szükséges elfogadott költség 50%-a, de legfeljebb 2 millió forint.

(4) A támogatás felhasználására a 6. § rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell.”

8. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Budapest, 2004. március 4.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére