A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2004. (IV. 13.) rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/1999. (IV. 30.) számú rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról

1. § (1) A R. sz. mellékletének II. fejezet 6. pontja - „ Az Egészségügyi és Szociális Bizottság feladatai” - a következő sz) alponttal egészül ki:

„évente gondoskodik a Civil és Társadalmi Szervezetek támogatására szolgáló pályázatok kiírásáról és elbírálásáról.”

(2) A R. 1. sz. mellékletének II. fejezet 7. pontja az alábbiak szerint módosul:

„7. Az Emberi Jogi, Kisebbségi, Civil Szervezeti és Egyházi Bizottság feladatai:

a) részt vesz a kerületi önkormányzat hatáskörébe tartozó kisebbségi jogok biztosításával kapcsolatos feladatok meghatározásában és érvényesítésében,

b) eljár az emberi és kisebbségi jogok érvényesítése érdekében,

c) kapcsolatot tart és együttműködik a civil és non-profit szervezetekkel,

d) foglalkozik az esélyegyenlőséget érintő témakörökkel,

e) előzetesen véleményezi az önkormányzat hatáskörébe tartozó, a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetével kapcsolatos döntési javaslatokat,

f) gondoskodik - a hatáskörébe tartozó esetekben - menekültek ügyeinek felelős ellátásáról, kezdeményezi a hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatalát,

g) közreműködik a feladatkörébe tartozó eseti döntések meghozatalában,

h) folyamatosan kapcsolatot tart a Ferencvárosban működő kisebbségi önkormányzatokkal és egyházakkal,

i) évente gondoskodik az emberi jogi, esélyegyenlőségi, az egyházak és egyházi szervezetek támogatására szolgáló pályázatok kiírásáról és elbírálásáról.”

(3) A R. 1. sz. mellékletének II. fejezet 9. pontja - „Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság feladatai” - a következő p) alponttal egészül ki:

„évente gondoskodik a Művészeti és Tudományos Élet-, a diáksport és a sportszervezetek támogatására szolgáló pályázatok kiírásáról és elbírálásáról.”

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Budapest, 2004. április 1.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző