A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2004. (VI. 28.) sz. rendelete

a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 14/2000. (X. 02.) sz. rendelet módosításáról

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete az 1993. évi LXXVIII. törvény felhatalmazása alapján, a Budapest Főváros Közgyűlésének 35/1993. (XI. 15.) sz., 36/1993. (XI. 15.) sz. és az 50/1995. (X. 20.) sz. rendeletét figyelembe véve a 14/2000. (X.02.) sz. rendeletének (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 4-7. §-ai helyébe a következő rendelkezések lépnek

„4. § (1) Önkormányzati lakás a Fővárosi Közgyűlés 35/1993. (XI. 15.) sz. rendelete 5. § (1) a) pontja alapján bérbeadható, ha a kérelmező és a vele együttköltöző hozzátartozók (továbbiakban együtt: kérelmező) az alábbi a)-d) feltételeknek együttesen és az e)-i) feltételek legalább egyikének megfelelnek:

a) a kérelmező benyújtott bérbevételi ajánlatot,

b) az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a két és félszeresét,

c) nem rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250-szeresét meghaladja,

d) a bérbeadást megelőző 5 éven belül

- nem mondott le önkormányzati lakása bérleti jogáról pénzbeli térítés ellenében, vagy

- lakását a magánforgalomban nem cserélte el kisebb szobaszámú vagy alacsonyabb komfortfokozatú lakásra, vagy

- beköltözhető ingatlanát nem idegenítette el.

e) akinek tulajdonában, haszonélvezetében, bérletében nincs másik beköltözhető lakás,

f) az építésügyi, illetve egészségügyi hatóság szerint romos, műszakilag elavult, vagy egészségügyi szempontból nem megfelelő lakásban él,

g) az egy főre jutó lakóterület nem haladja meg a hat négyzetmétert,

h) a lakásban együttlakó önálló család részére nem biztosított a külön szoba,

i) a tartósan beteg személynek nem biztosított a külön szoba.

(2) Az (1) bekezdés alapján történő bérbeadásról - évente legfeljebb két alkalommal maximum 40 lakás erejéig - a Vagyonkezelési Bizottság dönt.

(3) Önkormányzati lakás - különös méltányosságból - annak a kérelmezőnek is bérbeadható, akinél

- a kérelmezővel élő kiskorú gyermek/ek családban nevelkedése veszélybe kerülhet, veszélyeztetett vagy ellehetetlenül,

- a kérelmezővel élő beteg gyermek megfelelő elhelyezése, ápolása más módon nem biztosítható,

- ha a kérelmező egészségi állapota indokolja,

- ha a kérelmező létfenntartása veszélybe kerülhet, veszélyeztetett vagy ellehetetlenül.

(4) A (3) bekezdés szerinti bérbeadásra a polgármester évente legfeljebb 20 javaslatot tehet, arról a Képviselő-testület minősített többséggel dönt.

5. § (1) Önkormányzati lakás a 4. §-ban rögzített feltételekkel nem rendelkező személynek is bérbeadható, ha a lakás bérbeadása:

- a bérlő kijelölésére, illetve a bérlő kiválasztására jogosult döntése alapján (8. §)

- a lakásbérleti jogviszony folytatása esetén (9. §)

- a lakásban visszamaradt személy elhelyezése esetén (10. §)

- a bérleti szerződés cserelakással történő felmondása esetén (11. §)

- a bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszűntetése keretében (12. §)

- a Fővárosi Közgyűlés 36/1993. (XI. 15.) sz. rendelete szerinti bérbeadás esetén (13. §)

- korábbi lakását jogszerűen elhagyó, illetve elhagyására kötelezett személynek (14. §)

- ideiglenes elhelyezés esetén (15. §)

történik.

(2) Az (1) bekezdés alapján történő bérbeadásról a polgármester dönt.”

2. § A R. 14. § (3) bekezdésében a „Az állami gondozásból kikerült IX. kerületi állandó lakcímmel rendelkező fiatalok részére - akik legalább 5 évet állami gondozásban töltöttek” szövegrész helyébe „A ferencvárosi lakóhellyel rendelkező fiatal felnőtt részére, aki megszakítás nélkül legalább 5 évet töltött a Gyvt. 53. és 53/A. §-ában foglaltak szerinti gyermekvédelmi szakellátásban, és ebből legalább 3 év a 18. életéve betöltése előtti időszakra esik„ szövegrész kerül.

3. § (1) A R. 20. § (2) bekezdés első mondata az alábbiakkal egészül ki:

„...felújítja, berendezési tárgyait cseréli.”

(2) A R. 20. § (4) bekezdése elmarad.

4. § (1) A R. 25. § (11) bekezdés első mondata az alábbiak szerint módosul.

„A helyiséget jogcím nélkül használó, valamint, aki a helyiség vonatkozásban nem köt bérleti szerződést, használati díjat köteles fizetni.”

(2) R. 25. § (13) bekezdésében az „50%” helyébe „30%” lép.

5. § (1) A R. 32. § (5) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:

„Szükséglakás esetén az árverésről elegendő a házbeli összes tulajdonostárs értesítése is.”

(2) R. 32. § (6) bekezdésének első mondata az alábbiakkal egészül ki.

„...az árverésen megjelent szomszédos lakás tulajdonosa 10%-os árelőnyt élvez.”

6. § A R. 33. § (2) bekezdése helyébe az alábbi lép:

„(2) A vételár - árverés esetén az induló ár - az üres lakások esetén a forgalmi érték. A Képviselőtestület az eladási árat minősített többségű döntéssel mérsékelheti.”

7. § A R. 35. § (3) bekezdése helyébe az alábbi lép:

„(3) Az árengedmény mértéke 10%.”

8. § A R. 36. § (3) bekezdésének b)-c) pontja az alábbiak szerint módosul:

b) Eladható: 38-45 pontig,

c) Feltétlen megtartásra javasolt: 46-60 pontig.”

9. § (1) A R. 38. § (3) bekezdésében a „75%” helyébe „90%”, a „25%” helyébe „10%” lép.

(2) A R. 38. § (4) és (5) bekezdése elmarad.

10. § A R. 8. sz. mellékletéből

I. Bontandó épületek közül a

- Balázs B. u. 21.,

- Vendel u. 5., * 

- Vendel u. 11. épületek elmaradnak.

III. Társasházzá alakítás megkezdve épületek közül az

- Aszódi út 7. (Aszódi út 10.),

- Füleki u. 11. épületek elmaradnak,

- Berzenczey u. 13. és

- Liliom u. 54. épületek felkerülnek.

11. § A R. 9. sz. melléklet helyébe a csatolt 9. sz. melléklet lép.

12. § (1) A rendelet - a R. 35. § (3) bekezdés kivételével - kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet R. 35. § (3) bekezdése 2005. január 1-én lép hatályba.

Budapest, 2004. június 17.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző