A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 41/2004. (XI. 17.) rendelete

a Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonát képező közterületek használatáról szóló 20/1996. (IV. 26.) rendeletének (a továbbiakban: R) módosításáról

1. § A R. 8. § (1) bekezdése hatályát veszti, a (2)-(8) bekezdése (1)-(7) bekezdésre változik.

2. § A R. 8. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Aki a közterületet hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően használja vagy foglalja a ténylegesen használt területre és időtartamra az egyébként irányadó díjtétel tízszeresét köteles megfizetni.

Amennyiben az 5. § (3) bekezdésében foglaltakat a kereskedő nem tartja be, vele szemben az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló többször módosított 4/1997.(I.22.) sz. Korm. rendelet előírásai irányadók.”

3. § A R. 10. §-a az alábbiak szerint módosul:

„A közterület használati hozzájárulás közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén, a jogosult által már befizetett használati díj időarányos részét vissza kell fizetni.”

4. § (1) Az R. 2 sz. mellékletének 2. pontja az alábbiakban módosul:

2. Közterület foglalás célja
Reklámhordozók felülete és árubemutatások
I.oszt. kiemelt II.oszt. minősített III. oszt. normál
- üzleti védőtető 1 000 Ft/m2/hó 600 Ft/m2/hó 400 Ft/m2/hó
- előtető, ernyőszerkezet díjmentes díjmentes díjmentes

(2) Az R. 2 sz. mellékletének 7. pontja hatályát veszti:

5. § E rendelet a kihirdetés napjával lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépése után indult ügyekben kell alkalmazni.

Budapest, 2004. november 4.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző