A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2005. (III. 3) számú rendelete

a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, szociális és kegyeleti támogatásairól, illetménykiegészítés megállapításáról szóló 17/2001. (IX. 3.) rendelet módosításáról

1. § A rendelet 8. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8. § A Képviselő-testület a közép- és felsőfokú végzettségű köztisztviselőknek az alapilletményük 10%-ának megfelelő illetménykiegészítést állapít meg.”

2. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezését 2005. január 1. napjától kell alkalmazni.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző