Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező- és az általa önként vállalt feladatok maradéktalan ellátásának biztosítása érdekében - figyelemmel a helyi önkormányzatairól szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseire - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el.

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1. § A rendelet célja Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2012. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével - azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

Értelmező rendelkezések és hivatkozó rövidítések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) adósságot keletkeztető ügylet: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdésében meghatározott ügylet,

b) előirányzat-átcsoportosítás: a rendelet kiadási előirányzata főösszegének változatlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás,

c) előirányzat-módosítás: a jóváhagyott kiadási előirányzat csökkentése vagy növelése a bevételi előirányzatok egyidejű növelése vagy csökkentése mellett,

d) likvid hitel: a naptári éven belül visszafizetendő hitel, ideértve a pénzforgalmi (fizetési) számlához kapcsolódóan nyújtott hitelt is,

e) zárolás: a kiadási előirányzatok felhasználásának időlegesen, feltételhez kötötten történő korlátozása, felfüggesztése

(2) E rendeletben alkalmazott további jogszabályi hivatkozások rövidített megjelölése:

a) Áhsz.: az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet

b) Áht.: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

c) Áht.vr.: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

d) Költségvetési tv.: Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény

e) Nv.tv.: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

f) Ötv.: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

A rendelet hatálya

3. § (1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az általa fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

(2) Az Önkormányzat költségvetése és költségvetési szervei költségvetései bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok szerinti bontása a működési költségvetés, felhalmozási költségvetés és a kölcsönök.

II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

4. § A Képviselőtestület - az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján - a költségvetés táblarendszerét e rendelet 1/A-3/D mellékleteinek szerkezetében és a 4.-12. sz. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2012. évi I. féléves, valamint I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámoló és tájékoztató, továbbá a 2012. évi zárszámadás benyújtása a Képviselőtestület részére - a teljesítési adatokkal kiegészítve - ezen szerkezetben történik.

5. § Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 1/B, 1/C. számú melléklete tartalmazza

6. § A Képviselőtestület az egyes címek költségvetését a következők szerint határozza meg:

a) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek - a Polgármesteri Hivatal kivételével -, valamint az önállóan működő költségvetési szervek -a Közterület-felügyelet kivételével - felsorolását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

b) A Polgármesteri Hivatal intézményi kiadásait a 3/A. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

c) A Közterület-felügyelet intézményi kiadásait a 3/B. sz. melléklet tartalmazza.

d) Az Önkormányzat szakfeladatonkénti (címenkénti) kiadásait a 3/C sz. melléklet rögzíti.

e) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi kiadások - a 3/D., 4., 5. sz. mellékletek szerinti felsorolásban mellékletenként egy-egy címet alkotnak.

7. § A Képviselőtestület az Áht. 23. § (3) bekezdése, valamint az Áht.vr. 24. § (1) bekezdés bc) pontja alapján az Önkormányzat 2012. évi általános tartalékát és céltartalékát e rendelet 6. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselőtestület az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó feladatok - ezen belül a hitelállomány törlesztéseinek - előirányzatait éves bontásban a 7. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

9. § Az Áht.vr. 24. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét, és ezen felül költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza.

10. § A Képviselőtestület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az Áht.vr. 24. § (1) bekezdés a) pontja és bd) pontja alapján e rendelet 9. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

11. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja és az Áht.vr. 28. §-a szerint az Önkormányzat a 2012. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza.

12. § A Képviselőtestület a 2012. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét e rendelet 11.sz. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

A költségvetés bevételei és kiadásai

13. § (1) *  A - Képviselőtestület - figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2012. évi költségvetését:

16 280 334 ezer Ft költségvetési bevétellel

17 541 302 ezer Ft költségvetési kiadással

-1 260 968 ezer Ft költségvetési egyenleggel

870 000 ezer Ft finanszírozási bevétellel

628 666 ezer Ft finanszírozási kiadással

1 889 634 ezer Ft hiánnyal

állapítja meg.

(2) *  Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési hiány összegéből az Önkormányzat:

a) 1 019 634 ezer Ft összeget az előző év évek pénzmaradványának igénybevételével belső finanszírozással biztosítja,

b) 870 000 ezer Ft összeget pedig - figyelemmel a Stabilitási tv. 10. §-ában foglaltakra - külső finanszírozásból, kedvezményes kamatozású fejlesztési hitellel kíván biztosítani.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott fejlesztési célú hitel igénybevételével kapcsolatos hatáskör a Képviselőtestület kizárólagos hatásköre.

14. § A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a rendelet 1/B. sz. melléklete tartalmazza.

15. § *  A - Képviselőtestület - az Áht. 6. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2012. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait:

13 466 810 ezer Ft működési költségvetéssel

ebből: 4 529 467 ezer Ft személyi juttatással

1 211 673 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval

6 242 582 ezer Ft dologi kiadással

976 521 ezer Ft egyéb működési célú kiadásokkal

24 370 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

482 197 ezer Ft szociális támogatással

3 982 326 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

ebből: 2 359 302 ezer Ft felújítási kiadással

927 837 ezer Ft beruházási célú kiadással

695 187 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással

84 498 ezer Ft kölcsön nyújtással

628 666 ezer Ft hitel kiadásokkal

7668 ezer Ft tartalékkal

ebből: 1624 ezer Ft általános tartalékkal

6044 ezer Ft céltartalékkal

állapítja meg.

16. § A Képviselőtestület a költségvetési szervek kiadási-, ezen belül a kötelező kiemelt előirányzatait, valamint a költségvetési szervek támogatását a 2., 3/A, 3/B mellékletek szerint állapítja meg.

17. § A Képviselőtestület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési feladatok kiadásait a 3/C. sz. melléklet, a támogatásokat a 3/D. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

18. § A Képviselőtestület az Áht.vr. 24. § (1) bekezdés b) pontja ba) alpontjában foglalt rendelkezés alapján:

a) a felújítási előirányzatokat felújításonként a rendelet 4. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

b) a beruházási kiadásokat beruházásonként a rendelet 5. sz. melléklete szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

19. § Az e rendeletben meghatározott címek közötti, a 2, 3/A, 3/B, 3/C mellékleten belül a költségvetési szervek közötti, valamint a 6. számú melléklet szerinti céltartalék felhasználást, személyi juttatás növelést- tekintettel az Áht.vr. 42. §-nak előírásaira - csak a Képviselőtestület engedélyezhet.

20. § (1) A Képviselőtestület a címeken belül a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás és felhasználás jogát a kötelezettségvállalással csökkentett előirányzat összeghatáráig a 3/C, 3/D, 4., és 5 sz. mellékletekben megjelölt bizottságokra ruházza át.

(2) A Képviselőtestület a címeken belül a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a 3/A-3/D, 4., és 5 sz. mellékleteken belül negyedévenként legfeljebb 10 Millió Ft összeghatárig - a bizottságokra átruházott hatáskör kivételével- a Polgármesterre ruházza át.

21. § A Képviselőtestület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát - többletköltségek fedezetére - negyedévenként legfeljebb 5 Millió Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át. Az egyes negyedévekben fel nem használt rendelkezési keret a következő negyedévekre átvihető.

22. § A Képviselőtestület - vagyontárgyai értékesítése tekintetében figyelemmel a Költségvetési tv. 68. § (1) bekezdésében foglalt 25 Millió Ft-os értékhatárra és az Nv.tv. 13. § (1), 14. § (2) bekezdéseiben foglaltakra is - az Ingatlanok értékesítéséből, a Helyiségértékesítésből, a Lakásértékesítésből a tervezett előirányzatokhoz képest befolyó többletbevételeket a Lakáslemondás térítéssel, Lakásfelújítás szanálási célra és Lakás és helyiség vásárlásra fordítja és felhatalmazza a polgármestert ezen többletbevételek terhére ilyen célú kötelezettség vállalásra, melyről a polgármester a munkaterv szerinti testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

23. § (1) A Polgármester az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszély helyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselőtestület legközelebbi testületi ülésén be kell számolnia.

(2) A Polgármester a társasház összes lakásának és helyiségének rendeltetésszerű használatát lehetetlenné tevő állapot megszüntetésére - ha a tulajdonosi közösséget, illetve a szolgáltatót az állapot bekövetkezésében mulasztás nem terheli - a tulajdonközösség rendelkezésére álló források kiegészítésére legfeljebb 4 millió forint összegű, öt év alatt egyenlő részletekben visszatérítendő, kamatmentes támogatást nyújthat. Az intézkedésről a Képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(3) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat fizetőképességének folyamatos biztosítása érdekében a költségvetésben szereplő feladatokra, célokra az esetenkénti szükségletnek megfelelő felhasználásra 700 millió Ft összegű likviditási célú hitel-keretszerződést írjon alá.

24. § (1) A Képviselőtestület a Parkoló Alap felhasználási jogát - parkoló létesítésre, a Környezetvédelmi Alap felhasználási jogát - környezetvédelemre, a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságra ruházza át.

(2) Az átruházott hatáskörben végzett gazdálkodási tevékenységről, a hatáskörrel rendelkező bizottságok és a polgármester a zárszámadás keretén belül beszámol.

25. § A 2012. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyévi kifizetésre - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel -, előirányzaton belül vállalható. Tárgyéven túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés, az Önkormányzat kötelező feladatainak maradéktalan ellátása, a feladatellátás veszélyeztetése nélkül finanszírozható.

26. § A Társadalmi szervek támogatása pályázatán dokumentumaikban magukat párthoz tartozóknak vallók, politikai tevékenységet folytatók, pártszervezet irodáján bejegyzett székhellyel, illetve telephellyel rendelkező szervezetek nem vehetnek részt.

27. § Az Egyházak támogatása, a Társadalmi szervezetek támogatása, a Művészetek, tudományok támogatása, a Sportegyesületek támogatása, a Sportalap, a Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítása, a Társasház felújítási pályázat előirányzatokból kapott:

a) 200 ezer Ft-ot meghaladó egyedi támogatási döntések, valamint

b) a nettó 5 Millió Ft-ot elérő - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon, illetve vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó - szerződések

adatait (típus, tárgy, a szerződő fél neve, a szerződés értéke, időtartama), valamint ezek változásait a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

28. § Az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

29. § A Költségvetési tv. 68. § (2) bekezdése alapján az Áht. alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhatára 100.000,- Ft. Ezzel összhangban a 100 ezer Ft egyedi beszerzési ár, előállítási érték alatti immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzési- vagy előállítási költsége folyó kiadásként egy összegben elszámolható. Az immateriális javak, tárgyi eszközök kis értékű - éven belüli amortizálandó - eszköznek tekintendők.

30. § A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal a feladatok ellátásának részletes szabályaira vonatkozóan a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti megállapodást köt az Önkormányzat.

31. § (1) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).

(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.

(3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(4) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselőtestületet harminc napon belül tájékoztatja.

(5) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatja.

(6) A Képviselőtestület- az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(7) Az Áht.vr. 35. § (10) bekezdésére hivatkozással többletbevétel felhasználása annak mértékéig történhet.

32. § (1) A költségvetési szervek a pénzeszközeiket, az Önkormányzat által meghatározott belföldi banknál nyitott bankszámlán kezelik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.

(2) A költségvetési szervek - figyelemmel a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdésében foglaltakra, valamint az Áht. 41. § (4) bekezdésében foglaltakra - az önkormányzati gazdálkodási körbe tartozó gazdálkodás esetében saját nevükben:

- a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthetnek,

- garanciát és kezességet nem vállalhatnak,

- értékpapírt törvényben meghatározott kivétellel nem vásárolhatnak és nem bocsáthatnak ki,

33. § (1) Az Áht. 71. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési szervek az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó előirányzatok esetében a költségvetésük éves eredeti előirányzatának 10%-át vagy az 50 millió Ft-ot elérő, 30 napon túli tartozásállományukról - amennyiben e tartozást 1 hónap alatt nem képesek 30 nap alá szorítani - kötelesek haladéktalanul a Polgármestert írásban tájékoztatni.

(2) Az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok az önkormányzati támogatásból és az Önkormányzattal kötött szerződésből együttesen tervezett bevételük esetében a tervezett éves bevételük 10%-át vagy a 20 millió Ft-ot elérő 30 napon túli tartozásállományukról - amennyiben e tartozást 1 hónap alatt nem képesek 30 nap alá szorítani - kötelesek haladéktalanul a Polgármestert, illetve a Felügyelőbizottságot írásban tájékoztatni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti esetben a Polgármester önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi. Az önkormányzati biztos kijelöléséről a Képviselőtestület dönt.

(4) A (2) bekezdés szerinti esetben a Polgármester a Felügyelőbizottság javaslatára független, külső szakértőt bíz meg.

(5) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott önkormányzati biztos, illetve a független külső szakértő tevékenységével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.

34. § (1) A Képviselőtestület a költségvetési szervek költségvetési támogatását - figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is - a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben biztosítja.

(2) A Képviselőtestület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének a tervezettől eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási előirányzatait, az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok támogatásait és a helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatásait - a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel - zárolhatja, csökkentheti, törölheti.

(3) A zárolás nem vonatkozhat:

a) az európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez biztosítandó önkormányzati támogatás,

b) meghatározott személyi juttatások és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatás,

c) a részben vagy teljes körűen fejlesztési célú hitel igénybevételével megvalósuló beruházások, felújítások, valamint

d) a segélyek

előirányzataira.

(4) A Képviselőtestület a (2) bekezdésben meghatározott zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt.

35. § A Polgármesteri Hivatal dolgozói részére jutalom kifizetése a személyi juttatások maradványának összege erejéig történhet.

36. § A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények (FEBI) szakdolgozói részére, a ledolgozott munkaidő arányában a pótlékalap 100%-ának megfelelő, 20.000,- Ft/fő szociális pótlék jár.

III. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatályba léptető rendelkezések

37. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2012. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről, valamint a 27. § szerinti adatok közzétételéről a jegyző gondoskodik.

Budapest, 2012. február 16.

dr. Bácskai János dr. Nagy Hajnalka
polgármester jegyző

1/A-11. sz. melléklet *