Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező- és az általa önként vállalt feladatok maradéktalan ellátásának biztosítása érdekében - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseire - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el.

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1. § A rendelet célja Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével - azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

Értelmező rendelkezések és hivatkozó rövidítések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) adósságot keletkeztető ügylet: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdésében meghatározott ügylet,

b) előirányzat-átcsoportosítás: a rendelet kiadási előirányzata főösszegének változatlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás,

c) előirányzat-módosítás: a jóváhagyott kiadási előirányzat csökkentése vagy növelése a bevételi előirányzatok egyidejű növelése vagy csökkentése mellett,

d) likvid hitel: a naptári éven belül lejáró futamidejű hitel

e) zárolás: a kiadási előirányzatok felhasználásának időlegesen, feltételhez kötötten történő korlátozása, felfüggesztése

(2) E rendeletben alkalmazott további jogszabályi hivatkozások rövidített megjelölése:

a) Áht.: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

b) Költségvetési tv.: Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény

c) Nv.tv.: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

d) Gst.: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény

e) Mötv.: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

f) Ávr.: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

g) Áhsz.: az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet

A rendelet hatálya

3. § (1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az általa fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

(2) Az Önkormányzat költségvetése és költségvetési szervei költségvetései bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok szerinti bontása a működési költségvetés, felhalmozási költségvetés és a finanszírozási célú költségvetés.

II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

4. § A Képviselőtestület - az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján - a 2013. évi költségvetés táblarendszerét e rendelet 1/A-3/D mellékleteinek szerkezetében és a 4.-12. sz. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2013. évi I. féléves, valamint I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámoló és tájékoztató, továbbá a 2013. évi zárszámadás benyújtása a Képviselőtestület részére - az Áht. 102. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján - a költségvetési év terv- és tényadataival ezen szerkezetben történik azzal, hogy a zárszámadási rendelet a 2012. évi tényadatokat is tartalmazza.

5. § Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait:

a) előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 1/B. és 1/C. számú mellékletei,

b) kötelező- és önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 11.-13. számú mellékletei

tartalmazzák.

6. § A Képviselőtestület az egyes címek költségvetését a következők szerint határozza meg:

a) *  Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek - a Polgármesteri Hivatal kivételével -, valamint az önállóan működő költségvetési szervek - a Közterület-felügyelet kivételével - felsorolását címenként e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

b) A Polgármesteri Hivatal intézményi szakfeladatonkénti (címenkénti) kiadásait a 3/A. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

c) A Közterület-felügyelet intézményi kiadásait a 3/B. sz. melléklet tartalmazza.

d) Az Önkormányzat szakfeladatonkénti (címenkénti) kiadásait a 3/C sz. melléklet rögzíti.

e) *  Az Önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi kiadásokat - 3/D., 4., 5. sz. mellékletek címenként tartalmazzák.

7. § A Képviselőtestület az Áht. 23. § (3) bekezdésében, valamint az Ávr. 24. § (1) bekezdés b),c) pontja alapján foglalt rendelkezés alapján az Önkormányzat 2013. évi általános tartalékát és céltartalékát e rendelet 6. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselőtestület az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó feladatok - ezen belül a hitelállomány törlesztéseinek - előirányzatait éves bontásban a 7. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

9. § A Képviselőtestület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) és bd) pontja alapján - elkülönítetten - e rendelet 8. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

10. § Az Ávr. 24. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét, és ezen felül költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza.

11. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28. §-a szerint az Önkormányzat a 2012. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza.

12. § A Képviselőtestület a 2013. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét e rendelet 14.sz. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

A költségvetés bevételei és kiadásai

13. § (1) *  A - Képviselőtestület - figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2013. évi költségvetését:

17 251 249 ezer Ft költségvetési bevétellel

16 422 090 ezer Ft költségvetési kiadással

829 159 ezer Ft költségvetési egyenleggel

1 964 730 ezer Ft működési egyenleggel

-1 135 571 ezer Ft felhalmozási egyenleggel

829 159 ezer Ft finanszírozási kiadással (irányítószervi támogatás nélkül)

állapítja meg.

(2)-(3) * 

14. § A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1/B. sz. melléklete tartalmazza.

15. § *  A - Képviselőtestület - az Áht. 6. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2013. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait:

10 889 313 ezer Ft működési költségvetési kiadás

ebből: 2 829 412 ezer Ft személyi juttatással

750 521 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval

5 968 352 ezer Ft dologi kiadással

757 034 ezer Ft egyéb működési célú kiadásokkal

8060 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

445 226 ezer Ft szociális támogatással

129003 ezer Ft általános tartalékkal

1300 ezer Ft kölcsön nyújtása

5 532 777 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

ebből: 3 323 023 ezer Ft felújítási kiadással

968 280 ezer Ft beruházási célú kiadással

1 194 581 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással

40 676 ezer Ft kölcsön nyújtással

6623 ezer Ft céltartalékkal

829 159 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadások (intézményi támogatás nélkül)

56 371 ezer Ft kölcsön tőke összegének törlesztéssel

772 788 ezer Ft hosszú lejáratú hitelfelvétel tőke törlesztéssel

állapítja meg.

16. § A Képviselőtestület a költségvetési szervek kiadási-, ezen belül a kötelező kiemelt előirányzatait, valamint a költségvetési szervek támogatását a 2., 3/A, 3/B mellékletek szerint állapítja meg.

17. § A Képviselőtestület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési feladatok kiadásait szakfeladatonkénti bontásban e rendelet 3/C. sz. melléklete, a támogatásokat pedig e rendelet 3/D. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

18. § A Képviselőtestület az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pontja ba) alpontjában foglalt rendelkezés alapján:

a) a felújítási előirányzatokat felújításonként e rendelet 4. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

b) a beruházási kiadásokat beruházásonként e rendelet 5. sz. melléklete szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

19. § *  (1) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület jogosult.

(2) A Képviselő-testület a 3/C, 3/D, 4., 5., mellékletekben, címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad. A Polgármester az illetékes bizottságok javaslatai figyelembe vételével dönt.

(3) A költségvetési szerv személyi juttatások kiemelt előirányzata

- az Ávr. 35. §-a szerint jóváhagyott többletbevétellel,

- a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt maradványának személyi juttatásokból származó részével,

- az átvett maradvány személyi juttatások növelésére felhasználható részével és

- a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerinti személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető.

20. § * 

21. § A Képviselőtestület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát - többletköltségek fedezetére - negyedévenként legfeljebb 5 Millió Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át. Az egyes negyedévekben fel nem használt rendelkezési keret a következő negyedévekre átvihető.

22. § A Képviselőtestület az Ingatlanok értékesítéséből, a Helyiségértékesítésből, a Lakásértékesítésből a tervezett előirányzatokhoz képest befolyó többletbevételeket a Lakáslemondás térítéssel, Lakásfelújítás szanálási célra és Lakás és helyiség vásárlásra fordítja és felhatalmazza a Polgármestert ezen többletbevételek terhére ilyen célú kötelezettség vállalásra, melyről a Polgármester a munkaterv szerinti testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

23. § (1) A Polgármester az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszély helyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselőtestület legközelebbi testületi ülésén be kell számolnia.

(2) A Polgármester a társasház összes lakásának és helyiségének rendeltetésszerű használatát lehetetlenné tevő állapot megszüntetésére - ha a tulajdonosi közösséget, illetve a szolgáltatót az állapot bekövetkezésében mulasztás nem terheli - a tulajdonközösség rendelkezésére álló források kiegészítésére legfeljebb 4 millió forint összegű, öt év alatt egyenlő részletekben visszatérítendő, kamatmentes támogatást nyújthat. Az intézkedésről a Képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(3) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat fizetőképességének folyamatos biztosítása érdekében a költségvetésben szereplő feladatokra, célokra az esetenkénti szükségletnek megfelelő felhasználásra 500 millió Ft összegű likviditási célú hitel-keretszerződést írjon alá.

24. § (1) A Képviselőtestület a Parkoló Alap felhasználási jogát - parkoló létesítésre, a Környezetvédelmi Alap felhasználási jogát - környezetvédelemre, a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságra ruházza át.

(2) * 

25. § *  Költségvetési év kiadási előirányzatai terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az abból származó valamennyi kifizetés a költségvetési évet követő év június 30-áig megtörténik. Határozatlan idejű vagy a költségvetési évet követő év június 30-át követő időpontra is fizetési kötelezettséget tartalmazó határozott idejű fizetési kötelezettség esetén

a) a december 31-éig esedékes fizetési kötelezettségek mértékéig a költségvetési év,

b) a december 31-ét követően esedékes fizetési kötelezettségek az esedékesség szerinti év

kiadási előirányzat terhére vállalható kötelezettség.

26. § A Társadalmi szervek támogatása pályázatán dokumentumaikban magukat párthoz tartozóknak vallók, politikai tevékenységet folytatók, pártszervezet irodáján bejegyzett székhellyel, illetve telephellyel rendelkező szervezetek nem vehetnek részt.

27. § *  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerinti - a gazdálkodási adatokra vonatkozó - közzétételi kötelezettséget az Önkormányzat honlapján kell.

28. § Az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

29. § A Költségvetési tv. 65. §-ának rendelkezése alapján az Áht. 97. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhatára 100 000 Ft. Ezzel összhangban a 100 ezer Ft egyedi beszerzési ár, előállítási érték alatti immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzési- vagy előállítási költsége folyó kiadásként egy összegben elszámolható. Az immateriális javak, tárgyi eszközök kis értékű - éven belüli amortizálandó - eszköznek tekintendők.

30. § A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal a feladatok ellátásának részletes szabályaira vonatkozóan a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti megállapodást köt az Önkormányzat.

31. § (1) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).

(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.

(3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(4) *  A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 42. § meghatározott eseteiben a helyi önkormányzati költségvetési szerv, saját hatáskörében módosíthatja, a kiadási előirányzatokat egymás között átcsoportosíthatja. A Polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a következő költségvetés módosításkor tájékoztatja.

(5) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a Polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatja.

(6) A Képviselőtestület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés az Önkormányzatot érintő módon meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(7) *  A helyi önkormányzati költségvetési szerv többletbevételét felhasználhatja, ez esetben az előirányzat módosításra utólag a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.

32. § (1) A költségvetési szervek a pénzeszközeiket, az Önkormányzat által meghatározott belföldi banknál nyitott bankszámlán kezelik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.

(2) A költségvetési szervek - figyelemmel a Gst. 3. § (1) bekezdésében foglaltakra, valamint az Áht. 41. § (4) bekezdésében foglaltakra - az önkormányzati gazdálkodási körbe tartozó gazdálkodás esetében saját nevükben:

- a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthetnek,

- garanciát és kezességet nem vállalhatnak,

- értékpapírt - törvényben meghatározott kivétellel - nem vásárolhatnak és nem bocsáthatnak ki.

33. § (1) A költségvetési szervek az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó előirányzatok esetében a költségvetésük éves eredeti előirányzatának 10%-át vagy az 50 millió Ft-ot elérő, 30 napon túli tartozásállományukról - amennyiben e tartozást 1 hónap alatt nem képesek 30 nap alá szorítani - kötelesek haladéktalanul a Polgármestert írásban tájékoztatni.

(2) Az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok az önkormányzati támogatásból és az Önkormányzattal kötött szerződésből együttesen tervezett bevételük esetében a tervezett éves bevételük 10%-át vagy a 20 millió Ft-ot elérő 30 napon túli tartozásállományukról - amennyiben e tartozást 1 hónap alatt nem képesek 30 nap alá szorítani - kötelesek haladéktalanul a Polgármestert, és a Felügyelő bizottságot írásban tájékoztatni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti esetben a Polgármester önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi. Az önkormányzati biztos kijelöléséről a Képviselőtestület dönt.

(4) A (2) bekezdés szerinti esetben a Polgármester a Felügyelő bizottság javaslatára független, külső szakértőt bíz meg.

(5) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott önkormányzati biztos, illetve a független külső szakértő tevékenységével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.

34. § (1) A Képviselőtestület a költségvetési szervek költségvetési támogatását - figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is - a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben biztosítja.

(2) A Képviselőtestület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének a tervezettől eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási előirányzatait, az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok támogatásait és a helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatásait - a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel - zárolhatja, csökkentheti, törölheti.

(3) A zárolás nem vonatkozhat:

a) az európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez biztosítandó önkormányzati támogatás,

b) *  meghatározott személyi juttatások és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatás,

c) a részben vagy teljes körűen fejlesztési célú hitel igénybevételével megvalósuló beruházások, felújítások, valamint

d) a segélyek

előirányzataira.

(4)-(7) * 

(8) A Képviselőtestület a (2) bekezdésben meghatározott zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt.

34/A. § *  A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

34/B. § *  Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozói részére az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban, jutalom kifizetése a személyi juttatások maradványának összege erejéig történhet.

III. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatályba léptető rendelkezések

35. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről, valamint a 27. § szerinti adatok közzétételéről a jegyző gondoskodik.

Budapest, 2013. február 14.

dr. Bácskai János s. k. dr. Nagy Hajnalka s. k.
polgármester jegyző

1a-14. számú melléklet a 2/2013. (II.19.) önkormányzati rendelethez *