Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (VI. 11.) önkormányzati rendelete

A magyar nyelvért emlékdíjak alapításáról és adományozásuk rendjéről

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testület megalapítja „A magyar nyelvért” emlékdíjakat (továbbiakban: emlékdíjak) az alábbiak szerint:

a) „A magyar nyelvért dr. Papp György” emlékdíjat Magyarkanizsa (Vajdaság-Szerb Köztársaság),

b) „A magyar nyelvért Hajdók Géza” emlékdíjat Királyhelmec Város (Felvidék-Szlovákia),

c) „A magyar nyelvért Karádi László” emlékdíjat Beregszász Város (Kárpátalja-Ukrajna),

d) „A magyar nyelvért Barabás Samu” emlékdíjat Sepsiszentgyörgy (Erdély-Románia)

testvértelepülések magyar tanítási nyelvű általános iskolás diákjai támogatására.

(2) Az emlékdíjakból évente testvértelepülésenként egy-egy adományozható, az emlékdíjjal 100 000 Ft pénzjutalom jár.

(3) Az emlékdíjak azon végzős diákoknak adományozhatók, akik általános iskolai tanulmányaik során kimagasló eredményt értek el a magyar nyelv tanulásában és művelésében, valamint tanulmányaikat gimnáziumban vagy középiskolában kívánják folytatni.

2. § (1) Az emlékdíjakat az 1. § (1) bekezdésében meghatározott testvértelepülések magyar tanítási nyelvű általános iskolák tantestülete ítéli oda az intézményben tanító magyartanár(ok) javaslatára.

(2) Az emlékdíjakat testvértelepülésenként egy diák kaphatja meg, amelyek különösen indokolt esetben megoszthatók. Az emlékdíjak összege testvértelepülésenként összesen évente 100 000 Ft.

(3) Az emlékdíjakkal együtt járó pénzjutalmak összegét, évente összesen 400 000 Ft-ot Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőt-testülete a mindenkori költségvetésében a „testvérvárosi kapcsolatok” költségvetési soron támogatásként biztosítja testvértelepülései számára.

(4) Az emlékdíjak adományozását emléklap igazolja. Az emléklap tartalmazza:

a) az adományozott nevét,

b) az iskola nevét,

c) az adományozás indokát,

d) a testvér-település nevét,

e) az emlékdíj átadásának keltét,

f) a kerület címerét,

g) a polgármester, az oktatásért felelős alpolgármester, továbbá az oktatási intézmény igazgatójának és az adományozott magyartanárának aláírását.

(5) Az emlékdíjak 2013. évben az adott testvértelepülés oktatási intézmény tanévnyitó ünnepségén, egyébként minden évben a tanévzáró ünnepségén kerülnek átadásra.

Záró rendelkezések

3. § E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Budapest, 2013.június 6.

dr. Bácskai János dr. Nagy Hajnalka
polgármester jegyző