A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (I. 28.) önkormányzati rendelete

a Ferencvárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. * 

A rendelet hatálya

1. § (1) *  A rendelet hatálya kiterjed:

a) a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata közigazgatási területén lévő azon közterületekre, amelyeken a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglalt előírásoknak megfelelően a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata feladata az általános közterület-felügyeleti feladatok ellátása,

b) a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata közigazgatási területén lévő azon közterületekre, amelyeken a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglalt előírásoknak megfelelően Budapest Főváros Önkormányzata feladata az általános közterület-felügyeleti feladatok ellátása, azonban együttműködési megállapodás keretében átadásra kerültek Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata részére,

c) a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata intézményeinek, gazdasági szervezeteinek területére.

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az (1) bekezdésben foglalt, valamint Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában, használatában lévő egyéb vagyon (épület, építmény, jármű, vagy más dolog) védésére, őrzésére illetve közbiztonságú szempontú ellenőrzésére.

A közterület-felügyelet jogállása, szervezete

2. § (1) *  A közterület-felügyelet Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) belső szervezeti egységeként működik. A Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti Irodájának rövidített elnevezése: Ferencvárosi Közterület-felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet).

(2) * 

3. § (1) *  A Felügyelet szervezetét, jogállását, feladatait és hatáskörét jelen rendelet, valamint a képviselő-testület és a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.

(2) *  A Felügyelet szakmai irányítása a Felügyelet irodavezetőjének a feladata.

(3) * 

(4) * 

(5) * 

A közterület-felügyelet feladata

4. § *  (1) A Felügyelet ellátja a jogszabályokban, a jelen rendeletben előírt - Képviselő-testület által meghatározott - és a (2) bekezdésben meghatározott feladatokat.

(2) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata átvállalja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 12. § (1) bekezdésében és 23. § (7) bekezdése alapján a Budapest Főváros Önkormányzatától az 1. számú mellékletben meghatározott közterület-felügyeleti feladatokat.

5. § (1) A Felügyelet - jogszabályokban meghatározott - feladatai különösen:

a) a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése,

b) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása,

c) közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében,

d) közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, közbiztonság és közrend védelmében,

e) közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében,

f) közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében,

g) közreműködés az állat-egészségügyi és eb rendészeti feladatok ellátásában,

h) kerékbilincselési feladatok elvégzése,

i) az üzemképtelen és szabálytalanul elhelyezett járművek közterületről való eltávolítása,

j) mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának ellenőrzése.

(2) A Felügyelet további feladatai:

a) * 

b) térfelügyeleti rendszer üzemeltetésében való részvétel.

Együttműködési feladatok

6. § A Felügyelet feladatai ellátása érdekében együttműködik:

a) rendőrséggel,

b) hivatásos katasztrófavédelmi szervvel,

c) Nemzeti Adó- és Vámhivatallal,

d) egyéb állami ellenőrző és önkormányzati szervekkel,

e) társadalmi szervezettel, így különösen a helyi polgárőr szervezettel, feladat ellátásához segítséget nyújtó egyéb szervezettel.

Közterület-felügyelő jogállása, egyenruhája

7. § (1) A feladatkörében eljáró közterület-felügyelő hivatalos személy. A felügyelő a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben (a továbbiakban: Kftv.) meghatározott feladatkörében eljárva jogosult és köteles a közterületen ellenőrizni a jogszabályban előírt kötelezettségek megtartását, jogszabálysértés esetén eljárást kezdeményezni vagy az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényben meghatározott intézkedést megtenni.

(2) A felügyelő a feladatát járőrszolgálat vagy őrszolgálat keretében országosan egységes egyenruhában teljesíti.

(3) *  A közterület-felügyelő szolgálata teljesítésekor egyenruhájára (mellrészen bal oldalt) kitűzve viseli az országosan egységes, egyedi azonosító számmal ellátott felügyelői jelvényt. Az egyenruha, illetve a formaruha karjelzésén a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata címere és a „Ferencvárosi Közterület-felügyelet” felirat látható.

(4) A felügyelő köztisztviselő. Közszolgálati jogviszonyára, ha a Kftv. eltérően nem rendelkezik, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5) *  A közterület-felügyelők felett a munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja.

Záró rendelkezések

8. § A jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002. (III. 20.) számú rendelete hatályát veszti.

Budapest, 2014. január 23.

dr. Bácskai János dr. Nagy Hajnalka
polgármester jegyző

1. számú melléklet * 

1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a Fővárosi Önkormányzat egyetértésével átvállalja a Budapest IX. kerület közigazgatási területén a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő alábbi közterületekre szóló illetékességgel

Utcanév Szakaszhatár
Aszódi utca Ecseri út - Füleki utca
Bakáts utca Közraktár utca - Lónyay utca
Csarnok tér Pipa utca - Közraktár utca
Dési Huber utca Toronyház utca - Üllői út-szervizút
Drégely utca Vaskapu utca - Mester utca
Ecseri út Aszódi utca - Üllői út
Epreserdő utca Ecseri út - Ifjúmunkás utca
Füleki utca Aszódi utca - Gyáli út
Gubacsi út Hentes utca - Szabadkai út
Gubacsi út Könyves Kálmán körút - Hentes utca
Gyáli út Ecseri út - Péceli utca
Gyáli út Könyves Kálmán körút - Nagyvárad tér
Hajóállomás utca Kvassay Jenő út - HÉV felüljáró
Határ út Gubacsi út - Török Flóris utca
Ifjúmunkás utca Dési Huber utca - Epreserdő utca
Illatos út Soroksári út - Határ út
Kinizsi utca Üllői út - Közraktár utca
Koppány utca Mester utca - Soroksári út
Kvassay Dunaág híd
Kvassay Jenő út Kvassay Dunaág híd - Soroksári út
Kvassay Jenő út kapcsolódó útja Soroksári út - Gubacsi út
Lobogó utca Napfény utca - Toronyház utca
Lónyay utca Kálvin tér - Bakáts utca
Máriássy utca Soroksári út - Rákóczi híd felhajtó
Napfény utca Dési Huber utca - Illatos út
Összekötő út Soroksári út - Kvassay Jenő úti áttörés
Pipa utca Vámház körút - Csarnok tér
Pöttyös utca Üllői út - Dési Huber utca
Ráday utca Kálvin tér - Boráros tér
Szabadkai út Gubacsi út - Török Flóris utca
Távíró köz Távíró utca - Határ út
Távíró utca Távíró köz - Üllői út
Toronyház utca Lobogó utca - Dési Huber utca
Üllői út szervizútja Ecseri út - Dési Huber utca
Vágóhíd utca Soroksári út - Mester utca
Vaskapu utca Haller utca - Drégely utca

a vonatkozó jogszabályokban előírt, alábbi általános közterület-felügyeleti részfeladatokat:

a) közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése,

b) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása,

c) a jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más hatóság (szerv) hatáskörébe tartozik (közterületen jogosulatlanul, jogszabály-ellenesen elhelyezett építmények, tárgyak eltávolításának kezdeményezése),

d) közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében,

e) közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében,

f) közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében,

g) közreműködés - az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdésében meghatározott kóbor állatok befogásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok kivételével - az állategészségügyi és eb-rendészeti feladatok ellátásában,

h) a helyi közúton közterület-használati engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel nem rendelkező azon jármű - a rendőrség egyidejű értesítése melletti elszállítással történő - eltávolítása, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, ha annak üzemben tartója (használója) a közterület jogszerű állapotának helyreállítására irányuló, a járműre kihelyezett értesítésben foglaltaknak az értesítés elhelyezésétől számított 30 napig nem tesz eleget,

i) kerékbilincs alkalmazásának lehetősége a korlátozott várakozási övezetekben díjfizetés nélkül várakozó, a kiemelten védett, védett vagy korlátozott várakozási övezetben érvényes engedély nélkül elhelyezett, illetve a közterületen szabálytalanul elhelyezett járműveken, ha a szabálytalanul elhelyezett járművek balesetveszélyt nem jelentenek és a forgalmat nem akadályozzák,

j) a dohányzási tilalomra vonatkozó jogszabályi rendelkezések ellenőrzése, szankcionálása;

k) az üzemben tartó és a rendőrség értesítése mellett a közterületen szabálytalanul elhelyezett jármű elszállítással történő eltávolítása, ha az - a közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabályban foglalt esetekben - a közúti forgalom biztonságát és a közbiztonságot veszélyezteti, kivéve a közösségi közlekedést nagymértékben akadályozó módon elhelyezett jármű elszállítással történő eltávolítását,

l) a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet 40-41. §-ának, valamint más megállási, várakozási vagy táblával jelzett behajtási tilalom vagy korlátozás megszegése esetén helyszíni bírság kiszabása,

m) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben meghatározott közlekedési szabályszegés esetén a Kkt. 20. § (4a) és (4b) bekezdésében meghatározott közigazgatási bírság alkalmazása,

n) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának az ellenőrzése.

2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a Fővárosi Önkormányzat egyetértésével átvállalja a Budapest IX. kerület közigazgatási területén a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő alábbi közterületekre szóló illetékességgel

Utcanév Szakaszhatár
Haller utca Soroksári út - Nagyvárad tér
Mester utca Ferenc körút - Koppány utca

a vonatkozó jogszabályokban előírt, alábbi általános közterület-felügyeleti részfeladatokat:

a) közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése az alábbi jogszabályi esetekben megvalósuló közigazgatási szabályszegések és szabálysértések vonatkozásában történő intézkedések kivételével:

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet:

- 14. § (1) bekezdés n) pont,

- 15. § (1) bekezdés a)-c) pont,

- 15. § (6)-(7) bekezdés,

- 17. § (1) bekezdés e) pont,

- 18. § (1) bekezdés k) pont,

- 40. § (1)-(2) bekezdés,

- 40. § (5) bekezdés b)-e) pont, h)-m) pont,

- 40. § (8) bekezdés,

- 41. § (2) bekezdés a) pont, c)-e) pont,

- 59. § (3) bekezdés.

b) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása,

c) a jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más hatóság (szerv) hatáskörébe tartozik (közterületen jogosulatlanul, jogszabály-ellenesen elhelyezett építmények, tárgyak eltávolításának kezdeményezése),

d) közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében,

e) közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében,

f) közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében,

g) közreműködés - az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdésében meghatározott kóbor állatok befogásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok kivételével - az állategészségügyi és eb-rendészeti feladatok ellátásában,

h) a dohányzási tilalomra vonatkozó jogszabályi rendelkezések ellenőrzése, szankcionálása.