Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (IV.29) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat sportfeladatairól, valamint a helyi sporttevékenység támogatásáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

Alapelvek

1. § (1) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra részeként elismerve a sport kiemelkedő jelentőségét az egészségmegőrzésben, rehabilitációban, a személyiség formálásában, a közösségi magatartás kialakítása területén, - különleges szerepét az ifjúság fizikai és erkölcsi nevelésében, a helyi testedzés és a sporttevékenység feltételeinek szabályozása során - arra törekszik, hogy biztosítsa a közigazgatási területén lakó állampolgárok jogát a testi és lelki egészséghez, valamint támogassa a sportolás és a rendszeres testedzés lehetőségét. Az Önkormányzat lehetőségeihez mérten mindent elkövet, hogy a kerület állampolgárai e jogukat minél szélesebb körben gyakorolhassák.

(2) Az Önkormányzat a sport fejlesztésének és támogatásának hatékonysága és koordinációja érdekében figyelembe veszi az oktatás, az egészségügy, a szociális, a városfejlesztési, környezetvédelmi, a közművelődési és más szabadidős ágazatokat és biztosítja a sport integráns helyét a társadalmi kultúra fejlődésében.

(3) Az Önkormányzat a testnevelés és a sport rendszerét úgy működteti, hogy értékei a lakosság minél szélesebb körében érvényesüljenek, hozzájárulva a lakosság egészségi állapotának megőrzéséhez, valamint javításához, továbbá a szabadidő hasznos eltöltéséhez.

(4) A testnevelés és a sport részterületei az óvodai és iskolai testnevelés, a verseny-, illetve látványsport, a szabadidősport, a diáksport, a fiatalok és középkorúak sportja, a fogyatékosok és hátrányos helyzetűek sportja, a nyugdíjasok sportja egymással összefüggő, egymással kölcsönhatásban álló egészet képeznek, egyik terület fejlesztése sem indokolt a másik rovására.

(5) Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos tevékenysége során védeni és fejleszteni kívánja a sport erkölcsi és etikai alapjait.

A rendelet célja

2. § *  (1) A rendelet célja, hogy a helyi adottságoknak megfelelően fogalmazza meg az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatait és kötelezettségeit, valamint biztosítsa a Sportfejlesztési Koncepcióban foglaltak megvalósításához szükséges feltételrendszert, és az Önkormányzat költségvetéséből a sport támogatására rendelt összegek felhasználásának rendszerét.

(2) Az Önkormányzat lehetővé kívánja tenni, hogy a testnevelés és a sport valamennyi hasznos funkciója érvényesülhessen Ferencvárosban, különösen az egészségmegőrzés, a mozgáskultúra fejlesztése, a közösségi magatartás kialakítása, a szabadidő kulturált eltöltése, a szórakozás és szórakoztatás.

A rendelet hatálya

3. § *  A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által a sport területén kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatokra, valamint a sport támogatására rendelt pénzeszközök felhasználására, továbbá

a) a helyi sportszervezetekre, magánszemélyekre, amelyekkel, illetve akikkel a sportfeladatok ellátásáról, vagy támogatásáról az Önkormányzat megállapodást köt;

b) nevelési-oktatási intézményekre, önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítményekre;

c) a nem kerületi székhelyű, de programjaikat, rendezvényeiket a IX. kerület lakosainak javára megvalósító szervezetekre;

d) a Képviselő-testületre és szerveire, valamint a Polgármesteri Hivatalra.

II. Fejezet

Sportigazgatás

Az Önkormányzat sportfeladatai

4. § *  A kötelező települési önkormányzati feladatok ellátása mellett az Önkormányzat a Sportfejlesztési Koncepciójának meghatározása, megvalósítása során kiemelt figyelmet fordít:

a) az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények üzemeltetésére, fejlesztésére;

b) a szabadidősport feltételeinek fejlesztésére, a napi mozgást biztosító játszóterek, közparkok kialakítására, biztosítására;

c) a gyermek-, ifjúsági sport, utánpótlás-nevelés, tömegsport rendezvényeinek segítésére, támogatására;

d) sportszervezetek ösztönzésére, támogatására;

e) a lakosság minden rétegének sportolásra történő ösztönzésére;

f) az egészséges, mozgás-gazdag életmód iránti állampolgári igény felkeltésére, az egészségmegőrzés fontosságának elismerésére irányuló szemléletformálására, továbbá a szabadidősport helyi feltételeinek javítására;

g) lehetőségeihez mérten a fogyatékosak sportjának támogatására;

h) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi sportéletének segítésére;

i) a szabadidő sport célú eltöltéséhez, a feltételek biztosítására;

j) a Nyitott tornaterem és a Sport a szabadban programsorozatokra.

A sporttevékenység irányítása

5. § (1) A jogszabályokban és e rendeletben meghatározott sportfeladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és más jogköröket az önkormányzat képviselő-testülete és a mindenkori szakbizottság gyakorolja.

(2) Az önkormányzat sport feladatainak ellátása érdekében:

a) költségvetési szervet, sportlétesítményeket működtethet, tarthat fent;

b) nem önkormányzati fenntartású sportlétesítményt támogathat;

c) *  sportszervezeteket támogathat, együttműködhet velük;

d) támogatja a kerületi diáksport koordinációját végző Ferencvárosi Diáksport Bizottságot.

(3) Az önkormányzat egyes sportfeladatainak ellátása érdekében együttműködhet:

a) a kerületben működő nem önkormányzati fenntartású sportlétesítmények tulajdonosával, fenntartójával;

b) a kerületben működő nem önkormányzati és nem sport alapfeladattal, de sporttevékenységi körrel rendelkező intézményekkel, szervezetekkel.

(4) A mindenkori szakbizottság feladata, hogy kiírja az éves költségvetési rendeletben hatáskörébe utalt, a 8. §-ban szabályozott, sportcélú pályázatokat, meghatározza az elbírálás módját, dönt a keretek odaítéléséről, és ellenőrzi azok felhasználását.

A sportfeladatok ellátásának szervezeti keretei

6. § *  Az Önkormányzat e rendeletben meghatározott feladatai végrehajtásába bevonhatja a közigazgatási területén működő önkormányzati és nem önkormányzati fenntartású sportlétesítményeket, intézményeket, sportszervezeteket, magánszemélyeket.

III. Fejezet

Finanszírozás

A sporttevékenység finanszírozása, támogatása

7. § (1) Az Önkormányzat az éves költségvetési rendeletében biztosítja a szükséges pénzeszközöket az egyesületi utánpótlás-nevelésre, a sportrendezvények kiadásaira, a kerületi óvodai és diáksportra, a sport célú pályázatra, valamint a szabadidősport támogatására.

(2) Az Önkormányzat éves költségvetése működési kiadásainak legalább 1%-ával megegyező összeget sportcélra kell fordítani.

(3) Az Önkormányzat biztosítja a tulajdonában és kezelésében lévő sportlétesítmények fenntartásának, valamint üzemeltetésének pénzügyi fedezetét.

Pályázatok

8. § (1) *  Az Önkormányzat az általa fenntartott intézmények, valamint a programjaikat, rendezvényeiket a IX. kerület lakosainak javára megvalósító szervezetek, magánszemélyek részére a tárgyévi költségvetésében pályázati alapot különít el. A pályázati feltételekről, továbbá a benyújtott pályázatokról a mindenkori szakbizottság dönt.

(2) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell a pályázók körét, pályázat célját, a pályázati támogatás feltételeit, az odaítélhető támogatás összegére vagy kereteire vonatkozó rendelkezést, a támogatás felhasználásának és a beszámolás, elszámolás rendjének alapvető szabályait, a pályázati dokumentáció benyújtásának határidejét, helyét és módját, az elbírálás rendjét, határidejét és az eredményről történő értesítés módját.

(3) *  A pályázat elbírálásáról a pályázat benyújtására vonatkozó határidő leteltét követő 30 napon belül a mindenkori szakbizottság dönt, az alapítványok által benyújtott pályázatok kivételével. Az alapítványok által benyújtott pályázatokat - a mindenkori szakbizottság előzetes véleményezését követően - a Képviselő-testület bírálja el. A pályázat eredményéről hirdetményt kell közzétenni.

(4) Nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban az a szervezet,

a) amellyel szemben érintettségi és összeférhetetlenségi kizáró ok fenn áll;

b) amely a benyújtott korábbi pályázatában megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott;

c) amely a kapott támogatást a megjelölt céltól részben vagy egészben eltérő célra használta fel;

d) amely a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit nem, vagy nem szerződésszerűen teljesítette;

e) amely párt, valamint a dokumentumaikban is deklaráltan valamely párthoz tartozónak tekinti magát, illetve amely deklaráltan politikai tevékenységet folytat, vagy a Létesítő Okiratban meghatározott székhelye, illetve telephelye azonos valamely pártszervezet irodájának címével.

(5) Az Önkormányzat egyes sportfeladatainak ellátására sport célú pályázat útján támogatási szerződést köt az (1) bekezdésben nevezett intézményekkel és szereplőkkel.

(6) A támogatott szervezet a számára megítélt támogatást kizárólag a támogatási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel.

(7) *  A támogatás összegének felhasználásáról a támogatott a támogatási szerződésben meghatározott módon köteles pénzügyileg elszámolni, továbbá szakmai beszámolót készíteni a mindenkori szakbizottság - alapítványok esetében Képviselő-testület - részére.

(8) A támogatási szerződést fel kell mondani és/vagy a támogatást vissza kell fizetni, különösen, ha

a) a támogatott a benyújtott pályázatában megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott;

b) *  a támogatott a támogatással nem tud elszámolni, illetve a szakmai beszámolóját a mindenkori szakbizottság - alapítványok esetében Képviselő-testület - nem fogadta el;

c) a támogatást részben, vagy egészben eltérő célra használták fel;

d) támogatott kötelezettségeit nem, vagy nem szerződésszerűen teljesítette.

Sport Alap

9. § (1) Az Önkormányzat a Sportfejlesztési Koncepció keretein belül az utánpótlás nevelés támogatására 4 éves periódusra, évente 20 millió forint összegű Sport Alapot hoz létre.

(2) A mindenkori szakbizottság négyévente a tárgyév költségvetésének elfogadását követő ülésén dönt a Sport Alap pályázati kiírásáról.

(3) Pályázatot nyújthatnak be a Sport Alapra a 8. § (1) bekezdésében nevesített intézmények és szervezetek, amennyiben tevékenységük igazolhatóan IX. kerületi állandó lakóhellyel rendelkező sportolók - utánpótlás keretében történő - nevelésre irányul.

(4) Nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amellyel szemben érintettségi és összeférhetetlenségi kizáró ok fenn áll, valamint amelyek az Önkormányzattól bármilyen jogcímen kapott támogatással a megadott határidőig nem számoltak el, továbbá a pártokon túl azok a szervezetek, amelyek a dokumentumaikban is deklaráltan valamely párthoz tartozónak tekintik magukat, illetve amelyek deklaráltan politikai tevékenységet folytatnak, vagy a Létesítő Okiratban meghatározott székhelyük, illetve telephelyük azonos valamely pártszervezet irodájának címével.

(5) *  A pályázat elbírálásáról a pályázat benyújtására vonatkozó határidő leteltét követő 30 napon belül a mindenkori szakbizottság - alapítványok esetében Képviselő-testület - dönt. A Sport Alap pályázat eredményéről hirdetményt kell közzétenni.

(6) *  A támogatás összege adott évre eső részének felhasználásáról a támogatott a támogatási szerződésben meghatározott módon, az adott évet követő év január 31. napjáig köteles elszámolni, továbbá szakmai beszámolót készít a mindenkori szakbizottság - alapítványok esetében Képviselő-testület - részére.

(7) Amennyiben támogatott az adott évre folyósított támogatással nem tud elszámolni, és/vagy beszámolóját a mindenkori szakbizottság nem fogadja el, a következő évi támogatás nem fizethető ki.

(8) A támogatási szerződést fel kell mondani és/vagy a támogatást vissza kell fizetni, ha

a) *  támogatott a támogatással nem tud elszámolni illetve a szakmai beszámolóját a mindenkori szakbizottság - alapítványok esetében Képviselő-testület - nem fogadta el;

b) a támogatási cél részben, vagy egészben nem valósult meg;

c) a támogatási céltól eltérő felhasználás esetén;

d) támogatott kötelezettségeit nem, vagy nem szerződésszerűen teljesítette.

Záró rendelkezések

10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

(3) E rendeletet a folyamatban lévő pályázatokra is alkalmazni kell.

Budapest, 2014. április 24.

dr. Bácskai János dr. Nagy Hajnalka
polgármester jegyző