Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelete

a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról és működési rendjéről

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete az az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet célja

1. § Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a települési környezet, a táj- és településkép, a beépítési és az építészeti jellegzetesség és látvány, a helyi jelleg védelme, valamint a helyi építészeti értékek és örökség védelme, a külön rendelet szerint tervtanácsi véleményre alapozott településképi véleményezési eljárásra kijelölt építészeti-műszaki tervek előzetes véleményezésére, továbbá egyes önkormányzati döntések szakmai megalapozása érdekében helyi építészeti-műszaki tervtanácsot (továbbiakban: Tervtanács) hoz létre és működtet Ferencváros közigazgatási területére kiterjedő illetékességgel.

2. Tervtanács feladatai

2. § (1) A Tervtanács feladata:

a) a meglévő településszerkezet és településkép értékeinek védelme

b) a településkép harmonikus és nívós alakításának elősegítése

c) a településrendezési és -fejlesztési döntések szakmai megalapozása, valamint

d) a fentiekkel ellentétes hatások mérséklése, kiküszöbölése

(2) A Tervtanács a külön rendeletben meghatározottak szerint szakvéleményt ad a polgármester részére a településképi véleményezési eljárás keretében az építésügyi hatósági engedélykérelemhez.

(3) A Tervtanács véleményezi az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. § (2) bekezdése szerinti telepítési tanulmányterveket.

(4) A Tervtanács véleményez minden településképi bejelentési eljárás keretében benyújtott kérelmet, továbbá valamennyi településképi kötelezési eljárás során szakmai álláspontot nyújt.

(5) A Tervtanács előzetesen véleményez minden olyan építészeti-műszaki tervet, amelynek minősítésére a polgármester felkéri.

II. FEJEZET

A TERVTANÁCS MŰKÖDÉSE

3. A Tervtanács összetétele

3. § (1) A Tervtanács magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező természetes személyekből álló szakmai tanácsadó és véleményező testület.

(2) A Tervtanács elnökből és tervtanácsi tagokból áll, akik a tervtanácsi tárgyaláson szavazati joggal rendelkeznek. A Tervtanács elnöke az Önkormányzat főépítésze.

(3) *  A Tervtanács tagjainak száma - az elnököt is ide számítva- legfeljebb 20 fő. A tervtanácsi eljárásban - a kinevezett tagok közül - a Tervtanács elnöke által felkért tagok vesznek részt.

(4) A Tervtanácsi tagok megbízatása egy évre szól, amely meghosszabbítható.

(5) A Tervtanács tagjaira javaslatot tehetnek:

a) A Tervtanács elnöke, valamint

b) az építésügyben érdekelt szakmai, társadalmi és civil szervezetek.

(6) A Tervtanács tagjait - az (5) bekezdés szerinti javaslatok figyelembevételével - a polgármester nevezi ki, vagy vonhatja vissza a kinevezést.

(7) A Tervtanács munkájának szervezését, valamint a Tervtanács működésével kapcsolatos, az elnök feladatkörébe tartozó adminisztratív feladatokat a Tervtanács szakmai titkára (továbbiakban: Tervtanács titkára) segíti. A Tervtanácsi titkára az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának erre kijelölt köztisztviselője.

(8) A Tervtanács titkárát az elnök jelöli ki, aki feladatait az elnök irányításával végzi.

(9) A Tervtanács elnöke az egyes szakkérdések tisztázása, illetve a Tervtanács megalapozottabb vélemény-nyilvánítása érdekében bírálót (a továbbiakban: bíráló) kérhet fel.

(10) A bírálóra a Tervtanács tagjára vonatkozó szakmai feltételek az irányadók.

(11) A bíráló feladata a Tervtanácsra benyújtott tervdokumentáció írásos bírálatának elkészítése, melyre 3 munkanap áll rendelkezésére.

4. Összeférhetetlenség szabályai

4. § (1) A tervtanácsi eljárásban bírálóként, illetve elnökként, tagként, szakmai titkárként nem vehet részt a tárgyalandó tervdokumentáció tervezője, valamint annak

a) hozzátartozója,

b) a tervdokumentáció benyújtását megelőző egy éven belül szerzői jogi védelem alá eső alkotás tekintetében szerzőtársa, munkatársa, társtervezője vagy ágazati tervezője volt,

c) a munkatársa, illetve gazdasági társaságban tulajdonostársa, a tulajdonában álló gazdasági társaságnak alkalmazottja vagy azzal megbízási jogviszonyban áll, illetve

d) tulajdonában levő gazdasági társaság alkalmazásában vagy azzal megbízási jogviszonyban álló tervező.

(2) Nem vehet részt a tervtanácsi eljárásban elnökként, tagként, valamint bírálóként az a személy, aki

a) bűncselekményt követett el,

b) a szakmagyakorlással kapcsolatos szabálysértést követett el, annak jogerős megállapításától számított egy évig,

b) a külön jogszabályban meghatározottak szerint etikai-fegyelmi büntetést kapott a büntetés időtartama alatt és annak a kamarai nyilvántartásból való törléséig.

(3) A Tervtanácsban nem vehet részt az, akitől nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése.

(4) A bíráló, a tag, a szakmai titkár a tervtanács elnökének haladéktalanul köteles bejelenteni, ha vele szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn. Az összeférhetetlenségi okot az összeférhetetlenségi okról való tudomásszerzéstől számított három napon belül, de legkésőbb a tervtanács ülésén a tervtanácsi tárgyaláson részt vevő, valamint a tervtanácsi véleménnyel érintett személy is bejelentheti.

(5) Az összeférhetetlenség elbírálásának részletes szabályairól a Tervtanács ügyrendje rendelkezik.

5. A Tervtanács ügyrendi szabályai

5. § (1) A Tervtanács ügyrendje szabályozza a részletes működési szabályait a Tervtanács

a) ülése résztvevőinek számára és összetételére,

b) tagjainak tiszteletdíja mértékére,

c) üléseinek tervezett számára és ütemezésére,

d) összeférhetetlenséget érintő részletes szabályokra,

e) iratkezelési szabályaira

vonatkozóan.

(2) Az elkészített ügyrend elfogadására az Önkormányzat főépítésze tesz javaslatot. A Tervtanács ügyrendjét az Önkormányzat polgármestere fogadja el.

6. Finanszírozás

6. § (1) A tervtanácsi eljárás díj- és illetékmentes.

(2) A Tervtanács működési költségeit, a tagok és a bírálók tiszteletdíját az Önkormányzat a tárgyévi költségvetésében biztosítja. A Tervtanács működéséhez szükséges technikai és adminisztrációs feltételek biztosításáról az Önkormányzat jegyzője - az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala útján - gondoskodik.

(3) A Tervtanács tagját mindazon tervtanácsi ülés után, amelyen részt vett, továbbá a bírálót a megbízásának teljesítésekor tiszteletdíj illeti meg. A tiszteletdíj összegét, kifizetésének rendjét a Tervtanács Ügyrendje határozza meg.

(4) Nem jár tiszteletdíj a Tervtanács elnökének és tagjának, ha a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalának dolgozója.

III. FEJEZET

A TERVTANÁCSI ELJÁRÁS

7. § (1) A Tervtanács szakmai álláspontját településképi eljárása (a továbbiakban: Tervtanácsi eljárás) során alakítja ki.

(2) A Tervtanácsi eljárás Ferencváros Polgármestere (továbbiakban: Polgármester) kezdeményezésére indul és az általa megadott határidőn belül zajlik.

(3) A Tervtanácsi eljáráshoz a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 22. § (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott tartalmú és formájú építészeti-műszaki dokumentáción kívül szükséges annak papír alapú 1 példánya és nem szerkeszthető formátumú digitális adathordozón rögzített 5 példánya.

(4) Ugyanazon ténybeli állapot mellett azonos építészeti megoldást tartalmazó építészeti-műszaki dokumentáció ismételten nem véleményezhető.

(5) A Településképi véleményezési eljárásról szóló 6/2013. (II. 19) önkormányzati Rendelet 3. §-a szerinti településképi véleménynek a tervtanácsi vélemény képezi az alapját.

8. § (1) A Tervtanács minden ülésére meg kell hívni és azon

a) szavazati joggal vesz részt a Magyar Építész Kamara által delegált tag,

b) érintettség esetén szavazati joggal vesz részt a Magyar Mérnöki Kamara által delegált tag

c) tanácskozási joggal szavazati jog nélkül vehet részt

ca) a bíráló,

cb) a településképi vélemény kérelmezője,

cc) a Polgármester

cd) területileg illetékes helyi önkormányzati képviselő.

(2) *  A Tervtanács határozatképes, ha a Tervtanács ülésén legalább 3 szavazati joggal rendelkező tag jelen van.

(3) *  A Tervtanács döntéseit a jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok több mint felének azonos szavazatával hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

(4) *  A Tervtanács ülésén legfeljebb 5 tervtanácsi tag vesz részt.

9. § (1) A Tervtanács üléseiről minden esetben hangfelvétel, az elhangzott lényeges megállapításokról jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv mellékletét képezi a hangfelvétel és a bírálat.

(2) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

a) a Tervtanács nevét és székhelyét, a tárgyalás helyét és idejét,

b) a megtárgyalt tervdokumentáció tartalmának megnevezését, az építés helyét (címét),

c) napirendi pontonként a tervtanácsi tagok létszámát és a határozatképesség vagy határozatképtelenség tényét,

d) a tervező, településképi vélemény kérelmezőjének nevét, illetve elnevezését, valamint címét, illetve székhelyét,

e) a tervtanácsi tagok napirendi pontonkénti felsorolását,

f) a meghívottak napirendi pontonkénti felsorolását,

g) a bíráló nevét és címét,

h) a tervtanácsi tárgyalás előzményeit,

i) a Tervtanács elnöke által összefoglalt ajánlást,

j) egyhangúság esetén annak tényére történő utalást, véleménykülönbség esetén a szavazás elrendelését és annak eredményét, valamint a tervtanács tagjainak esetleges különvéleményét,

k) a tervtanács jelen lévő tagjainak aláírását.

(3) A Tervtanács szakmai véleményét a Korm. r.-ben és a településképi véleményezési eljárásról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott szempontok vizsgálata alapján alakítja ki.

(4) A Tervtanács a (3) bekezdés szerinti döntését egyszerű szótöbbséggel hozza meg.

(6) A Tervtanács a külön jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően gondoskodik a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, valamint a titokvédelemről.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. § (1) Ez a rendelet 2014. május 31. napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet előírásait a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Budapest, 2014. május 15.

dr. Bácskai János dr. Nagy Hajnalka
polgármester jegyző