Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatára (továbbiakban Önkormányzat), valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

II. Fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

2. § A Képviselő-testület a 2014. évi zárszámadás mellékletét képező táblarendszert - az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.18.) rendelet táblarendszerével összhangban - e rendelet mellékletei szerinti szerkezetben alakítja ki és hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az Önkormányzat, és a költségvetési szervekkel együttesen

15 069 025 eFt költségvetési bevétellel

14 192 534 eFt költségvetési kiadással

876 491 eFt költségvetési egyenleggel

2 355 440 eFt finanszírozási bevétellel (intézményi tám. nélkül)

398 111 eFt finanszírozási kiadással

az 1/B, 1/C számú melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés összefoglaló adatait, a működési- és felhalmozási mérlegét e rendelet 1/A. számú mellékletében foglalt tartalommal fogadja el.

4. § A Képviselő-testület

a) az oktatási, szociális, kulturális intézmények költségvetési kiadásait összességében 4 075 866 eFt-ban, ezen belül a kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését e rendelet 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően,

b) a Polgármesteri Hivatal 3/a mellékletében foglalt költségvetési kiadásait, ezen belül kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését, 1 646 751 eFt-ban a mellékletnek megfelelően,

c) a Közterület-felügyelet költségvetési kiadásait 394 578 eFt-ban a 3/b számú mellékletnek megfelelően,

d) az Önkormányzat 3/c. melléklet szerinti költségvetési - ezen belül kiemelt előirányzatonkénti - kiadásait együttesen 3 847 541 eFt-ban, a mellékletben foglaltak szerinti tartalommal,

e) a támogatások összegét 913 075 eFt-ban a 3/d. számú mellékletben foglaltak szerint

fogadja el.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat

a) felújítási és azzal kapcsolatos költségvetési kiadásainak teljesítését összességében 2 849 226 eFt összegben, valamint annak feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését e rendelet 4. számú mellékletében foglaltak szerint,

b) a fejlesztési, beruházási, pénzügyi befektetések és azzal kapcsolatos költségvetési kiadásainak teljesítését összességében 87 070 eFt összegben, valamint annak feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 5. számú mellékletben foglaltak szerint

hagyja jóvá.

6. § Az Önkormányzat általános és cél tartalékainak alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

7. § Az Európai Uniós forrásokkal támogatott fejlesztésekhez kapcsolódó bevételeket és a teljesített kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 7. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásainak teljesítését e rendelet a 8. számú mellékletében foglalt tartalommal hagyja jóvá.

9. § Az Önkormányzat intézményei - ezen belül a Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódása szerinti - 2014. évi létszámadatainak alakulását e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat 2014. évi mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása alakulását, valamint a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását jogcímenként e rendelet 10. és 11. számú melléklete tartalmazza

11. § 1. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évi, összesen 119 928 eFt összegű maradvány felhasználásának jogcímeit a 12. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi, összesen 2 633 121 eFt összegű maradvány felhasználásának jogcímeit a 13. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. A Képviselő-testület a Közterület-felügyelet 2014. évi, összesen 30 060 eFt összegű maradvány felhasználásának jogcímeit a 14. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. A Képviselő-testület az Óvodák, FIÜK, Szociális intézmények, FMK 2014. évi, összesen 50 711 eFt összegű maradvány felhasználását a 15. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

12. § A Képviselő-testület a 2014. december 31-i állapot szerint:

a) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek vagyonát a 16. számú mellékletben szereplő mérlegadatok alapján 228 346 089 eFt-ban,

b) az Önkormányzat és a költségvetési szervek vagyonkimutatását a 17. számú melléklet szerint

állapítja meg.

13. § A Képviselő-testület:

a) az Önkormányzat és a költségvetési szervek pénzkészlet változás bemutatását a 18. sz. melléklet,

b) az adósságállomány évenként bemutatását a 19. számú melléklet,

c) a Helyi Önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai adatait a 20. számú melléklet,

d) a Helyi Önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásainak adatait a 21. számú melléklet,

e) a Helyi Önkormányzat államigazgatási feladatainak kiadási adatait a 22. sz. melléklet,

f) az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek alakulását a 23. sz. melléklet

szerint hagyja jóvá.

III. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatályba léptető rendelkezések

14. § E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Budapest, 2015. május 21.

dr. Bácskai János dr. Szabó József Zoltán
polgármester jegyző

1.a-23. számú melléklet a 17/2015. (V. 26.) önkormányzati rendelethez