Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (III. 29.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint 26. §-ában, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, valamint 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság és a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

1-7. § * 

8-9. § * 

10-37. § * 

38. § (1) E rendelet - a 8. § és 9. § kivételével - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 8. §-a és 9. §-a 2016. október 01. napján lép hatályba.

39. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Budapest, 2016. március 24.

dr. Bácskai János dr. Szabó József Zoltán
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére