Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (VII. 05.) rendelete

a Budapest, IX. ker. BELSŐ-FERENCVÁROS (Közraktár utca - (37061/8) hrsz közterület, 37061/7 hrsz-ú telek - (37060) hrsz-ú közterület határvonala - Vámház körút (kerülethatár) - Kálvin tér területe (kerülethatár) - Üllői út (kerülethatár) - Ferenc körút - Boráros tér által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés b) és 13. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott, véleményezési jogkörben eljáró szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el: * 

1. A rendelet hatálya

1. § Jelen rendelet hatálya a Budapest IX. ker. Belső-Ferencváros, Közraktár utca - (37061/8) hrsz közterület, 37061/7 hrsz-ú telek - (37060) hrsz-ú közterület határvonala - Vámház körút tengelye (kerülethatár) - Kálvin tér (teljes területe, kerülethatár) - Üllői út tengelye (kerülethatár)- Ferenc körút tengelye - Boráros tér észak-nyugati telekhatára által határolt területre (továbbiakban: Szabályozási Terület) terjed ki.

2. Az előírások alkalmazása

2. § (1) A Szabályozási Területen területet felhasználni, telket, építési telket vagy területet kialakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni, lebontani, elmozdítani, valamint rendeltetését módosítani (együtt építési munka), településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárást lefolytatni csak e rendelet és a Szabályozási Terv alapján szabad.

(2) A Szabályozási Területen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.), az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK), a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: FRSZ) és a Fővárosi Közgyűlés 50/2015. (I. 28.) számú határozatával elfogadott Fővárosi Településszerkezeti Terv (a továbbiakban: TSZT) vonatkozó előírásait jelen rendeletben foglaltakkal együtt kell alkalmazni és az általános érvényű rendelkezések, hatósági előírások és szabványok vonatkozó előírásait kell betartani.

3. Értelmező rendelkezések, fogalommeghatározások

3. § (1) Jelen rendelet alkalmazásában:

1. Épület általános célú bruttó szintterülete: az épületnek az övezet területén elhelyezhető - nem parkolóterületi - rendeltetésű összes építményszintjének összesített bruttó alapterülete (m2)

2. Épület parkolóterületi célú bruttó szintterülete: az épületnek kizárólag parkolóterületi hasznosítású és annak üzemeltetéséhez szükséges (közlekedési és egyéb rendeltetésű) összes építményszintjének összesített bruttó alapterülete (m2)

3. Tetőidom (magastető szerkezet): a zárófödém fölé emelkedő, 10%-ot meghaladó lejtésű tetősíkok valamint függőleges térlezáró szerkezetek összessége.

4. Lapostető: épület felső lehatárolására szolgáló szerkezet, melynek lejtése a 10%-ot nem haladja meg.

5. Hagyományos tetőidom: történetileg kialakult összetett (magas) - tetőidom, manzárd-tető (saroktorony, kupola, kiemelt oromfal stb.), jellemző tetőhajlásszög: 35° feletti

6. Gerincmagasság: a magastető szerkezet tetősíkjainak legmagasabb metszésvonala és a rendezett terepszint között függőlegesen mért távolság.

7. Negatív terasz: a magastető síkjának megszakításával kialakított fedetlen terasz, melynek szerkezeti elemei nem emelkednek a tető síkja fölé.

8. Osztó- és zárópárkány vagy az épületet tagoló szerkezeti elem: az épületek homlokzatán a homlokzati síkból kiálló építészeti elem, melynek elsődleges szerepe az épület homlokzatának építészetileg igényes kialakítása.

9. Pavilon: kereskedelmi, szórakoztató́, vendéglátó́ vagy szolgáltató tevékenységre használt, huzamos emberi tartózkodásra alkalmas meghatározott ideig fennálló́ maximum 12 négyzetméter alapterületű építmény.

10. * 

11. Tetőkert: lapostető födémszerkezetén 41 cm vagy azt meghaladó felszíntakarással kialakított, növényzettel beültetett építményrész.

12. Tetőterasz: lapostető födémszerkezetén járható burkolattal kialakított felület,

13. Zöldtető: legalább 21 cm termőréteggel, vagy könnyített szerkezetű talajtakarással fedett, növényzettel telepített lapostető.

14. Köztárgy: hulladékgyűjtő, pad, közmű-műtárgy berendezése, támfal, híd, hídszerkezet, tömegközlekedési tájékoztató tábla, korlát, kerítés, parkoló automata, vezetéktartó és közvilágítási oszlop, játszótéri eszköz, közterületen elhelyezett egyéb tárgy.

4. A rendelet mellékletei

4. § (1) Térképi és rajzi mellékletek

a) SZ-1 Szabályozási Terv

b) K-1 Közterületek átlagos szélessége és az egyes utcaszakaszokra vonatkozó maximális párkánymagasságok értékei

(2) Szöveges mellékletek

a) M01 M-1 Geodéziailag bemért párkánymagasságú épületek

b) M02 M-2 Tömbök számozás szerinti lehatárolása

5. Szabályozási elemek

5. § (1) Jelen rendelet csak a Szabályozási Tervvel együtt alkalmazandó.

(2) A Szabályozási Terven rögzített kötelező érvényű szabályozási elemek:

a) építési övezet határa

b) *  építési övezet jelölése

c) építési hely

d) térszín alatti beépítés határa közterületen és telken belül

e) *  kötelező gyalogos és kerékpáros átjárás helye, kapcsolat nyomvonala javasolt

f) közforgalom elől el nem zárható terület

g) maximális párkánymagasság

h) a hely értékéhez méltó módon kialakítandó épületegyüttes

i) intézmény kötelezően megtartandó vagy kialakítandó zöldfelülete

j) megtartandó faegyed közterületen

k) kötelező közterületi fásítás (telepítendő fasor)

l) nagy- középnyomású gázvezeték védőtávolsága

(3) *  A védelem és korlátozás elemei közül kötelezőnek kell tekinteni a jelen rendeletben meghatározottakat és más jogszabályból következőket.

(4) A kötelező érvényű szabályozási elemektől eltérni vagy azokat megváltoztatni csak a rendelet módosításával lehet.

6. Telekalakításra vonatkozó rendelkezések

6. § (1) A Szabályozási Területen nyeles telek nem alakítható ki.

(2) A Szabályozási Területen a telkek a telekrendezés szabályai és az övezeti előírások keretei között összevonhatók és megoszthatók.

(3) A telekalakítással nem jöhet létre az övezeti előírásokkal ellentétes állapot.

(4) Az övezeti határvonal minden esetben telekhatár is, egy telken két övezet nem jöhet létre.

(5) A (37061/8) helyrajzi számú közterület megszüntethető, a szabályozási terven jelölt módon a 37061/7 helyrajzi számú telekkel összevonható, azzal a feltétellel, hogy megszüntetésre kerülő közterület területe a továbbiakban közforgalom elől el nem zárható terület.

7. Területfelhasználási egységek

7. § (1) A Szabályozási Terület, valamint az azt közvetlenül határoló területek a TSZT és az FRSZ szerint beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területekre tagolódnak.

(2) A beépítésre szánt területek az alábbi területfelhasználási egységekbe tartoznak:

a) *  Vt-V: 5.0 (3.5+1.5) városközpont terület

b) Vt-V: 3.0 (2.0+1.0) városközpont terület

(3) A beépítésre nem szánt területek az alábbi területfelhasználási egységekbe tartoznak:

a) KÖu - Közúti közlekedési terület

II. rendű főút számára szolgáló közúti közlekedési terület (a szabályozási területet határoló közterületek):

Fővám tér (37060) hrsz.

Vámház körút (37017) hrsz

Kálvin tér (36808) hrsz.

Üllői út (36807/1) hrsz.

Ferenc körút (37103/1) hrsz

Boráros tér (37102/2) hrsz.

Településszerkezeti jelentőségű gyűjtőút számára szolgáló közúti közlekedési terület (a területet határoló közterület):

Közraktár utca (37062) hrsz.

b) Egyéb közterületek - Vt-V városközpont területfelhasználási egységen belüli közterületek

c) Zkp - közkert, közpark terület

Markusovszky tér (36847) hrsz.

8. Az építés és bontás általános feltételei, a területeken elhelyezhető funkciók, építmények

8. § (1) A Szabályozási Területen telkenként több épület elhelyezhető a vonatkozó előírások betartásával.

(2) A Szabályozási Területen egy épületen belül különböző rendeltetési egységek is létesíthetők.

(3) Meglévő épület, épületrész akkor bontható, ha

a) nem áll értékvédelem alatt

b) helyi és fővárosi védelem alatt álló épület, épületrész esetén, ha azt életveszély elhárítása szükségessé teszi.

c) helyi és fővárosi védelem alatt álló épület, épületrész esetén a védettség megszűnését követően

d) * 

(4) *  Zárt egyedi, egy gépjármű elhelyezésére alkalmas gépjárműtároló önállóan, sorolva, vagy építmény részeként nem létesíthető.

(5) *  A Szabályozási Területen sátor, lakókocsi, tűzrakóhely nem helyezhető el.

(6) *  A Szabályozási Területen napkollektor, napelem új és meglévő rendeltetéshez kapcsolódva elhelyezhető.

9. Építmények elhelyezése, kialakítása, átalakítása, bővítése

9. § (1) *  Új épület létesítése, meglévő épület átépítése, épület, épületrész, és helyiség rendeltetésmódosítása esetén lakóhelyiség padlószint-magassága

a) legkisebb értéke a közterülettel határos épülettraktusban a közterületi járdaszinttől függőlegesen felfelé mérve:

aa) a Vámház körút, Kálvin tér, Üllői út, Ferenc körút, Közraktár u. mentén: 3,0 m,

ab) egyéb utcák, terek mentén: 1,5 m.

b) a meglévő épület földszintjén az udvar szintjével megegyező vagy magasabb.

(2) Az építési telek utcai telekhatára építési vonalnak tekintendő az alábbiak szerint

a) az utcai telekhatár teljes hosszán a földszint fölötti zárófödém magasságáig

b) a csatlakozó szomszédos épületek meglévő párkánymagasságáig azok homlokzati síkjához csatlakozóan minimum 1,5 méter szélességben

(3) A Szabályozási Területen új épület létesítése és meglévő épület bővítése, átépítése esetén az elő-, oldal- és hátsókert mérete: 0,0 m, meglévő épületek esetében kialakult, kivéve azokat a telkeket, ahol a Szabályozási Terven építési hely került jelölésre.

(4) * 

(5) Hézagosan zártsorú beépítés a Vámház körúton, az Üllői úton és a Ferenc körúton nem létesíthető.

(6) Meglévő épületek közterület felőli alagsori illetve pinceszintje a közterület felől csak abban az esetben nyitható meg, ha

a) építészeti kialakítása illeszkedik a meglévő homlokzat nyílásrendszeréhez,

b) az épület homlokzati síkja elé csak lépcső és annak korlátja, valamint a bejárat kialakítását szolgáló építmény épülhet, melynek magassága legfeljebb a meglévő magasföldszinti osztópákányig terjed és nem haladja meg a 0,5 métert;

c) a megközelítéséhez szükséges lejárat a homlokzatsíktól mért legfeljebb 0,5 m-t foglal el a közterületből és a gyalogosmozgás céljára fennmaradó közterület szélessége minimum 1,0 méter.

(7) Meglévő épület tetőterének beépítése csak abban az esetben megengedett, ha

a) az új rendeltetési egység után számított gépjárművek elhelyezése jelen rendelet parkolási előírásai szerint megoldható,

b) a párkánymagasság nem nő, az épületmagasság csak a tető hajlásszög-emelés mértékéig nő,

c) * 

(8) * 

(9) * 

(10) * 

(11) Épülethomlokzatokkal illetve tűzfalakkal határolt udvaros épület zöldtetős vagy tetőteraszos kialakítású udvarlefedése a földszinti szint vagy első emelet födémének magasságában létesíthető, amennyiben az alatta lévő szinteken az udvar felé közvetlenül lakószoba nem nyílik. Áttetsző, szellőztethető tetővel való lefedés bármelyik szint födémének magasságában létesíthető

(12) *  Meglévő épületek esetében - amennyiben az épületen belül felvonó létesítése műszakilag nem megoldható - felvonó és annak szerkezete az udvarban elhelyezhető, azzal a feltétellel, hogy annak kialakítása az udvar felé közvetlenül nyíló lakószobák használatát nem korlátozhatja.

(13) Meglévő épületek esetében - amennyiben az épületen belül műszakilag nem megoldható - alagsori vagy pinceszint mélygarázzsá történő átépítése esetén szellőző-berendezés és egyéb klímaberendezés gépészetének szerkezete az udvarban elhelyezhető a mindenkori zajvédelmi előírások betartása mellett.

10. Épületmagasság, párkány-és gerincmagasság, tető kialakítás

10. § (1) A Szabályozási Területen az egyes utcaszakaszokra vonatkozó maximális legnagyobb utcai párkánymagassági értékeket a Szabályozási Terv tartalmazza.

(2) A párkánymagasságok értékei az épület utcai homlokzatára vonatkoznak az adott utcaszakasz adottságainak figyelembe vételével és az alábbi előírások együttes alkalmazásával:

a) a megengedett legnagyobb párkánymagasságot arra az utcára kell vonatkoztatni, amely felé az adott épület homlokzata tekint. Saroktelek esetén a szélesebb utcát lehet figyelembe venni, alacsonyabb épülethez való megfelelő illeszkedés mellett, ez esetben a Szabályozási Terven feltüntetett értéket nem kell figyelembe venni.

b) *  az épület építményrészei nem nyúlhatnak túl a megengedett legnagyobb párkánymagasság vonalától a telek irányába emelkedő ferde síkon és az e metszésvonal felett 7,0 méteres távolságban lévő vízszintes síkon (a továbbiakban együtt: magassági síkok). A ferde sík hajlásszöge legfeljebb 45 fok, műemléki védelem alatt álló épületek esetén - ha az eredeti tetőszerkezet ezt indokolja - legfeljebb 60 fok.

c) *  a Duna-part menti épületsor meglévő épületeinek párkánymagassága nem növelhető, kivéve az alábbi eseteket

- sérült, elpusztult tetőzet, vagy épületdísz visszaépítése, helyreállítása

- a meglévő épület magassági síkon eleve túlnyúló tetőzetének helyreállítása

- a meglévő épület magassági síkon eleve túlnyúló tetőzetének helyreállítása

- a meglévő épület magassági síkon eleve túlnyúló tetőgerincéhez való illeszkedés során, ha ahhoz szomszédos új épület csatlakozik.

d) új épület építése esetén a meglévő szomszédos épület(ek) párkánymagasságához +/- 1,0 méteres eltéréssel csatlakozni kell

e) *  a megengedett legnagyobb párkánymagasságtól - a jelen rendelet előírásainak figyelembe vételével - el lehet térni, ha

- az adott közterület felől - a saroképület kivételével - a meglévő épületek többségének párkánymagassága a megengedett értéket meghaladja, és

- az adott ingatlannal - ugyanazon közterület felől - közvetlenül szomszédos épületek valamelyikének párkánymagassága a megengedett értéknél legalább 3,0 méterrel nagyobb.

f) a b) és e) pontban meghatározott magassági síkok fölé emelkedő épületrészek esetében

- nem falazott kémény, vagy szellőző a magassági síkokon való túlnyúlása nem lehet nagyobb 2,0 méternél, a műszakilag szükségessé váló kéménymagasítást is beleértve

- tetőfelépítmény legfeljebb 3,0 méterrel lehet magasabb a vízszintes magassági síknál

- torony, kupola, egyéb építészeti hangsúlyt képező épületrész, épületdísz, tetődísz - meglévők kivételével legfeljebb 3,0 méterrel lehet magasabb a vízszintes magassági síknál mely az épület utcai homlokzathosszának legfeljebb harmadán alkalmazható és a ferde magassági sík feletti térrészbe csak akkor nyúlhat, ha a közterület átlagos szélessége legalább 15,0 m.

(3) A Szabályozási Területen a maximális épületmagasság nem haladhatja meg a 24 métert, a beépítési magasság nem lehet nagyobb a kialakult beépítésre jellemző magassági értéknél.

(4) * 

(5) * 

(6) * 

(7) * 

11. Értékvédelem

11. § (1) *  Az egyes épületekre vonatkozó védettségeket a mindenkori hatályos jogszabályok tartalmazzák (műemlék, fővárosi védelmek, kerületi védelmek), ezeket a Szabályozási Terv tájékoztató elemként tartalmazza.

(2) A Területen nyilvántartott régészeti lelőhelyek és régészeti érdekű területek vannak. Bármilyen felszínmunkával járó beruházás esetén a kulturális örökség védelméről szóló jogszabályi előírások szerint kell eljárni.

12. A városkép védelme, városképi illeszkedés szabályai

12. § * 

13. Közlekedés, parkolás

13. § (1) A Szabályozási Területen lévő utcák szabályozási szélessége kialakult, nem változtatható.

(2) Új épület létesítése a jelen rendeletben előírt személygépkocsi férőhelyeket az építéssel egyidőben - a műszaki adottságok keretein belül - telken belül kell kialakítani.

(3) Meglévő épület bővítése, vagy funkcióváltása esetén a meglévőhöz képest annyi többletgépjármű elhelyezését kell biztosítani, mely a korábbi funkcióhoz tartozó előírásokhoz képesti növekmény. Amennyiben a szükséges parkolóférőhelyek kialakítása telken belül műszakilag nem vagy csak az előírt mértékhez képest korlátozottan lehetséges - a parkolást a vonatkozó helyi önkormányzati rendelet előírásai szerint kell megoldani.

(4) Új épület létesítése, illetve épületbővítés esetén telken belül új felszíni parkoló nem alakítható ki, kivétel ez alól az épület rendeltetésszerű használatához megállásra, várakozásra kijelölt illetve egyéb szakhatóságok által kötelezően előírt terület.

(5) A rendeltetésszerű használat biztosításához szükséges parkolóhelyeket az alábbi módon kell biztosítani:

Egy személygépkocsi számítandó:

1. minden lakás után,

2. szálláshely szolgáltató egység vendégszobaszámának fele után

3. vendéglátó egység épületen belüli fogyasztóterének minden megkezdett nettó 25 m2 alapterülete után

4. alsó- és középfokú nevelési-oktatási egység (bölcsőde, óvoda, alsó- és középfokú iskola) minden foglalkoztatottjának létszáma vagy a tantermek összes nettó alapterületének minden megkezdett nettó 100 m2-e után, azt az esetet figyelembe véve, mely a magasabb számot eredményezi

5. felsőfokú oktatási egység oktatási és kutatási helyiségeinek minden megkezdett nettó 50 m2 alapterülete után,

6. egyéb közösségi szórakoztató, kulturális egység minden megkezdett 10 férőhelye után,

7. egyéb művelődési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett nettó 100 m2 alapterülete után,

8. sportolás célját szolgáló egységek minden 20 férőhelye után

9. igazgatási, ellátó, szolgáltató és a nem fekvőbeteg-ellátó egészségügyi egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett nettó 25 m2 alapterülete után,

10. raktárhelyiségek minden megkezdett bruttó 500 m2 alapterülete után,

11. irodafunkció esetén az épület területének minden megkezdett bruttó 50 m2 alapterülete után

12. egyéb rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett bruttó 50 m2 alapterülete után,

13. * 

14. * 

(6) A Szabályozási Terv-en jelölt Kinizsi utca 14. sz., 36969 helyrajzi számú telken parkolóház-mélygarázs, a Markusovszky téren mélygarázs létesítendő jelen rendelet előírásainak betartásával.

(7) Meglévő épület alagsori és pinceszintje teremgarázzsá alakítható az övezeti előírásokkal összhangban, ha a műszaki feltételek azt lehetővé teszik.

(8) *  Amennyiben a szükséges parkolóférőhelyek kialakítása telken belül műszakilag nem, vagy csak az előírt mértékhez képest korlátozottan lehetséges a szükséges parkolóférőhelyszám megváltható az alábbi módon:

a) a személygépjármű férőhelyeket 300 méteren belül az építéssel egyidejűleg kialakításra kerülő mélygarázsban vagy parkolóházban kell kialakítani

b) *  megváltásának összege parkoló-férőhelyenként a helyi önkormányzat részére fizetendő.

14. Közterületekre vonatkozó egyedi előírások, közterületek használata

14. § * 

15. A reklámokra, hirdető berendezésekre vonatkozó rendelkezések

15. § * 

16. A közhasználat céljára átadott területekre és a Szabályozási Terven jelölt passzázsra vonatkozó rendelkezések * 

16. § (1) A közhasználat céljára átadott területeken elhelyezett hirdető-berendezések, építmények, köztárgyak, közművek létesítésének feltételei azonosak a közterületen elhelyezettekével.

(2) A Ráday u. - Üllői u. közti gyalogos passzázs (101. sz. tömb) kialakítására vonatkozó előírások:

a) Ráday utcai bejárata a Török Pál u. tengelyében kell legyen,

b) Üllői úti bejárata az Üllői út 9. sz. épületben,

c) a gyalogos passzázs földszinti/utcaszinti területéről nyílóan csak üzlethelyiségek, vendéglátó létesítmények és közforgalmú irodák helyezhetők el.

17. A közműlétesítményekre vonatkozó rendelkezések

17. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) *  A Corvinus Egyetem mellett üzemelő gáznyomásszabályozó rekonstrukciója esetén csak esztétikus, a díszburkolattal harmonizáló, járófelületnek alkalmas födémszerkezetű, kis helyigényű nyomásszabályozó telepíthető.

(5) * 

(6) *  A Szabályozási Területen a talaj-és rétegvíz áramlást várhatóan befolyásoló terepszint alatti építkezés során műszaki szükségszerűség esetén a talaj és rétegvizek megfelelő továbbvezetéséről a mélyépítés keretében gondoskodni kell.

(7) A terepszint alatti építkezéseknél figyelembe kell venni a Dunán levonuló árhullámok hatására jelentkező talajvízszint-mozgást.

(8) * 

(9) * 

(10) * 

18. Környezetvédelem

18. § (1) A Szabályozási Területen talajszennyező tevékenység nem folytatható.

(2) A Szabályozási Területen a hőellátást vezetékes energiaszolgáltatás alapú (távhő, gáz, elektromos) formában vagy megújuló (kivéve szélenergia) energiaforrásokkal kell biztosítani.

(3) Bármely építési munkálat, illetve építéshez kapcsolódó szállítás csak úgy végezhető, hogy a keletkező zaj és rezgés a lakónépességet a lehető legkevésbé zavarja.

(4) * 

19. Zöldfelületek

19. § (1) * 

(2) Meglévő épület szintterület növekedéssel járó átépítése, bővítése esetén - amennyiben a telekadottságok ezt lehetővé teszik - az építési telek nem beépített részének minden 100 m2-e után gondoskodni kell legalább 1 db közepes, vagy nagy lombkoronát növelő, város-és árnyéktűrő fa és minimum 20 db cserje, vagy árnyéktűrő talajtakaró, amennyiben a fatelepítés a kialakult állapotok miatt nem lehetséges, úgy összesen minimum 40 db cserje telepítéséről.

(3) * 

(4) * 

(5) Fásítandóak a Szabályozási Terv-en „Telepítendő közterületi fa, fasor” jelkulccsal ellátott területek, illetve közútszakaszok. A meglévő fasorok pótlása szükséges a Közraktár utcában, Üllői úton és a Ferenc körúton, a Szabályozási Terven jelzett szakaszokon.

(6) A Lónyay utca az út- és a szükséges közműrekonstrukciót követően fásítandó.

(7) Városi tér jellegű területfelhasználási móddal használandó és alakítandó ki, illetve tartandó fenn az alábbiak szerint: az Üllői út -Ferenc krt. sarkán (hrsz.:36864/1) lévő Angyal István park és a Csarnok tér (hrsz.: 37054/10), melyek területén:

a) zöldfelület legkisebb mértéke 20%,

b) az övezet minden megkezdett 200 m2-e után legalább 1 db közepes, vagy nagy lombkoronát nevelő lombhullató fa telepítendő.

20. Beépítésre szánt építési övezetek

20. § (1) Építési övezetek

a) Vt-V/IX-B jelű építési övezet

b) Vt-V/IX-B-P jelű építési övezet (Kinizsi utcai Parkolóház)

c) Vt-V/IX-B-K jelű kiemelt jelentőségű meglévő intézmények építési övezetei

ca) Vt-V/IX-B-K1 jelű építési övezet (Központi Vásárcsarnok)

cb) Vt-V/IX-B-K2 jelű építési övezet (Corvinus Egyetem meglévő épületei)

cc) Vt-V/IX-B-K3 jelű építési övezet (Bálna)

cd) Vt-V IX-B-K4 jelű építési övezet (Iparművészeti Múzeum)

ce) Vt-V/IX-B-K5 jelű építési övezet (volt Schöpf-Merei Kórház és Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona)

21. A Vt-V/IX-B jelű építési övezetre vonatkozó előírások

21. § (1) Az építési övezet területén az alábbi rendeltetésű épületek, építmények helyezhetők el:

a) közintézmény

b) igazgatás

c) iroda

d) szálláshely-szolgáltatás

e) lakás

f) szolgáltatás

g) vendéglátás

h) egyéb közösségi szórakoztatás

i) a kutatás-fejlesztés nem üzemi technológiái

j) sportlétesítmény

k) kiskereskedelem

l) parkolóépület a kizárólag erre a célra kijelölt területen

(2) A melléképítmények közül

a) a közműbecsatlakozási műtárgy, a csatlakozó közterületek felől térszín alatt

b) kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél magasabbra nem emelkedő, lefedés nélküli terasz)

c) *  200 m2 vízfelület nagyságot meg nem haladó kerti vízmedence,

d) *  napkollektor, napelem

e) *  a beépítésre nem került telekrész minden 200 m2-e után egy kerti lugas, lábon álló kerti tető legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel

f) kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő

helyezhetők el.

(3) *  Az építési övezetben nem lehet az alábbi rendeltetésű épületeket, építményeket elhelyezni és meglévő épület, épületrész rendeltetését az alábbi rendeltetésekre megváltoztatni:

a) ipari tevékenység, kivéve a szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatások közül a parkoló, parkolóhely, garázs üzemeltetése,

b) önálló raktározási tevékenység,

c) üzemanyagtöltő állomás.

(4) Az építési övezetben építményt elhelyezni az alábbi paraméterek és előírások betartásával lehet:

Az építési övezet jele: Vt-V/IX-B

a) megnevezése: városközpont terület

b) az egyes telkek beépítési módja: zártsorú

c) a telkek

legkisebb területe: 600 m2

legnagyobb területe: 4500 m2

d) legnagyobb beépítési mértéke:

da) új épület létesítése, meglévő épület szintterület növekedéssel járó átépítése vagy bővítése esetén: jelen rendelet előírásainak együttes alkalmazásával maximum 100%

db) meglévő épület esetén: kialakult, a beépítés jelen rendelet előírásaival összhangban felvonó, klíma illetve szellőzőberendezés elhelyezéséhez szükséges területtel növelhető, udvar lefedése esetén maximum 100%

e) legkisebb zöldfelületi mértéke:

ea) új épület építése esetén minimum 10%

f) legnagyobb általános szintterület:

fa) új épület létesítése esetén: az épület általános célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg a telek területének a hatszorosát (6.0 m2/ telek m2)

fb) * 

fc) *  meglévő épület átépítése, emeletráépítés, bővítés esetén: az épület általános célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg a telek területének a négy- és félszeresét (4.5 m2/ telek m2)

fd) meglévő épület esetén: kialakult, jelen rendelet előírásaival összhangban felvonó elhelyezésével, tetőtér beépítésével és az udvar lefedésével növelhető

g) legnagyobb parkolóterület:

ga) új épület létesítése esetén: az épület parkolóterületi célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg a telek területének az négyszeresét (4.0 m2/ telek m2)

gb) meglévő épület átépítése, emeletráépítés, bővítés esetén: az épület parkolóterületi célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg a telek területének a két- és félszeresét (2.5 m2/ telek m2)

gc) meglévő épület esetén: kialakult, alagsor és pinceszint átépítésével nem haladhatja meg a telek területét (1.0 m2/ telek m2)

h) legnagyobb szint alatti beépítés mértéke: 100%

(5) A Vt-V/IX-B övezetben alkalmazandó egyedi előírások:

a) * 

b) *  a Kálvin tér 7/a sz. (hrsz.: 37016) új épület építése esetén: az építhető párkánymagasság legfeljebb 15 m;

c) a Ráday u. 10. 12. (hrsz.: 36820, 36821): a metró főszellőző kivezetési helye biztosítandó a Ráday u. 52. (hrsz.: 36903) az épület párkánymagassága a Bakáts tér 3. sz. épület felső szintje alatti osztópárkánnyal azonos magasságban alakítandó ki;

d) az Üllői út 29. (hrsz.: 36848) párkánymagassága nem haladhatja meg az Üllői út 31. sz. épület párkánymagasságát (17,0 m); az Üllői út 31. (hrsz.: 36849) párkánymagassága nem emelhető

e) * 

22. A Vt-V/IX-B-P jelű építési övezetre vonatkozó előírások (Kinizsi utcai parkolóház)

22. § (1) Az építési övezet területén parkolóház rendeltetési egység és annak üzemeltetéséhez és kiszolgálásához szükséges funkciók, ehhez kapcsolódó kiskereskedelem, szolgáltatás, iroda, valamint a szükséges közlekedési funkciók és azok üzemi technológiái helyezhetők el.

(2) A melléképítmények közül a közműbecsatlakozási műtárgy, a csatlakozó közterületek felől térszín alatt helyezhető el.

(3) Az építési övezet területén nem lehet

a) önálló raktározási tevékenységet folytatni,

b) üzemanyagtöltő állomást létesíteni

(4) A létesíthető parkoló-kapacitás minimum 300 személygépkocsi férőhely.

(5) Az építési övezetben építményt elhelyezni az alábbi paraméterek és előírások betartásával lehet:

Az építési övezet jele: Vt-V/IX-B-P

a) megnevezése: városközpont terület

b) a telek beépítési módja: zártsorú

c) a telkek területe: kialakult

d) legnagyobb beépítési mértéke: jelen rendelet előírásainak együttes alkalmazásával maximum 100%

e) legkisebb zöldfelületi mértéke: 0%

f) legnagyobb általános szintterület: az épület általános célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg a telek területét (1.0)

g) legnagyobb parkolóterület: az épület parkolóterületi célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg a telek területének a kilencszeresét (9.0)

h) legnagyobb szint alatti beépítés mértéke: 100%

23. A Vt-V/IX-B-K jelű építési övezetekre (kiemelt jelentőségű meglévő intézmények) vonatkozó előírások

23. § (1) *  Az építési övezet területén az alábbi rendeltetésű épületek, építmények helyezhetők el:

a) kizárólag a meglévő, kialakult funkcióhoz kapcsolódó, azt kiszolgáló és kiegészítő egyéb funkciók, amennyiben azok terhelési határértéke nem haladja meg az intézményterületekre vonatkozó jogszabályokban rögzített, előírt határértékeket;

b) csak a fő rendeltetést kiszolgáló raktározási funkciók.

(2) Az építési övezetekben építményt elhelyezni az alábbi paraméterek és előírások betartásával lehet:

ca) Központi Vásárcsarnok

cb) Corvinus Egyetem meglévő történeti épületei

Az építési övezet jele: Vt-V/IX-B-K1, Vt-V/IX-B-K2

a) megnevezése: városközpont terület

b) az egyes telkek beépítési módja: kialakult

c) a telkek területe: kialakult

d) legnagyobb beépítési mértéke: kialakult

e) legkisebb zöldfelületi mértéke: -

f) legnagyobb szintterülete: kialakult

g) legnagyobb szint alatti beépítés mértéke: kialakult

h) az épületek épületmagassága, párkánymagassága: kialakult

cc) „Bálna” épületegyüttese

Az építési övezet jele: Vt-V/IX-B-K3

a) megnevezése: városközpont terület

b) az egyes telkek beépítési módja: kialakult

c) a telkek területe: kialakult, (a 37061/8) helyrajzi számú közterület megszüntethető, annak területével a 37061/7 helyrajzi számú telek összevonható a szabályozási terven jelölt módon

d) legnagyobb beépítési mértéke: kialakult

e) legkisebb zöldfelületi mértéke: -

f) legnagyobb általános szintterülete: az épület általános célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg a telek területének 2,4-szeresét (2.4)

g) legnagyobb szint alatti beépítés mértéke: kialakult

h) az épületek épületmagassága, párkánymagassága: kialakult

cd) az Iparművészeti Múzeum

Az építési övezet jele: Vt-V/IX-B-K4

a) megnevezése: városközpont terület

b) az egyes telkek beépítési módja: zártsorú

c) a telkek területe: kialakult

d) *  legnagyobb beépítési mértéke: Szabályozási Terven jelölt építési hely szerinti

e) legkisebb zöldfelületi mértéke: 15%

f) legnagyobb általános szintterülete: az épület általános célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg a telek területének a négyszeresét (4.0)

g) legnagyobb parkolóterülete az épület parkolóterületi célú bruttó szintterülete nem

haladhatja meg a telek területének másfélszeresét (1.5)

h) legnagyobb szint alatti beépítés mértéke: Szabályozási Terv szerint

ce) a volt Schöpf Merei Kórház és a Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona

Az építési övezet jele: Vt-V/IX-B-K5

a) megnevezése: városközpont terület

b) az egyes telkek beépítési módja: zártsorú

c) a telkek területe: kialakult

d) *  legnagyobb beépítési mértéke: Szabályozási Terven jelölt építési hely szerinti

e) legkisebb zöldfelületi mértéke: 25%

f) legnagyobb általános szintterülete: az épület általános célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg a telek területének a négyszeresét (4.0)

g) legnagyobb parkolóterülete az épület parkolóterületi célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg a telek területének másfélszeresét (1.5)

h) legnagyobb szint alatti beépítés mértéke: Szabályozási Terv szerint

(3) *  A (2) bekezdés d) és e) pontban meghatározott övezetek területén a melléképítmények közül

a) a közműbecsatlakozási műtárgy, a csatlakozó közterületek felől térszín alatt

b) kerti építmény (szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél magasabbra nem emelkedő, lefedés nélküli terasz

c) 200 m2 vízfelület nagyságot meg nem haladó kerti vízmedence,

d) a beépítésre nem került telekrész minden 200 m2-e után egy kerti lugas, lábon álló kerti tető legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel

e) kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő

helyezhetők el.

24. Beépítésre nem szánt területek

24. § (1) A beépítésre nem szánt területek az alábbi területfelhasználási egységekbe tartoznak:

a) KÖu-3/IX jelű - Közúti közlekedési területek

II. rendű főút számára szolgáló közúti közlekedési területek:

Fővám tér (37060) hrsz.

Vámház körút (37017) hrsz

Kálvin tér (36808) hrsz.

Üllői út (36807/1) hrsz.

Ferenc körút (37103/1) hrsz

Boráros tér (37102/2) hrsz.

b) KÖu-4/IX jelű - Közúti közlekedési terület

Településszerkezeti jelentőségű gyűjtőút számára szolgáló közúti közlekedési terület:

Közraktár utca (37062) hrsz.

c) Egyéb közterületek:

utcanév hrsz
Erkel utca 36 824
Köztelek utca 36 839
Biblia utca (korábban névtelen) 36 845/2
Kinizsi utca 36 850/1
Knézits utca 36 850/2
Hőgyes Endre utca 36 863
Angyal István park 36 864/1
Tompa utca 36 889
Ráday utca 36 929
Bakáts tér 36 930/2
Ráday utca 36 931
Bakáts utca 36 946
Kinizsi utca 36 967
Mátyás utca 36 985
Erkel utca 36 999
Török Pál utca 37 012
Lónyay utca 37 018
Gönczy Pál utca 37 032
Erkel utca 37 038
Imre utca 37 048
Csarnok tér 37 054/22
Pipa utca 37 055
Sóház utca 37 057
Mátyás utca 37 063
Czuczor utca 37 073
Kinizsi utca 37 086
Zsil utca 37 094
Gálya utca 37 095/12
Bakáts utca 37 096

d) Zkp/IX-B-M- közkert, közpark terület

Markusovszky tér (36847) hrsz.

25. Beépítésre nem szánt területekre vonatkozó egyedi előírások- KÖu-3, KÖu-4 jelű területek

25. § (1) A KÖu jelű területek elsősorban közlekedési célú közterületek, nyomvonal jellegű jelentős közlekedési építmények elhelyezésére szolgálnak, ezek területén autómosó nem létesíthető.

(2) A KÖu jelű területeknek a gyalogosforgalom által igénybevett területére jelen rendelet 14. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

(3) A KÖu jelű II. rendű főút számára szolgáló közúti közlekedési területeken a közúti gépjárműforgalom nem szüntethető meg.

(4) A KÖu közterületek egyéb célú használata esetén a gyalogosfelület szélessége legalább 3,0 méter és nem lehet kisebb, mint a - berendezési sáv keresztmetszetével csökkentett - szélesség 50%-a vendéglátó terasz, 75%-a közterületi pavilon elhelyezése esetén

(5) A Kálvin tér burkolt, városi tér, melyen a kialakult, meglévő zöldfelület nem csökkenthető.

26. Beépítésre nem szánt területekre vonatkozó egyedi előírások- Z-kp/IX-B-M jelű terület

26. § (1) Markusovszky tér (36847) hrsz. közkert céljára szolgáló terület.

(2) A közkert területét minimum 60%-os zöldfelülettel kell kialakítani és fenntartani.

(3) *  Az övezet területén - a közkert funkció felszíni megtartásával - szint alatti létesítményként mélygarázs és kizárólag annak üzemeltetéséhez és kiszolgálásához szükséges funkciók létesíthetők jelen rendelet előírásaival összhangban.

(4) Az övezet területén felszínen kizárólag a mélygarázs megközelítését szolgáló maximálisan két építmény helyezhető el, ezek területe egyenként nem haladhatja meg a 25 négyzetmétert, párkánymagassága a 4.0 métert.

(5) A parkolási célra kialakított területen kerékpártároló létesítése is szükséges, a kialakított gépjármű férőhely arányában minimum 20%.

(6) A parkolási célra kialakított bruttó szintterület nagysága nem haladhatja meg a (36847) hrsz-ú közterület nagyságának a háromszorosát (3.0).

27. Sajátos jogintézmények

27. § (1) A területen a kerületi önkormányzat, mint jogi személy, az alább felsorolt ingatlanokra vonatkozóan elővásárlási jogot érvényesít:

sorszám tömbszám cím hrsz cél
1 101 Üllői út 9. 36813/0/A/2 gyalogos passzázs kialakítása
2 101 Üllői út 9. 36813/0/A/3 gyalogos passzázs kialakítása
3 101 Üllői út 9. 36813/0/A/4 gyalogos passzázs kialakítása
4 101 Üllői út 9. 36813/0/A/5 gyalogos passzázs kialakítása
5 101 Üllői út 11. 36814/0/A/17 gyalogos passzázs kialakítása
6 101 Üllői út 11. 36814/0/A/18 gyalogos passzázs kialakítása
7 101 Üllői út 11. 36814/0/A/20 gyalogos passzázs kialakítása
8 101 Üllői út 11. 36814/0/A/21 gyalogos passzázs kialakítása

28. Záró rendelkezések

28. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napját követő 30. napon lép hatályba.

(2) * 

Budapest, 2016. június 30.

dr. Bácskai János dr. Ruzsits Ákos Jenő
polgármester aljegyző

1. számú melléklet a 17/2016. (VII. 05.) önkormányzati rendelethez * 

2. számú melléklet a 17/2016. (VII. 05.) önkormányzati rendelethez * 

3. számú melléklet a 17/2016. (VII. 05.) önkormányzati rendelethez

M-1
Geodéziailag bemért párkánymagasságú épületek

(tájékoztató adatok)

tömb cím hrsz párkánymagasság (m)
101 Ráday u. 16. (Erkel u. 16.) 36823 20,05
101 Üllői út 3. 36810 19,75
101 Ráday u. 8. 36819 19,57
101 Ráday u. 14. 36822 20,99
102 Kálvin téri templom főpárkány 37015 18,24
102 Kálvin tér 6. (áruház templom felőli sarka) 37016 11,00
102 Török Pál u. 4. 37014 14,90
102 Ráday utca 1-3. (emeletes része) 37013 8,96
106 Ráday u. 5. (Török Pál u. 1.) 37011 18,69
107 Csarnok tér 5. (kiemelés nélkül) 37037 19,66
114 Üllői út 31. (Kinizsi u. 38.) 36849 16,95
114 Üllői út 29. 36848 14,53
116 Lónyay u. 22. (Mátyás u. 7.) 36984 18,83
116 Lónyay u. 30-32. (Kinizsi u. 12.) 36971 23,81
116 Kinizsi u. 16. 36968/1 24,57
117 Lónyay u. 19. (Mátyás u. 5/b) 37070/1 22,22
118 Közraktár u. 10. (Czuczor u. 1.) 37077 24,46
118 Czuczor u. 5. 37075 13,75
118 Közraktár u. 14. (kollégium) 37082/1 28,28
119 Hőgyes Endre u. 10. (múzeum sarka) 36862 19,92
120 Kinizsi u. 27. (Knézich u.1.) 36919 14,55
120 Ráday u. 34. (Kinizsi u. 19.) 36923 24,70
120 Ráday u. 46. Önkormányzat épületével érintkező sarok 36928 14,50
121 Lónyay u. 38. 36959 29,58
121 Lónyay u. 42/a 36957 17,67
125 Hőgyes E. u. 1. (Knézich u. 10.) 36871 19,78
127 Bakáts tér 3. (Ráday u. 50.) főpárkány
felső szint alatti osztópárkány
36904 27,40
21,21
127 Bakáts tér 8. 36909 23,55
127 Ráday u. 56. 36901 18,96
127 Ráday u. 60. (Ferenc krt. 6.) 36898 20,30
128 Ráday u. 55. 36937 13,77
128 Ráday u. 59. 36935 20,25
128 Lónyay u. 54. 36942 18,09
128 Lónyay u. 58. 36935 24,07
129 Közraktár u. 30. (védett irodaház) 37101/1 23,92
129 Közraktár u. 34. (szemben állva bal sarok
és jobb sarok
37101/2 22,35
22,86

M-2
Tömbök számozás szerinti lehatárolása

Tömbszám Lehatárolás Hrsz Utca Házszám Terület
101 Üllői út - Erkel utca - Ráday utca 36 809 Üllői út (Ráday u) 1 (2) 1428
36 810 Üllői út 3 506
36 811 Üllői út 5 655
36 812 Üllői út 7 808
36 813 Üllői út 9 953
36 814 Üllői út 11-13 2466
36 815 Erkel utca (Üllői út) 20 (15) 1039
36 816 Erkel utca 18 1308
36 817 Ráday utca 4 389
36 818 Ráday utca 6 973
36 819 Ráday utca 8 1197
36 820 Ráday utca 10 1037
36 821 Ráday utca 12 1914
36 822 Ráday utca 14 1180
36 823 Ráday utca 16 1904
102 Kálvin tér - Ráday utca - Török Pál utca - Lónyay utca 36 809 Kálvin tér
(Ráday, Török P)
9
(1-3, 6)
3049
36 810 Kálvin tér (Török Pál) 8 (4) 1582
36 811 Kálvin tér 7 1866
36 812 Kálvin tér 6 1217
103 Vámház körút - Lónyay utca - Gönczy Pál utca - Csarnok tér - Pipa utca 37 019 Lónyay utca 3 1221
37 020 Vámház körút 15 544
37 021 Vámház körút 13 390
37 022 Vámház körút 11 1168
37 023 Vámház körút 9 640
37 024 Vámház körút 7 1557
37 025 Vámház körút (Pipa u.) 5 (2/a) 858
37 026 Pipa 2/B 591
37 027 Pipa 4 1596
37 028 Pipa 6 1216
37 029 Gönczy Pál 2 1821
37 030 Gönczy Pál 4 1108
37 031 Gönczy Pál 6 602
104 Központi Vásárcsarnok 37 056 Vámház körút 1-3 10442
105 Corvinus Egyetem főépület 37 058 Fővám tér 7-8 9620
106 Török Pál utca - Ráday utca - Erkel utca - Lónyay utca 37 000 Lónyay utca 14 385
37 001 Lónyay utca 12 280
37 002 Lónyay utca 10 0
37 003 Lónyay utca 8 1975
37 005 Lónyay utca 2 1485
37 006 Erkel utca 10 340
37 007 Erkel utca 12 270
37 008/1 Erkel utca 14/a 905
37 008/2 Ráday utca 11-13 1090
37 009 Ráday utca 9 920
37 010 Ráday utca 7 690
37 011 Ráday utca 5 1300
107 Lónyay utca - Erkel utca - Csarnok tér - Gönczy Pál utca 37 033 Lónyay (Gönczy Pál) utca 7 (3) 2875
37 034 Lónyay utca 9 1952
37 035 Lónyay utca /Erkel 6/ 11 1252
37 036 Erkel utca 4 944
37 037 Csarnok tér (Erkel utca) 5 (2) 1554
108 Üllői út - Köztelek utca - Ráday utca - Erkel utca 36 825 Ráday utca 18 2697
36 827 Ráday utca 20 873
36 828 Ráday utca 22 953
36 829/1 Ráday utca 24/B 659
36 829/3 Ráday utca 24/A 678
36 830 Ráday utca 26 1572
36 831/2 Köztelek 4/B 400
36 831/3 Köztelek utca 4/A 366
36 833 Erkel utca 17 8693
36 835 Üllői út 17-19 3320
36 836 Üllői út 21 2949
36 837 Üllői út 23 1564
36 838/1 Köztelek utca 8a 1183
36 838/2 Üllői út 25 1856
109 Ráday utca - Mátyás utca - Lónyay utca - Erkel utca 36 986 Lónyay (Mátyás) utca 20 (12) 1001
36 987 Mátyás utca 14-16 1271
36 988 Mátyás utca 18 370
36 989 Mátyás utca 20 389
36 990 Ráday utca 21 476
36 991 Ráday utca 19 1320
36 992 Ráday utca 17 1277
36 993 Ráday utca 15 1520
36 994 Erkel utca 13/A 768
36 995 Erkel utca 11 546
36 996 Erkel utca 9 630
36 997 Lónyay (Erkel) utca 16 (7) 782
36 998 Lónyay utca 18/A-B 2686
110 Erkel utca - Lónyay utca - Mátyás utca - Imre utca 37 039 Lónyay (Erkel) utca 13/A (5) 1019
37 040 Lónyay utca 13/B 948
37 041 Lónyay utca 15 1213
37 042 Lónyay (Mátyás) utca 17 (10) 1497
37 043 Erkel utca 3 701
37 044 Csarnok tér (Erkel utca) 3-4 (1) 1640
37 045 Imre utca 2 693
37 046 Imre utca 4 916
37 047 Mátyás utca (Imre) 8 (6) 1286
112 Csarnok tér - Imre utca - Mátyás utca - Közraktár utca 37 051 Imre utca 5 658
37 052 Mátyás utca 4 635
37 053 Közraktár utca (Mátyás u.) 2/a (2) 676
37 054/18 Imre utca 1 1909
37 054/19 (Csarnok térből trafóhoz) - 40
37 054/20 (Csarnok térből trafóhoz) - 68
37 054/21 Csarnok tér (Imre u.) 2 (1) 1513
113 Corvinus Egyetem épülete (Sóház) 37059 Fővám tér 13-15 1427
114 Üllői út - Kinizsi utca - Biblia utca - Ráday utca - Köztelek utca 36 840/1 Ráday utca 28 3765
36 840/7 Kinizsi utca 30-36 5199
36 840/8 Üllői út 27 1669
36 841 Ráday utca 30 1114
36 846/1 Kinizsi utca 28 354
36 848 Üllői út 29 1023
36 849 Üllői út (Kinizsi) 31 (38) 1025
115 Biblia utca - Kinizsi utca - Ráday utca 36 842 Ráday utca 32 1309
36 844 Kinizsi utca 22 1218
116 Ráday utca - Kinizsi utca - Lónyay utca - Mátyás utca 36 968/1 Kinizsi utca 16 590
36 968/2 Ráday utca 33/B 536
36 968/3 Ráday utca 33/A 528
36 969 Kinizsi utca 14 1611
36 971 Lónyay utca (Kinizsi) 30-32 (12) 4590
36 972 Lónyay utca 28 737
36 973 Lónyay utca 26 3530
36 974 Lónyay utca 24 1710
36 975 Ráday utca 31 5045
36 976 Ráday utca 29 918
36 977 Ráday utca 27 849
36 978 Ráday utca 25 586
36 979 Ráday utca 23 719
36 980 Mátyás utca 15 456
36 981 Mátyás utca 13 1025
36 982 Mátyás utca 11 922
36 983 Mátyás utca 9 493
36 984 Lónyay utca (Mátyás) 22 (7) 821
117 Lónyay utca - Czuczor utca - Közraktár utca - Mátyás utca 37 064/1 Mátyás utca (Czuczor) 1-5/a (2-10) 7239
37 064/2 Czuczor utca szélesítés - 259
37 064/3 Czuczor utca szélesítés 2
37 064/4 Czuczor utca szélesítés - 173
37 070/1 Lónyay utca 19 1577
118 Lónyay utca - Kinizsi utca - Közraktár utca - Czuczor utca 37 074 Lónyay utca (Czuczor) 23 (7) 897
37 075 Czuczor utca 5 387
37 076 Czuczor utca 3 820
37 077 Közraktár utca (Czuczor) 10 (1) 881
37 078 Közraktár utca 12/A 1428
37 079 Közraktár utca 12/B 1324
37 080 Lónyay utca 25 1390
37 081 Lónyay utca 27 1347
37 082/1 (Közraktár utca) (14-16) 2661
37 082/1 Lónyay utca 29 1075
119 Üllői út - Hőgyes Endre utca - Knézits utca - Kinizsi utca 36 851 Knézits utca 2 735
36 852 Kinizsi utca 31 596
36 853 Kinizsi utca 33 1219
36 854 Kinizsi utca 35 1246
36 855 Kinizsi utca 37 1458
36 856 Knézits utca 4 713
36 857 Knézits utca 6 679
36 858 Hőgyes Endre utca 2 757
36 859 Hőgyes Endre utca 4 946
36 860 Hőgyes Endre utca 6 915
36 861 Hőgyes Endre utca 8 908
36 862 Üllői út 33-37 9337
120 Kinizsi utca - Knézits utca - Bakáts tér - Ráday utca 36 911/2 Bakáts tér 13 561
36 912 Bakáts tér 12 2532
36 913 Knézits utca 15 647
36 914 Knézits utca 13 6090
36 919 Kinizsi utca (Knézits) 27 (1) 723
36 920 Kinizsi utca 21-25 1188
36 923 Ráday utca (Kinizsi) 34 (19) 1523
36 924 Ráday utca 38-40 2159
36 925 Ráday utca 42 2367
36 927 Ráday utca 46 2128
36 928 Bakáts tér (Ráday u.) 14 (48) 920
121 Kinizsi utca - Ráday utca - Bakáts utca - Lónyay utca 36 947 Bakáts utca (Bakáts tér) 8 (1) 1195
36 948 Ráday utca 49 1426
36 949 Ráday utca 47 1577
36 950 Ráday utca 43-45 2515
36 951 Ráday utca 41 1383
36 952 Ráday utca 39 2417
36 953 Bakáts utca 6 571
36 954 Lónyay utca 46 1094
36 955 Lónyay utca 44 1112
36 956 Lónyay utca 42/B 790
36 957 Lónyay utca 42/A 812
36 958 Lónyay utca 40 1763
36 959 Lónyay utca 38 1797
36 960 Lónyay utca 36 2129
36 961 Lónyay utca 34 916
36 962 Kinizsi utca 11 741
36 963 Kinizsi utca 13 598
36 964 Kinizsi utca 15 603
36 965 Ráday utca 37 573
36 966 Kinizsi utca (Ráday) 17 (35) 589
122 Kinizsi utca - Lónyay utca - Zsil utca - Közraktár utca 37090 Közraktár utca 18-20 6267
123 Zsil utca - Lónyay utca - Gálya utca - Közraktár utca 37 095/13 Közraktár utca 22/A 546
37 095/14 Gálya utca 4 484
37 095/15 Gálya utca 6 483
37 095/16 Lónyay utca (Gálya) 37/C (8) 379
37 095/17 Lónyay utca (Zsil) 37/A-B (9) 597
37 095/19 Zsil utca 7 362
37 095/21 Zsil utca 3-5 735
37 095/22 Közraktár utca 20/B=20 327
37 095/23 Közraktár utca (Zsil) 20/A (1) 376
124 Gálya utca- Lónyay utca - Bakáts utca - Közraktár utca 37 095/3 Közraktár utca 22/B 876
37 095/4 Gálya utca 3 420
37 09/55 Gálya utca 5 424
37 095/6 Lónyay utca (Gálya) 39/A (7) 458
37 095/7 Lónyay utca 39/B 327
37 095/8 Bakáts utca 2/D 399
37 095/9 Bakáts utca 2/C 408
37 095/10 Bakáts utca 2/B 377
125 Üllői út (Angyal István park) - Ferenc körút - Tompa utca - Bakáts tér - Knézits utca - Hőgyes Endre utca 36 864/2 Üllői (Hőgyes Endre) 39-43 (17) 1191
36 865 Hőgyes Endre u. 15 1512
36 866 Hőgyes Endre u. 13 798
36 867 Hőgyes Endre utca 11 1208
36 868 Hőgyes Endre u. 7-9 3315
36 870 Hőgyes Endre u. 3 1454
36 871 Hőgyes Endre u. (Kinizsi) 1 (10) 1086
36 872 Knézits utca 12 1062
36 873 Knézits utca (Bakáts tér) 14 (10) 6300
36 877 Ferenc krt. 44 952
36 878 Ferenc krt. 42 959
36 879 Ferenc krt. 40 966
36 880 Ferenc krt. 38 1033
36 881 Ferenc krt. 36 946
36 882 Ferenc krt. 34 887
36 883 Ferenc krt. 32 540
36 884 Ferenc krt. 30 518
36 885 Ferenc krt. 28 807
36 886 Ferenc krt. 26 836
36 887 Ferenc krt. 24 669
36 888 Bakáts tér 9 874
126 Bakáts téri templom 36 910 Bakáts tér 4503
127 Ferenc körút - Boráros tér - Ráday utca - Bakáts tér - Tompa utca 36 890 Ferenc krt. 22 805
36 891 Ferenc krt. 20 560
36 892 Ferenc krt. 18 517
36 893 Ferenc krt. 16 413
36 894 Ferenc krt. 14 443
36 895 Ferenc krt. 12 734
36 896 Ferenc krt. 10 777
36 897 Ferenc krt. 8 669
36 898 Ferenc krt. /Ráday 60/ 6 1592
36 899 Ferenc krt. (Boráros tér) 2-4 (4) 1444
36 900 Ráday utca 58 883
36 901 Ráday utca 56 1534
36 902 Ráday utca 54 2009
36 903 Ráday utca 52 2349
36 904 Bakáts tér (Ráday utca) 3 (50) 919
36 905 Bakáts tér 4 607
36 906 Bakáts tér 5 623
36 907 Bakáts tér 6 645
36 908 Bakáts tér 7 501
36 909 Bakáts tér 8 1284
128 Ráday utca - Boráros tér - Lónyay utca - Bakáts utca 36 932 Boráros tér 3 532
36 933 Ráday utca 63 856
36 934 Ráday utca (Lónyay utca) 61 (60) 915
36 935 Ráday utca (Lónyay utca) 59 (58) 1003
36 936 Ráday utca 57 649
36 937 Ráday utca 55 625
36 938 Ráday utca 53 633
36 939 Ráday utca 51 508
36 940 Bakáts tér 2 1024
36 942 Lónyay utca 54 766
36 943 Lónyay utca 52 643
36 944 Lónyay utca 50 1041
36 945 Bakáts utca 5 1057
129 Lónyay utca - Boráros tér - Közraktár utca - Bakáts utca - 37 097 Bakáts utca (Közraktár,
Lónyay)
1-3. (24., 41) 4461
37 098 Közraktár utca 28 545
37 099 Lónyay utca 43 1049
37 100/1 Lónyay utca 45 972
37 100/2 Lónyay utca 47 979
37 100/3 Lónyay utca 49 957
37 100/4 Boráros tér 2 1135
37 101/1 Közraktár utca 30-32 2888
37 101/25 Közraktár utca (Boráros tér) 34 (1) 743
130 „Bálna” épületegyüttes 37 061/7 Fővám tér 11-12 9825
(37 061/8) - - 3150