Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjjal kapcsolatos szabályok megállapításáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában, valamint a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a talajterhelési díjjal kapcsolatos szabályok megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros IX. kerület közigazgatási területén minden természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező kibocsátóra, aki/amely a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést - ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is - alkalmaz.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) kibocsátó: a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd. tv.) 2. § a) pontjában meghatározott természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

b) illetékes önkormányzati adóhatóság: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata jegyzője

A talajterhelési díj mértékének meghatározása

3. § (1) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj (2)-(3) bekezdésében meghatározott alapja, a (4) bekezdésben meghatározott egységdíj, valamint az (5) bekezdésben meghatározott területérzékenységi szorzó határozza meg.

(2) A talajterhelési díj alapja a Ktd. tv. 12. § (2) bekezdésében megállapított vízmennyiség.

(3) Mérési lehetőség hiányában a talajterhelési díj alapjául szolgáló vízmennyiséget a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 8. sz melléklete szerint meghatározott átalánymennyiségek alapján kell meghatározni, köbméterben.

(4) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke a Ktd. tv. 12. § (3) bekezdése szerint kerül meghatározásra.

(5) Budapest Főváros IX. kerület közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota szempontjából megállapított területérzékenységi szorzó 1,5.

(6) A talajterhelési díj alapjául szolgáló vízmennyiség csökkenthető a Ktd. tv. 14. §-ában meghatározott mennyiséggel.

A díjfizetési kötelezettség bevallása, megfizetése

4. § (1) A kibocsátó a talajterhelési díjat a tárgyévet követő év március 31-éig vallja be és fizeti meg.

(2) A kibocsátó a talajterhelési díj fizetési kötelezettségét Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 10401196-00029747-00000009 számú „Talajterhelési díj beszedési alszámlájára” köteles teljesíteni.

(3) A díj fizetési kötelezettség keletkezéséről, az illetékes önkormányzati adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon kell bevallást tenni.

(4) A talajterhelési díj fizetési kötelezettséget érintő változást annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell bejelenteni az illetékes önkormányzati adóhatóságnak.

(5) Az illetékes önkormányzati adóhatóság rendszeresen ellenőrzi a talajterhelési díjjal összefüggő kötelezettségek teljesítését.

Mentességek

5. § (1) Mentes a talajterhelési díj fizetése alól az a lakossági kibocsátó, aki Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendeletében az alábbi ellátások közül

a) Ferencvárosi közüzemi díj és közös költség támogatásban

b) Ferencvárosi lakbértámogatásban

c) Ferencvárosi jövedelempótló rendszeres támogatásban

részesül.

(2) Díjfizetési kedvezmény illeti meg azt a lakossági kibocsátót aki Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelete alapján Ferencvárosi rendkívüli támogatásban részesült.

(3) Az (1-2) bekezdés szerinti adómentességre jogosult kibocsátó a bevallási kötelezettség alól is mentesül.

(4) A díjfizetési kedvezmény mértéke egyedi elbírálás alapján a fizetendő díj 50%-áig terjedhet.

(5) A mentesség és a kedvezmény adóévre illeti meg a kibocsátót. A kérelmet a Ferencvárosi Önkormányzat Jegyzőjéhez kell benyújtani. A kérelem elbírálása során az adóhatóság kikéri a Jegyző tájékoztatását a jogosultság fennállásáról, valamint az általa kezelt adatokat. Indokolt esetben az adóhatóság környezettanulmányt készít.

Záró rendelkezések

6. § (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ktd. tv. és az Art. rendelkezései alapján kell eljárni.

(2) E rendelet 2017. január 01. napján lép hatályba.

(3) * 

Budapest, 2016. november 17.

dr. Bácskai János dr. Ruzsits Ákos Jenő
polgármester aljegyző