Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1. § A helyi társadalom művelődési és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a helyi lehetőségek és sajátosságok alapján, egységes alapelvek szerint a támogatandó közművelődési tevékenységek körének, ellátásuk módjának, szervezeti formáinak, és finanszírozási alapelveinek meghatározása.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat kötelező közművelődési feladatát képező közművelődési tevékenységet folytató és folytatni kívánó természetes személyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei

3. § (1) Az önkormányzat a kerület minden polgárának és közösségének biztosítja a kultúrához való hozzáférés jogát és lehetőségét.

(2) A kerület minden polgárának és közösségének joga, hogy megismerje a kulturális javakat és ezek jelentőségét a történelem alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi önismeret formálásában, valamint a rendelkezésre álló eszközök útján ezen értékek védelmével kapcsolatos ismereteket megszerezze, ezáltal hozzájárulhasson szűkebb vagy tágabb közössége - és egyben önmaga - fejlesztéséhez.

(3) Az önkormányzat a rendeletben vállalt közművelődési feladatait elsősorban az általa fenntartott közművelődési intézmény működtetésével látja el, támogatási elveit úgy alakítja, hogy minden értékes művészeti, kulturális törekvést segítsen.

Az önkormányzat által vállalt közművelődési feladatok

4. § (1) Az önkormányzat helyi közművelődési feladatai:

1. a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása

2. a gyermek-, ifjúsági-, felnőtt korosztály művelődésének, művészeti és közösségi életének, formálódásának segítése,

2.1. az ifjúság kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítése, művelődési kezdeményezéseinek segítése

3. a kerület környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, ápolása, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása:

3.1. a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése

3.2. a kerület kiemelkedő személyiségei értékteremtő tevékenységének feltárása, segítése, megismertetése

3.3. helytörténeti hagyományok ápolása és megőrzése, a helytörténeti értékek feltárása, gyűjtése, dokumentálása, kiadványokon, rendezvényeken való bemutatása

3.4. mindenki számára hozzáférhető fesztivál jellegű kulturális események, találkozók megrendezése hangsúlyt helyezve a kerületi hagyományok fenntartására

4. az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása

4.1. a nemzeti identitás erősítése, a nemzeti kulturális értékek megismertetése

4.2. a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése

4.3. a nemzetiségi kultúrák értékei megismerésének biztosítása, a nemzetiségek hagyományainak gondozása, fejlesztése

4.4. a testvérvárosi kapcsolatok kulturális részének ápolása

5. az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése

6. az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása

6.1. a közgyűjteményi és képzőművészeti kiállítások és az azokhoz kapcsolódó programok, fesztiválok szervezése

7. a kerület kulturális közéletéhez kapcsolódó alkotó- és előadóművészek, valamint az őket tömörítő szervezetek, az önszerveződő csoportok, művészeti együttesek, alkotó, művelődő közösségek támogatása

8. a kerület közigazgatási területén lévő muzeális intézmény közművelődési tevékenységének támogatása

8.1. a környezetkultúra javítása, a városesztétikai kultúra fejlesztése, köztéri alkotások helyreállításával, új szobrok, hagyományőrző emléktáblák felállításával

9. egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása

9.1. a kerület szellemi vonzerejének erősítése, a kerület lakosságmegtartó erejének növelése, a civil társadalom kulturális tevékenységének erősítése,

9.2. a kerületi lakosság kulturális különbségeinek mérséklése,

9.3. az időskorúak, a hátrányos helyzetűek, fogyatékkal élők kulturális esélyegyenlőségének biztosítása közművelődési igényeinek, közösségi életének támogatása

(2) Az önkormányzat a jelen rendelet 4. § (1) bekezdés 1., 2.1., 3.3., 3.4., 4.1., 4.2., 4.4., 9.2., 9.3. pontokban foglalt közművelődési feladatokat kiemelt feladatának tekinti.

(3) Az önkormányzat közművelődési feladatait a mindenkori kulturális koncepcióban meghatározott módon látja el.

(4) Az önkormányzat fontosnak tartja a fenntartásában működő intézményekben a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítását.

(5) Az önkormányzat intézményein, és a helyi médián keresztül, a kerület lakosai számára térítésmentesen biztosítja a megfelelő tájékoztatást a közművelődési lehetőségekről és eseményekről.

Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának szervezeti keretei

5. § (1) Az önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban a törvény) 78. § (2) bekezdésében foglaltak szerint e rendelet 4. §-ban felsorolt feladatok ellátása érdekében közművelődési intézményt működtet.

(2) Az önkormányzat a jelen rendelet 4. §-ában meghatározott célok megvalósulása érdekében, a kerületi hagyományokat és igényeket figyelembe véve, e rendelet 1. számú mellékletében felsorolt közművelődési intézményt (a továbbiakban az intézmény) működtet, emellett a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal is ellát közművelődési feladatokat.

(3) Az intézmény az alapító okiratban rögzített feladatok teljesítésével járul hozzá a kulturális, közművelődési célkitűzések megvalósulásához.

(4) *  Az intézmény éves munkaterv alapján látja el feladatait, melyet a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság hagy jóvá.

(5) Az önkormányzat a helyi közművelődési feladatok ellátásában igényt tart a civil szervezetek, egyházak, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, gazdasági társaságok kulturális tevékenységet folytató közösségek, magánszemélyek közreműködésére. A közművelődési feladatok ellátása érdekében közművelődési megállapodást köthet.

A közművelődési tevékenység finanszírozása

6. § A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása és forrásai a központi költségvetési támogatás, pályázati úton elnyerhető támogatás, intézményi finanszírozás az önkormányzat mindenkori költsévetése szerint, saját bevétel, a költségvetésen kívüli egyéb forrás.

A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzat a jogszabályi keretek között felügyeli és ellenőrzi az intézményt.

(2) A közművelődési megállapodás alapján végzett tevékenység végrehajtásának ellenőrzését a közművelődési megállapodásban kell rögzíteni.

Záró rendelkezés

8. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

Budapest, 2017. február 16.

dr. Bácskai János dr. Ruzsits Ákos Jenő
polgármester aljegyző

1. sz. melléklet

Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei:

Tagintézmények:

- Dési Huber István Művelődési Ház

- Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény

- Ferencvárosi Pincegaléria

- József Attila Emlékhely

- Pinceszínház

- József Attila - Lakótelepi Közösségi Ház

- 9. TV


  Vissza az oldal tetejére