Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

A rendelet célja

1. § * 

A rendelet hatálya

2. § *  A rendelet hatálya a közművelődési tevékenység megszervezésében résztvevőkre, a közművelődési tevékenységet folytatókra, a közművelődési megállapodás alapján közművelődési szolgáltatást biztosító szervezetekre, személyekre, valamint a szolgáltatást igénybe vevőkre terjed ki.

Általános rendelkezések * 

3. § (1) Az önkormányzat a kerület minden polgárának és közösségének biztosítja a kultúrához való hozzáférés jogát és lehetőségét.

(2) A kerület minden polgárának és közösségének joga, hogy megismerje a kulturális javakat és ezek jelentőségét a történelem alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi önismeret formálásában, valamint a rendelkezésre álló eszközök útján ezen értékek védelmével kapcsolatos ismereteket megszerezze, ezáltal hozzájárulhasson szűkebb vagy tágabb közössége - és egyben önmaga - fejlesztéséhez.

(3) Az önkormányzat a rendeletben vállalt közművelődési feladatait elsősorban az általa fenntartott közművelődési intézmény működtetésével látja el, támogatási elveit úgy alakítja, hogy minden értékes művészeti, kulturális törekvést segítsen.

Az önkormányzat közművelődéssel kapcsolatos feladatai

4. § *  (1) Az önkormányzat helyi közművelődési feladatai:

a) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása

b) a gyermek-, ifjúsági-, felnőtt korosztály művelődésének, művészeti és közösségi életének, formálódásának segítése, az ifjúság kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítése, művelődési kezdeményezéseinek segítése

c) a kerület környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, ápolása, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása:

ca) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése

cb) a kerület kiemelkedő személyiségei értékteremtő tevékenységének feltárása, segítése, megismertetése

cc) helytörténeti hagyományok ápolása és megőrzése, a helytörténeti értékek feltárása, gyűjtése, dokumentálása, kiadványokon, rendezvényeken való bemutatása

cd) mindenki számára hozzáférhető fesztivál jellegű kulturális események, találkozók megrendezése hangsúlyt helyezve a kerületi hagyományok fenntartására

d) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása

da) a nemzeti identitás erősítése, a nemzeti kulturális értékek megismertetése

db) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése

dc) a nemzetiségi kultúrák értékei megismerésének biztosítása, a nemzetiségek hagyományainak gondozása, fejlesztése

dd) a testvérvárosi kapcsolatok kulturális részének ápolása

e) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése

f) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, a közgyűjteményi és képzőművészeti kiállítások és az azokhoz kapcsolódó programok, fesztiválok szervezése

g) a kerület kulturális közéletéhez kapcsolódó alkotó- és előadóművészek, valamint az őket tömörítő szervezetek, az önszerveződő csoportok, művészeti együttesek, alkotó, művelődő közösségek támogatása

h) a kerület közigazgatási területén lévő muzeális intézmény közművelődési tevékenységének támogatása, a környezetkultúra javítása, a városesztétikai kultúra fejlesztése, köztéri alkotások helyreállításával, új szobrok, hagyományőrző emléktáblák felállításával

i) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása

ia) a kerület szellemi vonzerejének erősítése, a kerület lakosságmegtartó erejének növelése, a civil társadalom kulturális tevékenységének erősítése,

ib) a kerületi lakosság kulturális különbségeinek mérséklése,

ic) az időskorúak, a hátrányos helyzetűek, fogyatékkal élők kulturális esélyegyenlőségének biztosítása közművelődési igényeinek, közösségi életének támogatása

j) a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása, a kerületben élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének kibontakozásának támogatása, kompetenciáinak fejlesztése művészeti és egyéb foglakozásokkal, szakkörökkel, klubokkal

k) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés keretében

ka) a kerületi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot fejlesztő programok, tevékenységek szervezése és támogatása

kb) az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és használó kerületi gazdaságot fejlesztő programok kezdeményezése és támogatása

kc) az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális alapú használatának segítése, ehhez kapcsolódó oktatás szervezése.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdés a), b), cc), cd), da), db), dd), ib), ic) pontjaiban foglalt közművelődési feladatok ellátását kiemelt feladatának tekinti.

(3) Az önkormányzat közművelődési feladatait a mindenkori kulturális koncepcióval összhangban látja el.

(4) Az önkormányzat intézményein, és a helyi médián keresztül, a kerület lakosai számára térítésmentesen biztosítja a megfelelő tájékoztatást a közművelődési lehetőségekről és eseményekről.

Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának szervezeti keretei

5. § *  (1) Az önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. §/I. §-ának megfelelően a 4. §-ban meghatározott feladatok ellátása érdekében, a kerületi hagyományokat és igényeket figyelembe véve, jelen rendelet 1. számú mellékletében megjelölt közművelődési intézményt (továbbiakban: intézmény) működtet, emellett a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal is ellát közművelődési feladatokat.

(2) Az intézmény az alapító okiratban rögzített feladatok teljesítésével járul hozzá a kulturális, közművelődési célkitűzések megvalósulásához.

(3) Az önkormányzat a helyi közművelődési feladatok ellátásában igényt tart a civil szervezetek, egyházak, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, gazdasági társaságok kulturális tevékenységet folytató közösségek, magánszemélyek közreműködésére. A közművelődési feladatok ellátása érdekében közművelődési megállapodást köthet.

A közművelődési tevékenység finanszírozása

6. § A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása és forrásai a központi költségvetési támogatás, pályázati úton elnyerhető támogatás, intézményi finanszírozás az önkormányzat mindenkori költsévetése szerint, saját bevétel, a költségvetésen kívüli egyéb forrás.

A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése

7. § *  (1) Az önkormányzat a jogszabályi keretek között felügyeli és ellenőrzi az intézményt.

(2) Az intézmény éves munkaterv alapján látja el feladatait, melyet a mindenkori kulturális bizottság hagy jóvá.

(3) Az intézmény feladatai ellátásáról évente egy alkalommal beszámol a Képviselő-testület részére.

(4) A közművelődési megállapodás alapján végzett tevékenység végrehajtásának ellenőrzését a közművelődési megállapodásban kell rögzíteni.

Záró rendelkezés

8. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

Budapest, 2017. február 16.

dr. Bácskai János dr. Ruzsits Ákos Jenő
polgármester aljegyző

1. melléklet * 

Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei:

Telephelyek:

- Dési Huber István Művelődési Ház

- Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény

- Mester Galéria és Közösségi Tér

- József Attila Emlékhely

- József Attila - Lakótelepi Közösségi Ház

- KultúrOsztag

- Művészeti inkubátorház

- Bakáts Bunker