Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (III. 28.) önkormányzati rendelete

a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdésének 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Budapest Főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról és a várakozás díjáról szóló 30/2010. (VI. 04.) Főv. kgy. rendelet 13. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1-4. § * 

5. § A Rendelet 8/A. §-a kiegészül egy új (2/a) bekezdéssel az alábbiak szerint: * 

„(2/a) Ferencváros Önkormányzata által benyújtott várakozási hozzájárulási kérelem esetén a hozzájárulás kiadásának feltételei a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott igazolás, valamint a Polgármester által kiadott közfeladat ellátási igazolás az adott gépjárműre vonatkozóan.”

6-8. § * 

9. § A Rendelet kiegészül egy új 10/A. §-al az alábbiak szerint: * 

„10/A. § (1) A Budapest IX. kerületi várakozási övezetekre meghatározott maximális várakozási időtartam túllépése miatt kiszabott pótdíjat a Polgármester elengedheti, ha a kérelmező igazolja, hogy a maximális időtartam túllépésére a IX. kerületi várakozási övezetben működő országos gyógyító intézetben folyó gyógykezelése miatt került sor.

(2) A pótdíj elengedése iránti kérelmet a Parkolás-üzemeltetőhöz kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell:

a) az országos gyógyintézet (1) bekezdés szerinti igazolását,

b) a parkolás-üzemeltető társaság által kiállított fizetési felszólítást,

c) a kérelemben megjelölt időpontra vonatkozó parkolójegyet vagy a kérelmező nyilatkozatát a parkolási díj mobiltelefon által történt megfizetéséről.”

10-12. § * 

13. § (1) E rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2017. július 1-én lép hatályba.

(2) E rendelet 5. §-a és 9. §-a e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2017. március 23.

dr. Bácskai János dr. Ruzsits Ákos Jenő
polgármester aljegyző

1. számú melléklet * 


  Vissza az oldal tetejére