Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint 26. §-ában, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, valamint 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság és a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1-24. § * 

25. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Budapest, 2017. április 20.

dr. Bácskai János dr. Ruzsits Ákos Jenő
polgármester aljegyző

1. melléklet * 


  Vissza az oldal tetejére