Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

az emléktábla-állítás rendjéről

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Budapest főváros IX. kerület közigazgatási területén

a) közterületen, illetve Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő középületen, középületben és udvarán, illetve minden egyéb, az Önkormányzat tulajdonában lévő területen történő emléktábla állítására,

b) amennyiben az állítani kívánt emléktábla művészeti alkotásnak minősül, abban az esetben a nem önkormányzati tulajdonban lévő épületen történő új emléktábla állításának véleményezésére

terjed ki.

(2) A rendelet előírásait értelemszerűen alkalmazni kell a jogszerűen felállított emléktábla áthelyezése, szövegének megváltoztatása vagy eltávolítása esetén is.

(3) * 

II. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. Emléktábla: valamely valós vagy fiktív kiemelkedő jelentőségű személynek, személyeknek, eseménynek, eseményeknek, szervezetnek, szervezeteknek emléket állító szöveges tábla.

2. Középület: olyan épület, ahol a szolgáltatást igénybe vevők és a szolgáltatást nyújtók közötti kapcsolatrendszerben közfeladatok ellátása, társadalmi szolgáltatás valósul meg.

3. Közterület: ami a közhiteles ingatlannyilvántartás szerint annak minősül.

4. Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

III. Eljárási rendelkezések

3. § (1) *  Emléktáblát állítani olyan, a 2. § 1. pontban felsoroltak emlékére lehet, aki/ami

a) tevékenysége a közjót, a nemzet szellemi, anyagi gyarapodását példaértékűen szolgálta, és személye közmegbecsülést szerzett, vagy

b) a tudományok, a művészetek, a sport, a közélet valamely területén kimagaslóan jelentőset alkotott, vagy

c) Ferencváros életében, történetében kiemelkedő szerepe folytán jelentősen hozzájárult Ferencváros fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez.

(2) A 2. § 1. pontban rögzített esemény, események tekintetében csak az (1) bekezdés c) pontja alkalmazandó.

(3) Természetes személy esetén emléktábla kizárólag elhunyt személy részére állítható.

(4) Nem adható hozzájárulás olyan emléktábla állításához, valamint nem önkormányzati tulajdonú épület esetén nem támogatható olyan emléktábla állítása, amely

a) megjelenésében város-, illetve utcaképet vagy műemlék-védelmi előírást sért, vagy

b) településképi bejelentési vagy műemléki bejelentési eljárás keretében meg lett tiltva, vagy

c) címzettje nem felel meg az (1)-(3) bekezdésben foglaltaknak.

4. § (1) Az emléktáblának a kérelemben szereplő szöveggel és formában, a javasolt helyen, önkormányzati tulajdonú épület esetében - függetlenül attól, hogy az emléktábla művészeti alkotásnak minősül - történő felállításához a Képviselő-testület hozzájárulása, nem önkormányzati tulajdonú épületen kizárólag művészeti alkotásnak minősülő emléktábla felállításához a Képviselő-testület véleményezése szükséges.

(2) Az 1. § (1) bekezdés a) pontjában megjelöltek szerint tervezett emléktábla-állítás esetén a Képviselő-testületnek az emléktábla-állításhoz történő hozzájáruló döntése magában foglalja a tulajdonosi hozzájárulást is, kivéve amennyiben az Önkormányzat nem gyakorolja a tulajdonosi jogokat az érintett területtel kapcsolatban.

(3) A nem önkormányzati tulajdonban álló ingatlan esetén az emléktábla állításához szükséges a tulajdonos/tulajdonosok hozzájárulása.

(4) *  Az (1) bekezdésben meghatározott döntés meghozatala előtt ki kell kérni a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, valamint a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság véleményét.

5. § (1) A nem az Önkormányzat által kezdeményezett emléktábla-állítás esetén a kezdeményezést az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon, az Önkormányzathoz kell benyújtani, a 4. § (1) bekezdés szerinti határozatot a Képviselő-testület hozza meg a területért felelős alpolgármester előterjesztése alapján. Az Önkormányzat által kezdeményezett emléktábla állítása esetén Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal a (3) pontban részletezett nyilatkozatokat beszerzi, valamint a véleményezési eljárásokat lefolytatja.

(2) Az alpolgármester a benyújtott kérelmet lehetőség szerint a Képviselő-testület soron következő ülésére, de legkésőbb kérelem benyújtását követő 90 napon belül beterjeszti.

(3) Az emléktábla elhelyezésére irányuló kérelemnek tartalmaznia kell:

a) az emléktábla megjelenését ábrázoló tervet, a részleteket is (szöveg, ábra, betűforma, színek megjelölése, méret, anyag) egyértelműen ábrázoló méretarányban,

b) a kihelyezés helyének, módjának pontos megjelölését,

c) a kérelmező nevét, címét,

d) nyilatkozatot a szükség szerinti karbantartás, javítás, helyreállítás vállalásáról,

e) szükség szerint a településképi bejelentési vagy műemléki bejelentési eljárás keretében kiadott igazolást,

f) az emléktábla címzettje közeli hozzátartozójának hozzájáruló nyilatkozatát,

g) amennyiben az emléktábla művészeti alkotásnak minősül, úgy a műalkotás művészi értékére vonatkozó szakvéleményt.

(4) A (3) bekezdés a) pontjában nevezett szöveget jóvá kell hagynia a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteménynek, valamint a Magyar Tudományos Akadémia illetékes szakintézményének.

(5) Emléktábla-állítás esetén az emléktábla-állítással összefüggésben felmerülő költségeket a kérelmező viseli, kérelmére a Képviselő-testület döntése alapján az Önkormányzat átvállalhatja azt.

(6) A Polgármesteri Hivatal kérelmező írásbeli kérésére közbenjár az (3)-(4) bekezdésben, valamint a 6. §-ban részletezettek beszerzéséhez.

(7) A (3) bekezdés f) pontjában részletezett közeli hozzátartozói hozzájáruló nyilatkozatot a házastárs, gyermek, szülő, egyéb a 2. § 4. pontban nevesített közeli hozzátartozó sorrendben kell bekérni, valamint az ilyen módon beérkezett első nyilatkozat szerint elbírálni az emléktábla állítását.

(8) Ha a (3) bekezdés f) pontban említett nyilatkozat beszerzése a közeli hozzátartozó lakóhelye vagy más körülményei miatt rendkívüli nehézséggel vagy számottevő késedelemmel járna, elegendő erről külön feljegyzést készíteni, amelyben elő kell adni a rendkívüli nehézséget vagy a számottevő késedelmet valószínűsítő tényeket.

6. § A Képviselő-testület hozzájárulása vagy - az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti művészeti alkotásnak minősülő emléktábla esetén - véleményezése nélkül, továbbá a hozzájárulásról szóló határozatban foglaltaknak nem megfelelően elhelyezett emléktáblát a jegyző - az eltávolításra vonatkozó felszólítás kézhezvétele után 15 nap elteltével - az emléktábla tulajdonosának költségére leszerelteti és elszállíttatja, majd 30 napos tárolás után gondoskodik a megsemmisítéséről.

7. § Azon emléktáblákról, melyek állításához a Képviselő-testület hozzájárul, valamint melyek állítását a Képviselő-testület véleményezi, a jegyző nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:

a) az emléktábla helyét, a kihelyezés időpontját, a Képviselő-testület határozatának számát,

b) a kihelyező nevét, címét,

c) a karbantartásra kötelezett nevét, címét,

d) az emléktábla szövegét.

8. § (1) A nem önkormányzati tulajdonú épületen felállított emléktábla karbantartásáról, állagának megóvásáról és felújításáról az emléktábla kihelyezését kérelmező köteles gondoskodni, kérelmére a Képviselő-testület döntése alapján az Önkormányzat átvállalhatja azt.

(2) Amennyiben az emléktáblát kérelmező nem látja el az (1) bekezdésben meghatározott karbantartási kötelezettségét, úgy azt az Önkormányzat a karbantartásra kötelezett költségére megvalósítja.

(3) Az önkormányzati tulajdonú épületen felállított emléktábla karbantartásáról, állagának megóvásáról és felújításáról a Képviselő-testület köteles gondoskodni.

IV. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet 2017. május 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2017. április 20.

dr. Bácskai János dr. Ruzsits Ákos Jenő
polgármester aljegyző

1. számú melléklet

KÉRELEM

I. A kérelem tárgya (a megfelelő rész aláhúzandó):

Szöveges emléktábla elhelyezése, áthelyezése, cseréje, eltávolítása, szövegének megváltoztatása.

II. A kérelmező adatai:

II.1. Magánszemély vagy magánszemélyek közössége kezdeményező esetén:

1. kérelmező neve:

2. kérelmező lakcíme:

3. kérelmező elérhetősége:

II.2. Egyéb önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezetek:

1. kérelmező neve:

2. kérelmező székhelye:

3. kérelmező képviselőjének neve:

4. kérelmező képviselőjének elérhetősége:

5. kérelmező nyilvántartásba vételi száma:

III. A kérelmező emléktábla elhelyezése, áthelyezése, cseréje, eltávolítása, szövegének megváltoztatása iránti kérelmének indoklása:

IV. Az emléktáblára vonatkozó adatok:

IV.1. Az emléktábla elhelyezésével, áthelyezésével, cseréjével, eltávolításával, szövegének megváltoztatásával kapcsolatban érintett épület: * 

IV.2. Az emléktábla külső megjelenésének részletezése (ábra, betűforma, színek megjelölése, méret, anyag)

(kizárólag emléktábla elhelyezése, szövegének megváltoztatása esetén kell kitölteni!)

IV.3. Az emléktábla tervezett szövege:

IV.4. A kérelmező javaslata a kihelyezés helyére, módjára:

(kizárólag emléktábla elhelyezése, áthelyezése esetén kell kitölteni!)

Az emléktábla terve a formanyomtatványhoz csatolandó!

Nyilatkozatok

Alulírott .........................................................................büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a II. pontban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.

Budapest, 20............................

................................................
Kérelmező/Kérelmező szervezet képviselője

Nyilatkozat az emléktábla elhelyezésével, áthelyezésével, cseréjével, eltávolításával, szövegének megváltoztatásával kapcsolatos költségek viseléséről.

Alulírott ......................................................., a kérelmező/kérelmező szervezet képviseletében vállalom, hogy az emléktábla elhelyezésével, áthelyezésével, cseréjével, eltávolításával, szövegének megváltoztatásával járó költségek fedezését

a) vállalom/általam képviselt szervezet vállalja.

Budapest, 20............................

......................................
Kérelmező/Kérelmező szervezet képviselője

b) saját költségen nem tudom megtéríteni, így kérem Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatát, hogy szíveskedjen a költségeket átvállalni.

Budapest, 20............................

......................................
Kérelmező/Kérelmező szervezet képviselője

Nyilatkozat a fenntartás és szükség szerinti felújítás vállalásáról

Alulírott ......................................................., kérelmező/kérelmező szervezet képviseletében vállalom, hogy az emléktábla fenntartását és szükség szerinti felújítását a kihelyezéstől megszűnéséig

a) biztosítom, az abból fakadó költségeket viselem.

Budapest, 20............................

......................................
Kérelmező/Kérelmező szervezet képviselője

b) nem áll módomban biztosítani, így kérem Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatát, hogy szíveskedjen a költségeket átvállalni.

Budapest, 20............................

......................................
Kérelmező/Kérelmező szervezet képviselője