Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

az emléktábla-állítás rendjéről szóló 12/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-2. § * 

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépéskor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Budapest, 2018. június 21.

dr. Bácskai János dr. Dombóvári Csaba
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére