Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokra terjed ki.

II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

2. § A Képviselő-testület a 2018. évi zárszámadás mellékletét képező táblarendszert - az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.20.) rendelet táblarendszerével összhangban - e rendelet mellékletei szerinti szerkezetben alakítja ki és hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az Önkormányzattal és a költségvetési szervekkel együttesen

16 061 336 eFt költségvetési bevétellel

14 830 620 eFt költségvetési kiadással

1 230 716 eFt költségvetési egyenleggel

2 019 226 eFt működési egyenleggel

- 788 510 eFt felhalmozási egyenleggel

5 625 804 eFt működési finanszírozási bevétellel (irányítósz.tám. nélkül)

2 044 400 eFt működési finanszírozási kiadással (irányítósz.tám., nélkül)

2 744 866 eFt felhalmozási finanszírozási bevétellel

48 000 eFt felhalmozási finanszírozási kiadással

1 230 716 eFt költségvetési többlettel

6 327 887 eFt belső finanszírozási bevétellel (maradvány igénybevétele)

ebből:3 583 021 működési belső finanszírozási bevétel eFt

2 744 866 felhalmozási belső finanszírozási bevétel eFt

42 783 eFt belső finanszírozási bevétellel (államháztartáson belüli megelőlegezések)

2 000 000 eFt belső finanszírozási bevétellel (belf. értékpapírok bevételei)

48 000 eFt felhalmozási finanszírozási kiadással

44 400 eFt működési finanszírozási kiadással (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése)

2 000 000 eFt működési finanszírozási kiadással (belföldi értékpapír vás.)

az 1/B, 1/C számú melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés összefoglaló adatait, működési- és felhalmozási mérlegét e rendelet 1/A. számú mellékletében foglalt tartalommal fogadja el.

4. § A Képviselő-testület

a) az oktatási, szociális, kulturális intézmények költségvetési kiadásait összességében 4 326 699 eFt-ban, ezen belül a kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését e rendelet 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően,

b) a Polgármesteri Hivatal 3/a mellékletében foglalt költségvetési kiadásait, ezen belül kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését, 1 904 699 eFt-ban a mellékletnek megfelelően,

c) a Közterület-felügyelet költségvetési kiadásait 698 071 eFt-ban a 3/b számú mellékletnek megfelelően,

d) az Önkormányzat 3/c. melléklet szerinti költségvetési - ezen belül kiemelt előirányzatonkénti - kiadásait együttesen 4 523 293 eFt-ban, a mellékletben foglaltak szerinti tartalommal,

e) a támogatások összegét 1 406 336 eFt-ban a 3/d. számú mellékletben foglaltak szerint

fogadja el.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat

a) a 4. sz. mellékletben foglaltak szerinti felújítási és azzal kapcsolatos költségvetési kiadásainak teljesítését, valamint annak feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését összességében 1 174 293 eFt összegben,

b) az 5. sz. mellékletben foglaltak szerinti fejlesztési, beruházási, pénzügyi befektetések és azzal kapcsolatos költségvetési kiadásainak teljesítését, valamint annak feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését összességében 349 316 eFt összegben hagyja jóvá.

6. § Az Önkormányzat általános és cél tartalékainak alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

7. § Az Európai Uniós forrásokkal támogatott fejlesztésekhez kapcsolódó bevételeket és a teljesített kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 7. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásainak teljesítését e rendelet 8. számú mellékletében foglalt tartalommal hagyja jóvá.

9. § Az Önkormányzat intézményei - ezen belül a Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódása szerinti - 2018. évi átlagos statisztikai állományi létszámadatainak alakulását e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat 2018. évi mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolásának alakulását, valamint a kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását jogcímenként e rendelet 10. és 11. számú melléklete tartalmazza

11. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi, összesen 234 781 eFt összegű maradvány felhasználásának jogcímeit a 12. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi, összesen 7 170 945 eFt összegű maradvány felhasználásának jogcímeit a 13. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2018. évi, összesen 69 525 eFt összegű maradvány felhasználásának jogcímeit a 14. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat által fenntartott óvodák, a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények, a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ, a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága, a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei, a Ferencvárosi Pinceszínház 2018. évi, összesen 33 735 eFt összegű maradvány felhasználását a 15. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

12. § A Képviselő-testület a 2018. december 31-i állapot szerint:

a) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek vagyonát a 16. számú mellékletben szereplő mérlegadatok alapján 224 441 794 eFt-ban,

b) az Önkormányzat és a költségvetési szervek vagyonkimutatását a 17. számú melléklet szerint állapítja meg.

13. § A Képviselő-testület:

a) az Önkormányzat és a költségvetési szervek pénzkészlet változás bemutatását a 18. sz. melléklet,

b) az adósságállomány évenként bemutatását a 19. számú melléklet,

c) az Önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai adatait a 20. számú melléklet,

d) az Önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásainak adatait a 21. számú melléklet,

e) az Önkormányzat államigazgatási feladatainak kiadási adatait a 22. sz. melléklet,

f) az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek alakulását a 23. sz. melléklet,

g) az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkció szerinti bemutatását a 24. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatályba léptető rendelkezések

14. § E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Budapest, 2019. május 16.

dr. Bácskai János dr. Dombóvári Csaba
polgármester jegyző

1a-24. számú melléklet a 8/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelethez