Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2020. (IV. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel – az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére – kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének feladat – és hatáskörét gyakorolva Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében, valamint a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokra terjed ki.

II. Fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

2. § A 2019. évi zárszámadás mellékletét képező táblarendszert – az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 26.) rendelet táblarendszerével összhangban – e rendelet mellékletei szerinti szerkezetben kerül kialakításra és elfogadásra.

A költségvetés végrehajtásának bevételei és kiadásai

3. § (1) A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az Önkormányzattal és a költségvetési szervekkel együttesen

17.782.487 eFt költségvetési bevétellel

17.175.501 eFt költségvetési kiadással

606.986 eFt költségvetési egyenleggel

2.141.886 eFt működési egyenleggel

–1.534.900 eFt felhalmozási egyenleggel

3.386.379 eFt működési finanszírozási bevétellel (irányítósz.tám. nélkül)

42.783 eFt működési finanszírozási kiadással (irányítósz.tám. nélkül)

4.186.396 eFt felhalmozási finanszírozási bevétellel

48.000 eFt felhalmozási finanszírozási kiadással

606.986 eFt költségvetési többlettel

7.508.986 eFt belső finanszírozási bevétellel (maradvány igénybevétele)

ebből:3.322.590 működési belső finanszírozási bevétel eFt

4.186.396 felhalmozási belső finanszírozási bevétel eFt

63.789 eFt belső finanszírozási bevétellel (államháztartáson belüli megelőlegezések)

48.000 eFt felhalmozási finanszírozási kiadással

42.783 eFt működési finanszírozási kiadással (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése)

az 1/B, 1/C számú melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A költségvetés összefoglaló adatait, működési- és felhalmozási mérlegét e rendelet 1/A. számú mellékletében foglalt tartalommal kerül elfogadásra.

4. § Az

a) oktatási, szociális, kulturális intézmények költségvetési kiadásait összességében 4.825.875 eFt-ban, ezen belül a kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése e rendelet 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően,

b) a Polgármesteri Hivatal 3/a mellékletében foglalt költségvetési kiadásait, ezen belül kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése, 2.093.955 eFt-ban a mellékletnek megfelelően,

c) a Közterület-felügyelet költségvetési kiadásait 658.627 eFt-ban a 3/b számú mellékletnek megfelelően,

d) az Önkormányzat 3/c. melléklet szerinti költségvetési – ezen belül kiemelt előirányzatonkénti – kiadásait együttesen 4.211.039 eFt-ban, a mellékletben foglaltak szerinti tartalommal,

e) a támogatások összege 1.620.974 eFt-ban a 3/d. számú mellékletben foglaltak szerint

kerül elfogadásra.

5. § Az Önkormányzat

a) a 4. sz. mellékletben foglaltak szerinti felújítási és azzal kapcsolatos költségvetési kiadásainak teljesítése, valamint annak feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezése összességében 2.356.862 eFt összegben,

b) az 5. sz. mellékletben foglaltak szerinti fejlesztési, beruházási, pénzügyi befektetések és azzal kapcsolatos költségvetési kiadásainak teljesítése, valamint annak feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezése összességében 940.737 eFt összegben

kerül jóváhagyásra.

6. § Az Önkormányzat általános és cél tartalékainak alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

7. § Az Európai Uniós forrásokkal támogatott fejlesztésekhez kapcsolódó bevételeket és a teljesített kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 7. számú mellékletben foglaltak szerint kerül jóváhagyásra.

8. § Az Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásainak teljesítése e rendelet 8. számú mellékletében foglalt tartalommal kerül jóváhagyásra.

9. § Az Önkormányzat intézményei – ezen belül a Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódása szerinti – 2019. évi átlagos statisztikai állományi létszámadatainak alakulását e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat 2019. évi mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolásának alakulását, valamint a kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását jogcímenként e rendelet 10. és 11. számú melléklete tartalmazza

11. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi, összesen 251.420 eFt összegű maradvány felhasználásának jogcímeit a 12. számú mellékletben foglaltak szerint kerül jóváhagyásra.

(2) Az Önkormányzat 2019. évi, összesen 7.673.299 eFt összegű maradvány felhasználásának jogcímeit a 13. számú mellékletben foglaltak szerint kerül jóváhagyásra.

(3) A Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2019. évi, összesen 102.108 eFt összegű maradvány felhasználásának jogcímeit a 14. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat által fenntartott óvodák, a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények, a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ, a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága, a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei, a Ferencvárosi Pinceszínház 2019. évi, összesen 62.151 eFt összegű maradvány felhasználása a 15. számú mellékletben foglaltak szerint kerül jóváhagyásra.

12. § A 2019. december 31-i állapot szerint:

a) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek vagyona a 16. számú mellékletben szereplő mérlegadatok alapján 225.043.820 eFt-ban,

b) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek vagyonkimutatása a 17. számú melléklet szerint

kerül megállapításra.

13. § Az

a) Önkormányzat és a költségvetési szervek pénzkészlet változás bemutatása a 18. sz. melléklet,

b) az adósságállomány évenként bemutatása a 19. számú melléklet,

c) az Önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai adatait a 20. számú melléklet,

d) az Önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásainak adatait a 21. számú melléklet,

e) az Önkormányzat államigazgatási feladatainak kiadási adatait a 22. sz. melléklet,

f) az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek alakulása a 23. sz. melléklet,

g) az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkció szerinti bemutatása a 24. sz. melléklet

szerint kerül jóváhagyásra.

III. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatályba léptető rendelkezések

14. § E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Budapest, 2020. április 22.

Baranyi Krisztina Baloghné dr. Nagy Edit
polgármester címzetes főjegyző

1a–24. sz. melléklet a 15/2020. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez