Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 33/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

a gépjármű elhelyezési kötelezettség helyi szabályairól

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel - az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére - kihirdetett veszélyhelyzetben Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének feladat - és hatáskörét a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet célja és hatálya

1. § A rendelet célja, hogy Ferencváros területén szabályozza az épületek, önálló rendeltetési egységek, területek használatához előírt gépjárművek elhelyezésének módját.

2. § (1) E rendelet hatálya Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros (a továbbiakban: Kerület) közigazgatási területére terjed ki.

(2) A rendelet hatálya a Kerület közigazgatási területén belül kiterjed minden építtetőre, aki:

a) új lakóépületet vagy más, nem lakás céljára szolgáló épületet épít, létesít,

b) meglevő épületet bővít, átalakít,

c) rendeltetési mód változással járó épület átalakítást végez,

d) építési tevékenységgel nem járó rendeltetési mód változtatást valósít meg.

2. Gépjármű elhelyezési kötelezettség

3. § (1) A hatályos kerületi építési szabályzatokban meghatározott építési tevékenységek, és rendeltetés változtatások feltételeként meghatározott gépjármű elhelyezési kötelezettséget e rendelet alapján kell teljesíteni.

(2) Új épület létesítésekor az adott városrészre hatályos kerületi építési szabályzat előírásaiban meghatározott gépjármű elhelyezési kötelezettségnek - amennyiben az megoldható - telken belül kell eleget tenni.

3. Gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltása

4. § (1) Gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltására kivételes módon, csak abban az esetben és mértékben van lehetőség, ha az adott ingatlanon a ki- és behajtás forgalomtechnikai okokból bizonyítottan nem megoldható, vagy a telken a már meglévő épület, a telek méretei vagy egyéb műszaki adottságok a telken belüli parkolást nem teszik lehetővé.

(2) Amennyiben a tervezett rendeltetéshez tartozó gépjármű elhelyezés saját telken igazolhatóan nem biztosítható, akkor Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) egyetértése esetén a gépjármű elhelyezési kötelezettség a szükséges mértékben pénzben megváltható.

(3) A pénzbeli megváltás engedélyezéséről a főépítész részletesen indokolt javaslata alapján a polgármester dönt.

5. § (1) A gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltásról - az 1. mellékletben lévő minta alkalmazásával - szerződést kell kötni, melyet a pénzbeli megváltást engedélyező döntést követően az építtető kezdeményez az építési tevékenység megkezdését megelőzően.

(2) A gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltásának összege parkolóhelyenként:

a) új épület építése esetén 8 000 000 Ft (azaz nyolcmillió forint),

b) meglévő épület átalakítása, bővítése és rendeltetésmód változtatása vagy meglévő rendeltetési egység megosztása esetén 4 000 000 Ft (azaz négymillió forint),

mely összeg befizetésének igazolása a tevékenység megkezdésének feltétele.

(3) A pénzbeli megváltás pénzügyi teljesítésének határideje:

a) átalakítás, rendeltetésváltozás, épületbővítés esetén: a szerződés megkötését követő 30 napon belül;

b) új építési tevékenység esetén: az építési tevékenység megkezdésének napján, de legkésőbb a 4. § (3) bekezdésében meghatározott döntés kézhezvételétől számított 3 éven belül.

(4) A befizetésről szóló igazolást az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszerbe (ÉTDR) fel kell tölteni, mely a használatbavételi engedély kiadásának feltétele.

(5) Az építkezés megkezdését az Önkormányzat felé írásban be kell jelenteni.

A megváltás teljes összegének pénzügyi teljesítését megelőzően:

a) a tervezett építési tevékenység nem kezdhető meg;

b) a tervezett építkezéshez kapcsolódóan közterület-használati hozzájárulás nem adható.

(6) Amennyiben az építési szándék, rendeltetésváltoztatás meghiúsul, ennek igazolásától számított 15 napon belül a befizetett megváltás összegét az Önkormányzat - kamat felszámítása nélkül - visszafizeti.

6. § (1) A gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltásából eredő bevételek a Kerület közigazgatási területén belül a

a) közösségi autóhasználattal,

b) kerékpározással,

c) közhasználatú területek minőségének javításával,

d) parkolóhelyekkel

kapcsolatos fejlesztésekre, rendszerek fenntartására, támogatásokra kerülnek felhasználásra.

(2) A befizetéseket az Önkormányzat elkülönítetten tartja nyilván.

(3) A befizetésekről és azok felhasználásáról a költségvetési rendelet szabályai szerint kell beszámolni.

4. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

(2) * 

Budapest, 2020. november 25.

Baranyi Krisztina Baloghné dr. Nagy Edit
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet

SZERZŐDÉS
gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltásról

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata

(1092 Budapest, Bakáts tér 14.

képviseli: .......................................................................... polgármester),

- a továbbiakban: Önkormányzat

másrészről

név: .........................................................................................................

lakcím/székhely: .......................................................................................

szigsz./cégjegyzékszám:

adóazonosító jel/adószám: ........................................................................

képviseli: ...............................................................................................),

- a továbbiakban: Építtető

között a mai napon az alábbiak szerint:

I. Előzmények:

1.1. Építtető a .................................... helyrajzi számú, természetben a Budapest Főv. IX. kerület .............................................. szám alatt található ingatlanon az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény alapján olyan építési tevékenységet kíván végezni, illetve meglévő épület tetőtéri bővítését, rendeltetésmód változtatását vagy meglévő rendeltetési egység megosztását kívánja megvalósítani az alábbiak szerint:

Tervezett építési beruházás megnevezése: ...................

1.2. Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Főépítészi Csoportjával történt egyeztetés alapján Felek megállapították, hogy az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 42. §-a és a Ferencváros ........................................................................................................... Építési Szabályzatról szóló .......................... számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: KÉSZ) ...... §-a alapján előírt ........ számú parkolóhelyből ............. parkolóhely ................................................ okból telken belül nem helyezhető el.

1.3. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a gépjármű elhelyezési kötelezettség helyi szabályairól szóló.../2020. (... . ...) számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 4. § (2) és (3) bekezdései alapján a gépjármű elhelyezési kötelezettség a szükséges mértékben pénzben megváltható, melyet a polgármester ....................... sz. döntésével engedélyezett

II. A gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltása:

2.1. Felek megállapodnak abban, hogy az 1.2. pontban megjelölt telken belül el nem helyezhető ........... db parkolóhely létesítését Építtető parkolóhely-megváltási díj megfizetésével teljesíti.

2.2. A parkolóhely-megváltási díj az Ör. 5. § (2) bekezdése alapján

parkolóhelyenként ............,- Ft, azaz ............................................... forint,

összesen ...........................,- Ft, azaz .............................................. forint.

2.3. Jelen szerződés szerinti megváltási díjat átalakítás, rendeltetésváltozás, épületbővítés esetén a szerződés megkötését követő 30 napon belül, új építési tevékenység esetén: az építési tevékenység megkezdésének napján, de legkésőbb az Ör. 4. § (3) bekezdésében meghatározott döntés kézhezvételétől számított 3 éven belül meg kell fizetni.

2.4. Építtető kötelezettséget vállal arra, hogy az építés megkezdésének tényleges időpontjáról az Önkormányzatot írásban értesíti.

2.5. Építtető kötelezettséget vállal arra, hogy a 2.2. pontban meghatározott egyszeri parkolóhely-megváltási díj teljes összegét az ott írt határidőben az Önkormányzat a K&H Banknál vezetett 10401196-00029000-00000007 számú számlájára befizeti és a befizetésről szóló igazolást - az építési tevékenységgel nem járó rendeltetési mód változtatás kivételével - az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszerbe (ÉTDR) feltölti.

III. Egyéb rendelkezések:

3.1. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Ör., az OTÉK, a vonatkozó KÉSZ és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadók.

3.2. Felek a jelen szerződést annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Budapest, ...............................................

...........................................................
polgármester
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
.......................................................
Építtető
Pénzügyi ellenjegyző: ..............................
Pénzügyi Iroda vezetője

  Vissza az oldal tetejére