Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IV. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel - az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére - kihirdetett veszélyhelyzetben Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének feladat - és hatáskörét a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet célja

1. § A helyi közhatalom gyakorlásának átláthatósága kiemelkedően fontos közérdek, ami akkor biztosított, ha a települési önkormányzatok által kezelt közérdekű adatokat bárki megismerheti, döntéshozatala átlátható, költségvetése közérthető, szerződései bárki számára hozzáférhetők, az általa kiírt közbeszerzések adatai bárki számára elérhetőek, vezetőinek vagyoni helyzetét bárki nyomon követheti, valamint az általa tulajdonolt gazdasági társaságok és általa alapított költségvetési intézmények gazdálkodását bárki megismerheti, ezért e rendelet célja Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának átláthatóságát biztosító jogi keret megteremtése.

2. Értelmező rendelkezés

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. adatkezelő: az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, a gazdasági társaság, az alapítvány, valamint a költségvetési szerv;

2. alapítvány: az az alapítvány, valamint az a közalapítvány, amely tekintetében az önkormányzat alapítói jogokat gyakorol;

3. gazdasági társaság: önkormányzat közvetlen vagy közvetett többségi tulajdonában álló gazdasági társaság (FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt., Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft., Ferencvárosi Média Nonprofit Kft.);

4. intézmény: az önkormányzat által alapított költségvetési szerv (Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei, Ferencvárosi Pinceszínház, Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága, Ferencváros Intézményüzemeltetési Központ, Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények, Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által alapított óvodák)

5. közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott fogalom;

6. közérdekű bejelentés: a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvényben meghatározott panasz és közérdekű bejelentés;

7. önkormányzat: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata;

8. polgármesteri hivatal: Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal.

3. A közérdekű adatok közzététele, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igény teljesítése

3. § Az adatkezelő a honlapján közzéteszi:

a) a szervezeti és személyzeti adatait,

b) tevékenységére, működésére és gazdálkodására vonatkozó adatait,

c) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 1. melléklete szerinti általános közzétételi listában meghatározott adatokat.

4. § (1) Az adatkezelő a honlapján közzéteszi:

a) az adatigényléshez szükséges jogi tájékoztatást, amely tartalmazza az adatigénylés folyamatát végigkövető, a határidőkről és a jogi lehetőségekről, valamint a személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatást,

b) az arra vonatkozó tájékoztatást, hogy az adatkérő kizárhatja az adatkérése és az arra az adatkezelő által adott válasz nyilvánosságra hozatalát, c) az adatigénylés fogadására kijelölt elektronikus levélcímet.

(2) *  4. § (2) Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy az adatigénylés fogadására kijelölt elektronikus levélcímre érkező elektronikus levél beérkezéséről az elektronikus levél feladója elektronikus úton automatikus, a beérkezés tényét megerősítő visszaigazolást kapjon.

4. Az adatkezelők működésének és gazdálkodásának az átláthatósága

5. § Az önkormányzat a honlapján elektronikusan kereshető formában közzéteszi:

a) legkésőbb a képviselő-testületi és a bizottsági ülések összehívását követő három munkanapon belül a képviselő-testületi és bizottsági ülések napirendjét;

b) legkésőbb a képviselő-testületi tagok számára történő elérhetővé tételét követő három munkanapon belül a képviselő-testület ülésének napirendjén szereplő valamennyi, nyilvános ülésen tárgyalandó előterjesztést;

c) legkésőbb a bizottsági tagok számára történő elérhetővé tételét követő három munkanapon belül a bizottság ülésének napirendjén szereplő valamennyi, nyilvános ülésen tárgyalandó előterjesztést;

d) a képviselő-testületi ülést követő 15 napon belül a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvét, és - amennyiben készült - az ülésen készült képfelvételt; valamennyi nyílt szavazás név szerinti eredményét;

e) a bizottsági ülést követő 15 napon belül a bizottsági ülés jegyzőkönyvét, és - amennyiben készült - az ülésen készült képfelvételt, valamint valamennyi nyílt szavazás név szerinti eredményét;

f) a közmeghallgatást követő 15 napon belül a közmeghallgatásról készített jegyzőkönyvét, - amennyiben készült - a közmeghallgatáson készült képfelvételt;

g) *  a képviselő-testületi és a bizottsági ülést követő 10 munkanapon belül a képviselő-testületi és a bizottsági ülésen meghozott határozatok egységes szerkezetű szövegét.

6. § (1) Az önkormányzat a honlapján közzéteszi:

a) a polgármester, az alpolgármester(ek), az önkormányzati képviselők, a tanácsnok(ok), a bizottsági elnökökés bizottsági tagok nevét, valamint ezen személyek tiszteletdíjának, költségtérítésének és természetbeni juttatásainak mértékét;

b) a tanácsnok által ellátott feladatok jegyzékét és a tanácsnok éves munkájáról készített beszámolót;

c) az alpolgármester(ek) és az önkormányzati képviselők éves munkájáról készített beszámolót;

d) a gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek, felügyelőbizottsági tagjainak és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerinti vezető állású munkavállalóinak

da) nevét,

db) tisztségét vagy munkakörét.

(2) A gazdasági társaság - az (1) bekezdés d) pontjában foglaltakon túl - elérhetővé teszi a gazdasági társaság Mt. 208. §-a szerinti vezető állású munkavállalóira vonatkozóan:

a) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatásokat, ezen belül külön feltüntetve alapbérét, egyéb időbérét, teljesítménybérét, valamint az időbért megalapozó időtartamot, illetve a teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelményeket,

b) az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján a munkavállalóra irányadó végkielégítés mértékét, illetve felmondási idő időtartamát,

c) az Mt. 228. § alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét.

(3) Amennyiben a gazdasági társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő megbízási jogviszonyban látja el, a gazdasági társaság elérhetővé teszi:

a) a vezető tisztségviselő megbízási díjának mértékét,

b) a vezető tisztségviselőt a megbízási díjon felül illető egyéb járandóságokat,

c) a vezető tisztségviselő részére jogviszonyának megszűnése esetén járó pénzbeli juttatások mértékét.

(4) A gazdasági társaság elérhetővé teszi a gazdasági társaság felügyelőbizottsága tagjának:

a) díjazását és egyéb járandóságait,

b) jogviszonya megszűnése esetén járó pénzbeli juttatások mértékét.

7. § (1) Az önkormányzat a honlapján - a szociális helyzet alapján bérbe adott lakásokra vonatkozó bérleti szerződések kivételével - negyedévente közzéteszi az általa és a hivatal által megkötött polgári jogi szerződések listáját, amely tartalmazza a szerződéskötés dátumát, a szerződő felek megnevezését, a szerződés tárgyát és a szerződés értékét.

(2) Az önkormányzat a honlapján a szerződés megkötését követő 60 napon belül elérhetővé teszi az általa és a hivatal által kötött évi nettó 3 millió forintos értékhatárt meghaladó polgári jogi szerződések másolati példányát.

(3) Az adatkezelő - az önkormányzat és a hivatal kivételével - negyedévente közzéteszi honlapján az általa megkötött polgári jogi szerződések listáját, amely tartalmazza a szerződéskötés dátumát, a szerződő felek megnevezését, a szerződés tárgyát és a szerződés értékét.

(4) Az adatkezelő - az önkormányzat és a hivatal kivételével - a szerződés megkötését követő 60 napon belül elérhetővé teszi az általa kötött évi nettó 3 millió forintos értékhatárt meghaladó polgári jogi szerződések másolati példányát.

(5) Az (1)-(4) bekezdés szerint közzétett adatok a szerződés megszűnését követő ötödik naptári év utolsó napját követően távolíthatóak el az adatkezelő honlapjáról.

8. § (1) Az önkormányzat a honlapján közzéteszi az alapítványok

a) ügyvezető szerve tagjainak a nevét, b) felügyelő szerve tagjainak a nevét, c) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szervezeti-működési szabályzatát, d) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, e) beszámolóját és az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést, valamint - ha ennek készítésére köteles - a közhasznúsági mellékletet.

(2) Az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott adatokat ezen adatok alapítvány általi közzétételére vonatkozó határidőt követő 30 napon belül kell közzétenni. Az (1) bekezdés a) - d) pontjaiban megjelölt adatokat azok módosulását követő 30 napon belül közzé kell tenni.

(3) Az önkormányzat a honlapján elérhetővé teszi valamennyi költségvetési szerv vezetőjének a nevét, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratát, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szervezeti-működési szabályzatát. Ezen adatokban, dokumentumokban történt változást a módosulásukat követően 30 napon belül elérhetővé kell tenni.

(4) A gazdasági társaságra vonatkozóan a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (3) bekezdésében megjelölt adatokat is elérhetővé kell tenni az önkormányzat honlapján.

5. A vagyonnyilatkozatok átláthatósága

9. § (1) Az önkormányzat a honlapján közzéteszi az önkormányzat képviselőjének, társadalmi megbízatású alpolgármesterének a vagyonnyilatkozatát - az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével - legkésőbb a vagyonnyilatkozat tételt követő 15 napon belül.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott személyek vállalják a vagyonnyilatkozat elektronikusan kereshető formátumban történő elkészítését és erre kiterjedően kifejezett, írásbeli hozzájárulást tesznek, az (1) bekezdésben meghatározott személyek vagyonnyilatkozatát karakterhű másolatban, valamint elektronikusan kereshető formátumban kell közzétenni.

(3) Az önkormányzati képviselő valamennyi vagyonnyilatkozatának a vagyonnyilatkozat tételt követő 15. naptól az e jogviszony megszűnését követő naptári év utolsó napjáig kell elérhetőnek lennie.

(4) Az önkormányzat honlapján közzéteszi az önkormányzati képviselőjének a vagyonnyilatkozatára vonatkozó vagyonnyilatkozati eljárás során hozott döntését és annak írásba foglalt indokolását.

6. Az önkormányzat költségvetésének átláthatósága

10. § Az önkormányzat a honlapján közzéteszi

a) az elfogadását követő 15 munkanapon belül a költségvetését, valamint szöveges formátumban az elfogadott költségvetés indokolását;

b) elfogadásuktól számított 15 munkanapon belül költségvetés módosításait, a költségvetés végrehajtásáról szóló évközi beszámolókat, az éves beszámolót és a zárszámadást

c) a független könyvvizsgálói jelentést.

11. § Az önkormányzat a honlapján közzéteszi

a) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 1. § (1) bekezdésben meghatározott szervezetek által vagy nevében kezelt pénzügyi forrásból finanszírozott támogatás érdekében benyújtott pályázatokat;

b) a pályázatban igényelt támogatás összegét;

c) a pályázat elbírálásának várható időpontját;

d) a nyertes pályázatokat és az elnyert támogatás összegét;

e) a pályázat eredményeként elnyert támogatásra vonatkozó támogatási szerződést;

f) a pályázat alapján végrehajtott tevékenységről készített beszámolót.

8. A közbeszerzések átláthatósága

12. § Az adatkezelő a honlapján közzéteszi:

a) az Infotv. 1. melléklet III. 8. pontja szerinti adatokat,

b) az elektronikus közbeszerzési rendszerben történő közzététellel egyidejűleg az ajánlatkérőként az eljárás azonosítóját és az eljárásra mutató linkeket;

c) az ajánlattételi felhívások megküldésével egyidejűleg a hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárásban meghívott ajánlattevők nevét;

d) amennyiben az erre vonatkozó adat az adatkezelő rendelkezésére áll, meghívásos közbeszerzési eljárás esetén a részvételi felhívás kibocsátásával egyidejűleg az arra vonatkozó megállapításokat tartalmazó iratot, hogy a meghívott ajánlattevők nem állnak egymással olyan viszonyban, amely korlátozza a tisztességes versenyt.

9. A közérdekű bejelentők védelme

13. § (1) Az adatkezelő a honlapján közzéteszi

a) a közérdekű bejelentések fogadásának és intézésének, valamint tartalmuk kivizsgálásának az adatkezelő által alkalmazott eljárásrendjéről szóló szabályzatot.

b) a közérdekű bejelentők védelmére vonatkozó jogszabályi előírások ismertetését;

c) az a) pontban meghatározott szabályzat alapján készített, közérthetően fogalmazó ismertetést a közérdekű bejelentések kezeléséről;

d) a közérdekű bejelentések adatkezelő által történő fogadásának és intézésének, valamint a közérdekű bejelentés tartalma kivizsgálásának az adatkezelőnél alkalmazott eljárásrendjét;

e) a közérdekű bejelentések fogadására szolgáló elektronikus levelezési címet vagy olyan párbeszédablak vagy felület elérhetőségét, amelyen keresztül a közérdekű bejelentés közvetlenül megtehető.

(2) Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy a közérdekű bejelentések fogadására megjelölt elektronikus levélcímre érkező elektronikus levelek beérkezéséről az elektronikus levél feladója elektronikus úton automatikus visszaigazolást kapjon.

(3) A közzététel során felismerhetetlenné kell tenni

a) a célhoz kötöttség elvére is figyelemmel a közérdekből nyilvános adatnak nem minősülő személyes adatot,

b) a minősített adatot,

c) az Infotv. 27. § (3) bekezdésére is figyelemmel az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (1)-(2) bekezdése szerinti üzleti titkot és védett ismeretet,

d) azt az adatot, amelynek megismerhetőségét törvény mérlegelést nem engedően kizárja.

10. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2021. június 1-jén lép hatályba.

(2) A 7. § (3)-(4) bekezdése és a 13. § 2022. június 1-jén lép hatályba.

(3) Az önkormányzat az általa vagy a hivatal által e rendelet hatálybalépését megelőző 6 éven belül kötött, nettó ötmillió forintot meghaladó értékű polgári jogi szerződéseket folyamatosan, de legkésőbb 2021. június 30. napjáig közzéteszi a 7. § (1) bekezdésének megfelelően.

(4) Az adatkezelő - az önkormányzat és a hivatal kivételével - az e rendelet hatálybalépését megelőző 6 éven belül kötött, nettó ötmillió forintot meghaladó értékű polgári jogi szerződéseket folyamatosan, de legkésőbb 2022. június 1. napjáig közzéteszi honlapján a 7. § (3) bekezdésének megfelelően.

(5) *  2019. november 14. napjától Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló 18/2021. (IV. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 31/2021. (X.21.) önkormányzati rendelete hatálybalépésének napjáig meghozott képviselő-testületi és bizottsági határozatok egységes szerkezetű szövegét az önkormányzat honlapján legkésőbb 2021. december 31-ig kell közzétenni.

Budapest, 2021. 04. 15.

Baranyi Krisztina Baloghné dr. Nagy Edit
polgármester címzetes főjegyző