Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel – az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére – kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének feladat – és hatáskörét gyakorolva Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokra terjed ki.

II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

2. § A 2020. évi zárszámadás mellékletét képező táblarendszert – az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 18.) önkormányzati rendelet táblarendszerével összhangban – e rendelet mellékletei szerinti szerkezetben kerül kialakításra és elfogadásra.

A költségvetés végrehajtásának bevételei és kiadásai

3. § (1) A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló az Önkormányzattal és a költségvetési szervekkel együttesen

14.551.858 eFt költségvetési bevétellel

16.106.886 eFt költségvetési kiadással

–1.555.028 eFt költségvetési egyenleggel

469.256 eFt működési egyenleggel

–2.024.284 eFt felhalmozási egyenleggel

4.367.263 eFt működési finanszírozási bevétellel (irányítósz.tám.és lekötött betét nélkül)

697.779 eFt működési finanszírozási kiadással (irányítósz.tám. és lekötött betét nélkül)

3.892.656 eFt felhalmozási finanszírozási bevétellel

48.000 eFt felhalmozási finanszírozási kiadással

7.529.444 eFt belső finanszírozási bevétellel (maradvány igénybevétele)

ebből:3.636.788 működési belső finanszírozási bevétel eFt

3.892.656 felhalmozási belső finanszírozási bevétel eFt

730.475 eFt (államháztartáson belüli megelőlegezések)

48.000 eFt felhalmozási finanszírozási kiadással

697.779 eFt működési finanszírozási kiadással (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése)

az 1/B, 1/C számú melléklet szerint kerül jóváhagyásra.

(2) A költségvetés összefoglaló adatait, működési- és felhalmozási mérlegét e rendelet 1/A. számú mellékletében foglalt tartalommal kerül elfogadásra.

4. § Az

a) oktatási, szociális, kulturális intézmények költségvetési kiadásait összességében 4.778.536 eFt-ban, ezen belül a kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése e rendelet 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően,

b) a Polgármesteri Hivatal 3/a mellékletében foglalt költségvetési kiadásait, ezen belül kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése, 2.007.625 eFt-ban a mellékletnek megfelelően,

c) a Közterület-felügyelet költségvetési kiadásait 725.806 eFt-ban a 3/b számú mellékletnek megfelelően,

d) az Önkormányzat 3/c. melléklet szerinti költségvetési – ezen belül kiemelt előirányzatonkénti – kiadásait együttesen 4.087.920 eFt-ban, a mellékletben foglaltak szerinti tartalommal,

e) a támogatások összege 1.708.603 eFt-ban a 3/d. számú mellékletben foglaltak szerint

kerül elfogadásra.

5. § Az Önkormányzat

a) a 4. sz. mellékletben foglaltak szerinti felújítási és azzal kapcsolatos költségvetési kiadásainak teljesítése, valamint annak feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezése összességében 2.400.298 eFt összegben,

b) az 5. sz. mellékletben foglaltak szerinti fejlesztési, beruházási, pénzügyi befektetések és azzal kapcsolatos költségvetési kiadásainak teljesítése, valamint annak feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezése összességében 167.591 eFt összegben

kerül jóváhagyásra.

6. § Az Önkormányzat általános és cél tartalékainak alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

7. § Az Európai Uniós forrásokkal támogatott fejlesztésekhez kapcsolódó bevételeket és a teljesített kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 7. számú mellékletben foglaltak szerint kerül jóváhagyásra.

8. § Az Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásainak teljesítése e rendelet 8. számú mellékletében foglalt tartalommal kerül jóváhagyásra.

9. § Az Önkormányzat intézményei – ezen belül a Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódása szerinti – 2020. évi átlagos statisztikai állományi létszámadatainak alakulását e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat 2020. évi mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolásának alakulását, valamint a kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását jogcímenként e rendelet 10. és 11. számú melléklete tartalmazza.

11. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi, összesen 315.267 eFt összegű maradvány felhasználásának jogcímeit a 12. számú mellékletben foglaltak szerint kerülnek jóváhagyásra.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi, összesen 5.483.173 eFt összegű maradvány felhasználásának jogcímeit a 13. számú mellékletben foglaltak szerint kerülnek jóváhagyásra.

(3) A Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2020. évi, összesen 79.014 eFt összegű maradvány felhasználásának jogcímeit a 14. számú mellékletben foglaltak szerint kerülnek jóváhagyásra.

(4) Az Önkormányzat által fenntartott óvodák, a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények, a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ, a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága, a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei, a Ferencvárosi Pinceszínház 2020. évi, összesen 81.644 eFt összegű alaptevékenység maradvány, 13 eFt vállalkozási tevékenység maradvány felhasználása a 15. számú mellékletben foglaltak szerint kerül jóváhagyásra.

12. § A 2020. december 31-i állapot szerint:

a) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek vagyona a 16. számú mellékletben szereplő mérlegadatok alapján 224.354.255 eFt-ban,

b) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek vagyonkimutatása a 17. számú melléklet szerint

kerül megállapításra.

13. § Az

a) Önkormányzat és a költségvetési szervek pénzkészlet változás bemutatása a 18. sz. melléklet,

b) az adósságállomány évenként bemutatása a 19. számú melléklet,

c) az Önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai adatait a 20. számú melléklet,

d) az Önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásainak adatait a 21. számú melléklet,

e) az Önkormányzat államigazgatási feladatainak kiadási adatai a 22. sz. melléklet,

f) az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek alakulása a 23. sz. melléklet,

g) az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkció szerinti bemutatása a 24. sz. melléklet

szerint kerül jóváhagyásra.

III. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatályba léptető rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2021. május 27.

Baranyi Krisztina
polgármester
Baloghné dr. Nagy Edit
címzetes főjegyző

1a–24. melléklet a 22/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez