Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokra terjed ki.

II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

2. § A Képviselő-testület 2021. évi zárszámadás mellékletét képező táblarendszert – az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet táblarendszerével összhangban – e rendelet mellékletei szerinti szerkezetben alakítja ki és hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az Önkormányzattal és a költségvetési szervekkel együttesen

15.398.978 eFt költségvetési bevétellel

15.314.508 eFt költségvetési kiadással

84.470 eFt költségvetési egyenleggel

1.527.070 eFt működési egyenleggel

–1.442.600 eFt felhalmozási egyenleggel

4.276.579 eFt működési finanszírozási bevétellel (irányítósz.tám.és lekötött betét nélkül)

547.261 eFt működési finanszírozási kiadással (irányítósz.tám. és lekötött betét nélkül)

2.233.581 eFt felhalmozási finanszírozási bevétellel

48.000 eFt felhalmozási finanszírozási kiadással

5.959.098 eFt belső finanszírozási bevétellel (maradvány igénybevétele)

ebből:3.725.517 működési belső finanszírozási bevétel eFt

2.233.581 felhalmozási belső finanszírozási bevétel eFt

551.049 eFt (államháztartáson belüli megelőlegezések)

48.000 eFt felhalmozási finanszírozási kiadással

547.261 eFt működési finanszírozási kiadással (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése)

az 1/B, 1/C számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés összefoglaló adatait, működési- és felhalmozási mérlegét e rendelet 1/A. számú mellékletében foglalt tartalommal fogadja el.

4. § A Képviselő-testület

a) az oktatási, szociális, kulturális intézmények költségvetési kiadásait összességében 4.942.7421eFt-ban, ezen belül a kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése e rendelet 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően,

b) a Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásait, ezen belül kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése, 2.347.112 eFt-ban a 3/a számú mellékletnek megfelelően,

c) a Közterület-felügyelet költségvetési kiadásait 204.090 eFt-ban a 3/b számú mellékletnek megfelelően,

d) az Önkormányzat 3/c. melléklet szerinti költségvetési – ezen belül kiemelt előirányzatonkénti – kiadásait együttesen 4.392.450 eFt-ban, a mellékletben foglaltak szerinti tartalommal,

e) a támogatások összege 1.053.619 eFt-ban a 3/d. számú mellékletben foglaltak szerint

fogadja el.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat

a) a 4. sz. mellékletben foglaltak szerinti felújítási és azzal kapcsolatos költségvetési kiadásainak teljesítését, valamint annak feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését összességében 1.043.043 eFt összegben,

b) az 5. sz. mellékletben foglaltak szerinti fejlesztési, beruházási, pénzügyi befektetések és azzal kapcsolatos költségvetési kiadásainak teljesítését, valamint annak feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését összességében 94.030 eFt összegben

hagyja jóvá.

6. § Az Önkormányzat általános és cél tartalékainak alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

7. § A Képviselő-testület Európai Uniós forrásokkal támogatott fejlesztésekhez kapcsolódó bevételeket és a teljesített kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 7. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásainak teljesítését e rendelet 8. számú mellékletében foglalt tartalommal hagyja jóvá.

9. § Az Önkormányzat intézményei – ezen belül a Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódása szerinti – 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszámadatainak alakulását e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat 2021. évi mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolásának alakulását, valamint a kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását jogcímenként e rendelet 10. és 11. számú melléklete tartalmazza.

11. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évi, összesen 414.245 eFt összegű maradvány felhasználásának jogcímeit a 12. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi, összesen 5.542.381 eFt összegű maradvány felhasználásának jogcímeit a 13. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat által fenntartott óvodák, a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények, a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ, a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága, a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei, a Ferencvárosi Pinceszínház 2021. évi, összesen 42.277 eFt összegű alaptevékenység maradvány, 466 eFt vállalkozási tevékenység maradvány felhasználását a 14. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

12. § A Képviselő-testület a 2021. december 31-i állapot szerint:

a) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek vagyonát a 15. számú mellékletben szereplő mérlegadatok alapján 223.572.024 eFt-ban,

b) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek vagyonkimutatását a 16. számú melléklet szerint

szerint állapítja meg.

13. § A Képviselő-testület:

a) az Önkormányzat és a költségvetési szervek pénzkészlet változás bemutatása a 17. sz. melléklet,

b) az adósságállomány évenként bemutatását a 18. számú melléklet,

c) az Önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai adatait a 19. számú melléklet,

d) az Önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásainak adatait a 20. számú melléklet,

e) az Önkormányzat államigazgatási feladatainak kiadási adatait a 21. sz. melléklet,

f) az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek alakulását a 22. sz. melléklet,

g) az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkció szerinti bemutatását a 23. sz. melléklet

szerint hagyja jóvá.

III. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatályba léptető rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2022. május 12.

Baranyi Krisztina
polgármester
Baloghné dr. Nagy Edit
címzetes főjegyző

1–23. melléklet az 6/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelethez