Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokra terjed ki.

II. FEJEZET

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

2. § A Képviselő-testület 2023. évi zárszámadás mellékletét képező táblarendszert – az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.21.) önkormányzati rendelet táblarendszerével összhangban – e rendelet mellékletei szerinti szerkezetben alakítja ki és hagyja jóvá.

2. A költségvetés végrehajtásának bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az Önkormányzattal és a költségvetési szervekkel együttesen

1. 25.405.777 eFt költségvetési bevétellel

2. 26.098.780 eFt költségvetési kiadással

3. –693.003 eFt költségvetési egyenleggel

4. 3.621.614 eFt működési egyenleggel

5. –4.314.617 eFt felhalmozási egyenleggel

6. 5.453.761 eFt működési finanszírozási bevétellel (irányítósz. tám. és lekötött betét nélkül)

7. 1.320.868 eFt működési finanszírozási kiadással (irányítósz. tám. és lekötött betét nélkül)

8. 8.097.306 eFt felhalmozási finanszírozási bevétellel

9. 48.000 eFt felhalmozási finanszírozási kiadással

10. 12.212.710 eFt belső finanszírozási bevétellel (maradvány igénybevétele), ebből:4.115.404 eFt működési belső finanszírozási bevétel,8.097.306 eFt felhalmozási belső finanszírozási bevétel

11. 1.338.357 eFt (államháztartáson belüli megelőlegezések)

12. 48.000 eFt felhalmozási finanszírozási kiadással

13. 1.320.868 eFt működési finanszírozási kiadással (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése)

az 1/B, 1/C melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés összefoglaló adatait, működési- és felhalmozási mérlegét e rendelet 1/A. mellékletében foglalt tartalommal fogadja el.

4. § A Képviselő-testület

a) az oktatási, szociális, kulturális intézmények költségvetési kiadásait összességében 7.419.091 eFt-ban, ezen belül a kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése e rendelet 2. mellékletében foglaltaknak megfelelően,

b) a Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásait, ezen belül kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése, 3.257.027 eFt-ban a 3/a mellékletnek megfelelően,

c) az Önkormányzat 3/c. melléklet szerinti költségvetési – ezen belül kiemelt előirányzatonkénti – kiadásait együttesen 5.686.753 eFt-ban, a mellékletben foglaltak szerinti tartalommal,

d) a támogatások összege 1.437.197 eFt-ban a 3/d. mellékletben foglaltak szerint

fogadja el.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat

a) a 4. mellékletben foglaltak szerinti felújítási és azzal kapcsolatos költségvetési kiadásainak teljesítését, valamint annak feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését összességében 5.435.363 eFt összegben,

b) az 5. mellékletben foglaltak szerinti fejlesztési, beruházási, pénzügyi befektetések és azzal kapcsolatos költségvetési kiadásainak teljesítését, valamint annak feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését összességében 370.625 eFt összegben

hagyja jóvá.

6. § Az Önkormányzat általános és cél tartalékainak alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

7. § A Képviselő-testület Európai Uniós forrásokkal támogatott fejlesztésekhez kapcsolódó bevételeket és a teljesített kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásainak teljesítését e rendelet 8. mellékletében foglalt tartalommal hagyja jóvá.

9. § Az Önkormányzat intézményei – ezen belül a Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódása szerinti – 2023. évi átlagos statisztikai állományi létszámadatainak alakulását e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat 2023. évi mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolásának alakulását, valamint a kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását jogcímenként e rendelet 10. és 11. melléklete tartalmazza.

11. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi, összesen 401.167 eFt összegű maradvány felhasználásának jogcímeit a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi, összesen 11.044.370 eFt összegű maradvány felhasználásának jogcímeit a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat által fenntartott óvodák, a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények, a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ, a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága, a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei, a Ferencvárosi Pinceszínház 2023. évi, összesen 43.685 eFt összegű alaptevékenység maradvány felhasználását a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

12. § A Képviselő-testület a 2023. december 31-i állapot szerint:

a) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek vagyonát a 15. mellékletben szereplő mérlegadatok alapján 233.481.552 eFt-ban,

b) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek vagyonkimutatását a 16. melléklet szerint

állapítja meg.

13. § A Képviselő-testület:

a) az Önkormányzat és a költségvetési szervek pénzkészlet változás bemutatását a 17. melléklet,

b) az adósságállomány évenként bemutatását a 18. melléklet,

c) az Önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai adatait a 19. melléklet,

d) az Önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásainak adatait a 20. melléklet,

e) az Önkormányzat államigazgatási feladatainak kiadási adatait a 21. melléklet,

f) az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek alakulását a 22. melléklet,

g) az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkció szerinti bemutatását a 23. melléklet

szerint hagyja jóvá.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2024. május 9.

Baranyi Krisztina
polgármester
Baloghné dr. Nagy Edit
címzetes főjegyző

1–23. számú melléklet a 9/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez