Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 10/1991. (V. 20.) önkormányzati rendelete

az utcanév és városrésznév megállapításának, közintézmény elnevezésének, valamint az utcanév, házszámtábla és emléktábla elhelyezésének rendjéről * 

I. A rendelet célja, hatálya

1. § A rendelet célja, hogy egységesen szabályozza Kaposvár város igazgatási területén az utca, az út, a tér, a köz stb. jellegű közterület (a továbbiakban: utca) és a nagyobb területű összefüggő városrész, lakótelep, stb. (a továbbiakban: városrész), valamint a város tulajdonában álló közintézmények elnevezését, továbbá az utcanév- és házszámtábla elhelyezésének a rendjét.

2. § A rendelet hatálya kiterjed Kaposvár város bel- és külterületén lévő és a későbbiekben keletkező

a) utca, városrész és közintézmény elnevezésére, továbbá

b) lakóháznak (építési teleknek) és belterületi egyéb épületnek házszámtáblával, utcának utcanévtáblával való jelölésére.

II. Az utcanév és városrésznév megállapítása, közintézmény elnevezése

3. § *  (1) Az utcát, a városrészt és - eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában - az önkormányzat intézményét a Közgyűlés nevezi el, valamint dönt az emléktábla elhelyezéséről.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ügyekben Közgyűlési döntésre a Polgármester tesz javaslatot.

(3) Új utca elnevezésére beépítésének megkezdése előtt, területének közterületként való bejegyzésével egyidejűleg kell javaslatot tenni.

(4) *  Az Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság ülésén az elnevezéssel és emléktábla elhelyezéssel kapcsolatos előterjesztés tárgyalására meghívót kap, valamint törvény által biztosított tanácskozási jog hiányában is tanácskozási joggal rendelkezik a következő személy:

a) az érintett egyéni választókerület képviselője,

b) a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltárának igazgatója vagy megbízottja,

c) a Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár igazgatója vagy megbízottja,

d) a Kaposvárért Közalapítvány kuratóriumának elnöke vagy megbízottja,

e) *  Kaposvár Megyei Jogú Város Jegyzője által a Városüzemeltetési és Környezetfejlesztési Igazgatóságról kijelölt személy,

f) Kaposvár Megyei Jogú Város főépítésze,

g) Kaposvár Megyei Jogú Város jegyzője vagy megbízottja,

h) a Kaposvári Városszépítő Egyesület elnöke vagy megbízottja,

i) közintézmény elnevezése esetén az érintett ágazati szakbizottság elnöke vagy megbízottja.

(5) Az emléktábla elhelyezésével kapcsolatos véleménynek tartalmaznia kell:

a) ki kapjon az életműve méltó elismeréseként emléktáblát,

b) az emléktábla elhelyezésének helyét,

c) az emléktábla formáját és szövegét.

(6) *  Az utca, városrész, közintézmény elnevezését, az emléktábla elhelyezését megelőzően a javaslatot az Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottságnak, meg kell tárgyalnia.

3/A. § *  (1) Az utca elnevezését, emléktábla elhelyezését bárki kezdeményezheti.

(2) Az utca nevének megállapításakor figyelemmel kell lenni annak településen belüli elhelyezkedésére, a hagyományokra és a történelmi tényekre.

(3) Közintézmény csak elhunyt személyről nevezhető el, emléktábla csak elhunyt személynek állítható.

(4) Az utca nevét megváltoztatni csak különösen indokolt esetben szabad.

4. § Városrész és közintézmény az utca-elnevezési szabályok értelemszerű alkalmazásával nevezhető el.

III. Utcanév-tábla szövege és elhelyezése

5. § (1) Az utcanév-táblát az utca mindkét oldalán az utca elején és végén, valamint az utca útkereszteződéseinél minden sarokingatlanon kell elhelyezni.

(2) Az utcanév-táblának az utca nevét és az utca házszámait kell tartalmaznia. Az utcanév-táblán - külön a páratlan és külön a páros számozásnak megfelelően - fel kell tüntetni az utca elejétől a végéig, az útkereszteződéstől útkereszteződésig, illetőleg az ellenkező irányba terjedő házszámokat, és jelölni kell a házszámozás irányát.

6. § Tér és külterületi lakott hely, illetőleg az általánostól eltérő jellegű beépítettségű közterület utcanév-táblájának a szövege és elhelyezése az előbbiektől eltérhet, más helyeken pedig szükségszerűen több utcanév-tábla is elhelyezhető.

7. § Az ingatlan tulajdonosa (kezelője) az utcanév-tábla elhelyezését tűrni köteles.

8. § *  Az utcanévtábla elkészítésének költsége belterületen az önkormányzatot terheli, elkészítéséről, elhelyezéséről, karbantartásáról és pótlásáról az önkormányzat gondoskodik, külterületen mindez az érintett ingatlan tulajdonosának kötelezettsége.

9. § Az elhelyezett utcanév-tábla megrongálása, beszennyezése, olvashatatlanná tétele, szövegének megváltoztatása, engedély nélküli eltávolítása tilos.

IV. Az ingatlanok számozása, a házszám-táblák elhelyezése

10. § (1) *  A lakóházakat, az egyéb épületeket és az építési telkeket házszámmal kell ellátni és a házszámozást nyilván kell tartani.

(2) A házszámozást új utca esetén annak keletkezésével, illetőleg a telekalakítás elrendelésével (engedélyezésével) egyidejűleg kell elvégezni.

(3) A házszámozást úgy kell elvégezni, hogy a számok növekedése a városcentrumtól kifelé haladó irányt kövesse és az utca bal oldalán a páratlan, a jobb oldalán a páros házszámok legyenek. A házszámozásnál szükségszerűen római számok és betűjelzések is alkalmazhatóak. A tér és a külterületi lakott hely, illetőleg az általánostól eltérő jellegű beépítettségű közterület ingatlanainak a számozása ettől eltérhet.

(4) A már egyszer megállapított házszámok megváltoztatására csak nagy indokolt esetben kerülhet sor.

(5) Az elhelyezett házszám-tábla megrongálása, beszennyezése, olvashatatlanná tétele, szövegének megváltoztatása, engedély nélküli eltávolítása tilos.

11. § (1) *  A központi címregiszterben szereplő házszámot tartalmazó házszámtábla elhelyezése, karbantartása és pótlása az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének) kötelezettsége.

(2) *  A külterületen elhelyezésre kerülő házszámtáblán, ahol nincs utca elnevezve - a házszámmal együtt - a külterületi lakott hely elnevezését is fel kell tüntetni.

(3) A házszám-táblát az épület utca felőli homlokzatán, annak a bejárat felőli részén kell elhelyezni.

V. Vegyes rendelkezések

12. § * 

13. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a Kaposvári Városi Tanács 3/1982. számú rendelete - az utcanév és városrésznév megállapításának, valamint az utcanév és házszámtábla elhelyezésének rendjéről - hatályát veszti.

Kaposvár, 1991. május 7.

dr. Kéki Zoltán s.k. Szabados Péter s.k.
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére