Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 16/1991. (VII. 3.) önkormányzati rendelete

a város jelképeinek megállapításáról és használatának rendjéről

1873. január 23-án Kaposvárt rendezett tanácsú várossá nyilvánították. A város 1905-ben kérte a régi címeres pecsétjének megerősítését. Ez meg is történt és az 1906. február 1-jén tartott Közgyűlésen Ferenc József király által megerősített címer és pecsét leírását bemutatták.

Kivonat az okirat szó szerinti szövegéből:

„701/eln. 1899. szám. - ... királyi hatalmunk teljességéből és különös kegyelmünkből a Kaposvár rendezett tanácsú város által bemutatott, régi czímeres pecsétje után alakított czímert ezennel megerősítjük és megengedjük, hogy nevezett város ezen czímert örök időkig használhassa...”

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1906. február 1. napján tartott Közgyűlésen bemutatott okirat szándékát tiszteletben tartva, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvényből származó eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a város nevének használatáról és jelképeiről, valamint azok használatának rendjéről az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: * 

I. Kaposvár Megyei Jogú Város címere

1. § *  Kaposvár Megyei Jogú Város címerének leírását a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet tartalmazza.

A címer használat módja

2. § (1) Kaposvár Megyei Jogú Város címere a város történelmi múltjára utaló és díszítő jelkép, a Magyar Köztársaság címerét nem helyettesíti.

(2) A címer a jogszabályokban foglalt hatósági tevékenység vagy eljárás során nem alkalmazható.

(3) A címer csak hitelesen, a színek és méretarányok betartásával ábrázolható. Nyomdai úton való előállítással egy szín is alkalmazható.

(4) Egyes esetekben megengedhető, hogy a címer a tárgy anyagának színében (fém, bőr, fa, stb.) készüljön.

A címerhasználat köre

3. § (1) A címer engedély nélkül használható:

a) a megyei jogú város városházán őrzött zászlóján,

b) a városháza épületén, tanácskozótermeiben, irodahelyiségeiben és a házasságkötő termében,

c) a megyei jogú város Közgyűlése és Polgármesteri Hivatala által szervezett protokolláris és ünnepi rendezvényeken, konferenciákon, sportrendezvényeken, kulturális rendezvényeken és kiállításokon,

d) a Közgyűlés vagy a Polgármesteri Hivatal által kiadott, a város történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon,

e) a Közgyűlés által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, emlékplaketteken, jelvényeken, valamint a Közgyűlés által alapított kitüntetéseken,

f) *  a polgármester, az alpolgármester és a jegyző által használt levélpapíron, névjegykártyán és egyéb dokumentumon,

g) a közterület-felügyelők egyenruháján,

h) *  a Közgyűlés és szervei által támogatott sportegyesületek versenyzőinek, játékosainak sportruházatán,

i) *  a Polgármesteri Hivatal által a dolgozók, valamint a Közgyűlés tagjai rendelkezésére bocsátott levélpapíron, névjegykártyán és egyéb dokumentumon.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő esetekben a címer csak engedéllyel használható.

A címerhasználat engedélyezése

4. § (1) A címer használatát a polgármester engedélyezi.

(2) A kiadott engedély érvényessége szólhat:

a) egy esetre (rendezvényre, alkalomra),

b) meghatározott időpontig történő felhasználásra,

c) meghatározott mennyiségű címerrel díszített termék, emléktárgy, jelvény, kiadvány, stb. előállítására,

d) a visszavonásig történő felhasználásra, alkalmazásra.

5. § (1) Az engedély kiadásáért díj állapítható meg. A díjat az engedélyben egy meghatározott összegben, vagy százalékos arányban állapítja meg a polgármester.

(2) Reklám- és kereskedelmi célú használat engedélyezése esetén címerhasználati díjat kell megállapítani.

(3) A díj a megyei jogú város önkormányzatának költségvetési bevételét képezi.

6. § (1) A címerhasználatra vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

a) az engedélyt kérő megnevezését (nevét), címét;

b) a címer felhasználásának, illetve előállításának célját;

c) előállítás esetén az előállítandó mennyiséget;

d) a terjesztés, illetve a forgalombahozatal módját;

e) kereskedelmi (reklám) forgalom esetén a tervezett egységárat;

f) a használat időtartamát;

g) a címer felhasználásáért felelős személy nevét (beosztását).

(2) A kérelemhez mellékelni kell a címerrel díszített tárgy, kiadvány stb. tervét, majd elkészülte után kérelmező köteles a termék, kiadvány stb. egy példányát vagy fénymásolatát engedélyezőnek átadni.

6/A. § *  E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz.

7. § (1) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

a) a jogosult megnevezését (nevét) és címét,

b) az engedélyezett felhasználási cél megjelölését,

c) előállítás esetén az engedélyezett mennyiséget,

d) a terjesztés, illetve a forgalombahozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,

e) a díj mértékét, befizetésének módját és határidejét,

f) az engedély érvényességének határidejét.

(2) * 

8. § (1) A címer használatát, alkalmazását vagy előállítását nem szabad megengedni, a kiadott engedélyt pedig vissza kell vonni, a használat vagy a forgalombahozatal módja, vagy körülményei a várost vagy a város lakosságának érzületét, jogait vagy jogos érdekeit sérti, vagy veszélyezteti.

(2) A polgármester az engedély kiadását indokolással megtagadhatja.

(3) A kiadott engedélyt vissza lehet vonni, ha a felhasználó szerv ebben a rendeletben vagy a részére kiadott engedélyben meghatározott feltételeket, előírásokat megsérti, nem tartja be, illetőleg a megállapított határidőre kötelezettségeinek nem tesz eleget.

(4) A címernek az emléktárgyakon, érméken, jelvényeken, más tárgyakon és a kiadványokon történő felhasználásához ezen rendelet alapján kiadott engedély nem mentesíti a kérelmezőt a jogszabályok által a termék, jelvény, kiadvány, stb. tervezésére, előállítására, forgalombahozatalára előírt egyéb engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól.

II. Kaposvár Megyei Jogú Város zászlaja

9. § *  Kaposvár Megyei Jogú Város zászlajának leírását a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet tartalmazza.

A zászlóhasználat módja

10. § (1) A zászló ünnepi alkalmakkor és a Megyei Jogú Város Közgyűlésének napján a városháza homlokzatára tűzendő.

(2) A zászló a Magyar Köztársaság zászlóját nem helyettesíti.

A zászlóhasználat köre és engedélyezése

11. § (1) A zászló engedély nélkül használható:

a) a városháza tanácskozótermében,

b) a város életében jelentős eseményeken (ünnepségek, évfordulók, konferenciák, nemzetközi programok, stb.).

(2) A zászló más célú használatát a polgármester engedélyezheti, e rendelet címerre vonatkozó szabályainak megfelelő alkalmazásával.

III. Városnév

11/A. § *  (1) *  Kaposvár városnév cégelnevezésbe, bármely szervezet elnevezésébe engedéllyel vehető fel.

(2) A városnév használatára irányuló kérelem elbírálásakor vizsgálni kell, hogy annak felhasználása Kaposvár nevének rangjához méltóan történjen. Ennek bizonyítása a kérelmezőt terheli.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak Kaposvár Város Önkormányzatára, Közgyűlésére és annak szerveire, intézményére, gazdasági társaságára, közalapítványára.

(4) *  A névhasználat akkor engedélyezhető, ha a kérelmező tevékenységének jellegével, gazdasági társaság esetében szolgáltatásának minőségével, méreteivel a város nevét megfelelően reprezentálja.

11/B. § *  (1) A városnév használatának engedélyezéséről, annak visszavonásáról és a kérelem elutasításáról a polgármester dönt.

(2) *  A kérelemnek a 11/A. § (2) bekezdésében foglaltakon túlmenően tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét, címét,

b) tevékenységi körének rövid ismertetését,

c) *  gazdasági társaság esetében a tervezett dolgozói létszámot vagy cég által Kaposváron foglalkoztatottak számát,

d) *  gazdasági társaság esetében a ténylegesen kifizetett vagy tervezett munkabér átlagos összegét,

e) a névhasználat célját,

f) a városnév tervezett használatával kiegészített megnevezés leírását.

(3) A névhasználatra vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell

a) a jogosult megnevezését, címét (telephelyét);

b) az engedélyezett névhasználat pontos szövegét;

c) visszavonás lehetőségéről szóló tájékoztatást.

(4) A városnév használata díjtalan. A kiadott engedélyekről a jegyző nyilvántartást vezet.

IV. *  Kaposfüred településrész címere

12. § (1) *  Kaposfüred településrész címerének leírását a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet tartalmazza.

(2) Kaposfüred településrész címerének használatára Kaposvár Megyei Jogú Város címerének használatára vonatkozó szabályokat az itt meghatározott eltéréssel kell alkalmazni.

(3) A címer engedély nélkül használható:

a) a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzat által szervezett rendezvényeken;

b) a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzat által kiadott, a városrész történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon;

c) a Kaposfüredi Településrészi Önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, emlékplaketten, jelvényeken.

(4) Kaposfüred településrész címere használatának engedélyezésére e rendelet 4-8. §-ait az itt meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. Kaposfüred településrész címerének használatát a Polgármester engedélyezi.

12/A. § *  E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz.

12/B. § *  Az a szervezet, amely elnevezésében - cégelnevezés kivételével - a városnevet 2010. június 30. napjáig jogszerűen használta nem köteles névhasználati engedélyt kérni.

12/C. § *  A rendeletben meghatározott eljárások költség- és illetékmentesek.

12/D. § *  (1) *  Töröcske településrész címerének leírását a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet tartalmazza.

(2) Töröcske településrész címerének használatára a Kaposvár Megyei Jogú Város címerének használatára vonatkozó szabályokat az itt meghatározott eltéréssel kell alkalmazni.

(3) A töröcskei címer engedély nélkül használható:

a) a Töröcskei Településrészi Önkormányzat vagy a Töröcskei Közösségi Ház által szervezett rendezvényeken;

b) a Töröcskei Településrészi Önkormányzat által vagy támogatásával kiadott, a városrész történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon;

c) a Töröcskei Településrészi Önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, emlékplaketten, jelvényeken;

d) a Töröcskei Településrészi Önkormányzat tagjainak névjegykártyáján;

e) a Töröcskei Településrészi Önkormányzat által támogatott rendezvények dokumentumain és a támogatott személyek és szervezetek kiadványain, honlapján, egyéb felületein.

(4) Töröcskei településrész címere használatának engedélyezésére e rendelet 4-8. §-ait az itt meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. Töröcske településrész címerének használatát a Polgármester engedélyezi.

V. *  Kaposvár Megyei Jogú Város logója

12/E. § *  (1) Kaposvár logója nagy nyomtatott K betűt formáz, amelynek szárait a város főtere, a Kossuth tér emblematikus épületeinek - a Nagyboldogasszony-székesegyház, az egykori pénzügyi palota, a városháza, illetve az egykori Erzsébet Szálló - stilizált, ikonszerű ábrázolásai jelentik. Az embléma közepén található koncentrikus körök a Kossuth tér 2003-ban kialakított jellegzetes térkőmintázatát hivatottak az épületek ábrázolásaival azonos arányrendszerben megjeleníteni.

(2) A címerhasználat módjára, körére, engedélyezésére vonatkozó 2. § (2) bekezdés - 8. § rendelkezései logó esetében megfelelően alkalmazandók.

VI. Hatálybalépés * 

13. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a város címerének megállapításáról és használatának szabályozásáról szóló 1/1990. (III. 15.) és a Kaposvár zászlajának alkotásáról és használatának szabályozásáról szóló 6/1974. (XII. 23.) tanácsrendeletek hatályukat vesztik.

Kaposvár, 1991. június 18.

dr. Kéki Zoltán s.k. Szabados Péter s.k.
jegyző polgármester

Melléklet a 16/1991. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére